Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

Ob-32814/07 , Stran 7773
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje. II. Predmet prodaje: nepremičnina – stanovanje št. 9 v 5. etaži, v skupni izmeri 58,35 m2 v večstanovanjski stavbi Tomšičeva 8, Velenje, ki stoji na parc. št. 1911/1, k.o. Velenje, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, za izhodiščno ceno 61.684,60 EUR brez DDV. III. Pogoji prodaje: 1. Nepremičnina se prodaja za najmanj izhodiščno ceno. 2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača kupec. 3. Nepremičnina se prodaja po sistemu »videno-kupljeno«. 4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku 15 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je od nakupa odstopil. V tem primeru zapade varščina v korist prodajalca. 5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8 dni po izstavitvi računa. 6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik bo imel ob izpolnjevanju pogojev iz te ponudbe predkupno pravico. Če uspeli ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja ne sme poslabšati. IV. Pogoji sodelovanja: 1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne in fizične osebe: – pravne osebe s sedežem na območju Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje s potrdilom o državljanstvu oziroma s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je razviden podatek o državljanstvu (potni list, osebna izkaznica). Pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz sodnega registra, – kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju. 2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini 10% od vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št. 01333-0100018411 z obveznim sklicem na št. 28 76333-7200013-22040207, in sicer do roka za oddajo ponudbe (vključno do 21. 12. 2007 do 12. ure). Izbranemu ponudniku bo varščina všteta v kupnino. Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku 30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika. Znesek varščine se v nobenem primeru ne obrestuje. V. Vsebina pisne ponudbe Ponudba mora vsebovati: – podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba; – firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba; – matično in davčno številko ponudnika; – fizične osebe: potrdilo o državljanstvu ali kopijo osebnega dokumenta; – pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni; – pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu; – navedbo nepremičnine, ki je predmet ponudbe; – ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne sme biti nižja od izhodiščne cene; – dokazilo o plačilu varščine v višini 10% od vrednosti nepremičnine; – lastnoročno podpisano pisno izjavo ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa; – številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo vplačane varščine. VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire najugodnejšega ponudnika: 1. Ponudba se bo štela za pravočasno, če bo prispela najpozneje do 21. 12. 2007 do 12. ure na naslov Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine – stanovanje Tomšičeva 8, Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti označen polni naslov pošiljatelja ponudbe. Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje) ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov. 2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor bo ponudba z dnem določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec ne bo upošteval. 3. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi št. 55/IV Urada za stanovanjske zadeve Mestne občine Velenje, dne 21. 12. 2007 ob 12.30. Predstavniki ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika. 4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje. Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb. 5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno. 6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi. VII. Informacije: vse informacije in pojasnila v zvezi s prodajo in ogledom nepremičnine v času razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Mestni občini Velenje pri Maksu Arliču, vodju Urada za stanovanjske zadeve, od ponedeljka do petka med 9. in 12. uro, na tel. 03/89-61-705.

AAA Zlata odličnost