Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4938. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del (Prostorski enoti P8 in P9 – Sintal), stran 14823.

Na podlagi 57. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) in 51. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) sprejemam
S K L E P
o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanjaŠP 2/1 Litostroj – južni del (Prostorski enoti P8 in P9 – Sintal)
1.
Predmet sklepa
S tem sklepom se začne priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja urejanja ŠP 2/1 Litostroj – južni del (Prostorski enoti P8 in P9 – Sintal) (v nadaljevanju: OPPN).
2.
Ocena stanja in razlogi za pripravo OPPN
V prostorskih enotah P8 in P9, kakor so opredeljene z veljavnim prostorskim aktom, je dopustno graditi le manjše dozidave v smislu širitev in povezav ob obstoječih objektih. Investitor želi zaradi z razvojem naraslih potreb znatneje povečati kapacitete poslovnega objekta, v oziru na njegov program izboljšati urbanistično in arhitekturno zasnovo, optimizirati izrabo, ob tem pa zagotoviti tudi kvalitetnejše možnosti za mirujoči promet. Veljavni prostorski akt ne omogoča izgradnje objekta v obsegu, kakor potrebuje investitor za realizacijo svojih potreb na tem območju, zaradi česar je potrebno izdelati nov prostorski akt.
3.
Območje OPPN
Območje OPPN je prostor v Ljubljani, v Četrtni skupnosti Šiška. Na severozahodu območje omejuje Litostrojska cesta, na jugozahodu zeleni pas ob železniški progi, na jugovzhodu in severovzhodu pa meji na objekte industrijske cone. Območje je veliko okoli 11.000 m2.
Območje OPPN se v fazi izdelave lahko spremeni.
4.
Nosilci urejanja prostora, ki podajo smernice za načrtovane prostorske ureditve, in drugi udeleženci, ki bodo sodelovali pri pripravi OPPN
Nosilci urejanja prostora:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami
2. RS, Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
3. RS, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za obrambne zadeve, Sektor za civilno obrambo
4. RS, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste
5. DARS d.d., Izpostava Ljubljana
6. Slovenske železnice d.d.
7. RS, Ministrstvo za kulturo
8. Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Območna enota Ljubljana
9. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet
10. Javna razsvetljava d.d.
11. JP Snaga, d.o.o.
12. Telekom Slovenije, d.d., PE Ljubljana
13. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje oskrbe z vodo
14. JP Vodovod – Kanalizacija, d.o.o., Področje odvajanja odpadnih voda
15. Elektro Ljubljana d.d., DE Ljubljana mesto
16. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Oskrba s plinom
17. JP Energetika Ljubljana d.o.o., Daljinska oskrba s toplotno energijo
18. Geoplin plinovodi d.o.o.
Drugi udeleženci:
1. RS, Ministrstvo za okolje in prostor
2. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za ravnanje z nepremičninami
3. Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport.
5.
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovno rešitev, ki bo podlaga za pripravo OPPN, se bo pridobilo z izdelavo najmanj dveh variantnih rešitev. Izhodišča za pripravo posameznih variantnih rešitev bodo pripravljena v dogovoru z Mestno občino Ljubljana. Variantne rešitve se bo pripravilo v fazi pred pripravo osnutka OPPN.
Na podlagi primerjave s prostorskega, okoljskega, funkcionalnega in ekonomskega vidika ter zahtev nosilcev urejanja prostora Mestna občina Ljubljana izbere rešitev, ki bo podlaga za izdelavo OPPN.
6.
Roki za pripravo OPPN
Izdelava osnutka OPPN je predvidena en mesec po začetku veljavnosti tega sklepa. Priprava dopolnjenega osnutka je en mesec po pridobitvi smernic. Sprejem predloga OPPN je predviden eno leto po začetku veljavnosti tega sklepa. Upoštevani so minimalni okvirni roki.
7.
Obveznosti v zvezi s financiranjem priprave OPPN
Pripravo OPPN financira investitor, ki v ta namen sklene pogodbo z izvajalcem, ki izpolnjuje zakonite pogoje za prostorsko načrtovanje. Obveznosti investitorja se določijo z dogovorom o sodelovanju med Mestno občino Ljubljana in investitorjem.
8.
Objava in začetek veljavnosti
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi, objavi pa se tudi na spletni strani Oddelka za urejanje prostora Mestne uprave Mestne občine Ljubljana – http://ppmol.org/urbanizem.
Št. 3505-38/2008-2
Ljubljana, dne 18. novembra 2008
Župan
Mestne občine Ljubljana
Zoran Janković l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti