Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

Št. 030-15/2007-16-0207 Ob-32944/07 , Stran 7773
I. Ime in sedež organizacije javnega zbiranja ponudb: Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, telefon 02/84-32-800, faks 02/81-81-141. II. Predmet javne ponudbe: 1. Zemljišče parc. št. 75/2.S, k.o. Hošnica, pripisana k ZKV 86, stanovanjska stavba 117 m2, dvorišče 500 m2 gospodarsko poslopje 386 m2 in pašnik 229 m2. Del zemljišča parc. št. 527, k.o. Hošnica, pripisana k ZKV 86, travnik v približni izmeri 744 m2, ki predstavlja nezazidano stavbno zemljišče. Dokončna površina bo določena po odmeri. Nepremičnine so locirane v naselju Hošnica 23. Dostop ni urejen in si ga mora kupec urediti sam. Navedena zemljišča se prodajajo v paketu. Namenska raba: parc. št. 75/2.S je zazidano stavbno zemljišče. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino 30.672,00 EUR. 2. Zemljišče parc. št. 979/35, pripisana k ZKV 55, k.o. Spodnja Polskava, v izmeri 700 m2. Namenska raba: nezazidano stavbno zemljišče. Zemljišče je locirano v stanovanjski soseski v Levstikovi ulici, Pragersko. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino 16.650,00 EUR. 3. Zemljišče parc. št. 70/6, k.o. Hošnica pripisana k ZKV 72, k.o. Hošnica, stanovanjska stavba v izmeri 116 in 19 m2, travnik v izmeri 1.060 m2. Namenska raba: zazidano stavbno zemljišče. Nepremičnine so locirane v naselju Križni vrh 100. Izhodiščna cena za navedene nepremičnine je 23.900,00 EUR. Navedeno nepremičnino obkrožajo zemljišča, ki so v lasti občine in so opredeljena kot kmetijska zemljišča, zato se bo njihova prodaja izvedla, po postopku, kot ga določa Zakon o kmetijskih zemljiščih. 4. Zemljišče parc. št. 53.S, k.o. Spodnja Polskava, pripisana k ZKV 305, k.o. Spodnja Polskava, stanovanjska stavba 102 m2, dvorišče 500 m2 in njiva 240 m2. Namenska raba: zazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja Sp. Polskava. Zemljišče je locirano v centru naselja Spodnja Polskava 120. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino je 30.945 EUR. 5. Zemljišče parc. št. 549, k.o. Slov. Bistrica, pripisana k ZKV 805, k.o. Slov. Bistrica, v izmeri 1126 m2. Osnovna namenska raba: nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica. Podrobnejša namenska raba: gostejša individualna stanovanjska gradnja. Nepremičnina je locirana ob Grogovi ulici v Slovenski Bistrici. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 51.240,00 EUR. 6. Zemljišče parc. št. 866/1, k.o. Slov. Bistrica, pripisana k ZKV 1482, k.o. Slov. Bistrica, v izmeri 3903 m2. Dostop ni urejen in si ga mora kupec urediti sam. Osnovna namenska raba: nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica. Podrobnejša namenska raba: centralne, oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti. Nepremičnina je locirana ob Partizanski ulici v Slovenski Bistrici. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 234.180,00 EUR. 7. Zemljišče parc. št. 1392/8, k.o. Slov. Bistrica, pripisana k ZKV 305, k.o. Slov. Bistrica, v izmeri 817 m2. Namenska raba: nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica. Podrobnejša namenska raba: centralne, oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti. Nepremičnina se nahaja ob avtobusni postaji Slovenska Bistrica. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 57.190,00 EUR. 8. Zemljišče parc. št. 1385/12, k.o. Slov. Bistrica, pripisana k ZKV 668, k.o. Slov. Bistrica, v izmeri 970 m2. Namenska raba: nezazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica. Podrobnejša namenska raba: centralne, oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti. Nepremičnina se nahaja ob avtobusni postaji Slovenska Bistrica. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 67.900,00 EUR. 9. Zemljišče parc. št. 1385/8, k.o. Slov. Bistrica, pripisana k ZKV 668, k.o. Slov. Bistrica, v izmeri 4416 m2. Predmetna nepremičnina je obremenjena z najemno pogodbo za izvajanje delovanja avtobusne postaje. Namenska raba: zazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica. Podrobnejša namenska raba: centralne, oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti. Del nepremičnine v naravi predstavlja avtobusno postajo Slovenska Bistrica. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 250.238,00 EUR. 10. Zemljišče parc. št. 1392/6, k.o. Slov. Bistrica, pripisana k ZKV 305, k.o. Slov. Bistrica, v izmeri 3291 m2. Namenska raba: zazidano stavbno zemljišče v ureditvenem območju mesta Slovenska Bistrica. Podrobnejša namenska raba: centralne, oskrbne, storitvene in poslovne dejavnosti. Nepremičnina se nahaja ob avtobusni postaji Slovenska Bistrica. Izhodiščna cena za ponujeno nepremičnino znaša 230.370,00 EUR. III. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin – prodajna pogodba. IV. Pogoji prodaje: a) Nepremičnine se prodajajo po sistemu »videno – kupljeno«. b) Ponudba je zavezujoča in dokončna. c) Ponudnik je lahko vsaka pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje za pridobivanje nepremičnin na območju RS, po veljavnih predpisih. d) Ponudnik mora pred iztekom roka za zbiranje ponudb plačati varščino, s katero jamči za resnost ponudbe in izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in predložiti originalno potrdilo o vplačani varščini v višini 10% ponujene cene, s priloženo celotno številko svojega računa (št. računa in naziv banke) za primer vračila varščine. Varščina se nakaže na račun Občine Slovenska Bistrica, številka 01313-0100009691 pri UJP Slovenska Bistrica, sklicna številka 00 76139–7141009–6000 z navedbo »Varščina za nakup nepremičnin«. Ponudniku, ki ne bo izbran za najugodnejšega ponudnika, bo varščina brez obresti vrnjena v roku 10 dni po končni izbiri. Varščina bo najugodnejšim ponudnikom všteta v kupnino. V. Rok sklenitve pogodbe: v roku 8 dni po pozivu prodajalca mora izbrani ponudnik skleniti s prodajalcem kupoprodajno pogodbo, ki jo pripravi prodajalec, v nasprotnem primeru lahko prodajalec k podpisu pogodbe pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika, ki pogodbe noče skleniti. VII. Način in rok plačila kupnine: pozvani ponudnik je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni po podpisu pogodbe na TTR prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. V primeru, da kupnina ni plačana v predvidenem roku, se pogodba šteje za razdrto, in se plačana varščina obdrži. VIII. Prehod lastništva: lastništvo preide na kupca po plačilu celotne kupnine in vseh stroškov. IX. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 30 dni. X. Vsebina ponudbe: popolna pisna ponudba mora vsebovati izpolnjen in podpisan obrazec ponudbe OBR-1 in originalno potrdilo o vplačani varščini. Obrazec OBR-1 lahko ponudnik dvigne v sprejemni pisarni občine ali na spletni strani http://www.slovenska-bistrica.si XI. Kriterij za izbor Edini kriterij za izbor najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine s strani ponudnika. V primeru prejema več ponudb z navedbo iste cene, se bodo s ponudniki izvedla dodatna pogajanja. Izbran bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno. Organ, pristojen za izvrševanje proračuna ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika lahko postopek ustavi do sklenitve pravnega posla. XI. Rok za oddajo ponudb Rok za oddajo ponudb je do vključno 14. 12. 2007 do 12. ure. Ponudbe se oddajo do zgoraj navedenega roka in ure v sprejemni pisarni Občine Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica ali pošljejo na naslov Občina Slovenska Bistrica, Kolodvorska ulica 10, 2310 Slovenska Bistrica, s pripisom Javno zbiranje ponudb za nakup nepremični – »Ne odpiraj«, vendar morajo na naslov prispeti do zgoraj določenega datuma in ure. Ponudbe, ki bodo prispele po razpisnem roku (nepravočasne ponudbe), nepravilno označene ponudbe ter pravočasne, vendar nepopolne ponudbe, bo komisija, ki je pooblaščena za izvedbo postopka izločila in o tem obvestila ponudnika. XI. Kontaktne osebe: podrobnejši podatki in informacije glede predmeta ponudbe so dostopni na Občini Slovenska Bistrica, Jure Modic, tel. št. 02/843-28-54, vsak delovni dan od 8. do 10. ure. Ogled nepremični je možen po predhodnem dogovoru.

AAA Zlata odličnost