Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4952. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporabo, stran 14843.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02, 25/02 in Uradni list RS, št. 38/05, 24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 20. novembra 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporabo
1. člen
V 6. členu Pravilnika o načinu oddajanja telovadnic in drugih športnih objektov v Mestni občini Nova Gorica v uporabo (Uradni list RS, št. 60/07) se pod b) zaporedna številka
1. TELOVADNICA PARTIZAN doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– drugi prostori«.
Doda se nova zaporedna št. 9, ki se glasi:
»9. TELOVADNICA PRVAČINA«.
2. člen
V 7. členu se pod a) zaporedna številka 5. OSNOVNA ŠOLA MILOJKE ŠTRUKELJ nadomestijo nazivi prvih treh alinej z novimi, ki se glasijo:
»– 3/3 telovadnice
– 2/3 telovadnice
– 1/3 telovadnice in ogrevalna dvorana.«
Četrta alineja se v celoti črta.
Pod b) zaporedna številka 1. TELOVADNICA PARTIZAN se doda nova tretja alineja, ki se glasi:
»– drugi prostori«. 3,50 €
Pod zaporedno številko 4. BALINIŠČE – Športni park se doda dve novi alineji, ki se glasita:
»– zunanje 3,00 € (4x0,75 €)
– dvorana«. 5,00 € (4x1,25 €)
Pod zaporedno številko 7. MESTNO KOPALIŠČE se besedilo tretje alineje spremeni tako, da se na novo glasi:
»– zimski bazen«. 25,00 €
Pod zaporedno številko 8. TENIŠKI KOMPLEKS – ŠPORTNI PARK se besedi »teniški kompleks« nadomestita z novim besedilom »TENIŠKO IGRIŠČE.«
Doda se nova zaporedna številka 9., ki se glasi:
»9. TELOVADNICA PRVAČINA«. 9,00 €
3. člen
V 8. členu se pri objektu OŠ M. ŠTRUKELJ nadomestijo nazivi vseh treh alinej z novimi, ki se glasijo:
»– 1/3 telovadnice
– 2/3 telovadnice
– 3/3 telovadnice.«
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Cene veljajo za tekme v dolžini do vključno 4 ure. Za vsako naslednjo začeto uro se določi višina uporabnine v višini 20% od višine uporabnine, ki velja za tekme v dolžini do vključno 4 ure«.
4. člen
V 9. členu se pri objektu BALINIŠČE – Športni park dodajo dve novi alineji, ki se glasita:
»– zunanje      20 €    30 €
– dvorana«.     30 €    40 €
Doda se nov objekt, ki se glasi:
»TELOVADNICA PRVAČINA«.     40,00 €  60,00 €
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Cene veljajo za tekme v dolžini do vključno 4 ure. Za vsako naslednjo začeto uro se določi višina uporabnine v višini 20% od višine uporabnine, ki velja za tekme v dolžini do vključno 4 ure.«
5. člen
Besedilo 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Klubi in društva do vključno mladinskih selekcij in za tekmovalni šport, v okviru odobrenih ur na javnem razpisu, ne plačujejo uporabnine.
O uporabi športnih objektov se sklene pogodba med upravljavcem in uporabnikom. Sredstva, ki jih klubi oziroma društva pridobijo na podlagi kandidature na javnem razpisu, občina nakazuje klubom oziroma društvom izključno na podlagi poročila s priloženimi fotokopijami računov upravljavcev športnih objektov in sicer praviloma enkrat mesečno oziroma skladno z določili pogodbe o sofinanciranju športnih programov, sklenjene med Mestno občino Nova Gorica in uporabnikom športnih objektov.«
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 65-2/2003
Nova Gorica, dne 20. novembra 2008
Podžupan
Mestne občine Nova Gorica
Vojko Fon l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti