Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5632. Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2007, stran 15573.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 (ZLS-UPB1) in 60/07), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 110/02 – ZDT-B) in 15. člena Statuta Občine Zavrč (Uradni list RS, št. 64/99, 98/04) je Občinski svet Občine Zavrč na 10. redni seji dne 3. 12. 2007 sprejel
O D L O K
o spremembah Odloka o proračunu Občine Zavrč za leto 2007
1. SPLOŠNA DOLOČILA
1. člen
Odlok o proračunu Občine Zavrč za leto 2007 (Uradni list RS, št. 19/07, 57/07 in 99/07) se v 1. člen u spremeni tako, da se glasi: »Proračun Občine Zavrč za leto 2007 se določa v višini 1.361.826 €.
Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
+-----------------------------------------+--------------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV     |         v €|
+-----------------------------------------+--------------------+
|Skupina/Podskupina kontov        | Proračun leta 2007|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|I.   |SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)|      1.353.630|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |TEKOČI PRIHODKI (70+71)     |      1.037.328|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|70   |DAVČNI PRIHODKI         |       965.199|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |700 Davki na dohodek in dobiček |       871.984|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |703 Davki na premoženje     |       60.705|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |704 Domači davki na blago in  |       32.510|
|    |storitve            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|71   |NEDAVČNI PRIHODKI        |       72.129|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |710 Udeležba na dobičku in   |       14.619|
|    |dohodki od premoženja      |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |711 Takse in pristojbine    |        2.000|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |712 Denarne kazni        |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |714 Drugi nedavčni prihodki   |       55.510|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|72   |KAPITALSKI PRIHODKI       |       107.963|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |720 Prihodki od prodaje osnovnih|       30.613|
|    |sredstev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |722 Prihodki od prodaje zemljišč|       77.350|
|    |in neopredmetenih dolgoročnih  |          |
|    |sredstev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|73   |PREJETE DONACIJE        |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |730 Prejete donacije iz domačih |          0|
|    |virov              |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|74   |TRANSFERNI PRIHODKI       |       208.339|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |740 Transferni prihodki iz   |       208.339|
|    |drugih javnofinančnih institucij|          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |741 Prejeta sredstva iz     |          0|
|    |državnega proračuna iz sredstev |          |
|    |proračuna EU          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|II.   |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |      1.318.419|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|40   |TEKOČI ODHODKI         |       390.883|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |400 Plače in drugi izdatki   |       99.223|
|    |zaposlenim           |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |401 Prispevki delodajalcev za  |       15.258|
|    |socialno varnost        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |402 Izdatki za blago in storitve|       254.932|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |403 Plačila domačih obresti   |        7.070|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |409 Rezerve           |       14.400|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|41   |TEKOČI TRANSFERI        |       392.161|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |410 Subvencije         |        6.066|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |411 Transferi posameznikom in  |       218.702|
|    |gospodinjstvom         |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |412 Transferi neprofitnim    |       51.654|
|    |organizacijam in ustanovam   |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |413 Drugi tekoči domači     |       115.739|
|    |transferi            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|42   |INVESTICIJSKI ODHODKI      |       528.531|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |420 Nakup in gradnja osnovnih  |       528.531|
|    |sredstev            |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|43   |INVESTICIJSKI TRANSFERI     |        6.844|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |431 Investicijski transferi   |        3.444|
|    |pravnim in fizičnim osebam, ki |          |
|    |niso proračunski uporabniki   |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |432 Investicijski transferi   |        3.400|
|    |proračunskim uporabnikom    |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|III.  |PRORAČUNSKI PRESEŽEK      |       35.211|
|    |(PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. –|          |
|    |II.)              |          |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB             |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|IV.   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN|          0|
|    |PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   |          |
|    |(750+751+752)          |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|75   |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL  |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |750 Prejeta vračila danih    |          0|
|    |posojil             |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |751 Prodaja kapitalskih deležev |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|V.   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441)  |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|44   |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |          0|
|    |KAPITALSKIH DELEŽEV       |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |440 Dana posojila        |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |441 Povečanje kapitalskih    |          0|
|    |deležev in naložb        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|VI.   |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |          0|
|    |SPREMEMBER KAPITALSKIH DELEŽEV |          |
|    |(IV. – V.)           |          |
+--------------------------------------------------------------+
|                               |
+--------------------------------------------------------------+
|C RAČUN FINANCIRANJA                     |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|VII.  |ZADOLŽEVANJE (500)       |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|50   |ZADOLŽEVANJE          |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |500 Domače zadolževanje     |          0|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|VIII.  |ODPLAČILO DOLGA         |       43.407|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|55   |ODPLAČILA DOLGA         |       43.407|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |550 Odplačila domačega dolga  |       43.407|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|IX.   |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |       –8.196|
|    |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII)|          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|X.   |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |       –43.407|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|XI.   |NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) |       –35.211|
+--------+--------------------------------+--------------------+
|XII.  |STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA  |        8.196|
|    |DAN 31. 12. 2006        |          |
+--------+--------------------------------+--------------------+
|    |9009 Splošni sklad za drugo   |        8.196|
+--------+--------------------------------+--------------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.
Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk-podskupin kontov in načrt razvojnih programov sta prilogi k temu odloku in se objavita na oglasni deski Občine Zavrč.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 403-02-2/05-2
Zavrč, dne 3. decembra 2007
Župan
Občine Zavrč
Miran Vuk l.r.

AAA Zlata odličnost