Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2008 z dne 1. 12. 2008

Kazalo

4930. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Slavček«, stran 14799.

Na podlagi 180. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08)
R A Z G L A Š A M
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Slavček«
Št. 3505-1/2007
Koper, dne 24. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Na podlagi petega odstavka 61. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07 in 70/08), 21. in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – ZLS-UPB2, 27/08 – Odl. US in 76/08) in na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01, 29/03 ter Uradni list RS, št. 90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 23. oktobra 2008 sprejel
O D L O K
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu »Slavček«
I. UVODNE DOLOČBE
1. člen
(predmet odloka)
S tem odlokom se sprejme občinski podrobni prostorski načrt »Slavček« (v nadaljnjem besedilu: podrobni načrt), ki vsebuje:
– ureditveno območje podrobnega načrta;
– umestitev načrtovane ureditve v prostor;
– zasnove projektnih rešitev energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture ter obveznosti priključevanja nanjo;
– rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter trajnostno rabo naravnih dobrin;
– načrt parcelacije;
– etapnost izvedbe prostorske ureditve ter druge pogoje in zahteve za izvajanje podrobnega načrta.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo s podrobnim načrtom)
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom »Slavček« se predvidi gradnja objektov za opravljanje trgovsko-poslovne dejavnosti s spremljajočimi objekti gostinske dejavnosti ter gradnja objektov, kjer se odvijajo dejavnosti razvedrila, prostega časa in rekreacije. S podrobnim načrtom se urejajo tudi javne površine in komunalna infrastruktura.
3. člen
(sestavni deli podrobnega načrta)
(1) Besedni del vsebuje
– odlok
– obrazložitev
– mnenja.
(2) Grafični del, ki obsega:
– Izsek iz dolgoročnega plana s prikazom lege    M 1:5000
prostorske ureditve na širšem območju
– Območje podrobnega načrta z obstoječim       M 1:1000
parcelnim stanjem
– Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi       M 1:2500
območji
– Ureditvena situacija                M 1:500
– Prikaz ureditev glede poteka omrežij in       M 1:500
priključevanja objektov na gospodarsko javno
infrastrukturo ter grajeno javno dobro
– Prikaz ureditev, potrebnih za varovanje       M 1:500
okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
– Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter      M 1:500
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
vključno z varstvom pred požarom
– Načrt parcelacije                 M 1:500.
4. člen
(priloge podrobnega načrta)
Priloge podrobnega načrta so:
– Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
– Prikaz stanja prostora
– Strokovne podlage
– Smernice in mnenja
– Obrazložitev in utemeljitev
– Povzetek za javnost
– Okoljsko poročilo.
5. člen
(izdelovalec podrobnega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt »Slavček« je izdelalo podjetje BIRO OBALA d.o.o., Ulica Stare pošte 3, Koper, pod številko projekta 18/07-1.
II. OPIS PROSTORSKE UREDITVE
6. člen
(ureditveno območje podrobnega načrta)
(1) Ureditveno območje obsega kare med Ljubljansko in Kolodvorsko cesto ter Ankaransko cesto, v velikosti ca. 5 ha in parcele oziroma dele parcel št.: 1464/4, 1464/1, 1464/3, 1464/2, 1469/1, 1469/2, 1470/3, 1550/41, 1550/45, 1550/46, 1635, 1550/39, 1633, 1550/40, 1550/1, 1550/44, 1556/2, 1556/7, 1556/4, 1462/5, 1636, vse k.o. Koper.
(2) Komunalna infrastruktura poteka v območju podrobnega načrta in po naslednjih parcelah in delih parcel izven območja podrobnega načrta: 1443/7 in 1556/9, 1462/15, 1462/12, k.o. Koper
(3) Ureditveno območje obsega površine, potrebne za izgradnjo objektov za opravljanje trgovsko-poslovne dejavnosti s spremljajočimi objekti gostinske dejavnosti ter gradnja objektov, kjer se odvijajo dejavnosti razvedrila, prostega časa in rekreacije, vključno z ureditvijo javnih površin in komunalne infrastrukture za potrebe obratovanja načrtovanih objektov.
(4) Meja ureditvenega območja je prikazana na vseh grafičnih prilogah.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR
7. člen
(opis načrtovanih objektov in površin)
(1) Območje je razdeljeno na poslovno-trgovski objekt s pripadajočimi poslovno-trgovskimi prostori in parkirno hišo. Poslovno-trgovski objekt Slavček v Kopru je umeščen na spodnji južni del območja z dostavo na spodnjem južnem delu, poslovno-trgovskimi prostori v osrednjem delu ter parkirnim platojem in parkirno hišo na prednjem, severnem delu kompleksa.
(2) Poslovne dejavnosti pritličja se delijo na trgovski, gostinski del in skladiščni del tehnične trgovine. Nadstropje bo namenjeno trgovsko-poslovni dejavnosti, to je zabavnemu avdio-vizualnemu programu (kino), kongresni dejavnosti ter spremljajočemu gostinskemu ter servisnemu programu. Poleg tega je predviden v nadstropju tudi zabaviščni program (npr. bowling, biljard, igralni avtomati, plesišče in gostinski lokali …). Detajlni program se bo določil kasneje na osnovi zbiranja najemniških dejavnosti.
(3) Za parkiranje sta predvidena parkirna hiša in parkirni plato na sprednjem, severnem delu kompleksa ter bočno parkiranje na zahodni strani objekta, ki je skupno zagotavlja ca. 1150 parkirnih mest.
(4) Lega objektov in drugih ureditev ter infrastrukturnih objektov (cestnega omrežja ter komunalnega in energetskega omrežja) so prikazani v grafičnih situacijah. Maksimalni tlorisni in višinski gabariti ter gradbene linije so določeni s tem odlokom.
8. člen
(pogoji za oblikovanje objektov)
(1) Etažnost poslovno-trgovskega objekta Slavček je P+1 z medetažnimi prostori, s koto pritličja +0,00 na +2,50 m n.v. Višine objektov rastejo od zahoda proti vzhodu, skladno s smernicami podanimi od Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Prvi volumen objekta (pas širine ca. 60 m) ob Ljubljanski cesti je visok 12,00 m, drugi je visok 15,00 m, tretji pa 18,00 m. Podane so maksimalne višine objekta, pri koti pritličja +0,00 na +2,50 m n.v. Maksimalni tlorisni gabarit poslovno-trgovskega objekta Planet Tuš je 179,00 m x 138,00 m, kar je ca. 24.702 m2 brutto zazidalne površine.
(2) Etažnost parkirne hiše je P+2 s parkirno ploščadjo-streho, ki je izkoriščena za parkiranje. Kota pritličja je +0,00 m na 2,50 m n.v. Višina objekta oziroma zgornje plošče je na +11,00 m n.v. Maksimalni tlorisni gabarit parkirne hiše je 117,50 m x 64,50 m, kar je 7.579 m2 brutto zazidalne površine. Garažna hiša je namenjena ca. 940 parkirnim mestom.
(3) Etažnost in višina predvidenih objektov je lahko nižja, ne sme pa presegati določene maksimalne višine. Možna je izvedba več kletnih etaž, pod pogojem, da so etaže kleti v celoti vkopane, z izjemo prve kletne etaže, ki mora biti vkopana s treh strani.
(4) Posebno pozornost je potrebno posvetiti notranji razporeditvi programov, oblikovanju fasad, volumnov, glavnih vhodov in zunanji ureditvi. Strehe objektov se lahko prilagajajo zasnovi in namenu objekta ter oblikam strešnih konstrukcij (ravne, dvokapne, loki). Znotraj posameznih ureditvenih območij se mora upoštevati enoten koncept oblikovanja strešnih konstrukcij.
9. člen
(pogoji za krajinsko oblikovanje)
Pri ureditvi obravnavanega območja je potrebno upoštevati naslednje usmeritve in načela ureditve:
– smiselna in s programom skladna zunanja ureditev in zasaditev,
– ureditev in zasaditev morata biti zasnovani tako, da se ohranja kontinuiteta razvoja in identitete območja kot celote,
– sooblikovanje podobe uličnega prostora,
– poudarjanje osnovnih smeri, vedut in pogledov v prostoru,
– strukturiranje večjih grajenih mas,
– podpora prometne varnosti (razmejevanje motornega prometa, kolesarjev in pešcev, nakazovanje sprememb),
– ustvarjanje prijetnih ambientov za zadrževanje v zunanjem prostoru,
– izboljšanje mikroklimatskih razmer (senca, hlad, varstvo pred hrupom),
– zaščita nepozidanih in netlakovanih (nepohodnih) površin,
– ustvarjanje smiselnih prehodov med posameznimi enotami.
IV. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČITVE OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO PROMET
10. člen
(pogoji za prometno urejanje)
(1) Osnovno prometno omrežje se spremeni v skladu z rekonstrukcijo oziroma izgradnjo dveh turbo krožnih križišč na Ankaranski in Kolodvorski cesti.
(2) Kakršnikoli objekti s celotnimi zunanjimi ureditvami, parkirišči in notranjimi prometnimi povezavami morajo biti od zunanjega roba vozišča rekonstruirane državne ceste odmaknjeni najmanj 5,0 m. Zaradi dokončne prometne ureditve državne ceste s urejenima turbo krožnima križiščema novo predvideni objekti s svojimi gabariti in zunanjimi ureditvami ne smejo ogrožati prometne ureditve in prometne varnosti na državni cesti in ne smejo omejevati preglednosti na cestnih priključkih in križiščih.
(3) Uredi se notranji promet ter način parkiranja v obravnavanem območju.
(4) »Pred pripravo PGD za obravnavano območje Trgovsko poslovne cone »Slavček« mora investitor na Direkcijo RS za ceste predložiti dodatek k prometni študiji, ki mora vsebovati mikrosimulacijo prometnih tokov v načrtovanih turbo krožnih križiščih »Emona« in »Lesnina« s preveritvijo vpliva cestnega priključka z območja obravnavanega OPPN na Ankaransko vpadnico in novo predvideni turbo krožni križišči »Emona« in »Lesnina«. Če bo mikrosimulacija pokazala zmanjšanje nivoja prometne varnosti in/ali znižanje nivoja prepustnosti turbo krožnih križišč »Emona« in »Lesnina«, se obstoječi cestni priključek na Ankaransko vpadnico ukine in trajno zapre, omogoči pa se le priključevanje na Kolodvorsko cesto.
(5) Izvedba priključevanja na krak priključka Slavček iz smeri Ljubljana–Koper ni predmet tega OPPN, ker meja obdelave ne zajema njegove obdelave. Izvedba tega priključevanja bo predmet drugega postopka.
(6) Če bo prometna študija dovoljevala, se na državni cesti I. reda št. 11, na odseku 1475 Slavček–Luka Koper predvidi ureditev cestnega priključka desno–desno. Cestni priključek se predvideva na lokaciji približno 40,0 m od krožnega križišča pri Lesnini. Tudi na cestnem priključku na Kolodvorsko je treba urediti prometni režim desno–desno.
(7) Vsa nova prečkanja komunalnih vodov državne ceste je treba predvideti s prebitjem oziroma prevrtanjem cestnega telesa oziroma vozišča.
(8) Investitor je odgovoren za tehnično pravilno in točno izvedbo vseh del pri gradnji ter je materialno in kazensko odgovoren za vso škodo, ki bi nastala na državni cesti ali bi bila povzročena uporabnikom te ceste zaradi tehnologije izvajanja del.
11. člen
(mirujoči promet)
(1) Znotraj ureditvenega območja je potrebno zagotoviti najmanj:
– 1 parkirni prostor na 20 m2 brutto prodajne trgovske in pisarniške površine;
– 1 parkirni prostor na 30 m2 brutto površine za osnovno preskrbo;
– 1 parkirni prostor na 4 sedeže v gostinskem obratu.
(2) Odpiralni čas za trgovski del
Ponedeljek–sobota      8.00 – 20.00
Nedelja           8.00 – 13.00.
(3) Delovni čas multikino
Ponedeljek–nedelja     15.00 – 24.00.
(4) Odpiralni časi so pomembni zaradi prekrivanja dejavnosti in iz tega izhajajoče potrebe po delno sočasni uporabi parkirnih mest za osebna vozila.
(5) V severnem delu območja je predvidena garažna hiša, etažnosti P+2 s parkirno ploščadjo-streho, v kateri bo zagotovljeno ca. 940 parkirnih mest. Parkirni plato na sprednjem, severnem delu kompleksa in bočno parkiranje za zahodni strani je namenjeno ca. 210 parkirnim mestom. Skupno je predvidenih ca. 1150 parkirnih mest, kar ustreza izračunanim potrebam v odvisnosti od dejavnosti ob upoštevanju sočasne uporabe parkirnih mest za osebna vozila.
(6) Zgornji nivo parkirnih površin pri garažni hiši ter zunanja parkirišča je možno nadkriti oziroma zasenčiti.
12. člen
(površine za pešce in kolesarje)
Ob cestah je predvidena ureditev pločnikov in kolesarskih stez. Vse primarne pešpoti in parkirni prostori morajo biti oblikovani brez arhitektonskih ovir, tako da so dostopni za funkcionalno ovirane ljudi.
POGOJI ZA KOMUNALNO IN ENERGETSKO UREJANJE
13. člen
(splošni pogoji)
(1) Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v območju OPPN so:
– za načrtovano gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture na obravnavanem območju je potrebno pri posameznih upravljavcih predhodno izdelati idejne zasnove (programske rešitve);
– vsi objekti znotraj območja OPPN morajo biti priključeni na obstoječo in predvideno komunalno, energetsko in telekomunikacijsko infrastrukturno omrežje in sicer kanalizacijsko, vodovodno, plinovodno, elektroenergetsko in telekomunikacijsko omrežje po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih vodov;
– praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov in naprav;
– v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega komunalnega voda pa mora zato od lastnika pridobiti služnost;
– trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naprav ali grajenih struktur;
– gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati usklajeno;
– dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje;
– obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju veljavnih predpisov in pod pogojem, da so posegi v soglasju z njihovimi upravljavci;
– v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano komunalno, energetsko ali telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih infrastrukturnih vodov;
– poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih podzemnih linijskih vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, kolikor jih je treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku. Gradnja nadzemnih komunalnih vodov, objektov in naprav ni dovoljena. Gradnja pomožnih energetskih, telekomunikacijskih in komunalnih objektov je dovoljena le, če je možno te objekte izvesti v kletnih etažah v območju.
(2) Dopustna je uporaba vseh obnovljivih virov energije v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.
14. člen
(pogoji za urejanje vodovodne infrastrukture)
(1) Po zgraditvi vodohrana RZ Bertoki 2000 m3, na koti ca. 55,00 m.n.m. ter primarnih in sekundarnih vodovodnih naprav na območju LN Navezave Luke Koper na AC omrežje z navezavo na vodohran RZ Bertoki in primarnim cevovodom po predvideni Ankaranski vpadnici od Rondoja Bertoki do objekta Porsche ter na odseku od Kolodvorske do Ljubljanske ceste bo zagotovljena nemotena vodna oskrba objektov in požarna varnost z dvostranskim napajanjem. Te vodovodne naprave so namenjene reševanju vodne oskrbe in požarne varnosti tudi širšega območja mesta Koper.
(2) Vodno oskrbo in požarno varnost obravnavanega območja ZN se zagotovi iz glavnega vodohrana RZ Rižana 5000 m3, na koti 56.59 m.n.m.
(3) Vodovodno in zunanje hidrantno omrežje kompleksa bo na javni vodovod priključeno v Ankaranski vpadnici na rekonstruirani cevovod NL DN 250 mm. Predviden je priključek NL DN 150 mm. Skupno vodovodno in zunanje hidrantno omrežje je v profilu NL DN 125 mm v obročastem sistemu.
(4) Finančna sredstva za vsa dela in stroške v zvezi z gradnjo vodovodnih naprav v območju gradbene parcele zagotovi investitor predvidenih objektov ali investitor komunalnega opremljanja, za kar se sklene ustrezna pogodba najkasneje pred pričetkom izvajanja načrtovanih posegov.
(5) Gradnja vodovodnega omrežja lahko poteka fazno, vendar mora potekati istočasno in usklajeno z gradnjo objektov znotraj območja ZN in ostalo komunalno infrastrukturo. V primeru fazne gradnje pa morata biti zagotovljeni funkcionalnost sistema in zdravstvena neoporečnost pitne vode.
15. člen
(kanalizacija)
Splošno
(1) Obstoječe in predvideno kanalizacijsko omrežje, ki poteka na območju obravnavanega podrobnega načrta, je potrebno ustrezno zaščititi, (z AB- kinetami, obbetoniranjem, zaščitnimi cevmi).
(2) Na območju, kjer je zgrajen javni fekalni ali meteorni kanal oziroma kjer je predviden za gradnjo, ni dovoljena nobena gradnja, in sicer v koridorju z razmikom min. 1,50 m levo in desno od osi fekalnega ali meteornega kanala.
(3) Na mestih, kjer poteka javno fekalno in meteorno omrežje ni dovoljena zasaditev z grmovjem in drevjem v razdalji min 2,0 m od osi kanalov, oziroma z rastlinami, ki imajo agresivni koreninski sistem.
Kanalizacija komunalnih odpadnih vod
(4) Kanalizacija na obravnavanem območju podrobnega načrta je predvidena v ločenem sistemu.
(5) Na javno kanalizacijsko omrežje je dovoljeno priključevati le komunalne odpadne vode, ki ustrezajo parametrom iz Pravilnika o smernicah za projektiranje in gradnjo kanalizacije na območju Občine Koper, (Uradni objave št. 17/77), Pravilnika Komunale Koper o kakovosti odpadnih voda, ki se spuščajo v javno kanalizacijo in Centralno čistilno napravo, Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja, (Uradni list RS, št. 47/05) in Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07). V primeru, da komunalne odpadne vode ne bodo ustrezale parametrom iz zgoraj navedenih pravilnikov in uredb, je potrebno te komunalne odpadne vode predhodno prečistiti.
(6) Komunalna odpadna voda se zbira v fekalni kanalizaciji in odvaja v obstoječi zbirni fekalni kanal Č2–INDE–Šalara Vanagnel, od koder se preko glavnega zbiralnika mesta Koper odvaja na centralno čistilno napravo (CČN). Fekalna kanalizacija je vodotesna. Kontrolo izvedbe in vodotesnost kanalizacije se preveri s TV kontrolnim sistemom in tlačnim preskusom.
Kanalizacija meteornih vod
(7) Pri odvodnjavanju padavinskih vod je potrebno upoštevati nastanek dveh vrst vod, in sicer čiste vode s strešnih in pohodnih površin ter umazane padavinske vode z utrjenih povoznih in parkirnih površin.
(8) Čiste meteorne vode je potrebno voditi v javno meteorno kanalizacijo preko peskolovov. Meteorne vode iz površin, ki so onesnažena z olji, je potrebno pred iztokom v meteorni kanal očistiti v lovilcih olj in maščob. Projektant mora hidravlično preveriti ali obstoječa javna meteorna kanalizacija lahko sprejme dodaten pretok padavinske odpadne vode.Talne rešetke iz kurilnic, zunanjih površin in skladišč nevarnih snovi ni dovoljeno priključevati na interno fekalno kanalizacijo z iztokom v javno kanalizacijsko omrežje, katero je priključeno na centralno čistilno napravo.
(9) Čista in odpadna padavinska voda obravnavanega območja se zbira v meteorni kanalizaciji, ki je priključena na zbirni meteorni kanal z iztokom v obstoječi naravni meteorni odvodnik – staro strugo Badaševice.
(10) Čiste meteorne vode se v meteorno kanalizacijo vodijo preko peskolovov. Odpadne padavinske vode iz površin, ki so onesnažene z mineralnimi olji, je potrebno pred iztokom v zbirno meteorno kanalizacijo očistiti v lovilcih olj in maščob, tako da kvaliteta očiščene vode ustreza zahtevam skladno z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
(11) Odpadna meteorna voda se vodi prečiščena v skladu z veljavnimi predpisi preko ustrezno dimenzioniranih lovilcev olj s koalescenčnimi filtri. Sistem mora biti dimenzioniran in izveden tako, da ob večjih nalivih ne pride do prelivanja in s tem zlivanja potencialno onesnaženih vod v Badaševico in Škocjanski zatok. Med gradnjo in obratovanjem se zagotovi redno vzdrževanje in monitoring s strani pristojnih služb.
(12) Vsa kanalizacija mora biti grajena v vodotesni izvedbi. Po njeni izgradnji je potrebno pridobiti atest o vodotesnosti.
16. člen
(zbiranje in odvoz odpadkov)
(1) Odvoz odpadkov se vrši na komunalno deponijo. Ekološki otoki so predvideni na jugozahodnem in jugovzhodnem delu ureditvenega območja ob interni dostopni cesti. Možne so tudi druge lokacije, pri čemer je potrebno upoštevati načrtovane ureditve in primeren dovoz. V projektni dokumentaciji morajo biti določena mesta za postavitev zabojnikov za ločeno zbiranje odpadkov, primerno oblikovana, ozelenjena in zaščitena pred vremenskimi vplivi. Ekološki otoki in odjemni prostori morajo biti usklajeni z občinskim programom ravnanja z odpadki. Dovozne in servisne ceste morajo biti projektirane in izvedene tako, da bo omogočen nemoten odvoz.
(2) Odjemna mesta oziroma ekološki otoki za ločeno zbiranje odpadkov morajo biti dostopni za specialna tovorna vozila z dovoljeno osno obremenitvijo 12 t., omogočeno mora biti redno čiščenje prostora ter upoštevane morajo biti higienske, funkcionalne in estetske zahteve območja. Investitorji posameznih objektov so dolžni opremiti odjemna mesta s tipiziranimi posodami.
(3) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo značaja komunalnih odpadkov in jih po odloku ni dovoljeno odlagati v tipizirane posode za odpade, morajo posamezni investitorji oziroma onesnaževalci skleniti pogodbo o odvozu le teh z ustrezno organizacijo v sodelovanju s službo Snage Komunale Koper. Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem območju upoštevati odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Koper, (Uradne objave št. 17/99). Investitor oziroma povzročitelj odpadkov mora z odpadki ravnati v skladu: s Pravilnikom o ravnanju z odpadki, (Uradni list RS, št. 84/98) in z Odlokom o ravnanju s komunalnimi odpadki (Uradne objave št. 17/99).
17. člen
(pogoji za elektroenergetsko omrežje)
(1) Za napajanje predvidenega programa na obravnavanem področju se bo zgradila ena ali več transformatorskih postaj ustreznih moči, ki bodo vzankane v obstoječi 20 kV kablovod RTP Koper–TP Koper 1, ta poteka v kabelski kanalizaciji ob Kolodvorski cesti.
(2) Vse stroške projektiranja novega omrežja ter prestavitev ali poškodb obstoječega elektrodistribucijskega omrežja v času obravnavane gradnje nosi investitor predvidenega objekta.
(3) Kabelska transformatorska postaja mora biti zgrajena za napetost 20/04 kV in ustrezno nazivno moč, z urejenim dostopom za tovornjak z dvigalom teže 20 t.
18. člen
(pogoji za telekomunikacijsko omrežje)
(1) Na obravnavanem območju se telekomunikacijske povezave načrtujejo s sistemom kabelske kanalizacije. Priključno mesto je obstoječi telefonski kabelski jašek št. 006 ob Kolodvorski cesti.
(2) Trase telefonske kabelske kanalizacije se načrtuje v javno dostopnih površinah, usklajeno s trasami ostale komunalne infrastrukture.
19. člen
(pogoji za ogrevanje)
(1) Ogrevanje objekta bo potekalo s plinom preko predvidenega internega plinovodnega omrežja. Vsa plinska instalacija mora biti izvedena za kasnejšo morebitno uporabo zemeljskega plina.
(2) Pri projektiranju oziroma izdelavi projektne in tehnične dokumentacije je potrebno upoštevati veljavne predpise s področja plinske tehnike ter upoštevati obstoječe zgrajene komunalne naprave in napeljave, tako da je križanje plinovoda z drugimi komunalnimi napravami oziroma vzporedni izveden po zahtevah tehničnih predpisov in normativov. Poleg tega se morajo predvideti ustrezni potrebni ukrepi za zagotavljanje nemotenega vzdrževanja plinovoda ter varnost pri obratovanju plinovoda.
V. REŠITVE IN UKREPI ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE
20. člen
(varstvo kulturne dediščine)
(1) Predvideni objekti so odmaknjeni 20,00 m od Ljubljanske ceste, merjeno od vzhodne meje parcele št. 1550/1, k.o. Koper.
(2) Višina objektov ob zahodni Ljubljanski cesti znaša 12 m nad koto terena 2,50 m. Objekti se v tretjinskih pasovih cca lahko dvigujejo proti vzhodu do višine 18,00 m nad koto terena 2,50 m ob Kolodvorski cesti.
(3) Ni tolerance navzgor v višinskih gabaritih objektov ter v tlorisnih proti Ljubljanski ulici. Odmik od Ljubljanske ceste mora biti v celoti odprtega značaja.
(4) Višinski gabariti predstavljajo maksimalne kote zazidljivosti novih ali nadomestnih objektov, ki morajo vključevati vse instalacijske in druge ureditve na strehah in na fasadah objektov. Maksimalna kota stavb vključuje vse potrebne gradnje in instalacije: tehnične etaže, reklamne panoje, senčnice, nadstreške, telekomunikacijsko infrastrukturo itd.
(5) V vplivnem območju so obvezne ravne strehe na vseh novih objektih, višjih od 9,00 m. Druge oblike strešin so možne v manjših segmentih pod pogojem, da ne predstavljajo prostorske dominante in ne izstopajo iz krajinske podobe urbanističnega spomenika.
(6) Samostojno stoječih reklamnih objektov (jumbo plakati) ni možno postaviti. Lahko so izvedeni kot del arhitekturnega oblikovanja fasad objektov.
(7) Obravnavano območje ima status kulturne dediščine po Dolgoročnem in Družbenem planu Mestne občine Koper. Investitor mora pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Piran.
Spremljanje stanja okolja
(8) Spremljanje stanja okolja v času izvedbe plana se zagotovi s predhodnim (10 dni) obvestilom pristojne institucije in omogočanjem njihovega nadzora nad izvedbo.
VI. REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH VIROV TER OHRANJANJE NARAVE
21. člen
(varstvo okolja)
Za obravnavani poseg je izdelano okoljsko poročilo. V času gradnje in uporabe je treba upoštevati ukrepe za zmanjšanje negativnih vplivov, ki so podani v okoljskem poročilu za OPPN »Slavček« (izdelal Geateh, d.o.o. Ljubljana, št. OP-111/07, 27. avgust 2007).
22. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Zaradi zagotovitve poplavne varnosti in možnosti težnostnega odvoda padavinske vode v kasnejšem obdobju je treba objekte na obravnavanem območju predvideti na koti +2,50 m.n.v. ter temu prilagoditi kanalizacijski sistem, ki bo v kasnejši fazi omogočil priključitev na težnostni padavinski kanalizacijski sistem.
(2) Za površine, ki se nahajajo pod koto +2,50 m.n.v., se mora zagotoviti ustrezna poplavna varnost.
(3) S predvidenimi posegi se ne smejo poslabšati odtočne razmere obstoječega depresijskega sistema Semedelske bonifike, zato se zagotovi:
– preusmeritev površinske vode, tako da bo z obravnavanega območja gravitacijsko odtekala v Škocjanski zatok,
– nadomestni retencijski prostor za izgubljeno prostornino (cca 1200 m3) melioracijskih jarkov, ki bodo zaradi predvidene ureditve obravnavanega območja zasuti,
– nemoteno odvajanje površinske vode preko obravnavanega ureditvenega območja v depresijo Semedelske bonifike za območje v depresiji, ki ga na severu omejuje obravnavano ureditveno območje, na jugu stara struga Badaševice in na zahodu hitra cesta–Istrska cesta.
(4) Zaradi izvajanja vzdrževalnih del mora biti omogočen prost dostop do objektov depresijskega odvodnega sistema.
(5) Vse meteorne vode s površin mirujočega prometa in parkirišč je potrebno speljati preko zadostnega števila lovilcev olj, katerega karakteristike so definirane v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št 47/05).
Omilitveni ukrepi za tla in podtalne vode
(6) Zaradi neposredne povezanosti segmentov tal in podzemnih voda, omilitveni ukrepi, predvideni za segment tla, za čas gradnje in obratovanja območja sočasno predstavljajo tudi omilitvene ukrepe za podzemno vodo.
(7) S posegi v tla naj se prizadene čim manjše površine tal. Tovrstni posegi naj potekajo na območjih, ki so opredeljena pred začetkom del, pri gradnji pa se lahko uporabljajo le gradbeni in drugi materiali, na primer hidroizolacijski materiali, ki ne vsebujejo nevarnih spojin (na primer organskih halogeniranih spojin).
– Za začasne prometne in gradbene površine naj se prednostno uporabijo obstoječe infrastrukturne in druge manipulativne površine. Tudi te površine morajo biti opredeljene /določene pred začetkom izvajanja del.
– Lokacije začasnih in trajnih deponij izkopanega materiala morajo biti znane v naprej, deponiranje pa se mora izvajati skladno z določbami »Pravilnika o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih« (Uradni list RS, št. 3/03) in »Pravilnika o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov« (Uradni list RS, št. 3/03, 44/03 in 41/04).
– Začasne in trajne deponije izkopanega materiala se ne smejo uporabiti za odlaganje drugih odpadnih materialov, vključno odpadnih gradbenih materialov.
– Na območju začasne deponije izkopanega materiala in na celotnem območju gradnje objektov, transportnih poti in drugih manipulativnih površin je potrebno zagotoviti zbiranje in odstranjevanje odpadnih vod (v kolikor te nastajajo). To še posebno velja za primer nezgode z razlitjem ali razsutjem nevarnih snovi.
– Na območju gradbišča, transportnih poti in drugih manipulativnih površin, po katerih bo potekal transport odstranjenega in gradbenega materiala, se smejo uporabljati le tehnično ustrezna vozila.
– Kolikor bo oskrba transportnih vozil in drugih naprav potekala na območju gradbišča, transportnih in drugih manipulativnih površin, morajo biti te površine utrjene.
– V primeru, da se razlije ali razsuje škodljiva snov, je treba onesnaženo zemljino takoj odstraniti in jo shraniti v posode (sode ali podobno) ter preiskati v skladu z zahtevami Pravilnika o ravnanju z odpadki in glede na rezultate odložiti na primernem urejenem odlagališču odpadkov oziroma predati pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov v nadaljnjo predelavo.
– Meteorne vode iz javnih cest in parkirnih površin naj se spelje v vodotok preko cestnih požiralnikov opremljenih s peskolovi in lovilci olj.
– Potrebno je čiščenje in vzdrževanje kanalizacijskega sistema in čistilnih objektov.
– Usedlin, gošč in olj iz lovilcev olj ni dovoljeno odlagati v javno kanalizacijo.
– Vse odpadne vode s cestnih površin in morebitne tehnološke odpadne vode morajo biti speljane in očiščene na način kot to predvideva Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05).
(8) V času gradnje je potrebno zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe, da bo preprečeno onesnaženje podzemne in površinske vode, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Skladiščenje nevarnih snovi naj se na območju ne vrši. Za izvajanje ukrepa je odgovoren investitor in izvajalec gradnje. Nadzor izvaja investitor in inšpektor za okolje.
Monitoring med gradnjo
(9) Nadzor izvaja investitor v okviru svojega nadzora izvajalcev (tedensko) in inšpektor za okolje (po potrebi).
Monitoring med obratovanjem
(10) Po izgradnji je potrebno v skladu z zakonodajo kontrolirati učinkovitost čiščenja padavinske odpadne vode v lovilcu olj. Za izvedbo monitoringa je odgovoren investitor.
23. člen
(varstvo pred hrupom)
(1) Pri projektiranju, gradnji in obratovanju objektov morajo projektanti, izvajalci in investitorji skladno z veljavnimi zakonskimi predpisi upoštevati določbe o maksimalnih dovoljenih ravneh hrupa za taka okolja. Z aktivnimi in pasivnimi protihrupnimi ukrepi je potrebno zagotoviti dovoljene ravni hrupne obremenjenosti v delovnem in bivalnem okolju. Obravnavano območje spada v IV. stopnjo varstva pred hrupom.
Omilitveni ukrepi
(2) Ukrepi varstva pred hrupom v času gradnje obsegajo na območju gradbišča naslednje ukrepe:
– upoštevanje časovnih omejitev gradnje. Hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času med 7. uro zjutraj in 19. uro zvečer;
– uporabo delovnih naprav in gradbenih strojev, ki so izdelane v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02) (smernice 84/534/EEC);
– lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na območje gradbišča morajo biti izbrane tako, da obremenitev s hrupom zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala ne bo presegala mejnih vrednosti za vir hrupa pri bližnjih naseljih.
Spremljanje stanja okolja v času izvedbe plana
(3) Spremljanje stanja okolja je potrebno, saj »Pravilnik« zahteva izvedbo prvih meritev in obratovalnega monitoringa za vire hrupa«, med katerimi so tudi gradbišče, prometni viri hrupa ter viri hrupa zaradi dejavnosti prisotnih znotraj območja OPPN Slavček (»Planet Tuš«).
24. člen
(varstvo zraka)
(1) V času gradnje je treba upoštevati predpise, ki urejajo emisijske norme za naprave, ki jih med gradnjo uporabljajo za pripravo gradbenega materiala. Potrebno je vlaženje sipkih materialov in nezaščitenih površin ter preprečevanje raznosa materialov z gradbišča.
Omilitveni ukrepi
(2) Omilitveni ukrepi, ki zmanjšajo negativni vpliv na kakovost zraka pri izvajanju prostorskega plana v fazi graditve objektov in pripadajoče infrastrukture (ceste, kanalizacija …) so vsaj naslednji:
– preprečevanje nekontroliranega raznosa gradbenega materiala z območja gradbišča s transportnimi sredstvi; ukrep zahteva ustrezno nalaganje tovornih vozil, njihovo čiščenje pred vožnjo z gradbišč ali deponij na javne prometne površine, prekrivanje sipkih tovorov;
– preprečevanje prašenja z objektov, kjer bodo potekala dela, prometnih in manipulativnih površin, deponij materiala; ukrep zahteva, vlaženje ali prekrivanje teh materialov ob suhem in vetrovnem vremenu, vlaženje prometnih in manipulativnih površin, iz katerih se lahko nekontrolirano širijo prašni delci, redno čiščenje prometnih površin na gradbišču in javnih prometnih površin;
– pri začasnih gradbenih objektih, uporabljeni gradbeni mehanizaciji, delovnih napravah in transportnih sredstvih; ukrep zahteva uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije, delovnih naprav in transportnih sredstev ter njihovo redno vzdrževanje;
– v primeru ustavljanja vozil, transportnih sredstev in delovnih naprav za daljši čas je potrebno ugasniti motor.
Spremljanje stanja okolja
(3) V času poskusnega obratovanja novozgrajenih naprav bo potrebno izvesti prve meritve emisij v zrak, v skladu z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 68/96, 109/01, 41/04, 31/07), Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03) in z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 34/07) in kasneje, glede na rezultate prvih meritev izvajati reden monitoring emisij v zrak iz posameznega vira onesnaževanja.
(4) Trajne meritve emisij so določene z določenimi količinami posameznih snovi, ki so definirane v zgornji uredbi oziroma s specifičnimi podrejenimi uredbami.
25. člen
(varstvo narave)
(1) V obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih za biotsko raznovrstnost. V vplivnem območju je Naravni rezervat Škocjanski zatok.
(2) Pri načrtovanju in izvajanju posegov naj se upošteva varstveni režim iz 5. člena Zakona o naravnem rezervatu Škocjanski zatok.
(3) Vodnogospodarske ureditve in kanalizacija naj se načrtujejo in izvajajo tako, da posegi ne bodo ogrožali zavarovanega območja, naravne vrednote ali območij biotske raznovrstnosti Škocjanskega zatoka.
(4) Vse meteorne vode, ki se iztekajo v Badaševico, morajo biti ustrezno prečiščene, tako da se ne poslabša kakovost voda v Škocjanskem zatoku.
Monitoring v času gradnje in obratovanja
(5) Lastnik objekta mora zagotoviti monitoring nad izpustom onesnaženih vod v okolje. Izvajanje monitoringa nadzira inšpektor za okolje.
VII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO IN VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI TER VARSTVO PRED POŽAROM
26. člen
(varstvo pred naravnimi nesrečami)
(1) Potrebno je upoštevati naravne omejitve (poplavnost, visoke podtalnice, erozivnost terena) in temu primerno predvideti tehnične rešitve gradnje (klet na poplavnem terenu).
(2) Potrebno je upoštevati Uredbo o graditvi in vzdrževanju zaklonišč (Uradni list RS, št. 57/96, 110/02 – ZGO-1).
(3) Potrebno je upoštevati cono potresne ogroženosti predvidenega območja in skladno s tem zagotoviti potresno varno gradnjo.
(4) Predvideti je potrebno ustrezne tehnične ukrepe za zavarovanje pred razlitjem nevarnih snovi tako na predvidenih parkiriščih kot pri posameznih dejavnostih, kjer ta nevarnost obstaja.
(5) Upoštevati je potrebno ukrepe varstva pred požarom po 22. in 23. členu Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS, št. 3/07) in Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07), tako da bo zagotovljeno požarno varstvo vseh objektov in lokacije skladno z veljavnimi požarnovarstvenimi predpisi.
27. člen
(varstvo pred požarom)
(1) Pri pripravi podrobnega načrta so upoštevane zahteve 22. in 23. člena Zakona o varstvu pred požarom (ZVPoz-UPB1, Uradni list RS, št. 3/07) ter upoštevani prostorski in gradbeno tehnični ukrepi, s katerimi so zagotovljeni pogoji za varen umik ljudi in premoženja iz objekta (ustrezna kapaciteta poti umika, ustrezna razporeditev poti umika, ustrezno število poti umika, ustrezni dostopi do poti umika in drugi ukrepi, ki vplivajo za neoviran umik ljudi in premoženja iz objektov), potrebni odmiki med objekti (na podlagi smernic so predvidene ustrezne požarne ločitve objektov v nizu, s katerimi se zagotavlja omejevanje širjenja ognja ob požaru) ter prometne in delovne površine za intervencijska vozila (S1ST DIN 14090, površine za gasilce na zemljišču).
(2) Požarna voda bo zagotovljena ali iz vodovodnega omrežja ali z drugimi tehničnim rešitvami. Požarna voda bo zagotovljena pred tehničnim pregledom objektov.
(3) V okviru ukrepov pri načrtovanju izgradnje objektov je potrebno upoštevati požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov ter možnostjo širjenja požara med posameznimi poselitvenimi območji.
(4) V fazi izdelave projektne dokumentacije in pridobivanja gradbenega dovoljenja mora investitor od Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje pridobiti soglasje k projektnim rešitvam ter izdelati Študijo požarne varnosti.
(5) Nadzemni ali podzemni rezervoarji za UNP bodo pozicijsko locirani z ustreznimi varnostnimi razdaljami (Pravilnik o utekočinjenem naftnem plinu, Uradni list RS, št. 22/91; Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi Uradni list RS, št. 114/04, 54/05). Pred vstopom v objekt-e se bo nahajala zaporna požarna plinska pipa.
VIII. ETAPNOST IZVEDBE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA
28. člen
(etapnost gradnje)
(1) Faznost izvajanja je dopustna po smiselnem zaporedju in tako, da je omogočeno neovirano funkcioniranje obstoječih dejavnosti.
(2) Območje se lahko ureja in pridobiva gradbeno dovoljenje po fazah oziroma pod fazah, in sicer:
– pripravljalna zemeljska dela,
– gradnja komunalne infrastrukture,
– gradnja parkirne hiše in prometne ureditve,
– gradnja poslovno-trgovskega centra.
(3) Vsak izvedeni del posamezne faze ali podfaze mora tvoriti zaključen prostorski del s komunalno opremo, zunanjo ureditvijo in ustreznim številom parkirnih prostorov.
29. člen
(gradbene parcele objektov)
Gradbene parcele so določene z načrtom gradbenih parcel, ki je sestavni del tega podrobnega načrta. Zaokrožitve ali delitev gradbenih parcel se lahko določi tudi naknadno na osnovi preveritve posega v prostor. Gradbene parcele so lahko drugačne od prikazanih, v kolikor pride skladno s tolerancami do drugačne lege in oblike objektov in površin.
30. člen
(splošne obveznosti)
(1) Poleg vseh obveznosti, navedenih v prejšnjih členih tega odloka, so obveznosti investitorja in izvajalcev v času gradnje in po izgradnji tudi:
– promet v času gradnje je treba organizirati tako, da ne bo prihajalo do večjih zastojev in zmanjšanja varnosti na obstoječem cestnem omrežju;
– vse ceste in poti, ki bi eventualno služile obvozu ali prevozu med gradnjo in pričetkom del ustrezno urediti in protiprašno zaščititi, po izgradnji pa po potrebi obnoviti;
– zagotoviti zavarovanje gradbišča, tako da bosta zagotovljeni varnost in raba sosednjih objektov in zemljišč;
– v skladu s predpisi odpraviti v najkrajšem možnem času morebitne prekomerne negativne posledice, ki bi nastale zaradi graditve in obratovanja;
– zagotoviti nemoteno komunalno oskrbo objektov preko vseh obstoječih infrastrukturnih napeljav;
– v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje tal, voda in zraka, ki bi nastalo zaradi prevoza, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev;
– v skladu s predpisi vzdrževati vse vodnogospodarske ureditve;
– reševati odkup zemljišč v sodelovanju z vsemi prizadetimi;
– začasno pridobljena zemljišča po izgradnji povrniti v prvotno rabo.
(2) Vsi navedeni ukrepi se morajo izvajati na podlagi ustreznih dovoljenj za poseg v prostor, pridobljenih pred pričetkom gradnje.
31. člen
(organizacija gradbišča)
Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na območje podrobnega načrta. Za potrebe gradbišča naj se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti.
32. člen
(pogodba o opremljanju)
Občina in investitor ali investitorka se lahko s pogodbo o komunalnem opremljanju dogovorita v skladu s 78. členom ZPNačrt, da bo investitor sam zgradil celotno komunalno opremo za zemljišče, na katerem namerava graditi. Stroške izgradnje v pogodbi predvidene komunalne opreme nosi investitor. Šteje se, da je investitor na ta način v naravi plačal komunalni prispevek za izvedbo komunalne opreme, ki jo je sam zgradil. Investitor je dolžan plačati še preostali del komunalnega prispevka, kolikor bo obremenil že zgrajeno komunalno infrastrukturo. Za obračun komunalnega prispevka se izdela program opremljanja zemljišča.
IX. VELIKOST DOPUSTNIH ODSTOPANJ
33. člen
(dovoljena odstopanja od načrtovanih rešitev)
(1) Vse stacionaže in dimenzije, navedene v tem odloku, se morajo natančneje določiti v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(2) Pri predvidenih objektih so dovoljena odstopanja od tlorisnih gabaritov v smislu povečanja za +10%, ob upoštevanju odmikov od cest in parcelnih mej. Toleranc v smislu povečanja višinskih gabaritov ni. Odstopanje v zmanjšanje tlorisnih in višinskih gabaritov objektov je lahko večje. Možna je tudi manjša etažnost objektov od predvidene.
(3) Objekti so zaradi izboljšanja funkcionalne zasnove, ekonomičnosti izgradnje in tehnoloških zahtev lahko znotraj posamezne gradbene parcele drugače razporejeni in preoblikovani kot so prikazani v grafičnem delu, upoštevati pa morajo odmik od javnih cest. Skladno s tem je dopustno tudi prilagajanje komunalne in energetske infrastrukture.
(4) Ob upoštevanju in izpolnjevanju navedenih pogojev je v območju podrobnega načrta možna gradnja več ločenih objektov. Skladno s tem je dopustna tudi delitev gradbene parcele.
(5) Dovoljene so tolerance pri gradnji oziroma prenovi cestne in komunalne infrastrukture in zunanjih ureditvah ter urejanju pešpoti in parkirišč, če se pri izdelavi izvedbene dokumentacije in gradnji sami ugotovi, da je z manjšimi spremembami mogoče doseči tehnično in ekonomsko ugodnejšo rešitev, pri čemer le-ta ne poslabša obstoječega oziroma predvidenega stanja. Skladno s tem je dopustno tudi prilagajanje objektov.
(6) Ta odstopanja ne smejo biti v nasprotju z javnimi interesi in morajo z njimi soglašati organi in organizacije, ki jih ta odstopanja zadevajo.
X. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI PODROBNEGA NAČRTA
34. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po uveljavitvi veljavnosti podrobnega načrta)
S sprejetjem tega odloka preneha na območju, ki se ureja s tem podrobnim načrtom, veljati določila odloka o zazidalnem načrtu »Ob Slavčku« v Kopru (Uradne objave št. 8/94).
35. člen
(vpogled podrobnega načrta)
Občinski podrobni prostorski načrt »Slavček« je stalno na vpogled pri pristojnem organu Mestne občine Koper.
36. člen
(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor – Območna enota Koper.
37. člen
(uveljavitev)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 3505-1/2007
Koper, dne 23. oktobra 2008
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 180 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino ufficiale n. 40/00, 30/01 e 29/03 e la G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/08)
P R O M U L G O
I L D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale della zona “Slavček”
Numero: 3505-1/2007
Capodistria, 24 ottobre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.
Visto l’articolo 61, quinto comma, della Legge sulla pianificazione del territorio (G.U. della RS, n. 33/07 e 70/08), in virtù degli articoli 21 e 29 della Legge sull’autonomia locale (G. U. della RS, n. 94/07 – LAL – Testo unico ufficiale 2, 27/08 – Sentenza della CC e 76/08) e per effetto dell’articolo 27 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Bollettino uff. n. 40/00, 30/01, 29/03 e G.U. della RS, n. 90/05, 67/06 e 39/2008), il Consiglio comunale del Comune città di Capodistria, nella seduta del 23 ottobre 2008 ha accolto il
D E C R E T O
sul piano regolatore particolareggiato comunale della zona “Slavček”
I. DISPOSIZIONI INTRODDUTIVE
Articolo 1
(oggetto)
Con il presente decreto viene approvato il paino particolareggiato comunale della zona »Slavček« (nel seguito piano particolareggiato) contenente:
– La zona d'intervento;
– L’inserimento dell’intervento nell’ambiente;
– Progettazione delle opere d’urbanizzazione primaria quali la distribuzione dell’energia elettrica, la rete fognaria, la rete idrica ed altra, con l’obbligo di allacciamento;
– Soluzioni e misure atte a garantire la tutela ambientale, la salvaguardia delle risorse naturali e dei beni culturali nonché l’uso sostenibile dei beni naturalistici;
– Piano di lottizzazione;
– Realizzazione per fasi ed altre norme di attuazione del piano particolareggiato.
Articolo 2
(interventi previsti dal piano particolareggiato)
Il piano particolaggiato comunale »Slavček« prevede la costruzione di fabbricati a destinazione d’uso commerciale – direzionale con esercizi di ristorazione, oltre che di fabbricati da destinarsi alle attività di intrattenimento, tempo libero e ricreazione. Il piano particolareggiato interessa altresì gli spazi pubblici e le opere d’urbanizzazione.
Articolo 3
(componenti dle piano particolareggiato)
(1) La relazione illustrativa consistente nel:
– decreto
– motivazione
– pareri.
(2) Le rappresentazioni grafiche comprendenti:
– L’estratto dello strumento urbanistico   in scala 1:5000
comunale con la chiara individuazione
dell’ubicazione dell’intervento
– La zona d’intervento con          in scala 1:1000
l’indificuazione delle particelle
interessate
– La rappresentazione dell’impatto e delle  in scala 1:2500
comunicazioni con le zone limitrofe
– Lo stato presente dell’edificato       in scala 1:500
– La rappresentazione dei tracciati delle   in scala 1:500
infrastrutture a rete e dei rispettivi
allacciamenti alle singole utenze e del
bene pubblico costruito
– Rappresentazione degli interventi      in scala 1:500
necessari ai fini della tutela ambientale,
delle risorse e dei beni naturalistici
– Rappresentazione degli interventi      in scala 1:500
necessari alla protezione da calamita
naturali e da altre emergenze, compresa la
protezione antincendio
– Piano di lottizzazione           in scala 1:500.
Articolo 4
(allegati al piano particolareggiato)
Sono allegati al piano particolareggiato:
– Stralcio dello strumento urbanistico sovraordinato
– Rappresentazione dello stato attuale
– Approfondimenti tecnici
– Orientamenti e pareri
– Motivazione
– Riassunto per il pubblico
– Relazione ambientale.
Articolo 5
(autore del piano particolareggiato)
Il piano regolatore particolareggiato comunale della zona »Slavček« è stato elaborato dall’impresa BIRO OBALA d.o.o., Via della Posta Vecchia 3, Capodistria, e numerato 18/07-1.
II. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
Articolo 6
(zona d’intervento)
(1) La zona interessata dal piano particolareggiato si estende tra la Strada di Ljubljana, la Strada della Stazione e la Strada di Ancarano, su una superficie di 5 ettari circa e comprende le particelle catastali o le porzioni di particelle catastali n.: 1464/4, 1464/1, 1464/3, 1464/2, 1469/1, 1469/2, 1470/3, 1550/41, 1550/45, 1550/46, 1635, 1550/39, 1633, 1550/40, 1550/1, 1550/44, 1556/2, 1556/7, 1556/4, 1462/5, 1636, c. c. di Capodistria.
(2) Le condutture delle infrastrutture a rete attraversano la zona d’intervento, come pure le particelle catastali che non ricadono nella medesima, ossia n. 1443/7 e 1556/9, 1462/15, 1462/12, c. c. di Capodistria.
(3) La zona d’intervento comprende le superfici occorrenti per la realizzazione di fabbricati a destinazione d’uso commerciale – direzionale con esercizi di ristorazione, oltre che di fabbricati da destinarsi alle attività di intrattenimento, tempo libero e ricreazione. Il piano particolareggiato interessa altresì gli spazi pubblici e le opere d’urbanizzazione.
(4) Il confine della zona d’intervento sono riportati in tutti gli elaborati grafici.
III. INSERIMENTO NEL TERRITORIO DELL’INTERVENTO PROGETTATO
Articolo 7
(descrizione dei manufatti e degli spazi progettati)
(1) La zona d’intervento prevede la realizzazione di una struttura a destinazione commerciale – direzionale con i rispettivi fabbricati ed un garage, il tutto ubicato nella parte orientale della zona stessa. Dal lato sud si accederà ai fabbricati, situati al centro della struttura, mentre il piazzale di parcheggio ed il garage occuperanno la parte settentrionale del complesso. Al piano terreno, il fabbricato ospiterà un cinematografo, sale per congressi ed esercizi di ristorazione e servizi. Al primo piano si prevedono attività sportive, ricreative e d’intrattenimento (ad esempio il bowling, il biliardo, slot machines, dancing e ristorazione …). Le attività previste saranno definite ulteriormente, contestualmente all’individuazione della natura degli affittuari.
(2) Al piano terreno saranno collocate le attività commerciali, di ristorazione e di magazzinaggio al servizio del negozio di articoli tecnici. Il primo piano sarà destinato alle attività commerciali – direzionali. Al piano terreno il fabbricato ospiterà un cinematografo, sale per congressi ed esercizi di ristorazione e servizi. Al primo piano si prevedono attività sportive, ricreative e d’intrattenimento (ad esempio il bowling, il biliardo, slot machines, dancing e ristorazione …). Le attività previste saranno definite ulteriormente, contestualmente all’individuazione della natura degli affittuari.
(3) Al parcheggio sono destinati un garage ed un piazzale collocati nella parte frontale ovvero settentrionale del complesso, oltre ai parcheggi posti lateralmente sul lato ovest del fabbricato. In totale sono previsti circa 1150 posti macchina.
(4) La collocazione dei fabbricati e delle infrastrutture a rete (viabilità, reti energetiche e di distribuzione dell’acqua) è riportata negli allegati grafici. Le dimensioni planimetriche e di altezza, oltre agli allineamenti dei fabbricati, sono definiti nel presente decreto.
Articolo 8
(norme di progettazione dei fabbricati)
(1) Il fabbricato a destinazione commerciale – direzionale avrà il piano terreno + un piano fuori terra, unitamente con gli spazi interpiano e la quota del piano terreno pari a + 0,00 a 2,50 m s.l.m. L’altezza dei fabbricati aumenta progressivamente in direzione da ovest verso est, nel rispetto delle linee guida fornite dall’Istituto per la tutela dei beni culturali. Il primo corpo di fabbrica (largo 60 m circa), costeggiante la Strada di Ljubljana, è alto 12,00 m, il secondo 15,00 m ed il terzo 18,00 m. Vengono riportate le quote d’altezza massime con la quota del piano terreno + 0,00 m a + 2,50 m s.l.m. La quota planimetrica massima del fabbricato a destinazione commerciale – direzionale “Planet Tuš“ è 179,00 m x 138,00 m ossia 24.702 m² di superficie edificabile lorda.
(2) Per il garage sono previsti tre piani fuori terra con il tetto calpestabile adibito anch’esso a parcheggio. La quota del piano terreno è 0,00 m a 2,50 m s.l.m. L’altezza del fabbricato è di 11,00 m s.l.m. La quota planimetrica massima del garage equivale a 117,50 m x 64,50 m ovvero 7.579 m² di superficie edificabile lorda. Il garage offrirà spazio a 940 vetture.
(3) Il numero di piani fuori terra edi punti fissi altimetrici dei fabbricati progettati possono esere inferiori ma non superiori a quelli previsti. È ammessa la realizzazione di piani interrati da realizzarsi sotto terra, fatta eccezione del primo tra essi che deve essere interrato su tre lati.
(4) Particolare attenzione va dedicata alla disposizione interna delle diverse attività, alla progettazione delle facciate, ai volumi, agli ingressi principali ed alla sistemazione degli spazi all’aperto. Le coperture dei fabbricati possono adeguarsi al concetto ed alla destinazione d’uso dei medesimi assumendo diverse forme (tetti piani, tetti a due spioventi, archi). All’interno delle singole aree d’intervento va osservato il disegno unitario delle strutture di copertura.
Articolo 9
(Sistemazione degli spazi esterni)
La sistemazione degli spazi all’aperto deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi ed orientamenti:
– progettazione e pianutmazione del verde pubblico consona alle attività previste,
– la sistemazione e la pianumazione della zona d’intervento devono essere tali da ottenere la continuità di sviluppo e la preservazione dell’identità della zona nella sua interezza,
– concorso alla costruzione dell’immagine dello spazio urbano,
– rispetti degli allineamenti, delle vedute e prospettive nello spazio urbano,
– strutturazione dei corpi di fabbrica,
– sistemazione della viabilità nel rispetto della sicurezza (separazione del traffico motorizzato, ciclabile e pedonale),
– creazione di spazi di aggregazione,
– miglioramento delle condizioni microclimatiche (ombra, fresco, protezione da rumore),
– protezione di superfici non edificate e non pavimentate (non calpestabili),
– creazione di passaggi tra i singoli comparti.
IV. OPERE PER GLI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI; BENI PUBBLICI COSTRUITI VIABILITÀ
Articolo 10
(sistemazione della viabilità)
(1) La rete stradale subisce delle modifiche in seguito alla realizzazione di due grandi rotatorie nella Strada di Ancarano e della Stazione.
(2) I manufatti, le sistemazioni degli spazi all’aperto, i parcheggi e le comunicazioni interne devono distare almeno 0,5 m dal ciglio esterno della carreggiata della ricostruita stradala statale e non devono mettere a rischio la sicurezza del traffico sul suindicato tratto della strada statale, né ostacolare la visuale dei conducenti che attraversano i raccordi e gli incroci stradali.
(3) Si procede alla sistemazione del traffico interno, compreso quello stazionario.
(4) Previa predisposizione del progetto finalizzato al rilascio della concessione edilizia per la Zona commerciale – direzionale »Slavček«, il committente è tenuto a fornire alla Direzione nazionale delle infrastrutture stradali il supplemento allo studio sulla viabilità contenente la microsimulazione dei flussi di traffico nelle previste grandi rotatorie »Emona« e »Lesnina«, come pure la verifica dell’impatto esercitato dal raccordo che collegherà la zona d’intervento con la strada verso Ancarano. Nel caso in cui i dati forniti dalla microsimulazione dimostrino un abbassamento del livello di sicurezza e/o di percorribilità delle rotatorie »Emona« e »Lesnina«, l’attuale raccordo della Strada di Ancarano viene soppresso, e si apre l’accesso alla Strada della Stazione.
(5) La realizzazione del raccordo “Slavček” in direzione Ljubljana–Capodistria non è oggetto di questo piano particolareggiato essendo situato fuori dai confini della zona d’intervento.
(6) Sulla strada statale principale n. 11, nel tratto 1475 “Slavček–Porto di Capodistria”, si prevede il raccordo con svincolo a destra, e ciò a circa 40 m dalla rotatoria “Lesnina”. Il medesimo principio sarà applicato anche per il raccordo alla Strada della Stazione.
(7) Gli attraversamenti della strada statale con condotte appartenenti alle infrastrutture a rete vanno eseguiti interferendo con il corpo stradale.
(8) Il committente ha l’obbligo di garantire l’esecuzione a regola d’arte di tutte le opere ed ha la responsabilità materiale e morale dei danni che potrebbero verificarsi sulla strada statale oppure cagionati agli utenti della medesima a causa delle tecnologie utilizzate.
Articolo 11
(traffico stazionario)
(1) Nella zona d’intervento occorre garantire almeno:
– 1 posto macchina per ogni 20 m² di superficie lorda negli esercizi commerciali o negli uffici;
– 1 posto macchina per ogni 30 m² di superficie lorda destinata ai servizi di base;
– 1 posto macchina per ogni 4 posti a sedere negli esercizi di ristorazione.
(2) Orario di apertura degli spazi a servizio degli esercizi commerciali
Lunedì – sabato       8.00 – 20.00
Domenica          8.00 – 13.00.
(3) Orario di apertura della sala cinematografica
Lunedì – domenica     15.00 – 24.00.
(4) La definizione degli orari di apertura è necessaria visto il sovrapporsi delle diverse attività il che rende necessaria la disponibilità dei parcheggi per autoveicoli.
(5) Nella parte settentrionale della zona è prevista la costruzione di un garage con tre piani fuori terra ed un tetto calpestabile per un totale di 940 posti macchina. Sulla piattaforma di parcheggio situata nella parte frontale del complesso e su lato ovest della zona sono previsti altri 210 posti macchina. La zona offrirà quindi complessivamente 1150 parcheggi che saranno sufficienti per soddisfare le necessità dell’intera struttura.
(6) Le superfici sul tetto del garage ed i rimanenti parcheggi all’aperto possono essere dotati di una copertura od ombreggiati.
Articolo 12
(superfici pedonali e piste ciclabili)
Lungo le strade è prevista la realizzazione dei marciapiedi e delle piste ciclabili. Tutti i percorsi pedonali ed i parcheggi devono essere privi di barriere architettoniche, in maniera da essere fruibili da parte delle persone disabili.
NORME DI REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE A RETE
Articolo 13
(norme generali)
(1) Le norme generali per il tracciamento e la realizzazione delle infrastrutture a rete a servizio della zona contemplata dal PRPC sono le seguenti:
– per la prevista costruzione delle infrastrutture a rete a servizio della zona in oggetto si richiede la previa realizzazione da parte dei singoli gestori dei rispettivi progetti di massima (soluzioni programmatiche);
– tutti i fabbricati all’interno della zona oggetto del PRPC devono essere allacciati alle opere di urbanizzazione esistenti e pianificate, e precisamente alla rete fognaria, idrica, di distribuzione dell’energia elettrica e del gas ed a quelle delle telecomunicazioni, nel rispetto di quanto stabilito dai relativi gestori;
– tutte le condotte primarie e secondarie devono, di regola, essere realizzate sulle superfici pubbliche (strade e itinerari preferenziali) ovvero sulle superfici di uso pubblico in maniera da consentirne la manutenzione;
– nel caso in cui la realizzazione delle suddette opere interessi una proprietà privata, il proprietario del terreno in oggetto deve consentire la costruzione e la manutenzione di tali opere, mentre incombe al gestore di acquisire il diritto di servitù di pubblico passaggio;
– i tracciati delle varie condotte devono tenere conto dei necessari distacchi dalle opere d’urbanizzazione preesistenti;
– la costruzione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in maniera correlata agli altri interventi;
– sono ammesse soluzioni parziali e temporanee che devono comunque essere conformi ai programmi dei gestori delle infrastrutture a rete e devono esser costruite in maniera da poter essere integrate nella fase di ultimazione di tali opere, come previsto nelle soluzioni di massima presentate;
– le condotte preesistenti possono essere protette, spostate, ricostruite, ampliate e potenziate, nel rispetto delle disponibilità territoriali ed ambientali, oltre che delle norme in vigore, fermo restando il consenso dei rispettivi gestori;
– nel caso in cui, durante i lavori, il soggetto attuatore scopra delle condotte non identificate, egli ha l’obbligo di arrestare i lavori e di informare sul rinvenimento i gestori delle singole infrastrutture;
– oltre alle opere di urbanizzazione previste dal presente decreto, è ammessa anche la realizzazione di altre condotte infrastrutturali sotterranee e dei rispettivi allacciamenti finalizzati al soddisfacimento dei bisogni della zona d’intervento o di un’area più ampia. Non è consentita la costruzione di condotte o strutture fuori terra. È ammessa la realizzazione di impianti infrastrutturali ausiliari, energetici e di telecomunicazioni, purchè ubicati ai piani interrati.
(2) È ammesso l’impiego di tutte le fonti energetiche rinnovabili in armonia con la normativa che regola tale settore.
Articolo 14
(rete idrica)
(1) In seguito all’ultimazione del serbatoio di Bertocchi dalla capacità di 2000 m³, situato alla quota 55,00 m s.l.m., delle adduttrici e delle condotte nella zona contemplata dal piano di sito “Raccordo tra il Porto di Capodistria e la rete autostradale”, con il collegamento al succitato serbatoio di Bertocchi, come pure della condotta primaria che si svilupperà lungo il tracciato della progettata strada di Ancarano, nel tratto che va dalla rotatoria di Bertocchi fino alla concessionaria della Porche e nel tratto dalla Strada della stazione fino alla Strada di Ljubljana, sarà garantito il rifornimento idrico dei fabbricati oltre che la sicurezza antincendio con doppia alimentazione. Le succitate opere contribuiranno a risolvere l’approvvigionamento idrico anche dell’area urbana più ampia.
(2) Il rifornimento idrico e la sicurezza antincendio della zona in oggetto è assicurato dal serbatoio principale del Risano (capacità 5000 m³), situato alla quota di 56,59 m s.l.m.
(3) La rete idrica e la rete esterna degli idranti saranno collegate all’adduttrice principale all’altezza della Strada di Ancarano, con l’allaccio alla conduttura ricostruita NL DN 250 mm. Si prevede un all’acciamento NL DN 150 mm. Il profilo della rete idrica e degli idranti NL DN è di 125 mm.
(4) I finanziamenti occorrenti per la realizzazione della rete idrica a servizio del lotto edificabile in oggetto sono assicurati dal committente dell’intervento oppure da quello delle opere d’urbanizzazione. A tale scopo viene concluso l’apposito contratto da perfezionarsi previo inizio dei lavori di cui sopra.
(5) La costruzione della rete idrica può avvenire per fasi, in concomitanza ed in maniera correlata alla costruzione dei fabbricati e della rimanente infrastruttura. In caso di realizzazione per fasi va garantita la funzionalità del sistema e la sicurezza igienico – sanitaria dell’acqua potabile.
Articolo 15
(fognature)
Note generali
(1) La rete fognaria preesistente e quella di nuova costruzione va adeguatamente protetta (con cunette ed altre opere affini in cemento armato, tubi).
(2) Nell’area interessata dalla realizzazione della condotta fognaria per lo smaltimento delle acque reflue e di quelle meteoriche vige il divieto di edificazione che si estende su una fascia di protezione larga 1,50 m a destra ed a sinistra dall’asse della condotta.
(3) Nella suddetta area vige altresì il divieto di impianto delle piantagioni arboree o altre con sistema radicale ramificato e ciò ad almeno 2,0 m dall’asse delle condotte.
Smaltimento delle acque reflue
(4) Nella zona d’itnervento è prevista la costruzione della rete fognaria in un sistema separato.
(5) Nella rete fognaria è consentito convogliare unicamente i reflui domestici rispondenti ai parametri del Regolamento sulle linee guida per la progettazione e la costruzione degli impianti fognari nel territorio del Comune di Capodistria (Boll. uff. n. 17/77), del Regolamento della Komunala Koper sulla qualità delle acque reflue immese nella rete fognaria pubblica e nel Depuratore centrale, dell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue provenienti da fonti inquinanti (G. U. della RS, n. 47/05) e del Regolamento disciplinante i compiti da attuarsi in ambito al servizio pubblico economico di smaltimento e depurazione delle acque reflue (G. U. della RS n. 109/07). Qualora la qualità delle acque reflue non rispondesse ai parametri riportati nei regolamenti e nelle ordinanze di cui sopra, si dovrà procedere alla depurazione di tali acque prima di immetterle nel sistema fognario pubblico.
(6) Le acque reflue vengono raccolte nel canale fognario e convogliate nel collettore Č2 – INDE – Sallara Vangnel, e da qui, attraverso il collettore principale della Città di Capodistria, verso il depuratore centrale (CČN). Le condotte devono esere impermeabili. La verifica dell’esecuzione si esegue per mezzo del telecontrollo e della prova in pressione della condotta.
Fognature meteoriche
(7) Nello smaltimento delle acque meteoriche occorre distinguere tra le acque piovane provenienti dalle superfici scolanti quali tetti e pavimenti, e quelle di dilavamento di infrastrutture viarie.
(8) Le acque bianche vanno convogliate nella rete meteorica attraverso le vasche di defangazione. Le acque di dilavamento provenienti da piazzali pavimentati di sosta, vanno depurate nelle vasche di disoleazione prima di essere immesse negli impianti di scarico comunali. Il progettista è tenuto a verificare la compatibilità idraulica tra le portate immesse ed il cavo ricettore. Non è consentito l’allacciamento dei pozzetti di raccolta nei locali caldaia, sulle superfici all’aperto e nei magazzini di sostanze pericolose al sistema fognario interno con scarico nella rete fognaria pubblica e di conseguenza nel depuratore centrale.
(9) Le acque meteoriche vengono raccolte nell’apposita fognatura, allacciata al canale di raccolta con scolo nel vecchio alveo del Cornalunga.
(10) Le acque bianche vengono convogliate nella rete meteorica attraverso le vasche di defangazione. Le acque meteoriche provenienti da piazzali pavimentati di sosta, vanno depurate nelle vasche di disoleazione prima di essere immesse negli impianti di scarico comunali. La qualità dell’acqua deve soddisfare i parametri stabiliti dall’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue provenienti da fonti inquinanti (G. U. della RS, n. 47/05).
(11) Le acque meteoriche devono essere depurate attraverso disoleatori dalle dimensioni appropriate e muniti di filtri coalescenti. Il sistema deve essere realizzato in maniera da prevenire il riversamento delle acque nel Cornalunga o nel Val Stagnon e quindi di un possibile inquinamento. Durante la costruzione e la messa in funzione vanno garantiti il monitoraggio e la manutenzione da parte dei servizi competenti.
(12) La rete fognaria deve essere impermeabile. A costruzione ultimata occorre ottenere l’attestato di impermeabilità.
Articolo 16
(raccolta e rimozione dei rifiuti)
(1) I rifiuti saranno smaltiti nella discarica comunale. Delle isole ecologiche sono previste nella parte occidentale della zona d’intervento, presso la comunicazione interna. Sono ammessi siti diversi, fermo restando il rispetto delle sistemazioni progettate e dell’accesso agevolato. La documentazione progettuale deve prevedere i punti di collocazione dei cassonetti per la raccolta differenziata, opportunamente costruiti, rinverditi e protetti da intemperie. Le isole ecologiche ed i punti di raccolta dei rifiuti devono essere conformi al programma comunale di trattamento dei rifiuti. Le strade di accesso devono essere progettate in maniera da consentire un’agevole rimozione dei rifiuti.
(2) I punti di raccolta e le isole ecologiche devono essere accessibili ai veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti, dal peso complessivo di 12 t. Deve essere altresì consentita la pulizia regolare di tali superfici, in considerazione delle esigenze igieniche, funzionali e di decoro. I committenti dei singoli fabbricati hanno l’obbligo di attrezzare i punti di raccolta dei rifiuti con recipienti standardizzati.
(3) Chi produce rifiuti diversi dai RSU, che non possono essere conferiti nei cassonetti destinati, deve stipulare con l’azienda autorizzata ed in collaborazione con l’apposito servizio della Komunala Koper un contratto finalizzato alla raccolta ed all’asporto di tali rifiuti. La raccolta e la rimozione dei rifiuti devono avvenire nel rispetto del Decreto sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 17/99). Il committente o chi produce rifiuti deve agire in conformità con il Regolamento per lo smaltimento dei rifiuti (Gazzetta ufficiale della RS, n. 84/98) ed il Decreto sullo smaltimento dei rifiuti urbani (Bollettino ufficiale, n. 17/99).
Articolo 17
(rete elettrica)
(1) La zona d’intervento sarà alimentata attraverso una o più cabine di trasformazione dalla potenza adeguata, collegate all’attuale cavo 20 kV della RTP Capodistria–ST Capodistria. Quest’ultimo è realizzato con cavi canalizzati che scorrono lungo la Strada della Stazione.
(2) Il committente della struttura progettata si fa carico di tutte le spese di progettazione della nuova rete, come pure di spostamento o di danneggiamento della rete di distribuzione elettrica preesistente.
(3) La cabina di trasformazione deve essere costruita per la tensione 20/0.4 kV e la potenza nominale appropriata. Essa deve essere accessibile all’autocarro con gru dalla massa complessiva di 20 t.
Articolo 18
(rete delle telecomunicazioni)
(1) Nella zona d’intervento, la rete delle telecomunicazioni sarà costruita una canalizzazione porta cavi con allacciamento nel pozzetto n. 006 presso la Strada della Stazione.
(2) I tracciati della canalizzazione porta cavi telefonici attraverseranno superfici pubbliche e saranno adeguati ad altre opere infrastrutturali.
Articolo 19
(riscaldamento)
(1) Il riscaldamento della struttura avverrà con l’impiego del gas, attraverso la prevista rete interna di distribuzione. L’impianto esterno e quello interno devono essere progettati e realizzati in maniera da essere convertibili a gas metano.
(2). Nei progetti ossia nella documentazione tecnica deve essere recepita la vigente normativa riferita alla tecnica del gas. Nella progettazione o predisposizione della documentazione tecnica va tenuto conto della legislazione e degli standard in materia degli attraversamenti e dei distacchi dalle rimanenti opere d’urbanizzazione. Vanno inoltre previste le misure necessarie per consentire l’esecuzione degli interventi di manutenzione del gasdotto e la rispettiva sicurezza in fase di esercizio.
V. PROVVEDIMENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE
Articolo 20
(tutela del patrimonio culturale)
(1) I fabbricati previsti distano 20,00 m dalla Strada di Ljubljana, rispetto al confine orientale della particella catastale n. 1550/1, c.c. di Capodistria.
(2) L’altezza dell’edificato lungo la Strada di Ljubljana è di 12 m sopra la quota di 2,50 m, mentre i rimanenti due corpi di fabbrica s’innalzano verso est fino a raggiungere 18 m (presso la Strada della Stazione).
(3) Non sono ammesse deroghe alle altezze ed alle planimetrie dell’edificato lungo il tratto costeggiante la Strada di Ljubljana. Il tratto di superficie corrispondente al distacco dalla Strada di Ljubljana, deve rimanere aperto.
(4) Le altezze riportate rappresentano le quote massime di edificabilità dei manufatti nuovi o sostitutivi, e devono essere comprensive dell’impiantistica e di altre installazioni sui tetti e sulle facciate, quali, ad esempio, impianti tecncici, cartelloni pubblicitari, tende, tettoie, infrastruttura delle telecomunicazioni, ecc.
(5) I tetti dei fabbricati di nuova costruzione dall’altezza superiore a 9,00 m, situati nella zona d’influenza, devono essere piani. Sono ammesse forme diverse di coperture solamente su tratti limitati ed a condizione che non assumano rilevanza dominante nello spazio ed all’interno del monumento urbano.
(6) Non è consentito installare strutture pubblicitarie assestanti (jumbo screen), ma solamente come parte delle facciate dei fabbricati.
(7) Ai sensi del Piano a lungo termine e del Piano sociale del Comune città di Capodistria, la zona d’intervento è ritenuta parte del patrimonio culturale. Pertanto, il committente è tenuto a richiedere il rilascio delle norme di tutela dei beni culturali ed il nulla osta dell’ente competente per la tutela dei beni culturali.
Monitoraggio della situazione nel territiorio
(8) Il monitoraggio della situazione nel territorio durante l’attuazione dell’intervento avviene ad opera di un’istituzione competente che ne da avviso 10 giorni precedenti l’inizio di tale monitoraggio.
VI. PROVVEDIMENTI A TUTELA DELL’AMBIENTE E DELLE RISORSE NATURALI, COME PURE DEI BENI NATURALISTICI
Articolo 21
(tutela dell’ambiente)
Per l’attuazione dell’intervneto in oggetto si richiede la redazione della relazione ambientale. Durante la costruzione e la messa in opera occorre rispettare i provvedimenti mitigatori contenuti nella suddetta relazione ambientale riferita al PRPC »Slavček« (autore Geateh, d.o.o. Ljubljana, n. OP-111/07, 27 agosto 2007).
Articolo 22
(tutela del suolo e delle risorse idriche)
(1) Per prevenire le inondazioni e garantire un adeguato drenaggio delle acque meteoriche nella fase successiva, occorre costruire i fabbricati previsti nella zona in oggetto alla quota + 2,50 m s.l.m. adeguandovi la rete fognaria e rendendo possibile l’allacciamento, in un secondo tempo, al sistema fognario a gravità.
(2) Le superfici che si trovano sotto la quota di + 2,50 m. s.l.m., vanno adeguatamente protette da inondazioni.
(3) Gli interventi previsti non devono pregiudicare le condizioni di deflusso delle acque piovane esistenti nell’area della Bonifica di Semedella. Occorre quindi assicurare:
– il convogliamento ed il drenaggio delle acque di superficie nella Val Stagnon,
– un serbatoio di ritenzione in sostituzione dei canali di bonifica (cca 1200 m³), colmati a causa degli interventi previsti nella zona in oggetto,
– lo smaltimento delle acque di superficie nella depressione della Bonifica di Semedella, delimitata a nord dalla zona d’intervento, a sud dal vecchio alveo del Cornalunga e ad ovest dalla strada a scorrimento veloce–Strada dell’Istria.
(4) Va garantito l’accesso indisturbato agli impianti del sistema di drenaggio presenti nella zona di depressione per assicurarne la manutenzione.
(5) Le acque piovane provenienti da superfici di dilavamento pavimentate ed asfaltate vanno smaltite attraverso un numero sufficiente di disoleatori, come definito dall’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue provenienti da fonti inquinanti (G. U. della RS, n. 47/05).
Interventi di mitigazione
(6) Vista la stretta correlazione tra il suolo e le risorse idriche, gli interventi di mitigazione, riguardanti l’impatto prodotto dal cantiere e dalla messa in opera della struttura sul primo, sono gli stessi di quelli relativi alle seconde.
(7) Gli interventi nel suolo vanno limitati per quanto possibile ed eseguiti nei luoghi definiti prima dell’inizio dei lavori. Durante la costruzione possono essere utilizzati unicamente i materiali edili ed altri – come, ad esempio, i materiali per l’idroisolamento – non contenenti sostanze pericolose (composti organici alogenati).
– A servizio delle superfici provvisoriamente adibite al trasporto ed alla costruzione vanno utilizzate in via prioritaria le infrastrutture e le altre superfici di manovra esistenti da individuarsi previo inizio dei lavori.
– Le ubicazioni delle discariche provvisorie e di quelle permanenti del materiale derivante da attività di scavo devono essere individuate in anticipo, mentre lo smaltimento delle avvenire nel rispetto del “Regolamento sullo smaltimento del materiale edile di risulta« (G. U. RS, n. 03/03) e del »Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti” (G. U. RS, n. 3/03, 44/03 e 41/04).
– Nelle discariche provvisorie ed in quelle permanenti del materiale proveniente da attività di scavo non è consentito conferire altri rifiuti, compreso il materiale edile di risulta.
– Nelle aree adibite a discarica provvisoria del materiale di cui sopra, ma anche nella zona del cantiere, delle superfici adibite al trasporto ed altre occorre garantire la raccolta e lo smaltimento del percolato (se esistente). Tale provvedimento assume importanza in particolare in casi di riversamento o spargimento di sostanze pericolose.
– Nell’area del cantiere e dell’infrastruttura su cui si svolge il trasporto e la manipolazione del materiale edile di risulta si possono impiegare unicamente i mezzi di trasporto tecnicamente idonei.
– Nell’eventualità in cui la manutenzione dei mezzi di traposrto e di altre attrezzature avvenga nell’area del cantiere e dell’infrastruttura su cui si svolge il trasporto e la manipolazione, le rispettive superfici devono essere consolidate.
– In caso di riversamento o spargimento di sostanze inquinanti, occorre procedere a tempestiva bonifica del sito inquinato conservando in recipienti (bidoni o simili) lo strato di terra rimosso. È d’obbligo inoltre compiere le analisi del materiale inquinato, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sullo smaltimento dei rifiuti. In seguito ai risultati delle analisi va disposto riguardo al deposito in una discarica idonea ovvero alla consegna ad un’istituzione abilitata al trattamento di simili rifiuti.
– Le acque di dilavamento provenienti da strade pubbliche e da parcheggi vanno smaltite nel corpo ricettore attraverso pozzetti muniti di defangatori e disoleatori.
– Occorre provvedere alla pulizia ed alla manutenzione del sistema fognario e degli impianti di depurazione.
– I fanghi e gli oli provenienti dai pozzetti disoleatori non possono essere smaltiti nele sistema fognario pubblico.
– Le acque di dilavamento e le eventuali acque di scarico tecnologiche devono essere depurate secondo le modalità stabilite nell’Ordinanza sull’emissione delle sostanze e del calore durante lo smaltimento delle acque reflue provenienti da fonti inquinanti (G. U. della RS, n. 47/05).
(8) Durante i lavori vanno adottate tutte le misure di mitigazione volte a scongiurare i rischi da inquinamento delle falde acquifere, causato dal trasporto, deposito e utilizzo di combustibili liquidi e di altre sostanze pericolose. In caso di incidente, va assicurato l’intervento tempestivo del personale qualificato. Nella zona in oggetto non è ammesso lo stoccaggio di sostanze pericolose. La responsabilità per l’attuazione del suddetto intervento è affidata al committente ed all’esecutore dei lavori. Il controllo è compiuto dal committente e dall’ispettore all’ambietne.
Monitoraggio durante i lavori
(9) Le attività di monitoraggio sono svolte dal committente, nell’ambito del controllo degli esecutori (settimanale) e l’ispettore all’ambiente (all’occorrenza).
Monitoraggio durante l’esercizio degli impianti
(10) A lavori ultimati occorre verificare l’efficacia della depurazione nei pozzetti disoleatori delle acque di dilavamento. Il monitoraggio è a carico del committente.
Articolo 23
(protezione da inquinamento acustico)
(1) Nella fase di progettazione, costruzione e messa in opera dei fabbricati, i progettisti, gli esecutori ed i committenti devono rispettare le disposizioni in materia dei livelli ammissibili di inquinamento acustico, previsti per tali zone. Con l’adozione di misure antirumore occorre garantire la protezione dell’ambiente lavorativo e residenziale. Per la destinazione prevista negli strumenti urbanistici del comune, la zonizzazione acustica colloca la zona d’intervento nel IV ambito territoriale di tutela da rumore.
Interventi di mitigazione
(2) Durante i lavori di costruzione vanno adottati iseguenti provvedimenti di protezione da rumore:
– Il rispetto degli orati di utilizzo delle macchine ed impianti tumorosi limitati alle sole ore del giorno, tra le 7 e le 19;
– L’impiego di macchine edili ed attrezzature costruite secondo gli standard in vigore, come da Regolamento sulle emissioni acustiche ambientali (G. U. RS, n. 106/02) (direttiva 84/534/EEC);
– Nella scelta dei luoghi ove collocare i singoli cantieri e le rispettive vie di accesso occorre tenere conto della presenza di ricettori sensibili per ridurre al massimo l’inquinamento da rumore.
Monitoraggio dello stato dell’ambiente
(3) Il monitoraggio dello stato dell’ambiente durante l’attuazione dei lavori è dettato dal “Regolamento”, il quale prevede i primi rilevamenti ed il monitoraggio durante l’esercizio di tutte le fonti di inquinamento acustico, tra le quali vi sono il cantiere, il traffico e lo svolgimento di varie attività all’interno della zona contemplata dal PRPC “Slavček” (»Planet Tuš«).
Articolo 24
(protezione dell’aria)
(1) Durante i lavori di costruzione vanno osservate le norme riferite alle emissioni prodotte dalle macchine edili. Si richiede altresì l’umidificazione delle polveri e dell’area cantieristica scoperta, come pure l’adozione di provvedimenti al fine di evitare lo spargimento dei materiali presenti nel cantiere.
Interventi di mitigazione
(2) Gli interventi di mitigazione degli impatti suggeriti in relazione alle principali componenti ambientali interessate:
– Evitare lo spargimento incontrollato delle polveri dal cantiere e dai mezzi di trasporto; il provvedimento richiede il caricamento correto e la pulizia dei veicoli in uscita dal cantiere o dai depositi, copertura del materiale sciolto;
– Prevenire l’innalzamento delle polveri nei cantieri, nelle superfici adibite al traffico ed alla manipolazione, nei depositi di materiale; il provvedimento consiste nell’irrorazione o nella copertura del materiale in condizioni di tempo secco e ventoso, l’umidificazione delle superfici di traffico, pulizia regolare di tali superifi nel cantiere e nei dintorni;
– Si richiede l’impiego di strutture edili provvisorie, macchine edili e mezzi di trasporto tecnicamente efficienti sottoposti a regolari interventi di manutenzione,
– Nei casi di pause apprezzabili ed arresto degli attrezzi lavoratori è necessario spegnerne il motore.
Monitoraggio dello stato dell’ambiente
(3) Durante l’esercizio di prova delle strutture di nuova realizzazione occorrerà eseguire i primi rilevamenti delle emissioni nell’atmosfera, come previsto dall’Ordinanza sulle emissioni nell’atmosfera da fonti immobili (G. U. RS, n. 68/96, 109/01, 41/04, 31/07), dal Regolamento sui primi rilevamenti, sul monitoraggio delle emissioni nell’atmosfera da fonti immobili e sulle norme per la loro attuazione (G. U. RS, n. 70/96, 71/00, 99/01, 17/03) e dall’Ordinanza sulle emmissioni nell’atmosfera da impianti di riscaldamento di piccole e medie dimensioni (G. U. RS, n. 34/07). In base agli esiti dei primi rilevamenti sarà necessario attivare un monitoraggio permanente delle emissioni nell’atmosfera da singole fonti inquinanti.
(4) I rilevamenti delle emissioni sono stabilite in base alle quantità delle singole sostanze individuate nell’ordinanza di cui sopra ovvero nelle ordinanze subordinate.
Articolo 25
(tuela dei beni naturalistici)
(1) Nella zona d’intervento non sono presenti beni di rilevanza ambientale, aree soggette a vincoli di tutela o aree di rilevanza per la biodiversità. Nella zona d’influenza si trova la Riserva naturale di Val Stagnon.
(2) Nella progettazione ed attuazione degli interventi vanno recepite le disposizioni in materia dei vincoli di tutela di cui all’articolo 5 della Legge sulla riserva naturale di Val Stagnon.
(3) Le opere idrauliche e la rete fognaria vanno proteggate ed eseguite in maniera da non interferire con l’area protetta, né da mettere a rischio i beni naturalistici o la biodiversità della Val Stagnon.
(4) Le acque piovane smaltite nel Cornalunga devono essere precedentemente depurate per evitare l’inquinamento delle acque nella Val Stagnon.
Monitoraggio durante la costruzione e la messa in esercizio
(5) Il proprietario della struttura deve assicurare il monitoraggio permanente sugli scarichi delle acque inquinate. L’attuazione del monitoraggio è controllata dall’ispettore all’ambiente.
VII. SOLUZIONI E MISURE DI PROTEZIONE DA CALAMITA’ NATURALI E DA ALTRE EMERGENZE
Articolo 26
(protezione da calamità naturali)
(1) Nell’adottare le singole tecniche di costruzione (ad esempio gli scantinati costruiti nel terreno alluvionale) occorre tenere presenti le limitazioni naturali quali rischio di alluvioni, presenza di falde acquifere alte, erosione del suolo.
(2) Va rispettata l’Ordinanza sulla costruzione e manutenzione dei rifugi (G. U. RS, n. 57/96, 110/02 – ZGO-1).
(3) Occorre tenere conto del rischio sismico presente nella zona in oggetto adottando le tecniche di costruzione idonee.
(4) Vanno adottati provvedimenti tencici necessari per proteggere le superfici adibite a parcheggi e le varie attività ove sussiste tale rischio dal riversamento di sostanze pericolose.
(5) Occorre recepire le disposizioni di cui agli articoli 22 e 23 della Legge sulle norme di sicurezza antincendio (ZVPoz-UPB1, G. U. RS, n. 3/07), oltre al Regolamento sulla sicurezza antincendio negli edifici (G. U. RS, n. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07) al fine di assicurare la sicurezza antincendio di tutti i fabbricati e della zona, come previsto dalla vigente normativa.
Articolo 27
(norme di sicurezza antincendio)
(1) Nella fase di predisposizione del piano particolareggiato vanno recepite le disposizioni degli articoli 22 e 23 della Legge sulle norme di sicurezza antincendio (ZVPoz-UPB1, G. U. RS, n. 3/07) ed osservate le misure tecnico costruttive in grado di garantire le condizioni di evacuazione in sicurezza delle persone e delle cose (dimensionamento, disposizione e numero idoneo dei percorsi di evacuazione, gli accessi ai medesimi ed altri provvedimenti volti ad assicurare l’evacuazione in sicurezza delle persone e delle cose dai fabbricati). Devono essere rispettati i necessari distacchi tra i fabbricati (separazione antincendio tale da limitare la propagazione del fuoco in caso di incendio) ed assicurate le superfici destinate alla manovra dei mezzi dei vigili del fuoco (S1ST DIN 14090, superfici per i vigili del fuoco).
(2) L’acqua antincendio sarà assicurata dalla rete idrica oppure da altre fonti, previo collaudo tecnico dei fabbricati.
(3) Nella fase di progettazione vanno considerati i rischi di incendio connessi al pericolo di incendio dovuto all’utilizzo di sostanze infiammabili e processi tecnologici a elevato rischio di incendio, al rischio di propagazione dell’incendio tra le singole zone d’insediamento.
(4) Nel corso dell’elaborazione della documentazione progettuale, finalizzata al rilascio della concessione edilizia, il committente ha l’obbligo di richiedere all’Ispettorato nazionale alla protezione da calamità naturali e da altre emergenze il rilascio delle relative direttrici e del nulla osta alle soluzioni progettuali, oltre che di compilare uno Studio sulla sicurezza antincendio.
(5) I serbatoi GPL interrati od esterni saranno collocati a distanze di sicurezza prescritte (Regolamento sul gas petrolifero liquido, G. U. RS, n. 22/1991); Regolamento sulle norme tecniche di costruzione e di esercizio delle stazioni di rifornimento dei veicoli con combustibili (G. U. RS, n. 114/04, 54/05). All’altezza del punto d’accesso nel/nei fabbricato/i sarà collocata una valvola antincendio.
VIII. FASI DI REALIZZAZIONE ED ALTRE NORME DISCIPLINANTI L’ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NEL TERRITORIO
Articolo 28
(fasi di realizzazione)
(1) E’ ammessa l’attuazione degli interventi per fasi che devono sottostare una successione logica tale da consentire la continuità funzionale delle attività esistenti.
(2) La sistemazione della zona e l’acquisizione della concessione edilizia possono avvenire per fasi, e precisamente:
– Lavori preparatori di movimento terra,
– Realizzazione delle infrastrutture a rete,
– Costruzione del garage e delle opere di viabilità,
– Costruzione del centro commerciale-direzionale.
(3) Ciascun lotto o frazione di lotto deve costituire un comparto circoscritto, con spazi scoperti debitamente sistemati, gli allacciamenti ai pubblici servizi ed il numero necessario di parcheggi.
Articolo 29
(Lotti edificabili)
I lotti edificabili sono definiti nel relativo piano che è parte integrante del presente piano particolareggiato. Il frazionamento o l’accorpamento dei lotti edificabili può avvenire anche in un secondo tempo, in base alla verifica dell’intervento nel territorio. I lotti edificabili possono differire da quelli rappresentati nel caso di modifiche di ubicazione e di forma dei fabbricati, dovute all’applicazione delle deroghe.
Articolo 30
(obblighi generali)
(1) Oltre a quelli indicati negli articoli precedenti del presente decreto, rientrano tra gli obblighi del committente e dell’esecutore, e ciò durante l’esecuzione dell’intervento ed in seguito al medesimo, anche:
– Organizzare i lavori in modo da evitare interferenze con la viabilità ordinaria della zona,
– Sistemare e proteggere le strade ed i sentieri che potrebbero essere utilizzati per il trasporto di materiale durante l’intervento di costruzione, ed eventualmente ricostruirle a lavori ultimati,
– Adottare le misure di protezione del cantiere per garantire la sicurezza e l’utilizzo dei manufatti e dei terreni contermini,
– Attenersi alla vigente normativa ponendo rimedio, entro il più breve tempo possibile, agli eventuali impatti negativi causati dai lavori e dalla messa in funzione della struttura,
– Garantire la continuità dell’erogazione dei servizi comunali attraverso le esistenti infrastrutture a rete,
– Durante i lavori, adottare tutte le misure necessarie al fine di evitare l’eccessivo inquinamento del suolo, dell’acqua e dell’aria, causato dal trasporto, stoccaggio ed impiego di sostanze nocive; in caso d’incidente, provvedere all’immediato intervento dei servizi all’uopo abilitati,
– Mantenere gli impianti idraulici in ottemperanza della vigente normativa,
– Affrontare le questioni riguardanti l’acquisto dei terreni in collaborazione con tutte le parti interessate,
– Ripristinare lo stato iniziale dei terreni concessi in uso temporaneo.
(2) Tutti i provvedimenti di cui sopra, vanno attuati in base alle relative autorizzazioni, acquisite previo inizio dei lavori.
Articolo 31
(organizzazione del cantiere)
La zona del cantiere deve essere, per quanto possibile, limitata all’area contemplata dal piano particolareggiato. Per fare fronte alle necessità del cantiere si raccomanda l’uso delle comunicazioni esistenti limitando al massimo la costruzione di nuove strade d’accesso.
Articolo 32
(contratto di realizzazione delle opere di urbanizzazione)
Ai sensi dell’articolo 78 della “ZPNačrt”, il comune ed il committente possono stipulare un contratto di realizzazione delle opere d’urbanizzazione affidando al committente la costruzione di tali opere sul terreno destinato all’edificazione. Le relative spese sono interamente a carico del committente stesso perciò i relativi oneri d’urbanizzazione si ritengono pagati. Nel caso in cui la zona d’intervento sia servita anche da impianti e strutture preesistenti, il committente ha l’obbligo di versare il corrispettivo degli oneri d’urbanizzazione. Ai fini di conteggio dell’onere d’urbanizzazione viene predisposto il programma di realizzazione delle opere d’urbanizzazione primaria.
IX. DEROGHE
Articolo 33
(deroghe ammesse all’attuazione dello strumento urbanistico)
(1) Le dimensioni riportate nel presente decreto vanno stabilite in dettaglio nella documentazione progettuale finalizzata al rilascio della concessione edilizia.
(2) Sono ammesse variazioni in aumento delle dimensioni planimetriche dei fabbricati previsti entro il limite massimo del 10%, fermo restando il rispetto dei distacchi dalle strade e dai confini parcellari. Non è consentito variare le quote di altezza. Sono possibili varianti maggiori in caso di riduzioni delle planimetrie e delle quote di altezza, come pure del numero di piani fuori terra.
(3) Ai fini di miglioramento della funzionalità, per ottenere maggiore economicità di costruzione e per esigenze tecnologiche, sono ammesse varianti alla disposizione ed alle forme dei fabbricati all’interno dei singoli lotti edificali, nel rispetto, tuttavia, della linea di arretramento e di costruzione. Contestualmente è ammesso anche l’adeguamento delle relative opere di urbanizzazione.
(4) In considerazione e nel rispetto delle condizioni di cui sopra, è ammessa, nella zona interessata dal piano particolareggiato, la costruzione di più manufatti separati, con conseguente frazionamento del lotto edificale.
(5) Sono ammesse difformità allo svolgimento dei tracciati delle infrastrutture a rete e delle strutture viarie, come pure la sistemazione delle superfici allo scoperto, dei percorsi pedonali e dei parcheggi, se nella fase di predisposizione della documentazione progettuale o di costruzione si individuino soluzioni tecniche ed economiche più appropriate, le quali non devono però compromettere lo stato ambientale presente e futuro della zona. Contestualmente è possibile l’adeguamento dei fabbricati.
(6) Le suddette deroghe devono essere conformi agli interessi pubblici e sono subordinate all’assenso degli organi e delle organizzazioni interessate.
X. DIRETTRICI PER LA DETERMINAZIONE DEI CRITERI E DELLE NORME DA ATTUARSI IN SEGUITO ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO
Articolo 34
(direttrici per la determinazione dei criteri e delle norme da attuarsi in seguito all’entrata in vigore del piano regolatore particolareggiato comunale)
Con l’adozione del presente decreto cessano di avere valore, limitatamente alla zona oggetto di questo piano regolatore particolareggiato comunale, le disposizioni contenute nel Decreto sul piano di edificazione riferito alla “Zona presso Slavček“ a Capodistria (Bollettino ufficiale, n. 8/95).
Articolo 35
(visione del piano particolareggiato)
Il piano regolatore particolareggiato comunale »Slavček« è disponibile alla libera visione del pubblico presso l’organo competente del Comune città di Capodistria.
Articolo 36
(controllo)
Il controllo sull’attuazione del presente decreto è affidato al Ministero dell’ambiente e del territorio, Ispettorato nazionale per l’ambiente ed il territorio – sede regionale di Capodistria.
Articolo 37
(entrata in vigore)
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Numero: 3505-1/2007
Capodistria, 24 ottobre 2008
Il Sindaco
Comune città di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti