Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2007 z dne 5. 12. 2007, Kazalo


DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE

Zakoni, obvezne razlage zakonov

5504. Zakon o mednarodni zaščiti (ZMZ)
5505. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (ZPPreb-B)
5506. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravniškem državnem izpitu (ZPDI-D)
5507. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o potrošniških kreditih (ZPotK-B)
5508. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-A)
5509. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvajanju carinskih predpisov Evropske skupnosti (ZICPES-A)

Drugi akti

5510. Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (ReNGP)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

5511. Uredba o varnosti ribiških ladij

MINISTRSTVA

5512. Pravilnik o strokovnem izpitu za inšpektorja

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

5513. Sklep o določitvi omrežnine za uporabo elektroenergetskih omrežij in korekcijskega faktorja za izravnavo prihodka iz omrežnin

OBČINE

Bled

5514. Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled
5515. Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje Bl-S26 Dindol
5516. Odlok o spremembah Odloka o varnosti v cestnem prometu v naseljih
5517. Sklep o oprostitvi plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Bled za leto 2008 za vse tiste zavezance, katerih stavbna zemljišča so bila poškodovana v vodni ujmi dne 18. 9. 2007

Borovnica

5518. Odlok o kategorizaciji občinskih cest in kolesarskih poti v Občini Borovnica

Dobrna

5519. Odlok o rebalansu proračuna Občine Dobrna za leto 2007

Dravograd

5520. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o vračanju vlaganj upravičencev v javno telekomunikacijsko omrežje na območju Občine Dravograd

Grosuplje

5521. Sklep o vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Grosuplje
5522. Sklep o izhodiščni ceni za izračun sorazmernega dela stroškov opremljanja stavbnega zemljišča izven območja urejanja stavbnega zemljišča za Občino Grosuplje

Jesenice

5523. Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Jesenice
5524. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2008
5525. Sklep o vrednosti točk za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Jesenice za leto 2009

Krško

5526. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Krško za leto 2007
5527. Odlok o spremembi Odloka o zagotovitvi sredstev za odpravo posledic neurja iz leta 2005 v letu 2007
5528. Pravilnik o dodeljevanju službenih stanovanj Občine Krško v najem
5529. Sklep o nakupu nepremičnine parc. št. 76/8, k.o. Stara vas in o ustanovitvi javnega dobra na predmetni nepremičnini
5530. Sklep o zamenjavi nepremičnine parc. št. 1246/19, k.o. Leskovec za nepremičnine parc. št. 1009/1, parc. št. 1009/14, parc. št. 1067/186, parc. št. 1248/15, parc. št. 1011/32 in parc. št. 1014/14, k.o. Leskovec in o ustanovitvi javnega dobra na predmetnih nepremičninah

Log-Dragomer

5531. Poslovnik Nadzornega odbora Občine Log - Dragomer

Majšperk

5532. Odlok o režijskem obratu v Občini Majšperk
5533. Odlok o spremembah Odloka o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Majšperk
5534. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča

Miren-Kostanjevica

5535. Odlok o spremembi Odloka o komunalnem prispevku v Občini Miren - Kostanjevica
5536. Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju Občine Miren - Kostanjevica

Pivka

5537. Odlok o rebalansu proračuna Občine Pivka za leto 2007
5538. Odlok o razglasitvi križa pri Križci in križa v Zevniki za kulturni spomenik lokalnega pomena
5539. Sklep o omejitvi prometa na JP 815711 Buje–Suhorje

Slovenske Konjice

5540. Odlok o rebalansu proračuna Občine Slovenske Konjice za leto 2007
5541. Odlok o uporabi sredstev rezervnega sklada Občine Slovenske Konjice v letu 2007
5542. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi delovnih teles Občinskega sveta Občine Slovenske Konjice

Sveta Ana

5543. Odlok o spremembi Odloka o proračunu Občine Sveta Ana za leto 2007
5544. Sklep o ceni vzdrževanja pokopališča in mrliške vežice
5545. Sklep o določitvi vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Šmarje pri Jelšah

5546. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za poslovno-proizvodno cono Mestinje - Bohor

Trebnje

5547. Pravilnik o plačah, povračilu stroškov in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih občinskih organov Občine Trebnje
5548. Statutarni sklep o prehodnem obdobju za financiranje krajevnih skupnosti
5549. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Tržič

5550. Odlok o podelitvi naziva častnega občana Občine Tržič

Vrhnika

5551. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo Drenov Grič 2
AAA Zlata odličnost