Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

Št. 0185/2007 Ob-32815/07 , Stran 7785
1. Navedba prodajalca: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota. 2. Predmet javnega razpisa je prodaja naslednjih nepremičnin: – parcela št. 84/4, površina zemljišča je 506 m2, vložna št. 122, k.o. Plintovec, – zasedeno stanovanje površine 45,15 m2, parcelna št. 7, vložna št. 115, k.o. Plintovec. 3. Nepremičnina pod prvo alinejo druge točke je opredeljena kot nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju za poselitev. 4. Nepremičnina navedena pod drugo alinejo druge točke je opredeljena kot zazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju za poselitev. 5. Namembnost navedenih zemljišč in pogoji za posege v prostor so navedeni in razvidni iz lokacije informacije, ki jo je izdala Občina Kungota in je na vpogled na sedežu občine. 6. Izhodiščna cena za nepremičnini iz 2. točke tega razpisa znaša na podlagi cenitve pooblaščenega ocenjevalca, na dan 19. 11. 2007 in 22. 3. 2007: – za nepremičnino pod prvo alinejo točke 2: 17.649,12 EUR, – za nepremičnino pod drugo alinejo točke 2: 25.000,00 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet davek na promet nepremičnin, davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec. Prav tako kupec nosi vse stroške v zvezi s kupoprodajno pogodbo in prenosom lastništva na nepremičninah pod 2. točko. 7. Nepremičnine se v celoti prodajajo po načelu videno-kupljeno. 8. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. 9. Za resnost ponudbe so ponudniki dolžni do roka, ki velja za oddajo ponudbe vplačati varščino v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun Občine Kungota odprt pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila, št. 01255-0100008653 ter obvezno navesti namen nakazila: varščina, pri nakazilu pa navesti model 00, sklic 722101. Izbranemu ponudniku bo varščina brezobrestno všteta v kupnino. Neizbranim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 10. Pisna ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku, naziv in sedež, – podatke o odgovorni osebi ponudnika, – matično številko ali EMŠO, če gre za fizično osebo, – davčno številko, – pooblaščenega podpisnika pogodbe, – višino ponujene cene brez davščin, pri tem lahko ponudnik navede enako ali višjo ceno od izhodiščne cene, navedene v tem razpisu, – pisno izjavo, da mu je jasna vsebina razpisa ter da brezpogojno sprejema razpisne pogoje. V primeru, da bo ponudba nepopolna ali nejasna in bo to odločilno za sam postopek razpolaganja z nepremičninami, bo prodajalec pozval ponudnika, da v roku petih dni od prejemu poziva dopolni ponudbo. 11. Ponudbi je treba predložiti: – potrdilo o plačilu varščine, – pravne osebe morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od treh mesecev od zadnjega dne, določenega za vložitev ponudbe, samostojni podjetniki izpis iz registra, fizične osebe potrdilo o državljanstvu. 12. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom bo Občina Kungota sklenila pogodbo najkasneje v roku 14 dni od prejema obvestila o izboru. Če izbrani ponudnik ne bo podpisal pogodbe v navedenem roku, bo Občina Kungota zadržala njegovo varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom. 13. S sklenitvijo pogodbe bo kupec sprejel tudi naslednje: – nosil riziko pridobitve gradbenega dovoljenja; – dovolil prekope zemljišča (na način, ki bo čim manj omejeval lastninsko pravico kupca) zaradi izgradnje oziroma rekonstrukcije obstoječega ali novega javnega infrastrukturnega omrežja; – nosil vse stroške eventualnih prestavitev obstoječih komunalnih in energetskih vodov; – nosil vse stroške odprave poškodb, v kolikor jih bo povzročil na zgrajenem infrastrukturnem omrežju; – plačal pripadajoči davek na promet z nepremičninami oziroma davek na dodano vrednost za nepremičnine, stroške notarja za overitev pogodbe oziroma zemljiškoknjižnega dovolila ter stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško knjigo. 14. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišja ponudbena cena. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Kungota. Odpiranje ponudb ne bo javno. Postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja in upravljanja s stvarnim premoženjem Občine Kungota. V primeru, da bo komisija ocenila, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed ponudb ne more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da ponudbe še dopolnijo v posameznih elementih. Komisija bo po zaključenem postopku predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 15. Rok za plačilo kupnine: 8 dni od sklenitve pogodbe. 16. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom je izključena. 17. Ponudniki morajo ponudbe predložiti v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Kungota, Plintovec 1, 2201 Zg. Kungota z oznako: Ne odpiraj-ponudba za nakup nepremičnin z oznako nepremičnine. Na ovojnici mora biti naveden naziv ponudnika. 18. Rok za oddajo ponudb je do vključno 8 dni od dneva objave razpisa do 12. ure. 19. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom lahko interesenti dobijo pri Jerneju Senekoviču, na tel. 02/655-05-09 ali e-mail: senekovic(at)kungota.si, glede podatkov komunalne opremljenosti ter možnosti gradnje pa pri Svetovalcu za varstvo okolja in urejanje prostora, na tel. 02/655-05-03 ali e-mail: komunala(at)kungota.si.

AAA Zlata odličnost