Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5588. Pravilnik o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani, stran 15490.

Na podlagi 36. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 51/06 – UPB) in 16. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 36/02 – UPB in 55/07 – sprememba) je Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 9. seji dne 21. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa področje uporabe, pogoje ter vrste pomoči za kmetijska gospodarstva in druga majhna in srednja velika podjetja v skladu z:
(1) Prilogo 1 (uredbe Komisije (ES) št. 70/2001 z dne 12. januarja 2001 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe Evropske skupnosti pri pomoči za majhna in srednje velika podjetja (UL L št. 10 z dne 13. 1. 2001, str. 33, z vsemi spremembami), v nadaljevanju: priloga 1 Uredbe (ES) št. 70/2001.
(2) Uredbo Komisije (ES) št. 1857/2006 z dne 15. decembra 2006 (UL L št. 358 z dne 16. 12. 2006) o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za majhna in srednje velika podjetja, ki se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov in spremembo Uredbe komisije (ES) št. 70/2001 (UL L 358 z dne 16. 12. 2006, str. 3) (v nadaljevanju Uredba za skupinske izjeme).
(3) Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 (UL L št. 379 z dne 28. 12. 2006, str. 5) o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe o pomoči de minimis za naložbe v dopolnilne in nekmetijske dejavnosti na kmetijah.
2. člen
(način zagotavljanja sredstev)
Sredstva za pomoči za izvajanje ukrepov po tem pravilniku za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja se zagotavljajo s proračunom Občine Dol pri Ljubljani.
3. člen
(oblika pomoči)
Pomoči po tem pravilniku se dodeljujejo kot nepovratna sredstva v določeni višini za posamezne namene v obliki dotacij in subvencioniranih storitev.
Letno višino sredstev za ukrepe se za vsako leto določi s proračunom občine, nabor ukrepov pa s sklepom o razporeditvi sredstev za posamezne namene.
4. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– »pomoč« pomeni vsak ukrep, ki izpolnjuje merila iz člena 87 (1) Pogodbe;
– »kmetijski proizvodi « pomenijo proizvode iz seznama pogodbe ES, razen ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva, zajetih v Uredbi Sveta (ES) št. 104/2000, proizvode, ki se uvrščajo v oznake KN 4502, 4503 in 4504 (plutasti izdelki), proizvode, ki posnemajo ali nadomeščajo mleko in mlečne proizvode, kakor je navedeno v členu 3(2) Uredbe EGS št. 1898/87;
– »predelava kmetijskih proizvodov« pomeni vsak postopek na kmetijskem proizvodu, po katerem proizvod ostane kmetijski proizvod, razen dejavnosti na kmetijah za pripravo živalskega ali rastlinskega proizvoda za prvo prodajo;
– »trženje kmetijskih proizvodov« pomeni imeti na zalogi ali razstavljati z namenom prodaje, ponudbe za prodajo, dobave ali katerega koli drugega načina dajanja v promet, razen prve prodaje primarnega proizvajalca prodajnemu posredniku ali predelovalcu in vsake dejavnosti priprave proizvoda za tako prvo prodajo; prodaja, ki jo opravi primarni proizvajalec končnemu potrošniku, se šteje za trženje, če se opravlja v ločenih, za to namenjenih prostorih;
– majhna podjetja: pomeni podjetje, ki ima manj kot 50 zaposlenih in 10 milijonov evrov letnega prometa;
– srednje velika podjetja: imajo manj kakor 250 zaposlenih ter letni promet, ki ne presega 50 milijonov evrov in /ali letno bilančno vsoto, ki ne presega 43 milijonov evrov;
– »območja z omejenimi možnostmi« pomeni območja, kakor so jih države članice opredelile na podlagi člena 17 Uredbe (ES) št. 1257/1999;
– »kakovosten proizvod« pomeni proizvod, ki izpolnjuje merila, določena v skladu s členom 32 Uredbe (ES) št. 1698/2005.
5. člen
(vrste pomoči)
Za uresničevanje ciljev ohranjanja in razvoja kmetijstva in podeželja v občini se sredstva za izvajanje ukrepov usmerjajo preko naslednjih ukrepov:
1. Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo;
2. Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov;
3. Pomoč v zvezi z boleznimi živali in rastlin;
4. Zagotavljanje tehnične podpore v kmetijstvu.
6. člen
(cilji ukrepov)
Z uresničevanjem predlaganih pomoči, ki jih bo Občina Dol pri Ljubljani uresničevala v skladu s tem pravilnikom in sprejetim proračunom v obdobju 2007–2013, se bodo dosegli naslednji cilji sprejetih ukrepov:
– zmanjšanje proizvodnih stroškov,
– izboljšanje in preusmeritev proizvodnje,
– izboljšanje kakovosti,
– ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali,
– boljše izkoriščanje naravnih virov (pašnikov in travnikov),
– spodbujati raznolikost kmetijskih dejavnosti.
7. člen
(upravičenci do pomoči)
Upravičenci do pomoči so:
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine oziroma tisti upravičenci kmetijskih gospodarstev, ki imajo svojo MID številko in so s tem vpisana v register kmetijskih gospodarstev;
– člani kmetijskega gospodinjstva, ki imajo stalno prebivališče na naslovu nosilca dejavnosti;
– organizacije, ki so registrirane za izvajanje aktivnosti, znotraj tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije;
– registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije;
– pravne in fizične osebe, ki se ukvarjajo z dopolnilno dejavnostjo na kmetiji, imajo stalno bivališče oziroma sedež v občini, so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo v lasti oziroma v uporabi kmetijska zemljišča, ki ležijo na območju občine.
8. člen
(način dodeljevanja pomoči)
Pomoči se bodo dodeljevale na podlagi izvedenega javnega razpisa, objavljenega v glasilu Občine, skladno s pogoji in po postopku, določenem v veljavnih predpisih.
Za izvedbo javnega razpisa župan s sklepom imenuje strokovno komisijo za izvedbo javnega razpisa za pridobitev pomoči za kmetijsko dejavnost (v nadaljevanju: komisija), ki je sestavljena iz 3 članov. Strokovna služba pripravi razpisno dokumentacijo, objavi javni razpis v občinskem glasilu ter na spletnih straneh občine, komisija pa obravnava pravočasno prispele popolne prijave, po potrebi opravlja oglede na terenu in pripravi predlog za razdelitev sredstev, ki ga potrdi župan v okviru proračunskih sredstev za namene iz tega pravilnika ter izda odločbo upravičencem o dodeljenih sredstvih.
9. člen
(letni program ukrepov)
Letni program ukrepov pripravi strokovna služba občine na osnovi določil pravilnika in mora vsebovati najmanj:
– navedbo ukrepa,
– višino razpoložljivih sredstev za posamezni ukrep,
– predmet podpore, pogoje upravičenosti, opravičljive stroške, upravičence in finančne določbe za dodelitev sredstev iz pravilnika in druge pogoje, ki jih ta pravilnik ne določa.
10. člen
(merila in kriteriji)
Merila in kriteriji za dodeljevanje državnih pomoči po tem pravilniku so podrobneje določena v javnem razpisu.
11. člen
(javni razpis)
1. Javni razpis mora vsebovati:
– namene, za katere se dodeljujejo pomoči (vrste pomoči in ukrepe),
– predmet podpore,
– rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev pomoči,
– pogoje in kriterije upravičenosti za dodelitev sredstev,
– upravičence za dodelitev sredstev,
– upravičene stroške,
– morebitne omejitve,
– finančne določbe (intervencijsko stopnjo bruto pomoči, najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči),
– okvirno višino razpisanih sredstev za posamezni ukrep,
– merila za ocenjevanje vlog,
– navedbo dokumentacije, ki mora biti priložena vlogi, vsebino zahtevka,
– rok za vložitev zahtevkov,
– naslov za vložitev zahtevkov in pridobitev razpisne dokumentacije,
– način reševanja vlog,
– odpiranje vlog,
– rok, do katerega bodo prosilci obveščeni o izidu razpisa,
– druga obvezna določila, navedena v Pravilniku o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.
2. Zahtevki morajo vsebovati z razpisom zahtevane podatke, predvsem:
– osnovne podatke o prosilcu (ime, naziv, sedež), KMG-MID številko, davčno številko, številko računa za nakazilo sredstev,
– namen zahtevka,
– izjavo o točnosti navedenih podatkov,
– izjavo, da upravičenec za ta namen v tekočem letu še ni prejel sredstev iz državnega ali občinskega proračuna ali mednarodnih virov, če pa je njeno višino pridobi občina od izplačevalca oziroma njeno višino dokaže vlagatelj z ustrezno dokumentacijo,
– v primeru naložb izjavo, da upravičenec ni podjetje v težavah,
– druge zahtevane priloge.
II. UKREPI
SKUPINSKE IZJEME ZA KMETIJSTVO
12. člen
Naložbe v kmetijska gospodarstva za primarno proizvodnjo (4. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet pomoči
Pomoči bodo dodeljene naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, ki jih opredeljuje Priloga 1 k Pogodbi;
– Posodabljanje kmetij
– Urejanje pašnikov.
Najvišji znesek dodeljene pomoči posameznemu podjetju ne sme preseči 400.000 € v kateremkoli obdobju treh proračunskih let ali 500.000 €, če je podjetje na območju z omejenimi možnostmi. Omejitev velja skupno za sredstva prejeta iz nacionalnih virov in virov lokalnih skupnosti.
1. Posodabljanje kmetijskih gospodarstev
Pomoči se dodelijo za naložbe v živinorejsko in rastlinsko proizvodnjo na kmetijskih gospodarstvih:
– stroški za pripravo načrta za novogradnjo in adaptacijo hlevov;
– stroški za nakup materiala za adaptacijo hlevov in ureditev izpustov;
– stroški za nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije za integrirano in ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov;
– stroški za nakup opreme hlevov (mlekovodi itd ...);
– stroški za nakup materiala za gradnjo ali adaptacijo pomožnih živinorejskih objektov (gnojne jame, gnojišča, seniki, silosi itd ...);
– stroški nakupa rastlinjaka in montaže ter opreme;
– skladišč za krmo s pripadajočo opremo;
– nakup kmetijskih zemljišč do 10% vrednosti naložbe v primeru izgradnje hleva in širitve kmetijske proizvodnje;
– splošni stroški na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc).
A: Specifični pogoji upravičenosti:
Upravičenci za pridobitev pomoči morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti ustrezno dovoljenje za izvedbo investicije; v primeru adaptacije je priglasitev del,
– predložiti morajo potreben načrt ureditve hleva s popisom del, opreme in tehnologijo reje,
– projekti po izvedeni investiciji morajo ustrezati razpisnim kriterijem,
– račun o plačilu poslovnega načrta, potrjen s strani kmetijske svetovalne službe ali druge pooblaščene organizacije.
B: Upravičeni stroški:
– stroški adaptacije hlevov zaradi prilagajanja standardom, temelječih na zakonodaji Skupnosti (stroški obnove kritine objektov kmetijskega gospodarstva, te stroške vključite pri adaptaciji hlevov);
– stroški nakupa in montaže nove tehnološke opreme za krmljenje, molžo in izločke;
– stroški informacijske opreme vključno z računalniškimi programi;
– nakup materiala, opreme in stroški izgradnje pomožnih živinorejskih objektov;
– nakup nove in rabljene kmetijske mehanizacije za integrirano in ekološko pridelavo kmetijskih pridelkov;
– stroški nakupa in postavitve rastlinjaka s pripadajočo opremo;
– splošni stroški na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc).
Finančne določbe:
– najmanjši znesek dodeljene pomoči je 250 €, najvišji znesek pa 2.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto. Letni znesek dodeljene pomoči ne sme preseči 40% upravičenih stroškov.
2. Urejanje pašnikov
Naložbe v postavitev pašnikov in izvedba agromelioracijskih del pri agromelioracijah;
– stroški izdelave načrta za ureditev pašnika;
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ali leseno ograjo in pregraditev pašnika na pašne črednike (koli, žica, izolatorji, pašni aparat …);
– stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino.
A: Specifični pogoji upravičenosti:
– izdelan načrt ureditve pašnika s popisom del, opreme in tehnologijo paše;
– minimalna površina pašnika, ki se ureja, mora biti 1 ha.
B: Upravičeni stroški:
– stroški za nakup opreme za ograditev pašnikov z električno ograjo in pregraditev pašnika na pašne čredinke, stroški nakupa opreme za ureditev napajališč za živino;
– stroški odstranjevanja skal, zarasti, ravnanja zemljišča, nasipanja: stroški strojnih storitev;
– splošni stroški na področju izdatkov (honorarji arhitektov, inženirjev in svetovalcev, stroški za študije izvedljivosti, nakup patentov in licenc).
Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov;
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči je 200 €, najvišji znesek pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Pomoč se lahko dodeli le kmetijskim gospodarstvom, ki niso podjetja v težavah.
13. člen
Pomoč v zvezi z boleznimi živali in rastlin (10. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Med podpore štejejo nadomestila kmetom za stroške preprečevanja in izkoreninjenja bolezni živali ali rastlin ali napada škodljivcev, ki nastanejo s stroški za zdravstvene preglede, testiranje in druge ukrepe spremljanja, nakupom in uporabo cepiva in zdravil.
II. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve pomoči so čebelarji, ki imajo sedež na območju Občine Dol pri Ljubljani.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– dokazila o stroških preventivnih ukrepov.
IV. Upravičeni stroški:
– Stroški nakupa in uporabe zdravil za zatiranje varoe,
– Stroški nakupa hlapilnikov za zdravljenje čebel,
– Stroški obnove panjev in nakupa panjev.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– Pomoč se dodeli do 40% stroškov v obliki subvencioniranih storitev in ne sme vključevati neposrednih plačil v denarju proizvajalcem.
14. člen
Pomoč za spodbujanje kakovostnih kmetijskih proizvodov (14. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Predmet podpore je spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov, ki izhajajo iz nacionalne sheme kakovosti, ki jih priznavajo države članice. Poseben značaj končnega (kakovostnega) proizvoda se določi na podlagi podrobnih zavez glede načina kmetovanja, ki zagotavlja:
– posebne značilnosti proizvoda,
– kakovost, ki občutno presega standarde glede na varstvo zdravja ljudi, živali in rastlin, dobrega počutja živali in zaščite okolja,
– vključene so obvezne specifikacije proizvodov, ki jih preverja inšpekcijski organ,
– sheme so pregledne in dostopne vsem proizvajalcem.
II. Upravičenci:
Upravičenci do dodelitve sofinanciranja spodbujanja proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov so nosilci kmetijskih gospodarstev, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine in sedež na območju občine.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Pomoč mora biti dostopna vsem upravičencem na območju, na podlagi kriterijev, ki bodo določena v javnem razpisu. Če storitve zagotavljajo skupine proizvajalcev ali druge kmetijske organizacije za vzajemno pomoč, članstvo v takih skupinah ali organizacijah ne sme biti pogoj za dostop do storitev. Vsak prispevek nečlanov za kritje upravnih stroškov skupine ali organizacije se omeji na sorazmerne stroške za zagotavljanje storitve.
– Izvajalci pomoči za spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov po tem pravilniku so organizacije, ki so registrirane za to dejavnost.
– Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
IV. Upravičeni stroški:
Pomoč se lahko odobri za pokritje stroškov naslednjih dejavnosti, če so v zvezi z izboljšanjem kakovosti kmetijskih proizvodov:
– stroški za uvedbo sistemov zagotavljanja kakovosti po standardih ISO 9000 in 14000;
– stroški za uvedbo sistemov na temelju analize tveganj in kritičnih nadzornih točk (HACCP);
– stroški za uvedbo sistemov sledljivosti;
– stroški za uvedbo sistemov za zagotavljanje upoštevanja pristnosti in tržnih normativov ali programov presoje vplivov na okolje.
V. Finančne določbe:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 100 €, najvišji pa 1000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
15. člen
Zagotavljanje tehnične podpore (15. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
I. Predmet podpore:
Med podpore za zagotavljanje tehnične podpore štejejo:
1. usposabljanje in izobraževanje kmetov v okviru društvene dejavnosti;
2. izobraževanje, usposabljanje in informiranje kmetov in članov njihovih družin.
Pomoč se dodeli primarnim kmetijskim proizvajalcem za primarno kmetijsko proizvodnjo.
II. Upravičenci:
1. registrirana stanovska in interesna združenja in zveze, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije;
2. organizacije, ki so registrirane za izvajanje tehnične pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije;
3. nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki se usposabljajo v letu 2007;
4. do storitev, ki jih opravijo upravičenci iz 1. in 2. točke drugega odstavka tega člena, so nosilci kmetijskih gospodarstev in njihovi družinski člani, ki so vpisani v register kmetijskih gospodarstev in imajo kmetijske površine na območju Občine Dol pri Ljubljani.
Občina z izvajalci sklene pogodbo, v kateri opredeli posamezne naloge, časovne roke za izvedbo le-teh ter način izvedbe plačil.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
Upravičenci pod točko ena in dva prejšnjega odstavka morajo k vlogi predložiti letni program dela, upravičenci pod alinejo tri pa dokazila, zahtevana z javnim razpisom.
IV. Upravičeni stroški:
1. Na področju organiziranja in izvedbe izobraževalno-strokovnih programov s področja pridelave kmetijskih pridelkov in obdelovanja zemeljskih površin. Pomoč se dodeli za kritje:
– stroškov organiziranja programov usposabljanja za organizacije, stanovska in interesna združenja ter zveze, registrirane za delovanje in izvajanje pomoči na področju kmetijstva na območju občine ali regije,
– stroškov izobraževanja.
2. Na področju organizacije forumov za izmenjavo znanj med gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanje na njih:
– stroški udeležbe,
– potni stroški,
– stroški izdaje publikacij,
– najemnine in opremljanje razstavnih prostorov,
– materialni stroški priprave in dostave izdelkov za razstave, ocenjevanja pridelkov,
– simbolične nagrade, podeljene na tekmovanjih do vrednosti 50 EUR na nagrado in zmagovalca.
3. Stroški publikacij, katalogov, spletišč, ki predstavljajo dejanske podatke o proizvajalcih iz dane regije ali proizvajalcev danega proizvoda, če so informacije in predstavitve nevtralne in imajo zadevni proizvajalci enake možnosti, da se predstavijo v publikaciji (kritje stroškov priprave in tiska katalogov, kritje stroškov vzpostavitve internetne strani).
V. Finančne določbe:
– pomoč lahko krije do 40% stroškov,
– pomoč se dodeli v obliki subvencioniranih storitev.
VI. Pogoji pridobitve pomoči:
– račun oziroma potrdilo o vplačilu stroškov izobraževanja, tečaja, kjer se pridobivajo specialna znanja s področja kmetijske pridelave in obdelovanja zemeljskih površin.
SPLOŠNA PRAVILA ZA GOSPODARSTVO (DE MINIMIS) (2. člen Uredbe komisije (ES) št. 1998/2006)
16. člen
Naložbe za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Z ukrepom želimo ustvariti pogoje in možnosti za ustvarjanje novih delovnih mest ter realizacijo poslovnih idej članov kmečkega gospodinjstva. Namenjen je naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.
I. Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
– predelava kmetijskih proizvodov;
– turizem na kmetiji;
– dejavnost (storitve in izdelki), povezani s tradicionalnimi znanji na kmetiji;
– pridobivanje in prodaja energije iz obnovljivih virov na kmetiji;
– kompostiranje organskih snovi.
II. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Dol pri Ljubljani.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta;
– nakup nove opreme;
– promocija;
– splošni stroški.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 40% upravičenih stroškov.
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli upravičencu, ne sme presegati 200.000 € bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
17. člen
Naložbe v opravljanje storitev in trženje proizvodov in storitev s kmetij
I. Predmet podpore:
Predmet sofinanciranja so naložbe za sledeče vrste namenov:
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov na kmetijah,
– neposredna prodaja kmetijskih proizvodov izven kmetije,
– storitve s kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo, opremo, orodji in živalmi ter oddaja le-teh v najem,
– izobraževanje na kmetijah, povezano s kmetijsko, gozdarsko in dopolnilno dejavnostjo na kmetiji.
II. Upravičenci:
Nosilci kmetijskih gospodarstev in člani kmečkega gospodinjstva, ki se ukvarjajo ali se bodo ukvarjali z dopolnilnimi dejavnostmi na kmetijskem gospodarstvu, ki je vpisano v register kmetijskih gospodarstev ter ima sedež in kmetijske površine na območju Občine Dol pri Ljubljani.
III. Splošni pogoji upravičenosti:
– upravičenci morajo izpolnjevati vse pogoje za opravljanje dopolnilne dejavnosti, določene v javnem razpisu, skladno z veljavno zakonodajo in Uredbo o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnile dejavnosti na kmetiji;
– dejavnost se mora opravljati v okviru dopolnilne dejavnosti na kmetiji še vsaj naslednjih 5 let po zaključeni investiciji.
IV. Upravičeni stroški:
– vsi stroški v zvezi z izgradnjo ali obnovo objekta,
– nakup nove opreme,
– promocija,
– ostali splošni stroški.
V. Finančne določbe:
– bruto intenzivnost pomoči:
– do 50% upravičenih stroškov,
– najmanjši/največji znesek dodeljene pomoči:
Najmanjši znesek dodeljene pomoči znaša 500 €, največji pa 5.000 € na kmetijsko gospodarstvo na leto.
Skupna pomoč »de minimis«, dodeljena kateremukoli podjetju, ne sme presegati 200.000 € bruto v kateremkoli obdobju treh proračunskih let.
18. člen
Kumulacija (19. člen Uredbe komisije (ES) št. 1857/2006)
Najvišji zneski pomoči, določeni v členih 12 do 18 tega pravilnika, se uporabljajo ne glede na to, ali se podpora za projekt ali dejavnost v celoti financira iz državnih ali lokalnih sredstev ali pa se delno financira iz sredstev Skupnosti.
V zvezi z istimi stroški se pomoč izvzeta z Uredbo ES št. 1857/2006, ne sme kumulirati z drugo državno pomočjo po členu 87(1) Pogodbe ali s finančnimi prispevki držav članic, vključno s tistimi iz drugega pododstavka člena 88(1) Uredbe (ES) št. 1698/2005, ali s finančnimi sredstvi Skupnosti zvezi z nekaterimi upravičenimi stroški, če bi bila s tako kumulacijo presežena največja dovoljena intenzivnost pomoči določena z Uredbo ES št. 1857/2006.
Pomoč izvzeta z Uredbo (ES) št. 1857/2006 se ne sme kumulirati s podporo de minimis v smislu Uredbe (ES) št. 1860/2004 glede na iste upravičene odhodke ali naložbeni projekt, če bi bila s tako kumulacijo presežena intenzivnost pomoči, določena v Uredbi ES št. 1857/2006 in v tem pravilniku.
III. NADZOR IN SANKCIJE
19. člen
(Nadzor in sankcije)
Nadzor nad namensko porabo sredstev opravlja komisija, opredeljena v 8. členu tega pravilnika.
V primeru nenamenske porabe sredstev, pridobljenih po tem pravilniku, mora prejemnik sredstva vrniti v celoti s pripadajočimi zakonskimi obrestmi. Prejemnik izgubi tudi pravico do pridobitve drugih sredstev po tem pravilniku za naslednji dve leti.
IV. KONČNI DOLOČBI
20. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 39/04).
21. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja za programsko obdobje 2007–2013.
Št. 4410-0002/2007-3
Dol pri Ljubljani, dne 21. novembra 2007
Župan
Občine Dol pri Ljubljani
Primož Zupančič l.r.

AAA Zlata odličnost