Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

Št. 110-59/2007 Ob-32789/07 , Stran 7779
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3) Občina Bohinj objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec za pravne zadeve v Občinski upravi Občine Bohinj. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri, – najmanj 4 leta delovnih izkušenj, – državljanstvo Republike Slovenije, – opravljen državni izpit iz javne uprave, – opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom. Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Delovno področje: – priprava in sodelovanje pri pripravi splošnih občinskih predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih postopkih, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – reševanje in pomoč pri pritožbah v splošnih upravnih postopkih, – opravljanje strokovnih opravil za delovne komisije z delovnega področja in strokovna priprava gradiva za občinski svet, – opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja. Prijava mora vsebovati: 1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, 2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj, 3. izjavo kandidata, da: – je državljan Republike Slovenije, – ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, – ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, – ima opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, 4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Bohinj pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil. Izbrani kandidat bo delo na delovnem mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica. Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec za pravne zadeve« na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni strani Občine Bohinj in v Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@obcina.bohinj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost