Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4907. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva, stran 14769.

Na podlagi 48. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 5/08 in 73/08) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
P R AV I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o koncesijah na področju socialnega varstva
1. člen
V Pravilniku o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04) se v 7. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– da je pravna oseba v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije oziroma, da je podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te dejavnosti vpisana v register v Republiki Sloveniji ali, da je fizična oseba, ki je v Republiki Sloveniji registrirana za opravljanje dejavnosti, ki je predmet koncesije,«.
Druga alinea se črta.
Dosedanja tretja, četrta, peta in šesta alinea postanejo druga, tretja, četrta in peta alinea.
2. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
Ponudnik mora priložiti:
– izjavo, da je pravna oziroma fizična oseba registrirana pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo, da se strinja z razpisanimi pogoji in da dovoljuje, da se za namen tega javnega razpisa uporabljajo podatki, ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in da se po potrebi preverijo tudi pri pristojnem organu Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije,
– izjavo o plačilu izdelave mnenja socialne zbornice,
– organizacijsko shemo s prikazanim številom in strukturo predvidenih zaposlenih, s podatki o njihovi izobrazbi ter svojo in njihove izjave, iz katerih je razvidno, da jih bo oziroma se bodo zaposlili pri koncesionarju ali organizacijsko shemo s prikazanimi predvidenimi zaposlenimi in pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ter izjavo ponudnika, da bo pred začetkom izvajanja storitve zaposlil izvajalce v skladu s standardi in normativi,
– projekcijo finančnega poslovanja za petletno obdobje z izkazom denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I,
– izjavo o lastništvu prostorov s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa s priloženo pogodbo o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali prostora s priloženo najemno pogodbo ali leasing pogodbo za objekt ali prostor za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leto ali za določen čas najmanj 5 let, z možnostjo podaljšanja,
– projektno dokumentacijo za objekt oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za opravljanje socialno varstvenih storitev (uporabno dovoljenje po zakonu o graditvi objektov ali vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt, namenjen izvajanju socialnovarstvenih storitev ali najmanj gradbeno dovoljenje za objekt, namenjen izvajanju socialno varstvenih storitev s projektom za gradbeno dovoljenje z vrisano razporeditvijo predvidene opreme),
– izračun cene za socialno varstveno storitev, oblikovan po metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev oziroma izračun cene za socialno varstveno storitev, oblikovan v skladu s poskusno določenimi normativi,
– izjavo, da bo ponudnik ob začetku izvajanja dejavnosti ponujeno ceno iz prejšnje alineje uskladil največ v višini stopnje rasti elementov cene, oziroma zaradi upoštevanja morebitnih sprememb veljavne zakonodaje, ki bi imela vpliv na elemente cene,
– program dela izvajanja storitve.
Finančno in poslovno sposobnost ponudnik izkazuje tako, da prijavi priloži naslednje:
– letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let, od katerih morajo biti zadnji revidirani, če je ponudnik k reviziji zavezan,
– bonitetno informacijo AJPESa in sicer:
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ter
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike,
– izjavo o posojilih, ki so bila najeta za graditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
– izjavo o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih ali izjavo, da hipoteka in druge stvarne pravice na teh objektih oziroma prostorih ne obstajajo,
– izjavo o morebitnih drugih obveznostih.
Za izvajanje institucionalnega varstva starejših od 65 let je revizija zadnjih računovodskih izkazov obvezna. Ponudnik, ki mora predložiti revidirane zadnje računovodske izkaze, mora priložiti tudi revizijsko poročilo z mnenjem pooblaščenega revizorja.
Če ponudnik posluje krajši čas, kot je naveden v prvi alinei drugega odstavka tega člena, mora priložiti dokazila oziroma izjave iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja.
Če je ponudnik v letu pred prijavo na razpis posloval z izgubo ali da izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora pred potekom roka za prijavo na razpis priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube).«.
3. člen
V 9. členu se v drugem stavku besedilo »tretje, pete, šeste, sedme in osme« nadomesti z besedilom »četrte, pete in šeste«.
Prva alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– izjavo o lastništvu s podatki o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa, ali izjavo o najemu objekta oziroma prostora in priloženo najemno pogodbo o najemu za nedoločen čas z odpovednim rokom najmanj 1 leto, za objekt ali prostor, ki še ni primeren za izvajanje storitve, ali izjavo o lastništvu stavbnega zemljišča, oziroma izkazano stavbno pravico, če bo ponudnik storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih,«.
Druga alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– potrdilo o namenski rabi zemljišča pristojnega občinskega organa, iz katerega je razvidno, da bo ponudnik na predmetni lokaciji lahko rekonstruiral že obstoječi objekt oziroma zgradil nov objekt za izvajanje socialno varstvene storitve,«V četrti alinei se besedilo »izvajanje storitve (najmanj idejni načrt in investicijski program).», nadomesti z besedilom: »izvajanje socialnovarstvene storitve (najmanj idejna zasnova, skladna z veljavno zakonodajo in investicijski program),«.
Peta alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– projekcijo finančnega poslovanja za obdobje gradnje oziroma priprave objekta oziroma prostorov do začetka izvajanja storitve v obliki izkaza denarnih tokov v skladu s Slovenskim računovodskim standardom 26 po različici I (z navedbo in dokazili o virih sredstev za dokončanje investicije),«.
4. člen
Prvi stavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Ponudnik, ki je na podlagi zakona že pridobil dovoljenje za delo, v ponudbi navede številko odločbe in datum ter številko vpisa v register zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo socialno varstvene storitve.«.
5. člen
Za 10. členom se doda nov 10.a člen, ki se glasi:
»10.a člen
Ponudnik, ki na podlagi podeljene koncesije že izvaja enako storitev, kot je predmet razpisane koncesije, lahko namesto dokazil iz prve, šeste in sedme alineje 8. člena tega pravilnika v ponudbi priloži izjavo, da bo storitev, ki je predmet razpisane koncesije izvajal v prostorih, v katerih na podlagi pridobljene koncesije že izvaja enako storitev ter, da mu prostorske možnosti v skladu s predpisi, ki urejajo minimalne tehnične pogoje za izvajalce socialno varstvenih storitev, omogočajo izvajanje te socialnovarstvene storitve za več upravičencev.«.
6. člen
11. člen se spremeni tako, da se glasi:
»11. člen
Če se koncesija podeli ponudniku iz 9. člena tega pravilnika, koncedent v odločbi o podelitvi koncesije določi rok, v katerem mora koncesionar izpolniti vse pogoje, in način, kako jih mora izpolniti. Pri tem upošteva določbe 8. člena tega pravilnika in pogoje, ki jih mora koncesionar izpolnjevati za izvajanje storitve.
Na zahtevo koncesionarja lahko koncedent rok iz prejšnjega odstavka podaljša iz objektivnih razlogov, na katere koncesionar ni mogel vplivati.
Če koncesionar v danem roku ne predloži vseh dokazil, koncedent z odločbo odvzame koncesijo.
Koncesionar mora v roku iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena koncedentu predložiti tudi poročilo o finančnem poslovanju za čas od zadnjih računovodskih izkazov, ki jih je predložil v prijavi na razpis, do začetka izvajanja storitve, ki mora vsebovati najmanj:
– podatke o posojilih, ki so bila najeta za zgraditev ali rekonstrukcijo objektov oziroma prostorov za izvajanje storitve,
– podatke o morebitnih hipotekah in drugih stvarnih pravicah na teh objektih oziroma prostorih,
– podatke o drugih morebitnih obveznostih.
Poročilu iz prejšnjega odstavka mora koncesionar predložiti letne računovodske izkaze za navedeno obdobje, ki morajo biti revidirani, če je ponudnik k reviziji zavezan.
Koncesionar mora predložiti tudi bonitetno informacijo AJPES-a in sicer;
– BON – 2 za gospodarske družbe,
– BON – 2 za pravne osebe javnega prava in zasebnega prava ter
– BON – 1/SP za samostojne podjetnike.
Za izvajanje institucionalnega varstva starejših od 65 let je revizija zadnjih računovodskih izkazov obvezna. Koncesionar, ki mora predložiti revidirane zadnje računovodske izkaze mora priložiti tudi revizijsko poročilo z mnenjem pooblaščenega revizorja.
Če je koncesionar v predhodnem letu posloval z izgubo ali izkazuje izgubo iz preteklih let v zadnjem izkazu bilance stanja, mora koncesionar pred pričetkom izvajanja storitve priložiti dokazilo, da je navedena izguba pokrita (sklep organa upravljanja in listinski dokaz o pokritju in viru sredstev za pokritje izgube.
Če iz poročila izhaja, da finančno poslovanje koncedenta v navedenem obdobju bistveno odstopa od projekcije finančnega poslovanja, ki jo je predložil v svoji ponudbi, ali če je iz drugih finančnih razlogov mogoče utemeljeno sklepati, da koncedent ne bo mogel izvajati storitve, koncedent s potekom roka iz prvega oziroma drugega odstavka z odločbo odvzame koncesijo, razen če ta rok še podaljša.«.
7. člen
Prvi odstavek 12. člena se črta.
8. člen
Drugi stavek prvega odstavka 15. člena se črta.
9. člen
26. člen se spremeni tako, da se glasi:
»26. člen
Koncesionar je dolžan koncedentu enkrat letno do konca marca predložiti letno poročilo, ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom ter poslovno poročilo, ki se nanaša na izvajanje storitve.«.
10. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01701-19/2007-14
Ljubljana, dne 26. novembra 2008
EVA 2008-2611-0068
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti