Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4917. Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, stran 14789.

Na podlagi Sklepa o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca (št. 160, z dne 18. 9. 2008); 21. in 29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 s spremembami in dopolnitvami) in 16. člena Statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 73/06) je Občinski svet Občine Brezovica na 15. redni seji dne 13. 11. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o subvencioniranju varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca
I. SPLOŠNO
1. člen
Ta pravilnik ureja subvencioniranje varstva otrok, ki niso vključeni v programe vrtca, določa upravičence, višino subvencije ter določa postopek za uveljavljanje subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Do subvencioniranja so upravičeni starši otrok, ki skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec v zakonitem roku vložijo prošnjo za sprejem otroka v vrtec, pa jim je vpis zaradi prezasedenosti kapacitet vrtca v Občini Brezovica odklonjen in otroci niso vključeni v drug vrtec.
Pravico do subvencije uveljavlja eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik pod pogojem, da imata oba starša skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Brezovica in je otrok dopolnil eno leto starosti (v nadaljnjem besedil: vlagatelj).
V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do prispevka tisti od staršem, pri katerem otrok živi, pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče v Občini Brezovica in je otrok dopolnil eno leto starosti.
III. VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Višina subvencije za posameznega upravičenca v šolskem letu 100 EUR neto, mesečno na otroka.
O spremembi višine prispevka odloči Občinski svet Občine Brezovica s pisnim sklepom.
IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE
4. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije s posebno pisno vlogo, ki jo dobi na Občini Brezovica ter izpolnjeno po pošti ali osebno posreduje na naslov Občine Brezovica. Vloga je upravičencem na voljo tudi na spletni strani Občine Brezovica, www.brezovica.si.
Vloga vsebuje:
– podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčna številka, številka osebnega računa;
– podatke o otroku; ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča;
– podatke o vseh družinskih članih: ime in priimek, sorodstveno razmerje do vlagatelja, leto rojstva in status;
– podatke o zaposlitvi staršev in opravljanju zasebne dejavnosti;
– izjavo drugega starša, da ne bo uveljavljal pravice.
Vlagatelj mora vlogi priložiti sklep, s katerim je bil staršem odklonjen sprejem otroka v vrtec.
5. člen
Če vloga za uveljavljanje subvencije ni popolna, pristojni občinski organ vlagatelja opozori na pomanjkljivosti in mu določi rok, v katerem mora pomanjkljivosti odpraviti. Če vloga v tem roku ni dopolnjena, se šteje, da vloga za uveljavljanje subvencije ni bila oddana.
6. člen
Vlagatelj odda vlogo praviloma trideset (30) dni od prejema sklepa, s katerim je staršem odklonjen sprejem otroka v vrtec.
V primeru, da vlagatelj vloge ne odda v roku, določenem v prvem odstavku tega člena, subvencijo prične uveljavljati s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal vlogo, pa do meseca vključitve otroka v vrtec.
7. člen
O dodelitvi subvencije občinska uprava v roku 30 dni od prejema vloge odloči z odločbo. Vlagatelj, ki uveljavlja pravico do subvencije, se jim le-ta prizna z mesecem, katerega kot željo so navedli datum vpisa v vrtec.
Zoper odločbo lahko vlagatelj v roku 15 dni od prejema odločbe vloži pritožbo. O pritožbi zoper odločbo, ki jo je izdala občinska uprava, odloča župan.
8. člen
Računovodstvo Občine Brezovica odobrene subvencije izplačuje do 15. v mesecu za pretekli mesec na račun vlagatelja.
9. člen
Občinska uprava lahko na podlagi pisnega mnenja patronažne službe ali Centra za socialno delo določi, da se subvencija dodeljuje v materialni obliki, če tako zahtevajo koristi otroka.
V. IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE
10. člen
V primeru, da starši oddajo prošnjo za sprejem otroka v vrtec, pa se kasneje, ko so že obveščeni o pozitivni rešitvi njihove prošnje, premislijo in otroka ne vpišejo v vrtec, izgubijo pravico do subvencioniranja varstva otrok po tem pravilniku.
11. člen
Z dnem vključitve otroka v vrtec starši otroka izgubijo pravico do subvencije po tem pravilniku. V primeru vključitve otroka v vrtec so starši otroka, ki prejemajo subvencijo, v roku 15 dni pred predvideno vključitvijo, o tem dolžni obvestiti prisojni občinski organ.
VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
12. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi in priloži vlogi.
Če pristojni organ ugotovi neresničnost podatkov, vlagatelj izgubi pravico do subvencije.
V tem primeru je vlagatelj dolžan v roku 8 dni od izstavitve obračuna oziroma zahtevka na račun Občine Brezovica vrniti sredstva za celotno obdobje prejemanja subvencije, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
VII. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
13. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v skladu z zakonom.
Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju plačil vpogled v osebne podatke vlagatelja, so jih dolžne varovati kot poklicno skrivnost.
Pri uveljavljanju subvencije se za zbiranje in varovanje osebnih podatkov smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja varovanje osebnih podatkov na področju vzgoje in izobraževanja.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
14. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Določilo prvega odstavka 6. člena prične veljati v šolskem letu 2008. V šolskem letu 2008 vlagatelj odda vlogo praviloma (30) dni od uveljavitve tega pravilnika.
Št. 184/08-MR
Brezovica, dne 13. novembra 2008
Župan
Občine Brezovica
Metod Ropret l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti