Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5575. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2006, stran 15454.

Na podlagi 13. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94 in 56/98), 96. in 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU in 119/02 – ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Cankova (Uradni list RS, št. 32/07) je Občinski svet Občine Cankova na 8. redni seji dne 30. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Občine Cankova za leto 2006
1. člen
S tem odlokom se sprejme zaključni račun proračuna Občine Cankova za leto 2006, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja.
2. člen
Proračun Občine Cankova za leto 2006 je bil realiziran v naslednjih zneskih (v tisoč SIT):
------------------------------------------------------------
A.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
------------------------------------------------------------
I.   SKUPAJ PRIHODKI               339.379
II.   SKUPAJ ODHODKI                310.355
III.  PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)      29.024
    (I.-II.)
------------------------------------------------------------
B.   RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
------------------------------------------------------------
IV.   PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN         608
    PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV
V.   DANA POSOJILA IN POVEČANJE             0
    KAPITALSKIH DELEŽEV
VI.   PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN          608
    SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
------------------------------------------------------------
C.   RAČUN FINANCIRANJA
------------------------------------------------------------
VII.  ZADOLŽEVANJE                    0
VIII.  ODPLAČILO DOLGA                4.197
IX.   NETO ZADOLŽEVANJE               –4.197
X.   POVEČANJE (ZMANJŠANJE) SREDSTEV NA      25.435
    RAČUNIH (III.+VI.+IX.)=(I. + IV.
    +VII.) – (II. +V. + VIII.)
------------------------------------------------------------
    STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH OB KONCU      1.206
    LETA
------------------------------------------------------------
3. člen
Bilanca prihodkov in odhodkov, izkaz računa finančnih terjatev in naložb, izkaz računa financiranja in bilanca stanja so sestavni del tega odloka.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-23/2007
Cankova, dne 30. novembra 2007
Župan
Občine Cankova
Drago Vogrinčič l.r.

AAA Zlata odličnost