Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4908. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij, stran 14771.

Na podlagi četrtega odstavka 45.a člena Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 – uradno prečiščeno besedilo, 47/04 – ZdZPZ, 61/06 – ZBioP in 16/08) izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij
1. člen
V Pravilniku o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij (Uradni list RS, št. 131/03) se v 1. členu črta besedilo »za svetovalca za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: svetovalec)«.
2. člen
V 3. členu se tabela spremeni tako, da se glasi:
»
+----------------------------------------------+--------------+
|Vsebinsko področje              | Število ur |
+----------------------------------------------+--------------+
|zakon o kemikalijah              |   1    |
+----------------------------------------------+--------------+
|pogoji za proizvodnjo in promet z nevarnimi  |   1    |
|kemikalijami ter vloga in naloge svetovalca za|       |
|kemikalije                  |       |
+----------------------------------------------+--------------+
|REACH - splošno                |   1    |
+----------------------------------------------+--------------+
|REACH - registracija             |   1    |
+----------------------------------------------+--------------+
|REACH - prepovedi in omejitve uporabe in   |   1    |
|dajanja v promet               |       |
+----------------------------------------------+--------------+
|REACH - varnostni list in varnostno poročilo |   1    |
+----------------------------------------------+--------------+
|razvrščanje, pakiranje in označevanje nevarnih|   1    |
|snovi in pripravkov              |       |
+----------------------------------------------+--------------+
|sporočanje podatkov za kemikalije       |   1    |
+----------------------------------------------+--------------+
|biocidni proizvodi              |   1    |
+----------------------------------------------+--------------+
|obstojna organska onesnaževala (POP's)    |   1    |
+----------------------------------------------+--------------+
|postopek soglasja po predhodnem obveščanju  |   1    |
|(PIC)                     |       |
+----------------------------------------------+--------------+
|predhodne sestavine za prepovedane droge   |   1    |
+----------------------------------------------+--------------+
|strateško blago posebnega pomena za varnost in|   1    |
|zdravje                    |       |
+----------------------------------------------+--------------+
|inšpekcijski nadzor              |   1    |
+----------------------------------------------+--------------+
|skupaj                    |   14   |
+----------------------------------------------+--------------+
                               «
3. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Za vsako od navedenih vsebinskih področij iz prejšnjega člena predstojnik urada imenuje predavatelje. Predavatelji morajo imeti ustrezne strokovne izkušnje in znanje s področja, ki ga bodo predavali. Pred imenovanjem za predavatelja za posamezno področje morajo kandidati za predavatelje za posamezno področje pripraviti poenoteno vzorčno predavanje in ga predstaviti predstojniku urada.«.
4. člen
V 5. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za posamičen preizkus znanja pooblaščena organizacija izmed predavateljev, imenovanih na podlagi prejšnjega člena določi komisijo, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana. V komisiji so člani, katerih znanje omogoča celovit preizkus znanja. Komisija ima zapisnikarja, ki ga določi pooblaščena organizacija.«.
5. člen
V 7. členu se črtata prvi in drugi odstavek.
Dosedanji tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo prvi, drugi, tretji in četrti odstavek.
6. člen
8. člen se spremeni tako, da se glasi:
»8. člen
(1) Kandidatom, ki uspešno opravijo preizkus znanja, pooblaščena organizacija izda potrdilo o opravljenem tečaju, ki ga podpišeta predsednik izpitne komisije in direktor pooblaščene organizacije.
(2) Potrdilo iz prejšnjega odstavka vsebuje:
– glavo in žig pooblaščene organizacije,
– ime in priimek ter kraj in datum rojstva kandidata,
– podatek, kdaj je kandidat opravil preizkus znanja,
– podpis predsednika komisije,
– podpis direktorja pooblaščene organizacije.«.
7. člen
Predstojnik urada v 60 dneh od dneva uveljavitve tega pravilnika imenuje predavatelje za vsebinska področja iz 3. člena pravilnika.
Do imenovanj iz prejšnjega odstavka opravljajo naloge predavateljev predavatelji, ki so bili imenovani na podlagi 4. člena Pravilnika o vsebini tečaja ter o vsebini in načinu opravljanja preizkusa znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in promet kemikalij (Uradni list RS, št. 131/03).
8. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po njegovi objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1840-3/2008-5
Ljubljana, dne 24. novembra 2008
EVA 2008-2711-0117
Borut Miklavčič l.r.
Minister
za zdravje

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti