Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4940. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CO 2/16 Kolizej, stran 14825.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CO 2/16 Kolizej
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja CO 2/16 Kolizej (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo
Obravnavano območje obsega del območja urejanja CO 2/16 Kolizej, ki se ureja z Odlokom o prostorskih ureditvenih pogojih za območja urejanja v delu prostorske celote C2 – Ožje mestno središče (Uradni list RS, št. 49/95, 57/00).
Določila veljavnega prostorskega akta dopuščajo rekonstrukcijo in prizidavo Delavskega doma na severozahodnem delu območja, vzdrževanje obstoječih vil na jugozahodnem delu območja in rekonstrukcijo palače Kolizej z dopustno manjšo prizidavo ob Gosposvetski cesti. V Kolizeju je dopustna poslovna dejavnost, deli pritličja, orientirani proti ulici, morajo biti javnega značaja. Bencinska črpalka ob Župančičevi ulici je predvidena za odstranitev. V tem delu je predvidena ureditev predprostora palače Kolizej – park, povezan s Kolizejem preko mostovža.
V območju je bil, v obdobju 13-ih let, od sprejema veljavnega prostorskega akta, rekonstruiran Delavski dom, ob njem je bil prizidan nov objekt. Kolizej v tem obdobju ni bil obnovljen, prizidava ob Gosposvetski cesti ni bila izvedena. Dovoljeni gradbeni posegi in program v tem delu območja niso v skladu z željami za razvoj območja: odstranitev palače Kolizej in na njenem mestu gradnja dveh objektov, poslovno-stanovanjskega objekta z javnim programom – koncertno dvorano in trgovskim delom – ob Gosposvetski cesti in Župančičevi ulici ter večstanovanjskega objekta v notranjosti, med obstoječimi vilami.
Oktobra leta 1993, je bil Kolizej z Odlokom o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto (Uradni list RS, št. 60/93), razglašen za arhitekturni spomenik. Varstveni režim je določal varovanje objekta v celoti, dopustna je bila zgolj prenova objekta v okviru obstoječe gradbene lupine, določena je bila javna namembnost objekta. Oktobra 2008 pa je bila sprejeta sprememba Odloka o razglasitvi spomenikov naravne in kulturne dediščine na območju občine Ljubljana Center med Aškerčevo, Tivolsko in Slovensko cesto (Uradni list RS, št. 105/08), s katero je bil spremenjen varstveni režim, ki sedaj dopušča odstranitev objekta. S tem je podana možnost prenove območja, gradnje novih objektov z zunanjo in komunalno ureditvijo, za kar je treba izdelati nov prostorski akt.
3.
Območje
Območje OPPN obsega del območja urejanja CO 2/16 Kolizej od Gosposvetske ceste in Župančičeve ulice do zemljišč stanovanjskih vil na jugozahodnem in severozahodnem obrobju območja ter poslovne stavbe in Delavskega doma na severozahodnem obrobju območja. Površina območja OPPN je cca 11.300 m2. Območje OPPN se v fazi izdelave dokumenta lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovanje prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami,
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje,
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo,
4. RS, Ministrstvo za kulturo,
5. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
6. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet,
7. Javna razsvetljava d.d.,
8. JP Snaga, d.o.o.,
9. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana,
10. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo,
11. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda,
12. Elektro Ljubljana d.d., DEE Ljubljana mesto,
13. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom,
14. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor,
2. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami.
V postopek se lahko vključijo tudi drugi nosilci urejanja prostora, če se v postopku priprave OPPN izkaže, da ureditve posegajo v njihovo delovno področje.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Podlaga za izdelavo OPPN bo korigiran prvonagrajeni elaborat urbanistično-arhitekturnega natečaja, izvedenega leta 2004.
6.
Roki za pripravo
Priprava osnutka OPPN je predvidena en mesec po izdelavi potrjene strokovne rešitve. Priprava dopolnjenega osnutka je predvidena dva meseca po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-46/2008-1
Ljubljana, dne 17. novembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti