Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5601. Odlok o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Maksa Samsa Ilirska Bistrica, stran 15510.

Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00, 127/06), 40., 41. in 140. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 64/01, 108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06), 16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Uradne objave Primorskih novic, št. 18/95, 18/97, 30/98 in Uradni list RS, št. 31/99) je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na seji dne 22. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi in spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Maksa Samsa Ilirska Bistrica (Uradne objave časopisa Snežnik, št. 7/2003)
1. člen
Spremeni se prvi odstavek 5. člena tako, da se pravilno glasi:
»Dejavnost knjižnice, ki jo opravlja v javnem interesu, kot javno službo, je:
– R/91.011 Dejavnost knjižnic.«
2. člen
Spremeni se prvi odstavek 6. člena tako, da se pravilno glasi:
»Dejavnosti knjižnice iz prejšnjega člena so:
1. R/91.011 Dejavnost knjižnic
Druge dejavnosti:
1. C/18.120 Drugo tiskanje
2. C/18.130 Priprave za tisk in objavo
3. C/18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
4. C/18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zvoka
5. G/46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
6. G/47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
7. G/47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
8. G/47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
9. G/47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
10. G/47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
11. G/47.910 Trgovina na drobno po pošti ali internetu
12. G/47.990 Trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
13. I/56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
14. J/58.110 Izdajanje knjig
15. J/58.130 Izdajanje časopisov
16. J/58.140 Izdajanje revij in druge periodike
17. J/58.190 Drugo založništvo
18. J/59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
19. J/62.010 Računalniško programiranje
20. J/62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
21. J/62.090 Druge z informacijsko tehnologijami in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
22. J/63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
23. L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
24. M/72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
25. M/73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
26. M/73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
27. M/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
28. M/74.300 Prevajanje in tolmačenje
29. M/74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
30. N/77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
31. N/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem
32. N/79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
33. N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
34. N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov in srečanj
35. P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
36. R/90.010 Umetniško uprizarjanje
37. R/90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
38. R/90.030 Umetniško ustvarjanje
39. R/90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
40. R/93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas
41. S/94.120 Dejavnost strokovnih združenj
42. S/94.990 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2008 dalje.
Št. 02200-6/2003
Ilirska Bistrica, dne 22. novembra 2007
Župan
Občine Ilirska Bistrica
Anton Šenkinc l.r.

AAA Zlata odličnost