Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4915. Odlok o proračunu Občine Borovnica za leto 2008, stran 14785.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi – ZLS-UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), 29. člena Zakona o javnih financah – ZJF (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/05, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07 – ZSPDPO) in Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 17. redni seji dne 20. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o proračunu Občine Borovnica za leto 2008
1. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
(vsebina odloka)
S tem odlokom se za Občino Borovnica za leto 2008 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).
2. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA
2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)
V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.
Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV        v evrih
------------------------------------------------------------
    Skupina/Podskupina kontov/Konto    Proračun leta
                            2008
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)      2.577.754
    TEKOČI PRIHODKI (70+71)          2.349.085
70   DAVČNI PRIHODKI              2.212.830
    700 Davki na dohodek in dobiček      1.783.919
    703 Davki na premoženje           288.356
    704 Domači davki na blago in storitve    140.555
    706 Drugi davki                  0
71   NEDAVČNI PRIHODKI              136.255
    710 Udeležba na dobičku in dohodki od     61.301
    premoženja
    711 Takse in pristojbine            2.745
    712 Denarne kazni               1.899
    713 Prihodki od prodaje blaga in        6.293
    storitev
    714 Drugi nedavčni prihodki          64.017
72   KAPITALSKI PRIHODKI             159.000
    720 Prihodki od prodaje osnovnih       119.600
    sredstev
    721 Prihodki od prodaje zalog           0
    722 Prihodki od prodaje zemljišč in      39.400
    neopredmetenih dolgoročnih sredstev
73   PREJETE DONACIJE                  0
    730 Prejete donacije iz domačih virov       0
    731 Prejete donacije iz tujine           0
74   TRANSFERNI PRIHODKI              69.669
    740 Transferni prihodki iz drugih       69.669
    javnofinančnih institucij
II.   SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)        2.313.492
40   TEKOČI ODHODKI                645.164
    400 Plače in drugi izdatki zaposlenim    169.330
    401 Prispevki delodajalcev za         27.845
    socialno varnost
    402 Izdatki za blago in storitve       433.189
    403 Plačila domačih obresti            0
    409 Rezerve                  14.800
41   TEKOČI TRANSFERI               977.083
    410 Subvencije                33.450
    411 Transferi posameznikom in        596.878
    gospodinjstvom
    412 Transferi neprofitnim          120.145
    organizacijam in ustanovam
    413 Drugi tekoči domači transferi      226.610
    414 Tekoči transferi v tujino           0
42   INVESTICIJSKI ODHODKI            610.005
    420 Nakup in gradnja osnovnih        610.005
    sredstev
43   INVESTICIJSKI TRANSFERI            81.240
    431 Investicijski transferi pravnim      35.940
    in fizičnim osebam, ki niso
    Proračunski uporabniki
    432 Investicijski transferi          45.300
    proračunskim uporabnikom
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)     264.262
    (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN        4.000
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
    (750+751+752)
75   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL         4.000
    750 Prejeta vračila danih posojil         0
    751 Prodaja kapitalskih deležev          0
    752 Kupnine iz naslova privatizacije      4.000
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE           2.025
    KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443)
44   DANA POSOJILA IN POVEČANJE           2.025
    KAPITALSKIH DELEŽEV
    440 Dana posojila                 0
    441 Povečanje kapitalskih deležev in        0
    naložb
    442 Poraba sredstev kupnin iz naslova     2.025
    privatizacije
    443 Povečanje namenskega premoženja v       0
    javnih skladih in drugih osebah
    javnega prava, ki imajo premoženje v
    svoji lasti
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN         1.975
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-
    V.)
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.   ZADOLŽEVANJE (500)                0
50   ZADOLŽEVANJE                    0
    500 Domače zadolževanje              0
VIII.  ODPLAČILA DOLGA (550)               0
55   ODPLAČILA DOLGA                  0
    550 Odplačila domačega dolga            0
IX.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      266.237
    RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)
X.   NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)           0
XI.   NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-     –264.262
    IX.)
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.
    PRETEKLEGA LETA
    9009 Splošni sklad za drugo         294.328
------------------------------------------------------------
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in podkonte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se skupaj s splošnim delom proračuna objavita na spletni strani Občine Borovnica.
Načrt razvojnih programov sestavljajo projekti.
3. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA
3. člen
(izvrševanje proračuna)
Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.
4. člen
(namenski prihodki in odhodki proračuna)
Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:
– prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 71/93 in 87/01), ki se uporabljajo za nakup opreme za zagotavljanje požarne varnosti;
– pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest, ki se uporabljajo za vzdrževanje gozdnih cest;
– prihodki republiške takse za obremenjevanje voda, ki se uporabljajo za financiranje investicij v odvajanje in čiščenje meteornih in fekalnih voda;
– namensko zbrani prispevki občanov za izvajanje tekočih in investicijskih nalog.
Pravice porabe sredstev na proračunski postavki 06008 Sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami v občinski upravi, ki niso porabljene v tekočem letu, se prenesejo v naslednje leto za isti namen.
5. člen
(prerazporejanje pravic porabe)
Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji sprejeti proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna.
O prerazporeditvah pravic porabe v posebnem delu proračuna pri posameznem neposrednem uporabniku med glavnimi programi v okviru posameznega področja proračunske porabe odloča na predlog neposrednega uporabnika župan.
Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2008 in o njegovi realizaciji.
6. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)
Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu razpiše javno naročilo za celotno vrednost projekta, ki je vključen v načrt razvojnih programov, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:
1. v letu 2009 60% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 10% navedenih pravic porabe.
Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.
Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika, in prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov.
Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.
7. člen
(spreminjanje načrta razvojnih programov)
Župan lahko spreminja vrednost projektov v načrtu razvojnih programov. Projekte, katerih vrednost se spremeni, mora predhodno potrditi občinski svet.
Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto, zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov po uveljavitvi proračuna.
Novi projekti se uvrstijo v načrt razvojnih programov na podlagi odločitve občinskega sveta.
8. člen
(obveznosti uporabnikov sredstev)
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo izvrševati svoje naloge v mejah sredstev, ki so jim odobrena z občinskim proračunom in le za namene, za katere so jim bila sredstva dodeljena.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna morajo nakup opreme oziroma vzdrževalna in investicijska dela nad vrednostjo, določeno z Zakonom o javnem naročanju in Zakonom o izvrševanju proračuna RS, oddati z javnim razpisom.
Uporabniki sredstev občinskega proračuna ne smejo prevzemati na račun občinskega proračuna obveznosti, ki bi presegle odobrena sredstva.
Uporabniki proračunskih sredstev poročajo županu dvakrat letno, ob polletju in ob zaključku leta.
Če se med letom spremeni delovno področje uporabnika proračunskih sredstev, se sorazmerno poveča ali zmanjša obseg sredstev za njegovo delovanje.
Če se uporabnik proračunskih sredstev med letom ukine oziroma preneha z dejavnostjo, se sredstva prerazporedi tistemu uporabniku proračunskih sredstev, ki je naloge prevzel, sicer pa v splošno proračunsko rezervacijo.
9. člen
(proračunski skladi)
Proračunski sklad je:
1. poračun proračunske rezerve, oblikovane po ZJF.
Proračunska rezerva se v letu 2008 oblikuje v višini 5.000 evrov.
Na predlog za finance pristojnega organa občinske uprave odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine 5.000 evrov župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.
10. člen
(splošna proračunska rezervacija)
Med odhodki proračuna se del predvidenih proračunskih prejemkov vnaprej ne razporedi, ampak se zadrži kot splošna proračunska rezervacija, ki se v proračunu posebej izkazuje.
Med odhodki proračuna so planirana sredstva za splošno proračunsko rezervacijo v višini 7.000 evrov.
Sredstva splošne proračunske rezervacije so planirana za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali za namene, za katere se med letom izkaže, da niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. O porabi sredstev splošne proračunske rezervacije odloča župan. O namenih porabe poroča polletno in letno občinskemu svetu.
4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA OBČINE
11. člen
Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan dolžniku do višine 200 eurov odpiše oziroma delno odpiše plačilo dolga.
12. člen
Stvarno premoženje se lahko pridobiva z nakupom le v obsegu, ki je potreben za opravljanje nalog opredeljenih s tem odlokom, brez nepotrebnih zalog.
Ne glede na določbe Zakona o javnih financah v letni program prodaje stvarnega premoženja občine za proračunsko obdobje 2007 ni potrebno vključiti nepremičnin, katerih ocenjena vrednost ne presega 3.000 evrov.
Za brezplačno pridobitev premoženja je potrebno prehodno soglasje občinskega sveta, če bi takšna pridobitev povzročala stroške in obveznosti.
5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA
13. člen
(obseg zadolževanja občine in izdanih poroštev občine)
V letu 2008 ne načrtujemo presežka odhodkov nad prihodki.
Obseg poroštev občine za izpolnitev obveznosti javnih zavodov in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, v letu 2008 ne sme preseči skupne višine glavnic 75.000 evrov.
14. člen
(obseg zadolževanja javnih zavodov in javnih podjetij)
Javni zavodi in javna podjetja, katerih ustanoviteljica je Občina Borovnica, se lahko v letu 2008 zadolžijo do skupne višine 75.000 evrov pod pogojem, da pridobijo soglasje ustanovitelja.
6. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
15. člen
(začasno financiranje)
V obdobju začasnega financiranja Občine Borovnica v letu 2009, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep župana o določitvi začasnega financiranja.
16. člen
(uveljavitev odloka)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0007/2007-18
Borovnica, dne 20. novembra 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti