Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4916. Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Borovnica, stran 14787.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, ZLS-UPB2) in 16. člena Statuta Občine Borovnica (Uradni list RS, št. 6/08) je Občinski svet Občine Borovnica na 17. redni seji dne 20. 11. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Borovnica
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo ukrepi, pogoji in postopek za dodeljevanje finančnih sredstev občinskega proračuna za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Borovnica.
2. člen
Sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v Občini Borovnica se zagotavljajo iz proračuna Občine Borovnica (v nadaljevanju: občine), ki ga sprejme občinski svet z odlokom o proračunu za tekoče leto.
3. člen
Upravičeni prejemniki po tem pravilniku so:
– majhna podjetja,
– samostojni podjetniki,
– fizične osebe (velja samo za ukrep Pospeševanje zaposlovanja/samozaposlitev),
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za vpis v Poslovni register Slovenije,
– majhna podjetja, ki so na pristojnem sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju Občine Borovnica.
Upravičenci iz 3. člena tega pravilnika morajo svojo dejavnost opravljati na območju Občine Borovnica.
Do sredstev niso upravičena podjetja v težavah, podjetja, ki opravljajo dejavnost v kmetijskem sektorju ali sektorju ribištva in podjetja, ki poslujejo v sektorju jeklarstva, premogovništva, ladjedelništva ter kopenskega, pomorskega in letalskega transporta.
Podjetja v težavah so podjetja:
– nad katerimi je začet stečajni postopek ali so v postopku prisilne poravnave,
– ki so v zadnjih dveh letih zmanjšala število zaposlenih za več kot 20%,
– ki nimajo poravnanih davčnih obveznosti ter z zamudo plačujejo ostale svoje obveznosti,
– če druge okoliščine iz poslovanja podjetja kažejo na slabo stanje v podjetju,
– konzorcij, ki izvaja projekte povezane s pospeševanjem razvoja malega gospodarstva v Občini Borovnica.
Do sredstev niso upravičena tudi podjetja ali samostojni podjetniki, če skupni znesek pomoči »de minimis« presega 100.000 EUR v kateremkoli triletnem obdobju.
Prav tako do sredstev po tem pravilniku niso upravičeni:
– podjetja v težavah (v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije),
– podjetja v težavah, ki dobivajo pomoč po posebnem programu za reševanje in prestrukturiranje,
– subjekti, ki so že prejeli sredstva po tem pravilniku, vendar sredstev niso porabili namensko,
– subjekti, ki so že koristili pomoč za posamezne namene do višine, ki jo omogočajo posamezna pravila državnih pomoči,
– subjekti, ki nimajo poravnanih obveznosti do Občine Borovnivca.
4. člen
Način dodeljevanja pomoči:
1. Sredstva se dodeljujejo na podlagi letno izvedenega javnega razpisa. V javnem razpisu se podrobneje določijo kriteriji ter način uveljavljanja in koriščenja sredstev.
2. Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem opravi pregled prispelih vlog in jih oceni na podlagi pogojev in meril, ki so navedeni v javnem razpisu. Odbor pripravi predlog višine sofinanciranja, ki ga predloži županu.
3. Prejemnikom sredstev se izda sklep o višini odobrenih sredstev za posamezen namen ter s tem seznani odbor za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
4. Občina je dolžna poročati ministrstvu, pristojnemu za nadzor državnih pomoči, o višini dodeljenih sredstev po upravičencih in namenih.
5. Pri ukrepih, kjer je to potrebno, se medsebojne obveznosti med Občino Borovnica in prejemnikom pomoči uredijo s pogodbo.
5. člen
Javni razpis se objavi v javnem glasilu Občine Borovnica in na spletni strani Občine Borovnica.
Javni razpis mora vsebovati:
– ime in sedež občine, ki dodeljuje sredstva,
– pravno podlago za izvedbo javnega razpisa,
– predmet javnega razpisa,
– upravičence, ki se lahko prijavijo na javni razpis,
– pogoje in merila za pridobitev sredstev,
– višino sredstev, ki je na razpolago za predmet javnega razpisa,
– določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva,
– navedbo dokumentacije, ki jo morajo upravičenci priložiti k vlogi,
– rok, do katerega morajo biti vložene vloge za dodelitev sredstev,
– naslov, na katerega se pošljejo vloge,
– rok, v katerem bodo potencialni prejemniki – upravičenci obveščeni o izidu javnega razpisa,
– kraj, čas ter osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo,
– drugo, skladno z vsakoletnim programom Odbora za gospodarstvo, turizem in kmetijstvo.
Kolikor je za določen ukrep manjše število vlog, kot je razpoložljivih sredstev, se razpoložljiva sredstva lahko prerazporedijo na drug ukrep znotraj okvira javnega razpisa.
Za izvedbo postopka javnega razpisa se uporabljajo področni predpisi.
6. člen
Finančna sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva se bodo dodeljevala v obliki nepovratnih sredstev.
Finančna sredstva se dodeljujejo po pravilu »de minimis«, kar pomeni, da skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli upravičencu, ne sme presegati 200.000 EUR v katerem koli obdobju treh proračunskih let. Skupna pomoč de minimis, dodeljena kateremu koli podjetju, ki deluje v cestnoprometnem sektorju, pa ne sme presegati 100.000 EUR v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
Ti meji se uporabljata ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, javna sredstva Republike Slovenije ali EU) je pomoč dodeljena.
7. člen
Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti izjavo, da za določen namen ni pridobil ali je v postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira.
Upravičenec, ki je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za pridobitev sredstev, že prejel javna sredstva Republike Slovenije ali EU, do sredstev ni upravičen.
8. člen
Upravičenec, pri katerem se ugotovi, da je sredstva pridobil nezakonito ali jih porabil nenamensko, mora vrniti vsa pridobljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Upravičenec, pri katerem se ugotovijo kršitve iz prvega odstavka tega člena, ne more pridobiti novih sredstev iz tega pravilnika še 2 leti po vračilu vseh pridobljenih sredstev z zakonitimi zamudnimi obrestmi v sorazmernem delu glede na čas zaposlitve.
9. člen
Namenskost porabe sredstev, pridobljenih pod pogoji tega pravilnika preverja občinska uprava in s tem seznani Odbor za gospodarstvo in gospodarske javne službe. V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik sredstva dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi v sorazmernem delu glede na čas zaposlitve.
II. UKREPI
10. člen
Ukrepi za spodbujanje razvoja malega gospodarstva so:
1. POSPEŠEVANJE ZAPOSLOVANJA
Namen:
– odpiranje novih delovnih mest,
– pospeševanje samozaposlovanja.
Pogoji:
Brezposelna oseba mora izpolnjevati naslednje:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima stalno prebivališče v Občini Borovnica,
– ni imela zadnje zaposlitve pri delodajalcu, ki uveljavlja subvencijo, ali pri njegovih povezanih pravih osebah.
Samozaposlitev mora biti realizirana v tekočem koledarskem letu.
Zaposlitev brezposelne osebe mora biti sklenjena v tekočem koledarskem letu.
Novo odprta delovna mesta morajo obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči za ta namen.
Višina:
– pomoč brezposelni osebi za samozaposlitev znaša 1500 EUR,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev osebe za nedoločen čas s polnim delovnim časom znaša 1000 EUR,
– pomoč delodajalcu za zaposlitev visokokvalificiranega delavca (VI, VII ali višja stopnja izobrazbe) za nedoločen čas, znaša 2000 EUR.
Višino točke vsako leto v razpisu določi župan na predlog odbora za gospodarstvo, kmetijstvo in turizem.
2. SOFINANCIRANJE POGODBENE OBRESTNE MERE ZA DODELJEVANJE KREDITOV
Namen:
– materialne investicije.
Pogoji:
– v skladu s pogodbo o medsebojnem sodelovanju, sklenjeno med Občino Borovnica in posojilojemalcem oziroma banko,
– delno subvencijo obrestne mere lahko pridobijo prosilci, ki imajo med viri financiranja zagotovljenih najmanj 25% lastnih sredstev,
– minimalni znesek posojila je 5000 EUR,
– investicija, ki je predmet subvencije, se mora ohraniti v Občini Borovnica vsaj 5 let po njenem zaključku,
– subvencionira se del pogodbene obrestne mere za obresti za celotno posojilo, in sicer od dolgoročnih posojil in pogodb o finančnem najemu za osnovna sredstva (razen osebnih avtomobilov),
– subvencionira se do največ 50% izhodiščne obrestne mere za kredite iz naslova povezanih poslov z nespremenljivo obrestno mero, ki ga občina poravna za skupno vrednost in celotno obdobje kredita pri banki kreditojemalca, takoj po sklenitvi kreditne pogodbe.
Višina:
– višina pomoči ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije,
– investicija se mora izvesti na območju Občine Borovnica.
Upravičeni stroški:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča za gradnjo objektov namenjenih poslovni dejavnosti,
– strošek nakupa, graditve ali adaptacije poslovnih prostorov, namenjenih za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme in generalne obnove obstoječe opreme.
Sredstva v obliki subvencioniranja pogodbene obrestne mere iz občinskega proračuna se za isti namen dodeljujejo le enkrat.
3. SOFINANCIRANJE PROMOCIJE IZDELKOV IN STORITEV MAJHNIH PODJETIJ
Namen:
– sodelovanje podjetnikov in obrtnikov na sejmih v tujini in doma, da se predstavijo potencialnim kupcem z gospodarskimi subjekti in izdelki,
– možnost za začetek novih poslov,
– organizirana predstavitev širšemu krogu.
Pogoji:
– udeležba na sejmih v tujini in doma,
– občina bo sofinancirala stroške najetja, postavitve in delovanja stojnice ob predložitvi potrebnih dokazil.
Višina:
– do 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 1000 EUR.
Upravičeni stroški:
– strošek najetja, postavitve in delovanja stojnice pri prvi udeležbi na določenem sejmu v tekočem letu.
4. SOFINANCIRANJE IZDELAVE POSLOVNEGA NAČRTA
Namen:
– materialne investicije.
Pogoji:
– izdelan poslovni načrt.
Višina:
– do 50% upravičenih stroškov izdelave poslovnega načrta oziroma maksimalno 500 EUR.
Upravičeni stroški:
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, urejanje in opremljanje zemljišča za gradnjo objektov namenjenih poslovni dejavnosti,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup, graditev ali adaptacijo objektov namenjenih poslovni dejavnosti,
– strošek izdelave poslovnega načrta za nakup opreme.
5. SOFINANCIRANJE INOVACIJSKE DEJAVNOSTI
Namen:
– Vsem majhnim podjetjem, ki razvijajo nove proizvode za pospeševanje razvoja novih proizvodov, storitev in tehnologij,
Pogoji:
– občina bo sofinancirala inovacijsko dejavnost na podlagi dokazil o opravljenih storitvah.
Višina pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2000 EUR.
Upravičeni stroški:
– stroški materialnih in nematerialnih (stroški nakupa licenc, know-how ali nepatentiranega tehničnega znanja).
6. SOFINANCIRANJE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA PRIDOBITEV GRADBENEGA DOVOLJENJA ZA POSLOVNE OBJEKTE NA OBMOČJU GOSPODARSKE CONE BOROVNICA
Namen:
– vsem majhnim podjetjem, ki pridobivajo gradbeno dovoljenje za poslovne objekte na območju gospodarske cone Borovnica.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala na podlagi dokazil o opravljenih storitvah
Višina pomoči:
– do 20% upravičenih stroškov, vendar ne več kot 2500 EUR.
Upravičeni stroški:
– stroški izdelave projektne dokumentacije
Sedež obratovalnice oziroma podjetja ali poslovni prostori morajo biti na območju gospodarske cone Borovnica.
7. SOFINANCIRANJE VGRADNJE MANJŠIH OGREVALNIH NAPRAV ZASNOVANIH NA IZRABI NARAVNIH, OKOLJU PRIJAZNIH VIROV ENERGIJE
Namen:
– vsem majhnim podjetjem, ki se odločijo za vgradnjo manjših ogrevalnih naprav zasnovanih na izrabi naravnih, okolju prijaznih virov energije (lesna biomasa, polena, sekanci, peleti, sončna energija, geotermalna energija, …), v nadaljevanju »ogrevalne naprave«.
Pogoji:
– občina bo sofinancirala vgradnjo manjših ogrevalnih naprav na podlagi dokazil o nakupu in vgradnji naprave.
Višina:
– največ 25% upravičenih stroškov izvedbe investicije.
Upravičeni stroški:
– stroški vgradnje manjših ogrevalnih naprav (osnovni del, brez dodatnih napeljav).
III. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskegaproračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Borovnica (Uradni list RS, št. 120/07).
12. člen
Ta pravilnik začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se za programsko obdobje 2008–2013.
Št. 311-0001/2007-8
Borovnica, dne 20. novembra 2008
Župan
Občine Borovnica
Andrej Ocepek l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti