Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5552. Zakon o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS), stran 15437.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi Zakona o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS)
Razglašam Zakon o Javni agenciji za knjigo Republike Slovenije (ZJAKRS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 23. novembra 2007.
Št. 001-22-148/07
Ljubljana, dne 3. decembra 2007
dr. Janez Drnovšek l.r.
Predsednik
Republike Slovenije
Z A K O N
O JAVNI AGENCIJI ZA KNJIGO REPUBLIKE SLOVENIJE (ZJAKRS)
1. člen
(vsebina zakona)
(1) Ta zakon določa ustanovitev, delovanje, organizacijo, financiranje in nadzor nad Javno agencijo za knjigo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Agencija za knjigo) ter opredeljuje njene naloge.
(2) Področje knjige v skladu s tem zakonom obsega zagotavljanje pogojev za: izdajanje knjig in revij s področja leposlovja in znanosti, ustvarjalce s področja leposlovja in znanstvene publicistike, prevode slovenskih avtorjev v tuje jezike, mednarodno sodelovanje s področja knjige, literarne festivale in literarne prireditve, razvoj knjigarniške mreže, razvijanje bralne kulture, promocijo knjig, avtorjev in branja, usklajenost delovanja vseh členov verige knjige, dodatno poklicno usposabljanje s področja knjige, knjižnično nadomestilo in informatizacijo s področja knjige.
2. člen
(namen ustanovitve Agencije za knjigo)
(1) Agencija za knjigo je oseba javnega prava, ki jo ustanovi Republika Slovenija.
(2) Namen Agencije za knjigo je opravljanje strokovnih, razvojnih in izvršilnih nalog v zvezi z izvajanjem strateških dokumentov in usmeritev na področju knjige. Agencija za knjigo opravlja tudi druge naloge, vezane na spodbujanje razvoja na področju knjige, skladno z namenom, določenim v aktu o ustanovitvi.
(3) Agencija za knjigo opravlja s tem zakonom določene naloge v javnem interesu z namenom, da zagotovi trajne pogoje za razvoj področja knjige ter da strokovno in neodvisno odloča o izbiri programov in projektov, ki se financirajo iz državnega proračuna.
(4) Za vprašanja, ki s tem zakonom niso urejena, se uporabljata zakon, ki ureja javne agencije, in zakon, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo.
3. člen
(načela zakona)
Ustanovitev Agencije za knjigo temelji na naslednjih načelih:
– zagotavljanje pogojev za vrhunsko ustvarjalnost na področju leposlovja;
– zagotavljanje pogojev za vrhunsko ustvarjalnost na področju znanstvene publicistike;
– zagotavljanje pogojev za večjo dostopnost slovenske knjige;
– zagotavljanje pogojev za dvig zavesti o pomenu knjige in branja za razvoj posameznika in družbe;
– zagotavljanje pogojev za večjo mednarodno prepoznavnost slovenskih ustvarjalcev, ki delujejo na področju leposlovja in znanstvene publicistike.
4. člen
(naloge Agencije za knjigo)
(1) Agencija za knjigo opravlja naslednje naloge:
1. odloča o izbiri programov in projektov s področja knjige in zagotavlja njihovo financiranje;
2. spodbuja izdajanje kvalitetnih knjig in revij s področij leposlovja in znanosti;
3. s podeljevanjem delovnih štipendij in drugimi ukrepi zagotavlja stimulativne pogoje za vrhunske ustvarjalce, ki delujejo na področjih leposlovja in znanstvene publicistike;
4. izvaja knjižnično nadomestilo;
5. spodbuja in izvaja promocijo slovenske knjige in avtorjev;
6. spodbuja in izvaja različne oblike mednarodnega sodelovanja na področju knjige, v prvi vrsti prevajanje slovenskih avtorjev v tuje jezike in nacionalne predstavitve slovenskega leposlovja ter znanstvene publicistike v mednarodnem prostoru;
7. zagotavlja pogoje za razvoj bralne kulture;
8. spodbuja razvoj knjigarniške mreže na celotnem območju Slovenije in zagotavlja pogoje za večjo dostopnost knjige;
9. se povezuje z drugimi primerljivimi mednarodnimi institucijami, ki delujejo na področju knjige;
10. spremlja in nadzira izvedbo programov in projektov, ki jih financira;
11. z državnimi organi sodeluje pri načrtovanju strateških usmeritev na področju knjige, ki so predmet različnih javnih politik in se dotikajo tudi knjige;
12. skrbi za pridobivanje neproračunskih sredstev in drugih virov financiranja za izvajanje strateških usmeritev na področju knjige;
13. vodi zbirke podatkov, določene s tem in drugimi zakoni;
14. izdaja upravne akte in opravlja druge strokovne naloge, skladne z namenom, za katerega je Agencija za knjigo ustanovljena (npr. spodbuja in izvaja različne oblike dodatnega poklicnega usposabljanja ipd.).
(2) Akt o ustanovitvi lahko določi, da Agencija za knjigo opravlja tudi druge naloge v javnem interesu, če so povezane z nalogami iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma če so nujen pogoj za opravljanje teh nalog.
5. člen
(organa Agencije za knjigo)
Organa Agencije za knjigo sta svet Agencije za knjigo (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktor oziroma direktorica (v nadaljnjem besedilu: direktor).
6. člen
(svet Agencije za knjigo)
(1) Svet ima sedem članov oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: člani sveta). Člane sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj za dobo petih let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Predsednika sveta izvoli svet izmed svojih članov. Pristojnosti in podrobnejši postopek imenovanja sveta se določi z aktom o ustanovitvi.
(2) Ustanovitelj v svet neposredno imenuje tri člane sveta, in enega na predlog reprezentativnega društva pisateljev, enega na predlog reprezentativnega društva književnih prevajalcev, enega na predlog Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter enega na predlog univerz, izmed uglednih avtorjev, znanstvenikov ter nosilcev razvoja na področju knjige.
(3) Če kateri izmed predlagateljev iz prejšnjega odstavka tega člena ne poda predloga v roku določenem v aktu o ustanovitvi, se šteje, da predlog ni bil podan. V tem primeru imenuje ustanovitelj manjkajočega člana na podlagi izvedenega javnega poziva.
7. člen
(direktor Agencije za knjigo)
(1) Za direktorja Agencije za knjigo je lahko imenovana oseba, ki ima najmanj univerzitetno izobrazbo in izpolnjuje pogoje, določene z zakonom, ki ureja javne agencije ter druge pogoje, določene z aktom o ustanovitvi.
(2) Javni natečaj za imenovanje direktorja izvede svet javne agencije, ki vladi predlaga kandidata za direktorja. Direktorja Agencije za knjigo imenuje Vlada Republike Slovenije na predlog sveta.
8. člen
(strokovne komisije Agencije za knjigo)
(1) Strokovne komisije Agencije za knjigo (v nadaljnjem besedilu: strokovne komisije) so strokovna telesa, ki dajejo mnenja in ocene k predlogom programov in projektov s področja knjige v postopkih razdeljevanja javnih sredstev, predlagajo ukrepe kulturne politike, ukrepe znanstvene politike in druge razvojne ukrepe, ki se nanašajo na področje knjige, ter opravljajo druge naloge v skladu z aktom o ustanovitvi.
(2) Agencija za knjigo ima štiri strokovne komisije: Strokovno komisijo za knjižno in revijalno produkcijo s področja leposlovja, Strokovno komisijo za knjižno in revijalno produkcijo s področij znanosti, Strokovno komisijo za literarne prireditve in razvijanje bralne kulture in Strokovno komisijo za mednarodno promocijo slovenskega leposlovja in znanstvene publicistike.
(3) Člani oziroma članice strokovnih komisij (v nadaljnjem besedilu: člani strokovnih komisij) so iz vrst uglednih avtorjev, znanstvenikov ali strokovnjakov, ki delujejo na področju knjige. Število članov strokovnih komisij, trajanje mandata, postopek imenovanja in razreševanja ter njihove naloge se določijo v aktu o ustanovitvi. Član komisije ne sme sodelovati pri odločanju o zadevah, s katerimi je kakor koli poslovno ali osebno vezan, in sicer kot avtor, izvajalec, odgovorna oseba izvajalca, načrtovalec, organizator ali soorganizator.
9. člen
(zbirke podatkov)
(1) Za potrebe oblikovanja strokovnih podlag za delo Agencije za knjigo in obveščanja javnosti o financiranju programov in projektov, rezultatih in učinkih tega financiranja ter stanju na slovenskem knjižnem trgu Agencija za knjigo kot upravljalec zbirk podatkov vodi zbirke podatkov. Zbirke podatkov vključujejo podatke:
– naziv oziroma osebno ime izvajalca programa oziroma projekta,
– prebivališče oziroma sedež izvajalca,
– naziv in obseg projekta oziroma programa, ki je sofinanciran,
– višina financiranja projektov oziroma programov,
– rezultati financiranja,
– osebno ime avtorja, ki je prejemnik knjižničnega nadomestila in njegova CONOR ID številka,
– število izposoj knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah,
– višina knjižničnega nadomestila, ki pripada avtorju,
– osebno ime in naslov stalnega prebivališča prejemnika delovne štipendije,
– višina delovne štipendije.
(2) Posamezne zbirke podatkov vključujejo tudi podatke, ki niso osebni, če so potrebni za doseganje namena iz prejšnjega odstavka.
(3) Evidenca iz prvega odstavka je javna.
10. člen
(izvedba postopkov)
(1) Za izvedbo postopkov javnega poziva in javnega razpisa s področja knjige Agencija za knjigo smiselno uporablja določbe zakona, ki ureja uresničevanje javnega interesa za kulturo. Za izvedbo postopkov knjižničnega nadomestila se uporabljajo določbe zakona, ki ureja knjižničarstvo, in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski akt. Odločitev o sofinanciranju projektov in programov sprejme direktor agencije na predlog strokovnih komisij iz 8. člena tega zakona. Zoper odločbo direktorja ima stranka pravico do pritožbe. O pritožbi odloča pristojno ministrstvo.
(2) Agencija za knjigo po predhodnem soglasju ministrov, pristojnih za kulturo in znanost, s splošnima aktoma podrobneje uredi:
– način dela Agencije za knjigo v zvezi s postopkom izbire programov in projektov s področja knjige, sklepanja pogodb in nadzora nad izvajanjem pogodb ter
– delo strokovnih komisij iz 8. člena tega zakona.
11. člen
(financiranje Agencije za knjigo)
(1) Prihodki Agencije za knjigo so:
– sredstva državnega proračuna, pridobljena na podlagi pogodbe z ministrstvom pristojnim za kulturo in ministrstvom pristojnim za znanost,
– prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev na trgu,
– sponzorstvo, donacije, dediščina in darila,
– drugi prihodki skladno s predpisi.
(2) Prihodki Agencije za knjigo so namenjeni izvajanju dejavnosti in nalog Agencije za knjigo, določenih v tem zakonu in aktu o ustanovitvi, zagotavljanju pogojev za delovanje Agencije za knjigo in financiranju odhodkov, povezanih s tekočim poslovanjem Agencije za knjigo, kot so stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in drugi stroški.
(3) O uporabi presežka prihodkov nad odhodki in o pokrivanju presežka odhodkov nad prihodki odloča svet na predlog direktorja in v soglasju z ustanoviteljem.
(4) Prihodke iz proračuna in odhodke iz sredstev proračuna evidentira ločeno od prihodkov in odhodkov iz izvajanja storitev na trgu in prodaje blaga. Presežek prihodkov nad odhodki sredstev iz proračuna Agencija za knjigo vplača v proračun. Ustanovitelj ne krije presežka odhodkov nad prihodki iz naslova izvajanja dejavnosti na trgu.
(5) Agencija za knjigo lahko za svoje storitve, ki jih opravlja za posameznike in pravne osebe, v skladu z Zakonom o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) izda tarifo, s katero določi višino plačil za svoje storitve.
12. člen
(nadzor)
(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela Agencije za knjigo opravljata ministrstvi, pristojni za kulturo in znanost, in sicer sladno z svojimi delovnimi področji, glede porabe javnih sredstev pa Računsko sodišče Republike Slovenije.
(2) Nadzor nad izvajalci, ki so pridobili sredstva Agencije za knjigo, opravlja Agencija za knjigo.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
13. člen
(prehodne določbe)
(1) Vlada Republike Slovenije najpozneje šest mesecev od uveljavitve tega zakona sprejme akte, s katerimi uredi ustanovitev in začetek delovanja Agencije za knjigo.
(2) Pravilnik o izvajanju knjižničnega nadomestila (Uradni list RS, št. 42/04) se uskladi z določbami tega zakona najkasneje v šestih mesecih od njegove uveljavitve.
(3) Agencija za knjigo prevzame potrebno število javnih uslužbencev, zaposlenih na Ministrstvu za kulturo in Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, ki bodo opravljali naloge agencije. Tem javnim uslužbencem se zagotovijo najmanj enake pravice iz delovnega razmerja, kot so jih imeli pred premestitvijo.
(4) Agencija za knjigo najkasneje v roku devetih mesecev od ustanovitve prevzame vse pogodbene obveznosti in pravice iz pogodb o financiranju programov in projektov s področja knjige, sklenjenih za obdobje od 2007 do 2009, ki sta jih sklenila Ministrstvo za kulturo in Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije. Agencija za knjigo o prevzemu obvesti vse pogodbene stranke.
14. člen
(začetek veljavnosti)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 611-01/07-2/1
Ljubljana, dne 23. novembra 2007
EPA 1607-IV
Podpredsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Vasja Klavora l.r.

AAA Zlata odličnost