Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4913. Pravilnik o stopnjah običajnega odpisa primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga, stran 14780.

Na podlagi 7. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/06), tretje alineje prvega odstavka 17. člena Pravilnika o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06, 52/07, 120/07, 21/08), 28. člena Statuta Gospodarske zbornice Slovenije z dne 6. 11. 2007 ter na podlagi 21. in 58. člena Pravil GZS Združenja kovinske industrije z dne 27. 11. 2007 je Upravni odbor Združenja za kovinsko industrijo na 13. redni seji dne 18. 11. 2008 sprejel
P R A V I L N I K
o stopnjah običajnega odpisa primanjkljaja in uničenja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara), ki sta neločljivo povezana s skladiščenjem in prevozom blaga
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom je določena maksimalna višina običajnega odpisa primanjkljaja blaga (kalo, razsip, razbitje in okvara, uničenje blaga), ki je neločljivo povezan s skladiščenjem in prevozom blaga in se v proizvodni dejavnosti šteje za normalnega ter zato predstavlja redni strošek poslovanja gospodarskega subjekta.
Primanjkljaj blaga se šteje za jemanje blaga za neposlovne namene, razen primanjkljaja in uničenja iz naslova kala, razsipa, razbitja in okvare blaga, ki nastanejo zaradi manipulacije z blagom v času prevoza ter skladiščenja pri gospodarskih subjektih – proizvodnih podjetjih kovinske industrije.
2. člen
Določbe tega pravilnika veljajo za vse tiste gospodarske subjekte, ki opravljajo dejavnost na pridobiten način in so po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2008 registrirani v:
-------------------------------------------------------------
Šifra SKD 2008naziv dejavnosti po SKD 2008
-------------------------------------------------------------
25.110    Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih
       delov
25.120    Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
25.210    Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno
       ogrevanje
25.290    Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in
       cistern
25.300    Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za
       centralno ogrevanje
25.400    Proizvodnja orožja in streliva
25.500    Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje
       kovin; prašna metalurgija
25.611    Prekrivanje kovin s kovino
25.619    Druga površinska in toplotna obdelava kovin
25.620    Mehanska obdelava kovin
25.710    Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
25.720    Proizvodnja ključavnic, okovja
25.731    Proizvodnja ročnega orodja
25.732    Proizvodnja orodja za stroje
25.910    Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih
       posod
25.920    Proizvodnja lahke kovinske embalaže
25.930    Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
25.940    Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
25.990    Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih
       izdelkov
26.520    Proizvodnja ur
27.520    Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
28.110    Proizvodnja motorjev in turbin, razen za
       letala in motorna vozila
28.120    Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
28.130    Proizvodnja črpalk in kompresorjev
28.140    Proizvodnja pip in ventilov
28.150    Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za
       mehanski prenos energije
28.210    Proizvodnja peči in gorilnikov
28.220    Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
28.240    Proizvodnja ročnih strojev in naprav
28.250    Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih
       naprav, razen za gospodinjstva
28.290    Proizvodnja drugih strojev in naprav za
       splošne namene
28.300    Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
28.410    Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo
       kovin
28.490    Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
28.910    Proizvodnja metalurških strojev
28.920    Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
28.930    Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno
       industrijo
28.940    Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in
       usnjarsko industrijo
28.950    Proizvodnja strojev za industrijo papirja in
       kartona
28.960    Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
28.990    Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.100    Proizvodnja motornih vozil
29.200    Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja
       prikolic, polprikolic
29.320    Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna
       vozila
30.110    Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
30.120    Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
30.200    Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
30.300    Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
30.400    Proizvodnja bojnih vozil
30.910    Proizvodnja motornih koles
30.920    Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
30.990    Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
33.110    Popravila kovinskih izdelkov
33.120    Popravila strojev in naprav
33.150    Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
33.160    Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih
       plovil
33.170    Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih
       sredstev
95.220    Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in
       opreme.
-------------------------------------------------------------
3. člen
Kalo je izguba oziroma uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih in fizikalnih lastnosti blaga (sušenje, krčenje, izhlapevanje in podobno) in se kaže na teži, obsegu ali površini blaga, kvaliteti in/ali lastnosti blaga.
Razsip je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z blagom v tekočem stanju (barve, laki, topila ipd.) ali sipkem stanju (granulati ipd.).
Razbitje je izguba ali uničenje blaga, ki nastane pri manipulaciji z lomljivim blagom (steklo, porcelan, keramika ipd.).
Okvara je izguba ali uničenje blaga, ki nastane zaradi kemičnih ali fizikalnih vplivov pri manipulaciji ali skladiščenju in ima za posledico spremembo kemičnih, fizikalnih, funkcionalnih in estetskih lastnosti blaga.
4. člen
Primanjkljaj in uničenje blaga se ugotavljata:
– neposredno po nastanku izgube ali uničenju blaga pri prevozu in skladiščenju blaga,
– z izrednim popisom blaga v skladišču,
– s stalnim (kontinuiranim) popisom blaga v skladišču,
– z rednim letnim popisom blaga v skladišču.
O ugotovljeni izgubi oziroma uničenju blaga se obvezno sestavi zapisnik.
5. člen
Odpis blaga zaradi primanjkljaja in uničenja blaga iz naslova kala, (razsipa, razbitja, okvare) do maksimalne višine, ki jo določa ta pravilnik, se šteje za odpis, ki je oproščen plačila davka na dodano vrednost.
Od odpisa, ki presega odpis, izračunan na podlagi maksimalnih stopenj iz tega pravilnika, se obračunava in plačuje davek na dodano vrednost.
Gospodarske družbe evidentirajo ugotovljene primanjkljaje in uničenje blaga, v svojih poslovnih knjigah (odpis blaga).
II. STOPNJE NORMALNEGA ODPISA BLAGA
6. člen
Ob normalnih pogojih poslovanja ter ob skrbnem in strokovnem ravnanju z blagom pri skladiščenju in prevozu blaga, se za primanjkljaj in uničenje blaga iz prvega odstavka 5. člena tega pravilnika šteje primanjkljaj in uničenje, ki se izračuna za posamezne skupine blaga od nabavne vrednosti blaga v določeni obračunski dobi z uporabo v Tabeli 1 podanih stopenj:
Tabela 1: Stopnje za preračun primanjkljaja ali uničenja blaga, ki je neločljivo povezan s prevozom in skladiščenjem blaga.
+--------------------------------------------+-----------------+
|Vrste blaga:                |   Stopnja   |
|                      |primanjkljaja in |
|                      |  uničenja   |
+--------------------------------------------+-----------------+
|kemikalije                 |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|hlapljive snovi               |   1,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|barve, laki                 |   2,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|maziva                   |   2,0%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|čistila                   |   1,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|potrošni materiali za vzdrževanje in druge |         |
|potrebe zagotavljanja proizvodne dejavnosti |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|fina orodja (svedri)            |   1,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|ostali tehnični materiali (guma, tes. masa |   2,5%    |
|…)                     |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|tehnični plini (butan, dušik …)       |   3,0%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Kovinski materiali in deli         |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|iz železa in jekla             |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|pločevina                  |   2,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|vijačni material              |   2,0%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|žice, profili, cevi             |   2,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|jekla za orodjarstvo            |   1,0%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|varilna žica                |   2,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|iz bakra:                  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|pločevina, žice, profili          |   3,0%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|drugi bakreni materiali           |   3,0%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|iz aluminija:                |   2,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|pločevina, profili, žice          |   2,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|medenina                  |   1,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|druge kovine in zlitine           |   1,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Izolacijski, impregnacijski in tesnilni   |   2,5%    |
|materiali:                 |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|mase in granulati              |   2,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|trakovi (cevi)               |   2,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|drugi izolacijski materiali:        |   2,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|lepilni trak                |   2,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Lomljivi materiali in polizdelki:      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|steklo                   |   3,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|keramika                  |   2,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|izdelki iz plastičnih mas          |   1,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Embalaža, material za pakiranje in drugo  |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Komponente, sestavni deli          |   1,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Embalaža, material za pakiranje       |   2,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
|Drugo                    |   1,5%    |
+--------------------------------------------+-----------------+
7. člen
Gospodarski subjekti iz 2. člena tega pravilnika, ki opravljajo še druge stranske dejavnosti ali uporabljajo pri svojem poslovanju druge vrste blaga, lahko uporabljajo za te dejavnosti določila pravilnikov drugih strokovnih združenj o višini običajnega primanjkljaja in uničenja blaga, ki je neločljivo povezan s prevozom in skladiščenjem blaga.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
8. člen
Spremembe in dopolnitve tega pravilnika se sprejmejo po enakem postopku, kot velja za njegov sprejem.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati takoj po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Predsednik
Upravnega odbora
Združenja kovinske industrije
dr. Blaž Nardin l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti