Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4934. Odlok o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2008, stran 14821.

Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 in 110/02), na podlagi 106. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 64/99, 98/00, 65/05) je Občinski svet Občine Kozje na 18. redni seji dne 20. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o rebalansu proračuna Občine Kozje za leto 2008
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Kozje za leto 2008 (Uradni list RS, št. 27/08) se v 1. členu odloka spremeni tabela:
»
------------------------------------------------------------
A.  BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV             
------------------------------------------------------------
I.  SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)       3.671.708
   TEKOČI PRIHODKI (70+71)           2.605.527
70  DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706)      2.260.179
   700 davki na dohodek in dobiček       2.061.442
   703 davki na premoženje             94.877
   704 domači davki na blago in storitve     103.860
   706 drugi davki                   0
71  NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714)    345.348
   710 udeležba na dobičku in dohodki od     147.276
   premoženja                      
   711 takse in pristojbine             5.400
   712 denarne kazni                3.000
   713 prihodki od prodaje blaga in           0
   storitev                       
   714 drugi nedavčni prihodki          189.672
72  KAPITALSKI PRIHODKI (720+721+722)        39.316
   720 prihodki od prodaje osnovnih        31.000
   sredstev                       
   721 prihodki od prodaje zalog            0
   722 prihodki od prodaje zemljišč in       8.316
   nematerialnega premoženja               
73  PREJETE DONACIJE (730+731)              0
   730 prejete donacije iz domačih virov        0
   731 prejete donacije iz tujine            0
74  TRANSFERNI PRIHODKI (740)          1.026.865
   740 transferni prihodki iz drugih       496.583
   javnofinančnih institucij               
   741 prejeta sredstva iz državnega       530.282
   proračuna iz sredstev EU               
II.  SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)         3.967.044
40  TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409)     1.057.408
   400 plače in drugi izdatki zaposlenim     234.677
   401 prispevki delodajalcev za socialno     35.025
   varnost                        
   402 izdatki za blago in storitve        738.845
   403 plačila domačih obresti           7.850
   409 rezerve                   41.011
41  TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413+414)    1.118.013
   410 subvencije                 54.800
   411 transferi posameznikom in         600.429
   gospodinjstvom                    
   412 transferi neprofitnim organizacijam     92.030
   in ustanovam                     
   413 drugi tekoči domači transferi       370.754
   414 tekoči transferi v tujino            0
42  INVESTICIJSKI ODHODKI (420)         1.444.225
   420 nakup in gradnja osnovnih sredstev    1.444.225
43  INVESTICIJSKI TRANSFERI (430)         347.398
   430 investicijski transferi             0
   431 investicijski transferi          179.862
   432 investicijski transferi          167.536
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I.-   –295.336
   II.)                         
------------------------------------------------------------
B.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB          
------------------------------------------------------------
IV.  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA       0
   KAPIT. DELEŽEV (750+751+752)             
75  PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL             
   750 prejeta vračila danih posojil          0
   751 prodaja kapitalskih deležev           0
   752 kupnine iz naslova privatizacije         0
V.  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH      7.781
   DELEŽEV (440+441+442)                 
44  DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH        
   DELEŽEV                        
   440 dana posojila                  0
   441 povečanje kapitalskih deležev in       7.781
   naložb                        
   442 poraba sredstev kupnin iz naslova        0
   privatizacije                     
   443 povečanje namenskega premoženja v        0
   javnih skladih in osebah javnega prava,        
   ki imajo premoženje v svoji lasti           
VI.  PREJETA – DANA POSOJILA IN SPREM.        –7.781
   KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)             
------------------------------------------------------------
C.  RAČUN FINANCIRANJA                  
------------------------------------------------------------
VII. ZADOLŽEVANJE (500)               145.650
50  ZADOLŽEVANJE                     
   500 domače zadolževanje            145.650
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)              11.975
55  ODPLAČILA DOLGA                    
   550 odplačila domačega dolga          11.975
IX.  POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      –169.442
   RAČUNIH (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)          
X.  NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)         133.675
XI.  NETO FINANCIRANJE(VI.+VII.-VIII.-IX.)     295.336
   999 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE          
   31.12. PRETEKLEGA LETA                
   splošni sklad za drugo             169.442
------------------------------------------------------------
                              «
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0001/2008-18/02
Kozje, dne 20. novembra 2008
Župan
Občine Kozje
Dušan Andrej Kocman l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti