Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4918. Odlok o urejanju javnih in drugih površin v Občini Cankova, stran 14791.

Na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 3/07), 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) ter 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 in 94/07) je Občinski svet Občine Cankova na 15. seji dne 21. 11. 2008 sprejel
O D L O K
o urejanju javnih in drugih površin v Občini Cankova
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta odlok ureja:
1. načine urejanja javnih in drugih površin na območju Občine Cankova,
2. zunanji videz mesta in drugih naselij v Občini Cankova in
3. urejanje, vzdrževanje in varovanje javnih površin.
2. člen
Javne površine po tem odloku so:
1. ulice, pločniki, trgi in ceste, podvozi, nadvozi, mostovi, obrežja vodotokov, varovalni pas ceste,gozdne ceste, turistične poti in ceste ter vinske ceste,
2. postajališča, avtobusne čakalnice, parkirni prostori, tržnice, telefonske govorilnice,
3. javni parki, drevoredi, zelenice, nasadi, zelenice ob javnih poteh in objektih ter javne oziroma varovane zelene površine,
4. otroška in športna igrišča,
5. pokopališča,
6. obrežja meriolacijskih jarkov.
Varovalni pas ceste iz 1. točke tega člena obsega največ 2 m preko zunanjega roba odvodnih jarkov, nožice nasipa, robove useka in cestnih objektov, kot to določa zakon.
3. člen
S tem odlokom se poleg površin iz 2. člena urejajo tudi naslednje površine:
1. funkcionalna zemljišča ob javnih objektih (npr. dostopne poti, dovozi, parkirni prostori, zelenice ob stanovanjskih blokih, in podobno) in
2. nezazidana stavbna zemljišča,
3. druga zemljišča v javni rabi.
4. člen
S tem odlokom se poleg javnih površin iz 2. in 3. člena tega odloka urejajo tudi določeni posegi na zasebnih zemljiščih, ki zadevajo skupne interese vseh občanov in vplivajo na širšo okolico.
5. člen
Izvajalec lokalne gospodarske javne službe, urejanja in čiščenja javnih površin, je Javno komunalno podjetje KomunalCA d.o.o., Cankova 25.
II. JAVNA SNAGA
Vzdrževanje javne snage
6. člen
Za vzdrževanje javne snage na javnih površinah (2. člen) skrbijo pooblaščeni izvajalci, v primerih 2. in 6. točke 2. člena pa lastniki teh površin.
Za vzdrževanje javne snage na površinah iz 3. člena tega odloka skrbijo lastniki.
7. člen
Na površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
1. odmetavati papir in druge smeti,
2. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
3. odlagati smeti, odpadke, dračje in vejevje, gradbeni material, embalažo, dotrajana vozila, tehnične predmete in kosovni material ipd.,
4. prati motorna in druga vozila,
5. nekontrolirano odvajanje meteornih voda iz zgradb in zemljišč,
6. odvajanje odpadne vode iz greznic v meteorno kanalizacijo, v cestne odtočne jaške in na javne površine,
7. stresati, puščati ali metati na javno pot kakršnekoli predmete in material, kar bi oviralo ali ogrožalo promet na njej in
8. opravljati kakršnakoli dela brez dovoljenja pristojnega občinskega organa.
8. člen
Na površinah iz 4. člena tega odloka je prepovedano:
1. zlivati odpadne vode in tekoče odpadke,
2. nekontrolirano odvajanje meteornih voda iz zgradb in zemljišč,
3. odvajanje fekalnih vod in gnojnice ter druge odpadne vode iz greznic v meteorno kanalizacijo, v cestne odtočne jaške in druge javne površine.
9. člen
Izvajalci oziroma investitorji gradbenih del ob javnih površinah ali na njih so dolžni na svoje stroške:
1. pri obnovi in gradnji objektov postaviti lovilne odre in zaščitne zavese, kolikor prihaja pri delu do prašenja,
2. očistiti gradbišče odpadkov, ki bi lahko onesnažili javne površine,
3. preprečiti širjenje prahu ob rušenju zgradb,
4. skrbeti, da so odtočni jaški ob gradbiščih očiščeni,
5. nalagati material na vozila tako, da se pri prevozu ne stresa po javnih površinah,
6. očistiti vozila pred odhodom z gradbišča,
7. uskladiščiti in zavarovati gradbeni material na gradbišču tako, da se ne raznaša na javne površine in
8. redno čistiti neposredno okolico gradbišča.
V primeru, da je objekt dalj časa nedograjen oziroma nedokončan, mora investitor gradnje urediti objekt in njegovo okolico tako, da ne kazi podobe naselja. Iz objekta in njegove okolice mora odstraniti vse odpadke oziroma nevarne snovi.
Nedograjen in nenaseljen objekt v naselju mora imeti:
1. zavarovane meje objekta in površine za njegovo normalno rabo pri gradnji proti okolici,
2. urejene in vzdrževane dostope in dovoze ter
3. zaznamovana in zavarovana nevarna mesta na objektu in površinah za njegovo normalno rabo pri gradnji.
10. člen
Prepovedana je uporaba neutrjenih gozdnih cest, vinskih cest in poti ter turističnih cest in poti, s težkimi vozili in kmetijskimi stroji v času ko so tla močno razmočena.
Prepovedana je uporaba vaških cest v času, ko so tla razmočena, razen za dovoz dnevne potrebe oskrbe živine.
11. člen
Prevozniki (pravne ali fizične osebe) so dolžni pri prevozu goriva, odpadkov in drugih podobnih snovi zavarovati tovor tako, da ne povzroča smradu in prašenja ter preprečiti stresanje takih snovi na javne površine.
Pri prevozu gramoza ali peska morajo prevozniki poskrbeti, da se z vozil ne izceja voda in ne stresa pesek na javne površine.
V primerih, ko prevoznik ne more preprečiti onesnaženja javne površine, mora le-to takoj očistiti.
12. člen
Organizatorji prireditev in prodajalci pri stojnicah odgovarjajo, da se javne površine ne onesnažujejo in so dolžni le-te sprotno očistiti in sicer tako, da po čiščenju javne površine ustrezajo higienskim predpisom.
13. člen
Če povzročitelj onesnaženja javne površine iz 8. in 9. člena tega odloka ne očisti mora po naročilu komunalnega redarja to storiti pooblaščeni izvajalec na stroške povzročitelja.
14. člen
Na javnih površinah iz 2. člena in drugih površinah iz 3. člena tega odloka je prepovedano voditi pse brez vrvice in jih puščati brez ustreznega nadzora. V primerih onesnaženja teh površin s pasjimi iztrebki morajo lastniki psov le-te takoj odstraniti.
15. člen
Na območjih, kjer je prepovedano kopanje, morajo biti postavljene opozorilne table “Kopanje prepovedano!”.
Opozorilne table ob vodotokih in jezerih postavi pristojna občinska služba, ob ribnikih pa lastnik kjer se ribnik nahaja in sicer na podlagi soglasja vodnogospodarske organizacije.
Čiščenje javnih in drugih površin
16. člen
Stalno odprte javne površine (avtobusne postaje, pokopališča, telefonske govorilnice ipd.) morajo čistiti lastniki oziroma uporabniki teh površin.
Če lastnik oziroma uporabnik javne površine ne čisti redno, jo na njegove stroške in po naročilu komunalnega redarja očistiti pooblaščeni izvajalec.
17. člen
Pločnike in dovoze na cesto so dolžni čistiti pooblaščeni izvajalci oziroma lastniki objektov in zemljišč, ob katerih se le-ti nahajajo.
Ob sneženju morata biti sneg in led sproti odstranjena s pločnikov in dovozov na cesto, ob poledici pa je potrebno te površine tudi posipati s soljo oziroma peskom. V zimskem času so pooblaščeni izvajalci oziroma lastniki objektov dolžni odstraniti ledene sveče s streh in balkonov.
Če lastnik oziroma uporabnik objektov in zemljišč ob katerih so pločniki in dovozi na cesto le-teh ne čisti, jih na njegove stroške in po naročilu komunalnega redarja očisti pooblaščen izvajalec.
18. člen
Cestne odtočne jaške v Občini Cankova čisti in vzdržuje pooblaščen vzdrževalec cest.
19. člen
Pri prometnih nezgodah in v drugih podobnih primerih se mora z javnih površin takoj odstraniti kadavre, oljne madeže in druge ostanke, ki so nastali pri nezgodi, površino pa po potrebi razkužiti.
Javno površino očisti oziroma razkuži pooblaščen izvajalec na stroške znanega povzročitelja.
Odvoz in odlaganje odpadkov
20. člen
Z območij, kjer je odvoz komunalnih odpadkov obvezen, odvaža odpadke pooblaščen izvajalec.
Nekatere vrste komunalnih odpadkov (kosovni odpadki, odpadni gradbeni material, vejevje in dračje) lahko odvažajo na javno odlagališče tudi lastniki odpadkov sami, in sicer v času delovanja javne deponije.
21. člen
Odpadke se sme odlagati samo v posode za odpadke in na javna odlagališča komunalnih odpadkov.
Kdor odloži komunalne odpadke ali drug odpadni material izven posod za odpadke oziroma odlagališča komunalnih odpadkov, jih je dolžan na svoje stroške odstraniti, v nasprotnem primeru jih na njegove stroške in na zahtevo komunalnega redarja odstrani pooblaščen izvajalec.
Če storilec ni znan, odstrani odpadke pooblaščen izvajalec na zahtevo komunalnega redarja in na stroške lastnika zemljišča.
22. člen
Na območjih, s katerih je obvezen odvoz odpadkov, morajo lastniki komunalnih odpadkov le-te odlagati v tipizirane smetnjake.
Zbirna in odjemna mesta za komunalne odpadke določijo pooblaščeni izvajalci v soglasju z lastniki odpadkov.
Lastniki odpadkov so dolžni vzdrževati čistočo na zbirnih mestih ter dovoznih poteh do odjemnega mesta, sicer naj te očisti tisti, ki odpadke odvaža na stroške lastnika odpadka.
Pooblaščeni izvajalci so dolžni smetnjake čistiti in vzdrževati, jih sproti popravljati ter dotrajane nadomeščati z novimi na stroške lastnikov odpadkov.
Pooblaščeni izvajalci odvoza smeti so dolžni počistiti zbirno mesto po praznjenju smetnjakov, kolikor pride pri tem do onesnaženja. Smetnjake, ki jih izvajalci poškodujejo zaradi grobega ravnanja oziroma poškodovanih naprav za stresanje na vozilih, je izvajalec dolžan zamenjati na svoje stroške.
23. člen
Na območjih, kjer je odvoz odpadkov obvezen, morajo biti na javnih površinah nameščeni koši za odpadke.
Koše za odpadke izpraznjuje in vzdržuje pooblaščeni izvajalec.
24. člen
Pooblaščen izvajalec mora javno odlagališče komunalnih odpadkov primerno vzdrževati.
Način upravljanja in vzdrževanja javnega odlagališča določa pravilnik o načinu odvoza, odstranjevanja ter obratovanja centralne deponije komunalnih odpadkov na območju Občine Cankova.
25. člen
Greznična vsebina se sme prevažati samo v posebnih zaprtih vozilih, ki se praznijo na mestih, ki jih določi občinski organ, pristojen za komunalne zadeve v soglasju s sanitarno inšpekcijo.
Črpanje greznične vsebine iz greznic in odpadnih snovi iz kanalov je dovoljeno le s pripravami, ki ustrezajo higiensko-tehničnim zahtevam.
Okolico greznice mora izvajalec po izpraznitvi temeljito očistiti.
III. VIDEZ NASELIJ
a) Vzdrževanje objektov
26. člen
Zunanji deli objektov in elementi zunanje ureditve morajo biti redno vzdrževani, tako da ne kvarijo videza naselja.
Vse javne ustanove in trgovine morajo imeti praviloma stojala za kolesa. V vse javne ustanove in trgovine mora biti praviloma omogočen dostop za invalide.
b) Napisi, reklame in plakati
27. člen
Ime, ki ga mora imeti v skladu s predpisi pravna oseba na svojem poslovnem prostoru (v nadaljnjem besedilu: napis) mora biti v primerni višini in na vidnem delu fasade.
28. člen
Namestitev, s spremenjeno obliko in vsebino napisa mora pravna oseba priglasiti upravnemu organu, ob predhodnem soglasju občinskega organa, pristojnega za urejanje prostora.
29. člen
Pravna oseba je dolžna napis vzdrževati.
30. člen
Zaradi javne ponudbe in priporočanja dejavnosti, proizvodov in storitev (reklamiranje) se lahko na zgradbah ali drugih primernih objektih in površinah nameščajo oziroma postavljajo stalni ali občasni reklamni elementi (v nadaljnjem besedilu: reklame).
Reklame iz prvega odstavka morajo biti nameščene v skladu z odlokom o plakatiranju in reklamiranju v Občini Cankova.
31. člen
Plakati se lahko nameščajo samo na načine, ki so v skladu z Odlokom o plakatiranju in reklamiranju v Občini Cankova.
32. člen
Javne institucije lahko izjemoma plakatirajo tudi na mestih, ki za to niso določena, kadar se obračajo na javnost v okviru izvrševanja svojih nalog.
Plakate oziroma razglase je potrebno odstraniti takoj, ko preneha razlog, zaradi katerega so bili nameščeni.
Drugo
33. člen
Okolice objektov, dvorišč, ograj, drevja, zelenic in okrasnih nasadov ter dovoznih poti in podobno, ki mejijo na javne površine, morajo lastniki redno vzdrževati tako, da se doseže in ohrani urejen videz naselij.
34. člen
Na območju občine je na javnih površinah navedenih v 2. in 3. členu prepovedano postavljanje vozil, prikolic, šotorov in podobnih objektov z namenom, da bi v njih kdo stalno ali začasno prebival.
Določba prvega odstavka tega člena ne velja za taborjenje, ki ga z vzgojnim namenom organizirajo organizacije in društva in ne za bivanje oseb, ki sodelujejo pri potujočih prireditvah (cirkuške in artistične predstave in podobno), če so objekti postavljeni na površinah, ki so določene v te namene in so za to dejavnost pridobili us- trezna dovoljenja.
IV. JAVNE ZELENE POVRŠINE
a) Urejanje javnih zelenih površin
35. člen
Investitor objekta je dolžan ob vlogi za izdajo gradbenega dovoljenja predložiti načrt zunanje ureditve.
b) Vzdrževanje javnih zelenih površin
36. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati javne zelene površine. Kolikor za to niso usposobljeni, morajo vzdrževanje oddati pooblaščeni, strokovno usposobljeni organizaciji – osebi.
Vzdrževanje javnih in drugih zelenih površin iz 2. in 3. člena tega odloka obsega:
– negovanje in obnavljanje zelenic, gozda, okrasnega drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat in podobno,
– vzdrževanje in obnavljanje pešpoti, ograj, klopi in druge opreme in
– varstvo zelenih površin pred poškodbami in boleznimi.
37. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah (2. in 3. člen) je prepovedano sekanje, obrezovanje in odstranjevanje drevja ter vsaka sprememba namembnosti teh površin brez dovoljenja občinskega organa.
38. člen
Investitor oziroma izvajalec del mora pred posegom v prostor zavarovati pred poškodbami drevje in okrasno grmičevje.
Po končanem posegu je investitor oziroma izvajalec dolžan urediti zelene površine v prvotno stanje.
39. člen
Na javnih in drugih zelenih površinah iz 2. in 3. člena tega odloka je prepovedano:
– trgati cvetje, uničevati drevje ali grmovje, žive meje ob javnih poteh, klopi, cvetlične posode, zaščitne ograje, igrala na otroških igriščih in druge naprave na teh površinah,
– voziti in parkirati motorna vozila in prikolice,
– prosto gibanje psov in onesnaževanje z njihovimi iztrebki,
– odlagati odpadke in smeti in
– spuščati odpadno vodo.
c) Druge površine
40. člen
Lastniki nezazidanih zemljišč so dolžni zemljišče čistiti in vzdrževati (košnja in podobno), tako da so urejenega videza in na njih ni odpadnega materiala.
Lastniki nenaseljenih stavb (stanovanjskih hiš, vikendov, vinskih kleti, opuščena gospodarska poslopja) so dolžni te skupaj s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem redno vzdrževati in čistiti tako, da so urejenega videza in ne kvarijo zunanjega izgleda naselja in okolice.
41. člen
Lastniki govejih, prašičjih, kokošjih in drugih kmetijskih farm so dolžni primerno urediti okolico teh farm, za naravno zaveso (drevje, visoko grmičevje itd.).
Za farme iz prejšnjega odstavka se šteje nad 50 govedi,20 plemenskih svinj, 100 prašičev pitancev in nad 1000 glav perutnine.
Za izgradnjo novih farm je potrebno vključiti v projekt kot obvezni sestavni del tudi zunanjo ureditev farme (naravna zavesa).
Pred izdajo upravnega dovoljenja mora ustrezni organ pridobiti od pristojnega občinskega organa soglasje.
Lastniki vseh gospodarskih poslopij, v katerih se nahajajo goveda, prašiči ali večje število drugih živali (koze, race, gosi, kokoši …) morajo poskrbeti za primerni videz okolice teh objektov.
Pernate živali se ne smejo zadrževati na javnih površinah.
42. člen
Po čiščenju in urejanju zelenic, je lastnik dolžan odpadni material v najkrajšem možnem času odstraniti.
43. člen
Kdor namerno ali iz malomarnosti povzroči škodo na javnih površinah, ki so navedene v 2. in 3. členu tega odloka, mora na zahtevo komunalnega redarja medobčinske inšpekcije in redarstva v najkrajšem času od nastanka škode le-to odpraviti ali pa v tem roku plačati odškodnino, ki jo določi uradni cenilec.
V nasprotnem primeru odpravi škodo po naročilu komunalnega redarja in na stroške povzročitelja, pooblaščeni izvajalec.
V. VZDRŽEVANJE OTROŠKIH IGRIŠČ
44. člen
Lastniki so dolžni vzdrževati otroška igrišča.
Vzdrževanje otroških igrišč iz 2. člena tega odloka obsega:
– vzdrževanje in obnavljanje naprav (gugalnice, tobogani ipd.) in
– vzdrževanje in obnavljanje ograj, klopi in druge opreme.
45. člen
Otroško igrišče je vizualno ločeno od ostalega prostora. Praviloma se ne uporablja za to ločitev žičnata ograja.
46. člen
Prepovedano je vodenje psov, mačk in ostalih domačih živali na otroška igrišča.
VI. NADZOR
47. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja medobčinska inšpekcijska služba v okviru svojih pristojnosti.
VII. KAZENSKE DOLOČBE
48. člen
Z globo 1500 EUR se za prekršek kaznuje pravna oseba in samostojni podjetnik posameznik, ki ravna v nasprotju z 9., 10., 11., 12., 17., 18., 20., 21., 22.,23., 24., 25., 26., 27., 30., 31., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 42. in 44. členom tega odloka.
49. člen
Z globo 420 EUR se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki ravna v nasprotju z 9., 10., 11., 12., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27., 30., 31., 35., 36., 38., 39., 40., 42. in 44. členom tega odloka.
50. člen
Z globo 210 EUR se kaznuje za prekršek fizična oseba, ki ravna v nasprotju z 9., 10., 11., 12., 17., 18., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 31., 35., 36., 38., 39., 40., 42., 44. in 46. členom tega odloka.
VIII. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
51. člen
Z dnem veljavnosti tega odloka prenehajo veljati predpisi, ki so urejali javne in druge površine na območju Občine Cankova.
52. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-65/2008
Cankova, dne 21. novembra 2008
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti