Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4931. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Slavček« v Kopru, stran 14814.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Slavček« v Kopru
Št. 350-12/2008
Koper, dne 24. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 74. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08), Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – ZVO-1 – UPB1, 28/06 – Skl. US, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08 in 20/08), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US in 76/08), 17. člena Uredbe o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 80/07), Pravilnika o merilih za odmero komunalnega prispevka (Uradni list RS, št. 95/07), ter 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. oktobra 2008 sprejel
O D L O K
o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja »OPPN Slavček« v Kopru
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme program opremljanja stavbnih zemljišč za območje “OPPN Slavček” v Kopru (v nadaljevanju: program opremljanja), ki ga je izdelalo podjetje Krasinvest Sežana v septembru 2008.
2. člen
(vsebina programa opremljanja)
S programom opremljanja se uskladi gradnja objektov in omrežij javne gospodarske infrastrukture, določijo roki gradnje te infrastrukture s pogoji priključevanja nanjo ter določijo tehnični pogoji opremljanja in finančna konstrukcija opremljanja.
Program opremljanja vsebuje:
– splošni del programa opremljanja,
– prikaz obstoječe in predvidene infrastrukture,
– prikaz investicije v gradnjo nove komunalne infrastrukture,
– prikaz obračunskih stroškov za obstoječo komunalno infrastrukturo,
– terminski plan izgradnje,
– podlage za odmero komunalnega prispevka,
– grafične priloge.
3. člen
(razlogi za sprejem programa opremljanja)
Program opremljanja:
– je podlaga za opremljanje zemljišč s predvideno javno gospodarsko infrastrukturo, ki je potrebna, da se prostorske ureditve, načrtovane z občinskim podrobnim prostorskim načrtom izvedejo in služijo svojemu namenu,
– je podlaga za odmero komunalnega prispevka za predvidene investicije v komunalno infrastrukturo in komunalnega prispevka za obstoječo infrastrukturo,
– posebej opredeljuje investicije, katerih gradnja se bo lahko oddala na podlagi pogodbe o opremljanju v skladu z 78. členom Zakona o prostorskem načrtovanju med Mestno občino Koper in investitorjem objektov, ki se priključujejo na cestno in komunalno infrastrukturo. Investitor bo lahko skladno s pogodbo opremil območje s komunalno infrastrukturo v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
4. člen
(podatki o območju opremljanja)
Program opremljanja stavbnih zemljišč iz 1. člena tega odloka temelji na občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Slavček« ter strokovnih podlagah le-tega.
Območje, obravnavano v programu opremljanja se nahaja v kareju med Ljubljansko in Kolodvorsko cesto ter Ankaransko cesto v Kopru.
Območje obsega parcele ali dele parcel: 1464/1, 1464/2, 1464/3, 1464/4, 1469/1, 1469/2, 1550/41, 1550/45, 1550/46, 1470/3 vse k.o. Koper.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE IN PREDVIDENE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
5. člen
(obstoječa komunalna infrastruktura)
Obravnavano območje opremljanja komunalno še ni v celoti opremljeno, vendar pa se v neposredni bližini že nahaja obstoječa prometna in komunalna infrastruktura, na katero se bo obravnavano območje navezovalo.
6. člen
(predvidena komunalna oprema)
Predvidena je naslednja komunalna oprema:
– prometna ureditev,
– kanalizacija (komunalna odpadna, padavinska),
– elektroenergetsko omrežje z javno razsvetljavo,
– vodovodno omrežje,
– telekomunikacijsko omrežje,
– zunanja ureditev (zelene in ostale javne površine).
III. INVESTICIJE V GRADNJO KOMUNALNE INFRASTRUKTURE
7. člen
(obračunsko območje investicije)
Obračunsko območje investicije za vsako posamezno vrsto komunalne opreme obsega celotno območje opremljanja iz 4. člena tega odloka.
8. člen
(skupni in obračunski stroški investicije)
Skupni stroški za gradnjo nove infrastrukture, ki odpadejo na območje OPPN Slavček znašajo 872.905 EUR po cenah avgust 2008 in obsegajo stroške projektne in investicijske dokumentacije ter stroške gradnje komunalne opreme. Obračunski stroški gradnje nove infrastrukture znašajo 658.757 EUR po cenah avgust 2008.
V primeru da upravljalec elektroenergetskega omrežja ne prevzame obveze izgradnje elektroenergetskega omrežja oziroma izvedbe potrebne rekonstrukcije omrežja na način, ki bi zagotavljal oskrbo območja opremljanja z elektriko, se zavezancu obračuna del obračunskih stroškov nove infrastrukture za elektroenergetsko omrežje.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za novo infrastrukturo
+------------------------------+---------------+---------------+
|      Postavka      |Skupni stroški | Obračunski  |
|               |   v EUR   |  stroški  |
|               |        |   v EUR   |
+------------------------------+---------------+---------------+
|1. Prometna ureditev     |  290.689  |  290.689  |
+------------------------------+---------------+---------------+
|2. Meteorna kanalizacija   |  335.968  |  335.968  |
+------------------------------+---------------+---------------+
|3. Zunanja ureditev (zelene in|   32.100  |   32.100  |
|ostale javne površine)    |        |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|4. Elektroenergetsko omrežje |  183.733  |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|5. Telekomunikacijsko omrežje |   30.415  |        |
+------------------------------+---------------+---------------+
|Skupaj            |  872.905  |  658.757  |
+------------------------------+---------------+---------------+
Skupni in obračunski stroški za obstoječo komunalno infrastrukturo znašajo 2.867.478 EUR po cenah avgust 2008 in zajemajo obstoječo infrastrukturo, ki glede na opredeljene prispevne stopnje posamezne vrste komunalne opreme odpade na obračunsko območje.
Tabela: Skupni in obračunski stroški za obstoječo infrastrukturo
+-------------------------------------------+------------------+
|       Infrastruktura        |  Skupni in   |
|                      |  obračunski  |
|                      | stroški v EUR  |
+-------------------------------------------+------------------+
|1. Cestno omrežje             |   2.390.056  |
+-------------------------------------------+------------------+
|2. Vodovodno omrežje            |    104.334  |
+-------------------------------------------+------------------+
|3. Fekalna kanalizacija          |    104.990  |
+-------------------------------------------+------------------+
|4. Meteorna kanalizacija          |    73.187  |
+-------------------------------------------+------------------+
|5. Javna razsvetljava           |    85.129  |
+-------------------------------------------+------------------+
|6. Elektroomrežje             |    92.448  |
+-------------------------------------------+------------------+
|7. Telekomunikacijsko omrežje       |    17.334  |
+-------------------------------------------+------------------+
|Skupaj                   |   2.867.478  |
+-------------------------------------------+------------------+
9. člen
(financiranje predvidene investicije)
Finančna sredstva za izgradnjo javne gospodarske infrastrukture zagotavlja Mestna občina Koper iz proračuna, komunalnega prispevka, ki ga bodo plačali zavezanci na območju opremljanja, za svoj račun ter v dogovoru z upravljalci infrastrukturnih omrežij.
Investitorju se naloži obveznost izgradnje ter ureditve vse infrastrukture določene v občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Slavček«, tako da zagotovi opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo v skladu s programom opremljanja pri čemer se izvrši poračun vlaganj do višine odmere komunalnega prispevka.
Finančna sredstva za izgradnjo komunalne infrastrukture zagotavlja zavezanec-investitor v višini 658.757 EUR iz komunalnega prispevka s sklenitvijo pogodbe o opremljanju.
Investitor zagotavlja finančna sredstva v skladu s terminskim planom izgradnje infrastrukture.
Ureditev medsebojnih razmerij med Mestno Občino Koper in investitorjem za izgradnjo ter prevzem omenjene infrastrukture se ureja s pogodbo o opremljanju.
10. člen
(terminski plan)
Pridobitev dovoljenj in začetek gradnje je predviden v decembru 2008, zaključek del pa maja 2009.
11. člen
(faznost izvajanja komunalnega opremljanja)
Program opremljanja dopušča možnost fazne gradnje objektov, ki se priključujejo na komunalno infrastrukturo na območju opremljanja in za katere občina odmeri komunalni prispevek. Vsak izvedeni del posamezne faze ali podfaze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov in ne sme ovirati ali prejudicirati izvedbe drugih predvidenih objektov in ureditev.
IV. PODLAGE ZA ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA
12. člen
(merila za odmero komunalnega prispevka)
Program opremljanja za potrebe odmere komunalnega prispevka določa,
– da je razmerje med merilom parcele in merilom neto tlorisne površine Dpi : Dti = 0,5 : 0,5
– da je faktor dejavnosti za vse objekte Kdej = 1.
13. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za investicijo v predvideno komunalno infrastrukturo)
Obračunski stroški investicije iz 8. člena odloka preračunani na površino parcel oziroma neto tlorisno površino objektov za posamezno vrsto komunalne infrastrukture na obračunskem območju znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za novo infrastrukturo
+---------------------------+----------------+-----------------+
|     Postavka     | Cp(ij) (EUR/m2)| Ct(ij) (EUR/m2) |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|1. Prometna ureditev    |      6,982|      4,260|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|2. Meteorna kanalizacija  |      8,070|      4,923|
+---------------------------+----------------+-----------------+
|3. Zunanja ureditev (zelene|      0,771|      0,470|
|in ostale javne površine) |        |         |
+---------------------------+----------------+-----------------+
|Skupaj           |     15,823|      9,653|
+---------------------------+----------------+-----------------+
14. člen
(stroški opremljanja za odmero komunalnega prispevka za obstoječo infrastrukturo)
Občina bo odmerila komunalni prispevek za tisto obstoječo infrastrukturo, za katero so bile v programu opremljanja določene podlage, ki predvidevajo izračun komunalnega prispevka na podlagi ocene stroškov komunalne opreme, ki bi bila ob gradnji po zmogljivostih in namenu podobna obstoječi ter zagotavljala podobno raven oskrbe. Podlaga za odmero komunalnega prispevka so izračunani obračunski stroški opremljanja za določeno infrastrukturo na obračunskem območju.
Tako izračunani obračunski stroški na enoto mere za posamezno vrsto obstoječe infrastrukture znašajo:
Tabela: obračunski stroški na enoto za obstoječo infrastrukturo
+--------------------------+----------------+------------------+
|   Infrastruktura   | Cp(ij) (EUR/m2)| Ct(ij) (EUR/m2) |
+--------------------------+----------------+------------------+
|1. Ceste         |     57,408|      35,024|
+--------------------------+----------------+------------------+
|2. Vodovod        |      2,506|       1,529|
+--------------------------+----------------+------------------+
|3. Fekalna kanalizacija  |      2,522|       1,539|
+--------------------------+----------------+------------------+
|4. Meteorna kanalizacija |      1,758|       1,072|
+--------------------------+----------------+------------------+
|5. Javna razsvetljava   |      2,045|       1,247|
+--------------------------+----------------+------------------+
|6. Elektroomrežje     |      2,221|       1,355|
+--------------------------+----------------+------------------+
|7. Telekomunikacije    |      0,416|       0,254|
+--------------------------+----------------+------------------+
|Skupaj          |     68,876|      42,020|
+--------------------------+----------------+------------------+
15. člen
(indeksiranje stroškov opremljanja)
Komunalni prispevek se na dan odmere indeksira ob uporabi povprečnega letnega indeksa cen za posamezno leto, ki ga objavlja Združenje za gradbeništvo v okviru Gospodarske zbornice Slovenije, pod »Gradbena dela – ostala nizka gradnja«.
Obračunski stroški za infrastrukturo so upoštevani na datum avgust 2008.
16. člen
(izračun komunalnega prispevka)
Komunalni prispevek se za določeno vrsto komunalne infrastrukture in ob upoštevanju podlag za odmero komunalnega prispevka iz programa opremljanja določa za investicijo obračunskih stroškov v predvideno komunalno infrastrukturo in obračunskih nadomestitvenih stroškov za obstoječo infrastrukturo.
Glede na opredeljena merila in vhodne podatke iz programa opremljanja ter predpisano zakonodajo o načinu izračuna komunalnega prispevka se opredeli celoten komunalni prispevek, ki bremeni investitorja objektov na območju opremljanja kot vsota izračunanih komunalnih prispevkov za predvideno in obstoječo komunalno infrastrukturo ter znaša 84,70 EUR/m2 gradbene parcele oziroma 51,67 EUR/m2 neto tlorisne površine.
17. člen
(zagotavljanje izgradnje komunalne opreme ter znižanje komunalnega prispevka zaradi vlaganj investitorja)
Na podlagi pogodbe o opremljanju bo investitor opremil območje na lastne stroške v rokih in obsegu kot to določa program opremljanja.
V skladu z 78. členom ZPNačrt se s pogodbo o opremljanju določi, da mora investitor v določenem roku po programu opremljanja zagotoviti opremljenost zemljišča s komunalno infrastrukturo. Finančne obremenitve investitorja, ki bi jih morala prevzeti občina, se odštejejo od predpisanih dajatev občini.
S pogodbo se občina in investitor oziroma zavezanec za plačilo komunalnega prispevka dogovorita, da bo investitor zgradil komunalno infrastrukturo, ki bi jo sicer morala zagotoviti občina.
S pogodbo se podrobneje določijo medsebojne obveznosti glede oddaje gradnje objektov in omrežij komunalne infrastrukture, neodplačnim prenosom zemljišča na kateri je komunalna infrastruktura in komunalne infrastrukture v javno last ter upravljanje v skladu s predpisi o urejanju prostora, in s tem v zvezi poračunom vseh medsebojnih obveznosti.
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
(dostop do podatkov)
Program opremljanja vključno s prilogami je na vpogled na sedežu Mestne občine Koper.
19. člen
(veljavnost)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 350-12/2008
Koper, dne 23. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O I L D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano regolatore particolareggiato comunale “Slavček“ a Capodistria
Numero: 350-12/2008
Capodistria, 24 ottobre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Ai sensi dell’articolo 74 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta uff. della RS, n. 33/07 e 70/08), della Legge sulla tutela dell’ambiente (Gazzetta ufficiale della RS, n. 39/06 – ZVO-1-UPB1, 28/06 – sentenza della CC, 49/06, 66/06, 33/07, 57/08 e 20/08), per effetto degli articoli 21 e 29 della Legge sull’autonomia locale (Gazzetta uff. della RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC e 76/08), in virtù dell’articolo 17 dell’Ordinanza sui contenuti dei programmi di realizzazione delle opere di urbanizzazione (Gazzetta uff. della RS, n. 80/07), in ottemperanza del Regolamento sui criteri per la commisurazione degli oneri equivalenti alla quota proporzionale del costo di realizzazione delle opere d’urbanizzazione (Gazzetta uff. della RS, n. 95/07), come pure dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 23 ottobre 2008, ha approvato il
D E C R E T O
sul programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona contemplata dal Piano regolatore particolareggiato comunale “Slavček“ a Capodistria
I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
(finalità del decreto)
Con il presente decreto è approvato il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria a servizio della zona oggetto del PRPC “Slavček” a Capodistria (nel seguito: programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione), elaborato dall’impresa Krasinvest Sežana, in settembre del 2008.
Articolo 2
(contenuto del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il presente programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione è finalizzato all’armonizzazione di costruzione delle infrastrutture a rete, con definizione dei tempi e delle condizioni di allacciamento a tali infrastrutture, oltre alle rispettive norme tecniche di attuazione e del piano economico finanziario dell’intervento.
Il Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si compone:
– Di una parte generale,
– Della rappresentazione dell’infrastruttura preesistente e di quella prevista,
– Degli investimenti nella costruzione delle infrastrutture a rete,
– Del prospetto degli oneri d’urbanizzazione conteggiati per le opere esistenti,
– Dei tempi di realizzazione,
– Delle basi per la commisurazione degli oneri d’urbanizzazione,
– Degli elaborati grafici.
Articolo 3
(motivazione per l’adozione del programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione costituisce:
– la base per la costruzione delle infrastrutture a rete necessarie ai fini di attuazione degli interventi territoriali previsti nel piano regolatore particolareggiato comunale ed alla successiva utilizzazione delle strutture realizzate secondo le rispettive destinazioni d’uso,
– la base per la commisurazione dell’onere di urbanizzazione riferito alle infrastrutture a rete progettate ed a quelle esistenti,
– il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione definisce altresì gli interventi la cui realizzazione potrà fare oggetto del relativo contratto di costruzione tra il Comune città di Capodistria ed il committente dei fabbricati dei quali si prevede l’allacciamento alle infrastrutture a rete ed a quelle viarie, come previsto dall’articolo 78 della Legge sulla pianificazione territoriale. In virtù di tale contratto, il committente potrà realizzare le opere d’urbanizzazione previste nell’entità ed entro i termini previsti dal presente programma.
Articolo 4
(dati relativi alla zona soggetta all’intervento di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione di cui all’articolo 1 del presente decreto poggia sul piano regolatore particolareggiato comunale »Slavček« e sui rispettivi approfondimenti tecnici.
La zona contemplata dal programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione occupa l’area compresa tra la Strada di Ljubljana e la Strada della Stazione, come pure della Strada di Ancarano a Capodistria.
La zona d’intervento comprende le seguenti particelle catastali o parti delle medesime: 1464/1, 1464/2, 1464/3, 1464/4, 1469/1, 1469/2, 1550/41, 1550/45, 1550/46, 1470/3, c. c. di Capodistria.
II INFRASTRUTTURE A RETE ESISTENTI E DI NUOVA COSTRUZIONE
Articolo 5
(infrastrutture a rete esistenti)
Non tutta la zona d’intervento è dotata delle opere d’urbanizzazione primaria, con, tuttavia, le infrastrutture a rete e quelle viarie presenti nelle immediate vicinanze, alle quali tale zona si allaccerà.
Articolo 6
(infrastrutture a rete di nuova costruzione)
È prevista la realizzazione delle seguenti infrastrutture a rete:
– sistemazione della viabilità,
– fognature (smaltimento delle acque reflue e meteoriche),
– rete di distribuzione dell’energia elettrica con l’illuminazione pubblica
– rete idrica,
– rete sistemazione delle aree verdi,
– rete delle telecomunicazioni,
– sistemazione degli spazi all’aperto (aree verdi ed altre superfici pubbliche).
III INVESTIMENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE D'URBANIZZAZIONE
Articolo 7
(zona tariffaria riferita all’area d’intervento)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione si riferisce ad un’unica zona tariffaria che combacia con la zona d’intervento di cui all’articolo 4 del presente decreto.
Articolo 8
(costi di calcolo e costi totali dell'intervento)
I costi complessivi di realizzazione delle opere di urbanizzazione della zona d’intervento, calcolati in base ai prezzi in vigore in agosto 2008, ammontano a Euro 872.905 e comprendono le spese di predisposizione della documentazione progettuale ed economico- finanziaria, come pure le spese di costruzione delle infrastrutture a rete. I costi di calcolo dell’intervento previsto, conteggiati in base ai prezzi in vigore in agosto 2008, ammontano a Euro 658.757.
Nel caso in cui il gestore della rete elettrica non si assumesse l’obbligo di realizzazione o di ricostruzione di tale rete, in maniera da garantire l’approvvigionamento della zona d’intervento, al soggetto passivo viene conteggiata una parte dei costi di calcolo afferenti all’infrastruttura di nuova realizzazione.
Tabella: costi complessivi e di calcolo per impianti infrastrutturali di nuova realizzazione
+---------------------+-------------------+--------------------+
|    Impianto   | Costi complessivi | Costi di calcolo in|
|           |   in EURO   |    EURO    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|1. Rete stradale   |   290.689   |   290.689    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|2. Fognature     |   335.968   |   335.968    |
|meteoriche      |          |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|3. Sistemazione degli|    32.100   |    32.100    |
|spazi all’aperto   |          |          |
|(verde pubblico ed  |          |          |
|altre superfici   |          |          |
|pubbliche)      |          |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|4. Rete elettrica  |   183.733   |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|5. Rete delle    |    30.415   |          |
|telecomunicazioni  |          |          |
+---------------------+-------------------+--------------------+
|Totale        |   872.905   |   658.757    |
+---------------------+-------------------+--------------------+
I costi complessivi e quelli di calcolo, relativi all’infrastruttura a rete preesistente, conteggiati in base ai prezzi in vigore in agosto 2008, ammontano a EURO 2.867.478 e si riferiscono agli impianti infrastrutturali esistenti che in base alle aliquote tariffarie stabilite per la singola tipologia di impianti infrastrutturali ricadono nella zona tariffaria in oggetto.
Tabella: costi complessivi e di calcolo per impianti infrastrutturali preesistenti
+-----------------------------------------+-------------------+
|        Impianto         |Costi complessivi e|
|                     | di calcolo in EURO|
+-----------------------------------------+-------------------+
|1. Rete stradale             |   2.390.056   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|2. Rete idrica              |    104.334   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|3. Fognatura delle acque reflue     |    104.990   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|4. Fognatura delle acque piovane     |    73.187   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|5. Illuminazione pubblica        |    85.129   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|6. Rete elettrica            |    92.448   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|7. Rete delle telecomunicazioni     |    17.334   |
+-----------------------------------------+-------------------+
|Totale                  |   2.867.478   |
+-----------------------------------------+-------------------+
Articolo 9
(finanziamento dell'intervento)
L'intervento di cui al presente decreto è finanziato dai fondi del bilancio del Comune città di Capodistria, dal pagamento, da parte dei soggetti passivi, delle quote di contributo afferenti l'onere di urbanizzazione realizzate nella zona d'intervento, per il proprio conto e d’intesa con i relativi gestori.
Al committente si fa obbligo di realizzare tutte le opere d’urbanizzazione nella zona d’intervento, in modo da garantire l’attrezzamento previsto dei terreni, con il pareggiamento degli oneri fino alla concorrenza della rispettiva commisurazione dell’onere d’urbanizzazione.
I finanziamenti delle opere di urbanizzazione sono garantiti dal committente dalle quote di contributo afferenti l’onere di urbanizzazione nell’importo di Euro 658.757.
I finanziamenti sono stanziati in funzione del piano cronologico di attuazione dei lavori.
I rapporti tra il Comune città di Capodistria ed il committente delle opere d’urbanizzazione in oggetto sono regolati dal rispettivo contratto.
Articolo 10
(piano cronologico)
L’acquisizione delle autorizzazioni e l’inizio dei lavori sono previsti nel mese di dicembre 2008, mentre la conclusione dei lavori è prevista per il mese di maggio 2009.
Articolo 11
(fasi di attuazione delle opere di urbanizzazione)
Il presente Programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione consente l’attuazione per fasi degli edifici che saranno allacciati ai servizi pubblici a rete costruiti nell’area d’intervento e soggetti al pagamento dell’onere di urbanizzazione. Le singole fasi ovvero stralci devono essere realizzati in maniera da costituire unità funzionali circoscritte, provviste delle infrastrutture necessarie, del numero appropriato di parcheggi e con gli spazi allo scoperto opportunamente sistemati. In nessun caso devono essere ostacolati o pregiudicati i lavori di costruzione di altri manufatti previsti.
IV BASI PER LA COMMISURAZIONE DEGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE
Articolo 12
(criteri per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione)
I criteri applicati per la commisurazione degli oneri di urbanizzazione prevedono:
– che il rapporto di copertura fondiaria sia Dpi : Dti = 0,5 : 0,5
– che il fattore di attività applicato a tutti i manufatti sia Kdej = 1.
Articolo 13
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri in funzione dell’investimento nelle infrastrutture di nuova costruzione)
I costi di calcolo di cui all’articolo 8 del decreto, ripartiti per superficie delle particelle edificali ovvero superficie planimetrica netta dei manufatti, e riguardanti le singole tipologie di impianti infrastrutturali, ammontano a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali di nuova realizzazione
+----------------------------+---------------+-----------------+
|     Impianto     |Cp(ij) (EUR/m2)| Ct(ij) (EUR/m2) |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|1. Rete stradale      |     6,982|      4,260|
+----------------------------+---------------+-----------------+
|2. Fognatura meteorica   |     8,070|      4,923|
+----------------------------+---------------+-----------------+
|3. Sistemazione degli spazi |     0,771|      0,470|
|all’aperto (verde pubblico |        |         |
|ed altre superfici     |        |         |
|pubbliche)         |        |         |
+----------------------------+---------------+-----------------+
|Totale           |     15,823|      9,653|
+----------------------------+---------------+-----------------+
Articolo 14
(costi di realizzazione delle opere di urbanizzazione ai fini di commisurazione dei relativi oneri riguardanti l e infrastrutture esistenti)
La commisurazione degli oneri di urbanizzazione per gli impianti infrastrutturali esistenti avverrà laddove il programma di realizzazione dei detti impianti stabilisca le basi per tale commisurazione, in considerazione della stima dei costi che comporterebbe la costruzione di opere intrastrutturali simili a quelle esistenti per capacità e destinazione. Costituiscono la base per la suddetta commisurazione, i costi complessivi e quelli di calcolo riferiti al singolo impianto infrastrutturale presente nella zona tariffaria in oggetto.
I costi di calcolo così ottenuti, per unità di misura e riferiti al singolo impianto infrastrutturale esistente, ammontano a:
Tabella: costi di calcolo / unità, per impianti infrastrutturali esistenti
+------------------------------+--------------+----------------+
|      Impianto      | Cpi (EUR/m2) | Cti (EUR/m2) |
+------------------------------+--------------+----------------+
|1. Rete stradale       |    57,408|     35,024|
+------------------------------+--------------+----------------+
|2. Rete idrica        |     2,506|      1,529|
+------------------------------+--------------+----------------+
|3. Fognatura acque reflue   |     2,522|      1,539|
+------------------------------+--------------+----------------+
|4. Fognatura acque piovane  |     1,758|      1,072|
+------------------------------+--------------+----------------+
|5. Illuminazione pubblica   |     2,045|      1,247|
+------------------------------+--------------+----------------+
|6. Rete elettrica       |     2,221|      1,355|
+------------------------------+--------------+----------------+
|7. Rete delle         |     0,416|      0,254|
|telecomunicazioni       |       |        |
+------------------------------+--------------+----------------+
|Totale            |    68,876|     42,020|
+------------------------------+--------------+----------------+
Articolo 15
(indicizzazione dei costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione)
Nella commisurazione degli oneri d’urbanizzazione, i costi di realizzazione delle opere d’urbanizzazione sono indicizzati in base all’indice medio annuo dei prezzi, pubblicato dalla Sezione per l’edilizia presso la Camera per l’economia della Slovenia, »Lavori edili – opere civili e infrastrutturali«.
I costi di calcolo per l’infrastruttura a rete, sono quelli in vigore in agosto 2008.
Articolo 16
(calcolo degli oneri d’urbanizzazione)
Gli oneri di urbanizzazione riferiti al singolo impianto infrastrutturale sono definiti in funzione dei costi di calcolo riguardanti l’infrastruttura a rete progettata e dei costi di calcolo a titolo di rimborso delle spese sostenute per la realizzazione delle opere d’urbanizzazione esistenti, nel rispetto delle basi per la commisurazione dei detti oneri, riportate nel programma di realizzazione delle infrastrutture a rete.
Tenuto conto dei criteri prestabiliti e dei dati di cui al programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione, come pure nel rispetto della normativa vigente in materia, viene calcolato l’onere di urbanizzazione complessivo a carico del committente dei lavori previsti nella zona d’intervento, quale somma dei detti oneri relativi agli impianti infrastrutturali previsti ed a quelli preesistenti, ovvero di 84,70 EUR/m2 della particella edificale o di 51,67 EUR/m2 di superficie planimetrica netta.
Articolo 17
(garanzia di costruzione delle opere di urbanizzazione ed agevolazioni sugli oneri di urbanizzazione in seguito agli investimenti del committente)
In base al contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione il committente costruirà a proprie spese gli impianti infrastrutturali a servizio della zona d’intervento, nei tempi e nell’estensione previsti dal relativo programma.
Nel rispetto di quanto prevede l’articolo 78 del “ZPNačrt”, il contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione sancisce l’obbligo del committente di costruire, entro i termini stabiliti, gli impianti infrastrutturali previsti nel relativo programma. Gli oneri finanziari che dovrebbero essere a carico del comune, sono scomputati dal contributo dovuto.
Nel contratto concluso tra il comune ed il comittente ovvero il soggetto passivo dell’onere di urbanizzazione, le parti contraenti convengono che il committente realizzerà le opere di urbanizzazione, che dovrebbero altrimenti essere costruite dal comune.
Nel contratto sono definiti gli obblighi reciproci in materia di appalto per la realizzazione degli impianti infrastrutturali, del trasferimento non oneroso in proprietà e gestione pubblica di tali impianti e dell’allacciamento delle singole utenze da realizzarsi in conformità della normativa disciplinante la pianificazione territoriale, con il conseguente pareggiamento degli oneri.
V DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 18
(accesso ai dati)
Il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione ed i rispettivi allegati sono depositati a libera visione del pubblico presso la sede del Comune città di Capodistria.
Articolo 19
(validità)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia.
Numero: 350-12/2008
Capodistria, 24 ottobre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti