Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

Ob-32983/07 , Stran 7786
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki jih tvorijo: – parc. št. 1732/6 pašnik v izmeri 683 m2, – parc. št 1732/1 njiva v izmeri 3939 m2, – parc. št 1732/7 njiva v izmeri 256 m2, – parc. št 1732/3 njiva v izmeri 2028 m2, v deležu 1990/4056 in – parc. št 4172 funkcionalni objekt v izmeri 90 m2, vse v k.o. Ptuj. Navedene parcele se v celoti nahajajo v poselitvenem območju P 11 – P1/6 Industrijska cona – južno od Ormoške ceste, ki je namenjena industriji in so zajete v program prodaje stvarnega premoženja Mestne občine Ptuj za leto 2007. Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša 50,00 €/m2 (brez DDV). 2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko dajo fizične osebe, ki so državljani članic Evropske unije, pravne osebe s sedežem v državah, ki so članice Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in, ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobivanje lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 24. decembra 2007, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin«. Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestni občini Ptuj, Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo, soba št. 24/2, najkasneje do 12. ure. Ponudbi priložijo: – Potrdilo o plačilu varščine, ki znaša 10% ponujene cene nepremičnin, ki se prodajajo in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 01296-0100016538. – Neuspelemu ponudniku se varščina vrne brezobrestno v osmih dneh po končanem postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez upravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj. – Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni. – Pisno izjavo, da se s pogoji javnega razpisa strinjajo. 3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval župan Mestne občine Ptuj, dne 29. decembra 2007, ob 10. uri v sobi št. 28/2 na Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Nepravilne ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane v skladu določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala. 4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine. 5. Z najugodnejšim ponudnikom se sklene prodajna pogodba v 15 dneh po opravljeni izbiri najugodnejšega ponudnika oziroma po poteku roka za uveljavitev predkupne pravice. Ponudba mora veljati še 45 dni od roka odpiranja ponudb. 6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje v roku 8 dni od sklenitve prodajne pogodbe oziroma od izstavitve računa. To določilo je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba razveljavi. 7. Kupec nepremičnine, ki je predmet javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse stroške sestave pogodbe, DDV in stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiškoknjižni prenos se opravi po plačilu kupnine. 8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Mestna občina Ptuj lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla. 9. Nepremičnine se prodajajo po načelu »videno – kupljeno«. 10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št. 24, tel. 02/748-29-68 – kontaktna oseba: Branko Novak.

AAA Zlata odličnost