Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5552. Zakon o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS)
5553. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-B)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5634. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju

Drugi akti

5554. Odločba o napredovanju Vojke Vidovič na mesto višje državne tožilke (sekretarke Državnotožilskega sveta) na Vrhovnem državnem tožilstvu Republike Slovenije
5555. Odločba o imenovanju Zdravka Limavška na mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju

MINISTRSTVA

5556. Pravilnik o upravljanju s podatki o kakovosti šol
5557. Pravilnik o vsebini in obliki potrdila o skladnosti izdelkov iz plemenitih kovin s predpisi
5558. Pravilnik o izvajanju 15. in 23. člena Zakona o javni rabi slovenščine
5559. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah zdravnika, zdravnika splošne medicine, zdravnika specialista, doktorja dentalne medicine specialista čeljustne in zobne ortopedije in doktorja dentalne medicine specialista oralne kirurgije
5560. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izdajanju potrdil o pridobljenih kvalifikacijah
5561. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstveni zavodi in zasebne ordinacije za izvajanje programov pripravništva, sekundarijata in specializacij zdravnikov in zobozdravnikov
5562. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o izvrševanju pripora
5563. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora
5564. Navodilo o spremembah in dopolnitvah Navodila o razporejanju in pošiljanju obsojencev na prestajanje kazni zapora v zavode za prestajanje kazni zapora

SODNI SVET

5565. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na Upravnem sodišču Republike Slovenije
5566. Akt o spremembi Akta o določitvi števila sodniških mest na višjih, okrožnih in okrajnih sodiščih v Republiki Sloveniji
5567. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
5568. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto višje sodnice
5569. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5570. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5571. Sklep o imenovanju sodnice na sodniško mesto okrožne sodnice
5572. Sklep o imenovanju sodnice na položaj svetnice okrožnega sodišča

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5573. Pravilnik o načinu vpisa sobodajalcev v Poslovni register Slovenije

DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5574. Objava pravnomočne sodne odločbe o nezakoniti odpovedi kolektivne pogodbe med delavci in zasebnimi delodajalci

OBČINE

Cankova

5575. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2006

Cerkno

5576. Statut Občine Cerkno
5577. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Cerkno za leto 2007
5578. Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno
5579. Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno
5580. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2008
5581. Sklep o ceni programa v vrtcu Otalež

Črenšovci

5582. Odlok o dopolnitvi Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Črenšovci

Dol pri Ljubljani

5583. Odlok o koncesiji za opravljanje izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave
5584. Odlok o razglasitvi cerkve sv. Katarine v Zaborštu pri Dolu za kulturni spomenik lokalnega pomena
5585. Odlok o razglasitvi cerkve Marijinega vnebovzetja v Vinjah za kulturni spomenik lokalnega pomena
5586. Odlok o lokacijskem načrtu za območje urejanja BS 9/1 Videm - Dol, Morfološka enota 4A/1 Videm
5587. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Občine Dol pri Ljubljani
5588. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani
5589. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Dol pri Ljubljani za leto 2008

Grosuplje

5590. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o povračilu stroškov šolskega prevoza otrokom s posebnimi potrebami
5591. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrednotenju programov društev in organizacij na področju socialnohumanitarnih in ostalih neprofitnih dejavnosti

Ig

5592. Odlok o oskrbi s pitno vodo
5593. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč Občine Ig
5594. Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč območja VS 16/4-1 Tomišelj, m.e. 2A
5595. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča
5596. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Ig za leto 2008

Ilirska Bistrica

5597. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica
5598. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Antona Žnideršiča Ilirska Bistrica
5599. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnih vzgojno-izobraževalnih zavodov Osnovna šola Jelšane, Osnovna šola Toneta Tomšiča Knežak, Osnovna šola Podgora Kuteževo, Osnovna šola Rudolfa Ukoviča Podgrad, Osnovna šola Rudija Mahniča Brkinca Pregarje
5600. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Glasbena Šola Ilirska Bistrica
5601. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Maksa Samsa Ilirska Bistrica

Koper

5602. Sklep o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper (po ZUNPP)

Krško

5603. Razpis nadomestnih volitev člana Občinskega sveta Občine Krško – predstavnika romske skupnosti

Miren-Kostanjevica

5604. Statut Občine Miren - Kostanjevica

Murska Sobota

5633. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (za namen TC Merkur)

Nova Gorica

5605. Odlok o upravljanju in urejanju mestne tržnice v Novi Gorici
5606. Odlok o ureditvi javne službe zagotavljanja zavetišča za zapuščene živali
5607. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta Poslovna cona Solkan (sprememba Zazidalnega načrta obrtna cona Solkan – I. faza)
5608. Sklep o ukinitvi grajenega javnega dobra

Novo mesto

5609. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena (OPPN – SP) za rekonstrukcijo križišča Belokranjska cesta v Novem mestu na cestah G2-105 in R2-419 s širšim vplivnim območjem

Poljčane

5610. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Poljčane

Polzela

5611. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča v splošni rabi

Ptuj

5612. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru

Razkrižje

5613. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva ter podeželja v Občini Razkrižje
5614. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Razkrižje za leto 2008

Rečica ob Savinji

5615. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Rečica ob Savinji za leto 2007
5616. Sklep o imenovanju podžupana Občine Rečica ob Savinji

Rogatec

5617. Odlok o kategorizaciji občinskih javnih cest v Občini Rogatec
5618. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih organov Občine Rogatec

Šempeter-Vrtojba

5619. Sklep o ukinitvi javnega dobra
5620. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Šentrupert

5621. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Šentrupert za leto 2007
5622. Sklep o določitvi dodatnih olajšav v primeru daljše odsotnosti otroka

Šmarje pri Jelšah

5623. Odlok o povprečnih stroških komunalnega urejanja stavbnih zemljišč
5624. Pravilnik o plačah in plačilih občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov v Občini Šmarje pri Jelšah
5625. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2008

Šmarješke Toplice

5626. Odlok o proračunu Občine Šmarješke Toplice za leto 2007 (rebalans 1)
5627. Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč in o pokopališkem redu na območju Občine Šmarješke Toplice
5628. Pravilnik o vrednotenju turističnih programov in projektov v Občini Šmarješke Toplice
5629. Pravilnik o vrednotenju programov organizacij in društev na področju humanitarnih, invalidskih dejavnosti in ostalih neprofitnih organizacij ter združenj v Občini Šmarješke Toplice
5630. Sklep o določitvi cene najema grobnega prostora v Občini Šmarješke Toplice

Vojnik

5631. Sklep o ukinitvi javnega dobra

Zavrč

5632. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2007

POPRAVKI

5635. Popravek Popravka Odloka o razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled za naravne spomenike

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence

Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah

Objave gospodarskih družb

Zavarovanja terjatev

Objave sodišč

Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti