Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5578. Pravilnik za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno, stran 15468.

Na podlagi 21. in 29. člena Zakon o lokalni samoupravi – UPB2 (Uradni list RS, št. 94/07), Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št. 98/03), Zakona o invalidskih organizacijah (Uradni list RS, št. 108/02), Zakona o društvih (Uradni list RS, št. 61/06) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na 8. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
za sofinanciranje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na območju Občine Cerkno
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji, merila in postopki za vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij, ki delujejo na področju Občine Cerkno, so lokalnega pomena in jih Občina Cerkno sofinancira iz javnih sredstev.
2. člen
Predmet sofinanciranja so dejavnosti na področjih socialnega, zdravstvenega in invalidskega varstva, in sicer:
– reševanje ogroženih ljudi in življenj,
– lajšanje socialnih in psihosocialnih stisk in težav,
– izboljšanje socialnega položaja,
– krepitev zdravja,
– preprečevanje poslabšanja socialnega položaja,
– preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja oseb s kronično boleznijo,
– ustvarjanje možnosti za čimbolj kakovostno in samostojno življenje oseb s kronično boleznijo,
– uveljavljanje človekovih pravic invalidov,
– vključenost invalidov v družbo in sodelovanje v vsakdanjem življenju,
– nediskriminacija invalidov,
– vzpodbujanje invalidov za opiranje na lastne moči in sposobnosti,
– avtonomnost invalidov kot uporabnikov storitev,
– ekonomsko, socialno, zdravstveno in pravno varstvo invalidov,
– socialna pravičnost in enake možnosti invalidov.
Predmet tega pravilnika niso sredstva za sofinanciranje programov redne, zakonsko obvezne dejavnosti organizacij, za katere so zagotovljena sredstva iz drugih virov ter sredstva za sofinanciranje investicij.
3. člen
Pogoji, merila in kriteriji za vrednotenje dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij so obvezni in sestavni del pravilnika.
Od dneva objave javnega razpisa pa do odločitve o izboru dejavnosti, ki se bodo sofinancirale iz proračuna Občine Cerkno, se pogoji in merila iz prejšnjega odstavka ne smejo spremeniti.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
4. člen
Izvajalci dejavnosti, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– humanitarna društva ter zveze društev, v katerih njihovi člani po načelih nepridobitnosti in prostovoljnosti opravljajo humanitarno dejavnost na področjih socialnega in zdravstvenega varstva,
– društva ali zveze društev, ki delujejo na področju invalidskega varstva,
– druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje humanitarnih oziroma invalidskih dejavnosti.
5. člen
Izvajalci dejavnosti humanitarnih in invalidskih organizacij morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Cerkno,
– da imajo organizacije, ki nimajo sedeža v Občini Cerkno in delujejo na področju več občin, regije ali države, vpisane tudi člane oziroma uporabnike iz Občine Cerkno, kar posebej prikažejo v poročilu s poimenskim seznamom članov iz Občine Cerkno (v tem primeru se financiranje izvaja po številu članov iz Občine Cerkno),
– da so registrirani za opravljanje predlagane humanitarne oziroma invalidske dejavnosti ter s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih, in so registrirana vsaj eno leto (društva),
– da organizacije, ki pridobijo sredstva, občinski upravi vsako leto do 31. marca redno dostavljajo poslovno poročilo za preteklo leto.
6. člen
Župan sklene z izvajalci izbranih dejavnosti pogodbo o sofinanciranju za tekoče leto.
V pogodbi se opredeli izbrana dejavnost, višina dodeljenih sredstev, nakazilo finančnih sredstev in način nadzora nad namensko porabo proračunskih sredstev.
Izvajalci dejavnosti morajo po opravljenih nalogah oziroma v časovnih razdobjih, določenih s pogodbo, predložiti dokazila o izpolnitvi prevzetih pogodbenih obveznosti. Izvajanje dejavnosti spremlja strokovna služba občine.
Kolikor izvajalci ne izpolnjujejo vseh ali del pogodbenih obveznosti, se jim sorazmerni del finančnih sredstev ukine, že prejeta sredstva pa morajo skupaj z zakonsko predpisanimi obrestmi vrniti v občinski proračun.
7. člen
Izjemoma sme župan skleniti pogodbo o sofinanciranju posameznega preventivnega programa ali projekta humanitarnih in invalidskih organizacij brez javnega razpisa, če gre za posebno pomemben program ali projekt, ki ga ni bilo mogoče vnaprej načrtovati.
III. POSTOPEK ZA PRIDOBITEV SREDSTEV
8. člen
Postopek za pridobitev sredstev sofinanciranja poteka po naslednjem zaporedju:
– občinska uprava po sprejemu proračuna občine za tekoče leto pripravi besedilo javnega razpisa in razpisno dokumentacijo (v nadaljnjem besedilu: javni razpis) za zbiranje prijav za sofinanciranje humanitarnih in invalidskih organizacij, ki izpolnjujejo pogoje iz tega pravilnika,
– celotno besedilo javnega razpisa in prijavni obrazci se objavijo na spletnem portalu Občine Cerkno, povzetek razpisa pa v lokalnem časopisu in na lokalnem radiu,
– pravočasno prispele popolne prijave na javni razpis zbira strokovni uslužbenec občinske uprave,
– ob upoštevanju pogojev in meril za vrednotenje programov občinska uprava pripravi predlog razdelitve razpoložljivih sredstev, ki jih za sofinanciranje v ta namen zagotavlja proračun občine za tekoče leto,
– predlog razdelitve sredstev obravnava in sprejme Odbor za društvene in interesne dejavnosti,
– občinska uprava izda sklep o številu doseženih točk in višini dodeljenih sredstev,
– z izvajalci izbranih programov in dejavnosti se sklene pogodba o sofinanciranju za tekoče leto.
9. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– navedbo organa, ki objavlja javni razpis (naslov in drugi podatki),
– programe, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci,
– merila in kriterije za vrednotenje dejavnosti,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– razpisni rok in način oddaje prijave,
– navedbo kontaktne osebe za dodatne informacije, telefonsko številko, e-naslov,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo s prijavitelji sklenjene pogodbe.
Razpisni rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od enega meseca.
IV. POGOJI, MERILA IN KRITERIJI ZA VREDNOTENJE DEJAVNOSTI
10. člen
+--------------------------------------+-----------------------+
|Pogoj, merilo, kriterij        |Št. možnih točk    |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Društvo ali organizacija ima sedež v |30 točk        |
|Občini Cerkno.            |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Društvo ima sedež izven Občine Cerkno |3 točke na člana iz  |
|– sofinanciranje           |Občine Cerkno, za   |
|na podlagi števila članov, ki imajo  |največ 10 članov    |
|stalno bivališče na področju     |            |
|Občine Cerkno.            |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Registracija za opravljanje      |10 točk        |
|humanitarne oz. invalidske dejavnosti |            |
|ter izkazana kakovost delovanja –   |            |
|vsaj eno leto (reference).      |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Dejavnost v skladu z 2. členom    |20 točk na dejavnost, |
|pravilnika.              |vendar za največ 3   |
|                   |dejavnosti.      |
+--------------------------------------+-----------------------+
|Profesionalno vodenje dejavnosti iz  |30 točk        |
|2. člena za organizacije s sedežem v |            |
|Občini Cerkno (redna srečanja,    |            |
|delavnice ipd. s profesionalnim    |            |
|vodstvom).              |            |
+--------------------------------------+-----------------------+
V. KONČNE DOLOČBE
11. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot sam pravilnik.
12. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0062/2007
Cerkno, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.

AAA Zlata odličnost