Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4933. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena, stran 14820.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
Št. 478-774/2008
Koper, dne 24. oktobra 2008
Župan
Mestne Občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi 29. in 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US in 76/08) ter 27. in 127. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/0, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 38/08) ter na podlagi 21. člena Zakona o graditvi objektov (102/04 – ZGO-1-UPB1, 92/05, 111/05 – Odl. US, 93/05, 120/06 – Odl. US in 126/07) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. oktobra 2008 sprejel
S K L E P
o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
I.
Pri nepremičninah s parc. št. 503, 577, 582, 1047, 1363/7 in 1364/9, vse k.o. Oltra, pri nepremičninah s parc. št. 2442/1 in 2442/2, obe k.o. Semedela in pri nepremičnini s parc. št. 2453/8, k.o. Bertoki, vse last Mestne občine Koper, se vzpostavi status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
II.
Navedene nepremičnine pridobijo status javnega dobra z ugotovitveno odločbo, ki jo izda po uradni dolžnosti občinska uprava. Po pravnomočnosti odločbe se le-ta pošlje pristojnemu zemljiškoknjižnemu sodišču v izvršitev, kjer se pri nepremičninah s parc. št. 503, 577, 582, 1047, 1363/7 in 1364/9, vse k.o. Oltra, pri nepremičninah s parc. št. 2442/1 in 2442/2, obe k.o. Semedela in pri nepremičnini s parc. št. 2453/8, k.o. Bertoki, zaznamuje status grajenega javnega dobra lokalnega pomena.
III.
Ta sklep velja takoj.
Št. 478-774/2008
Koper, dne 23. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la Gazzetta uff. n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O L A D E L I B E R A Z I O N E
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
N.: 478-774/2008
Capodistria, 24 ottobre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visti gli articoli 29 e 51 della Legge sull’autonomia locale (G.U. RS, n. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Sentenza della CC e 76/08), per effetto degli articoli 27 e 127 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. 40/00, 30/01, 29/03 e Gazzetta uff. della RS, n. 90/05, 67/06 e 38/08) ed in virtù dell’articolo 21 della Legge sulla costruzione dei fabbricati (102/04 – ZGO – 1 – UPB1, 92/05, 111/05 – Sentenza della CC, 93/05, 120/06 – Sentenza della CC e 126/07), il consiglio comunale di Capodistria, nella seduta del 23 ottobre 2008, ha approvato la seguente
D E L I B E R A Z I O N E
sull’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale
I.
Riguardo ai beni immobili individuati nelle particelle n. 503, 577, 582, 1047, 1363/7 e 1364/9, c. c. di Oltra, nelle particelle n. 2442/1 e 2442/2, entrambe c.c. di Semedella, e nella particella n. 2453/8, c.c. di Bertocchi, di proprietà del Comune città di Capodistria, si procede all’acquisizione dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale.
II.
Gli immobili sopra indicati acquistano lo status di bene pubblico edificato di rilevanza locale in base ad una decisione ricognitiva rilasciata d’ufficio dall’amministrazione comunale. Divenuta esecutiva, tale decisione è trasmessa al competente tribunale ove si tiene il registro fondiario ai fini di annotazione tavolare dello status di bene pubblico edificato di rilevanza locale relativamente ai beni immobili individuati nelle particelle n. 503, 577, 582, 1047, 1363/7 e 1364/9, c. c. di Oltra, nelle particelle n. 2442/1 e 2442/2, entrambe c.c. di Semedella, e nella particella n. 2453/8, c.c. di Bertocchi.
III.
La presente deliberazione ha effetto immediato.
N.: 478-774/2008
Capodistria, 23 ottobre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti