Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4936. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2008, stran 14822.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in dopolnitve), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B in 127/06 – ZJZP) ter 15. člena Statuta Občine Križevci (Uradni list RS, št. 27/99, 17/01 in 74/02) je Občinski svet Občine Križevci na 15. redni seji dne 19. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Križevci za leto 2008
1. člen
Odlok o proračunu Občine Križevci za leto 2008 (Uradni list RS, št. 18/08, 94/08) se spremeni.
2. člen
2. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Splošni del proračuna Občine Križevci za leto 2008 se na ravni podskupin določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A)    BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV         V EUR
------------------------------------------------------------
     Skupina/ Podskupina kontov Proračun
     leta
------------------------------------------------------------
I.    SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)     3.129.095
     TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.145.075
70    DAVČNI PRIHODKI              1.903.440
     700 Davki na dohodek in dobiček      1.738.900
     703 Davki na premoženje           60.250
     704 Domači davki na blago in storitve    104.290
71    NEDAVČNI PRIHODKI              241.635
     710 Udeležba na dobičku in dohodkih     88.885
     od premož.
     711 Takse in pristojbine           8.570
     712 Denarne kazni                860
     713 Prihodki od prodaje blaga in       1.270
     storitev
     714 Drugi nedavčni prihodki         142.050
72    KAPITALSKI PRIHODKI             15.000
     720 Prihodki od prodaje osnovnih       1.000
     sredstev
     722 Prihodki od prodaje zemljišč in     14.000
     nemat. premož.
74    TRANSFERNI PRIHODKI 969.020
     740 Transferni prihodki iz drugih      534.730
     javnofin. Instit.
     741 Prejeta državna sredstva iz drž.    434.290
     prorač. iz sred. EU
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)      4.379.322
40    TEKOČI ODHODKI               402.833
     400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    105.530
     401 Prispevki delodajalcev za soc.      16.765
     varnost
     402 Izdatki za blago in storitve      265.038
     403 Plačila domačih obresti          6.500
     409 Rezerve                  9.000
41    TEKOČI TRANSFERI             1.000.553
     410 Subvencije                22.850
     411 Transferi posameznikom in        634.474
     gospodinjstvom
     412 Transferi neprofitnim org. in      79.903
     ustanovam
     413 Drugi tekoči domači transferi      263.326
42    INVESTICIJSKI ODHODKI           2.776.729
     420 Nakup in gradnja osnovnih       2.776.729
     sredstev
43    INVESTICIJSKI TRANSFERI           199.207
     431 Investic. transferi pravnim in     174.451
     fiz. osebam, ki niso pror. uporab.
     432 Investic. transferi prorač.       24.756
     uporabnikom
III.   PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)   –1.250.227
     (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B)    RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN
     PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
     (750+751+752)
73    PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
     750 Prejeta vračila danih posojil
     752 Kupnine iz naslova privatizacije
V.    DANA POSOJILA IN POVEČANJE          2.790
     KAPIT.DELEŽ.(440+441+442)
44    DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAP.        2.790
     DELEŽEV
     440 Dana posojila
     441 Povečanje kapitalskih deležev in     2.790
     naložb
     442 Poraba sredstev kupnin iz naslova
     privatizacije
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN
     SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
     V.)
------------------------------------------------------------
C)    RAČUN FINANCIRANJA
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)             277.000
50    ZADOLŽEVANJE                277.000
     500 Domače zadolževanje           277.000
VIII.  ODPLAČILO DOLGA (550)            28.416
55    ODPLAČILA DOLGA               28.416
     550 Odplačila domačega dolga         28.416
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA    –1.004.433
     RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II-V-VIII)
X.    NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII)        248.584
XI.   NETO FINANCIRANJE
     (VI.+X.--IX)               1.250.227
     STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.   1.004.433
     PRETEKLEGA LETA
     9009 Splošni sklad za drugo
------------------------------------------------------------
                              «
3. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 403-02/15-103
Križevci, dne 19. novembra 2008
Župan
Občine Križevci
Ozvald Tučič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti