Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4944. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Slovenske Konjice iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice, stran 14838.

Na podlagi 46. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 127/06 – UPB) so Občinski svet Občine Slovenske Konjice na 8. seji dne 28. 6. 2007, Občinski svet Občine Vitanje na 11. seji dne 12. 6. 2008 in Občinski svet Občine Zreče na 6. redni seji dne 2. 7. 2007 v enakem besedilu sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Slovenske Konjice iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Slovenske Konjice
1. člen
V 3. členu Odloka se doda nov, tretji odstavek, ki se glasi:
»Za poslovanje s tujino se uporablja angleški naziv: Health Centre Slovenske Konjice.«
2. člen
V 6. členu se spremeni besedilo, ki se glasi:
»Zdravstveni dom izvaja osnovno zdravstveno dejavnost v skladu s 7. in 9. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti v sodelovanju z zasebnimi zdravstvenimi delavci in zdravstvenimi sodelavci, ki na podlagi koncesije opravljajo javno službo v skladu z njihovo koncesijsko pogodbo in pogodbo o sodelovanju z Zdravstvenim domom.
O uvajanju dejavnosti oziroma programov ali o ukinitvi obstoječih programov ter o spremembi lokacije izvajanja dejavnosti Zdravstvenega doma odloča na predlog direktorja svet Zdravstvenega doma v soglasju z ustanoviteljicami.«
3. člen
V 7. členu se dodata dve novi alineji, ki se glasita:
»– strokovni vodja,
– poslovni kolegij.«
4. člen
V 10. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja ZD imenuje na podlagi javnega razpisa svet ZD s soglasjem občin ustanoviteljic za mandatno dobo štirih let. Po preteku mandata je lahko ista oseba ponovno imenovana za direktorja.«
5. člen
V 11. členu se v prvem, drugem in četrtem odstavku spremeni besedilo, ki se glasi:
Spremeni se prvi odstavek 11. člena, ki se glasi:
»Za direktorja ZD je lahko imenovan kandidat, ki se prijavi na javni razpis in izpolnjuje poleg pogojev, predpisanih z zakonom, še naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene, ekonomske ali druge družboslovne smeri,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program dela in razvoja ZD,
– druge zahteve, ki jih lahko določi svet ZD s sklepom, ki ima naravo splošnega akta.«
Spremeni se drugi odstavek 11. člena, ki se glasi:
»Kolikor je za direktorja ZD imenovana oseba, ki nima ustrezne univerzitetne izobrazbe zdravstvene smeri, je za strokovnost dela zdravstvenega doma odgovoren strokovni vodja. Kolikor je za direktorja imenovan kandidat, ki ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri, je direktor istočasno tudi strokovni vodja zdravstvenega doma, v tem primeru pa mora imeti opravljen specialistični izpit ene izmed dejavnosti zdravstvenega doma.«
Spremeni se četrti odstavek 11. člena, ki se glasi:
»Za strokovnega vodjo je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri in opravljen specialistični izpit iz splošne-družinske medicine ali specialistični izpit druge dejavnosti, ki jo izvaja zdravstveni dom,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program strokovnega dela in razvoja dejavnosti zdravstvenega doma.«
6. člen
Doda se nov, 14. člen, ki se glasi:
Strokovni vodja
»Kolikor je za direktorja Zdravstvenega doma imenovana oseba, ki nima univerzitetne izobrazbe zdravstvene smeri, je za strokovnost dela Zdravstvenega doma odgovoren strokovni vodja.
Za strokovnega vodja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo zdravstvene smeri in opravljen specialistični izpit iz splošne – družinske medicine ali specialistični izpit druge dejavnosti, ki jo izvaja Zdravstveni dom,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj, od tega najmanj 3 leta na vodstvenih delovnih mestih,
– da predloži program strokovnega dela in razvoja dejavnosti Zdravstvenega doma.
Strokovni vodja ima naslednje pristojnosti in odgovornosti:
– vodi, predlaga in usklajuje izvajanje strokovnega dela in je odgovoren za strokovnost dela in strokovni razvoj Zdravstvenega doma;
– pripravlja predloge razvojnih in preventivnih programov;
– organizira strokovni nadzor in izdaja strokovna navodila;
– koordinira delo strokovnega sveta in njegovih komisij;
– usklajuje strokovno delo znotraj OE in DE;
– skrbi za strokovno povezovanje z drugimi zdravstvenimi izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi ustanovami;
– poroča svetu zavoda o uresničevanju strokovnih nalog Zdravstvenega doma;
– odloča o drugih zadevah s področja strokovnega dela, za katerega pooblasti direktor Zdravstvenega doma, svet Zdravstvenega doma in strokovni svet.«
7. člen
Doda se nov, 15. člen, ki se glasi:
Poslovni kolegij
»Poslovni kolegij je kolegijski posvetovalni organ direktorja, ki predlaga, obravnava in usmerja usklajenost dejavnosti ZD z ekonomskimi možnostmi, smotrno organizacijo dela, zaposlovanje, nabavo opreme, sklepanje pogodb s plačnikom zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter cene zdravstvenih storitev.
Poslovni kolegij vodi direktor ZD. Člani so: strokovni vodja, vodja OE in glavna medicinska sestra. Pri delu poslovnega kolegija po potrebi sodelujejo tudi drugi delavci ZD.«
8. člen
V prvem odstavku 20. člena se dodajo tri alineje, ki se glasijo:
– predlaga in izvaja programe obnavljanja in modernizacije dejavnosti ter predlaga plan investicij in investicijskega vzdrževanja,
– daje v najem prostore, v katerih opravlja svojo dejavnost, za enkratne oziroma občasne dejavnosti,
– sklepa najemne oziroma zakupne pogodbe za prostore, ki ji ZD ne potrebuje za opravljanje javne zdravstvene službe, s koncesionarji oziroma drugimi zainteresiranimi pravnimi ali fizičnimi osebami po predhodnem mnenju ustanoviteljic.
V drugem odstavku 20. člena se dodajo tri nove alineje, ki se glasijo:
– usklajujejo in zagotavljajo proračunska sredstva za materialne in prostorske pogoje za delo in razvoj ZD,
– nadzirajo gospodarjenje z nepremičninami v lasti ustanoviteljic,
– revidirajo poslovanje ZD.
V drugem odstavku 20. člena se spremeni besedilo dosedanje četrte alineje, ki se glasi:
– sprejema ukrepe za sanacijo in kritje izgub na podlagi pripravljenega programa s strani vodstva ZD in potrjenega na svetu ZD.
9. člen
Vsi dosedanji členi se ustrezno preštevilčijo.
10. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-0012/2007-11
Slovenske Konjice, dne 28. junija 2007
Župan
Občine Slovenske Konjice
Miran Gorinšek l.r.
Št. 900-11/2008-05
Vitanje, dne 12. junija 2008
Župan
Občine Vitanje
Slavko Vetrih l.r.
Št. 17000-0003/2007
Zreče, dne 2. julija 2007
Župan
Občine Zreče
mag. Boris Podvršnik l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti