Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5621. Odlok o 3. rebalansu proračuna Občine Šentrupert za leto 2007, stran 15556.

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 30/02) in Odloka o proračunu Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 56/07) ter 19. in 95. člena Statuta Občine Šentrupert je Občinski svet Občine Šentrupert na 10. redni seji dne 28. 11. 2007 sprejel
O D L O K
o 3. rebalansu proračuna Občine Šentrupert za leto 2007
1. člen
V Odloku o proračunu Občine Šentrupert za leti 2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 56/07) se v 3. členu drugi odstavek spremeni, tako,da se glasi:
»Proračun Občine Šentrupert za leto 2007 se določa v naslednjih zneskih:
+--------------------------------------------+-----------------+
|A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV      |      v EUR|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|Skupina   |Podskupina kontov       | Proračun 2007 |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|I.     |SKUPAJ PRIHODKI        |    2.045.322|
|      |(70+71+72+73+74)        |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |TEKOČI PRIHODKI (70+71)    |    1.662.275|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|70     |DAVČNI PRIHODKI        |    1.517.356|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |700 Davki na dohodek in dobiček|    1.321.262|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |703 Davki na premoženje    |     121.207|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |704 Domači davki na blago in  |      74.887|
|      |storitve            |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |706 Drugi davki        |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|71     |NEDAVČNI PRIHODKI       |     144.919|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |710 Udeležba na dobičku in   |      14.585|
|      |dohodki od premoženja     |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |711 Takse in pristojbine    |      2.090|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |712 Denarne kazni       |      3.500|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |713 Prihodki od prodaje blaga |      22.000|
|      |in storitev          |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |714 Drugi nedavčni prihodki  |     102.744|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|72     |KAPITALSKI PRIHODKI      |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |720 Prihodki od prodaje    |         |
|      |osnovnih sredstev       |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |722 Prihodki od prodaje    |         |
|      |zemljišč in nema. premoženja  |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|73     |PREJETE DONACIJE        |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |730 Prejete donacije iz domačih|         |
|      |virov             |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |731 Prejete donacije iz tujine |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|74     |TRANSFERNI PRIHODKI      |     383.047|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |740 Transferni prihodki iz   |     383.047|
|      |drugih javnofinančnih     |         |
|      |institucij           |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |Podskupina kontov       | Proračun 2007 |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|II.     |SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)  |    2.045.322|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|40     |TEKOČI ODHODKI         |     720.611|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |400 Plače in drugi izdatki   |      79.623|
|      |zaposlenim           |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |401 Prispevki delodajalcev za |      13.537|
|      |socialno varnost        |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |402 Izdatki za blago in    |     593.551|
|      |storitve            |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |403 Plačila domačih obresti  |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |409 Rezerve          |      33.900|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|41     |TEKOČI TRANSFERI        |     601.958|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |410 Subvencije         |      33.730|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |411 Transferi posameznikom in |     310.427|
|      |gospodinjstvom         |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |412 Transferi neprofitnim   |     114.850|
|      |organiz. in ustanovam     |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |413 Drugi tekoči domači    |     142.951|
|      |transferi           |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|42     |INVESTICIJSKI ODHODKI     |     555.932|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |420 Nakup in gradnja osnovnih |     555.932|
|      |sredstev            |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|43     |INVESTICIJSKI TRANSFERI    |     166.821|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |430 Investicijski transferi  |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |431 Investicijski transferi  |     133.000|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |432 Investicijski transferi  |      33.821|
+------------+-------------------------------+-----------------+
|III.    |PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I.- II) |         |
|      |PRORAČINSKI PRIMANJKLJAJ (I.- |         |
|      |II)              |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|                      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB    |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|IV.     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |         |
|      |IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
|      |(750+751+752)         |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|75     |PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |750 Prejeta vračila danih   |         |
|      |posojil            |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |751 Prodaja kapitalskih deležev|         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |752 Kupnine iz naslova     |         |
|      |privatizacij          |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|V.     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |         |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
|      |(440+441+442)         |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|44     |DANA POSOJILA IN POVEČANJE   |         |
|      |KAPITALSKIH DELEŽEV      |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |440 Dana posojila       |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |441 Povečanje kapitalskih   |         |
|      |deležev in naložb       |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |442 Poraba sredstev kupnin iz |         |
|      |naslova privatizacije     |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|VI.     |PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN |         |
|      |SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV |         |
|      |(IV.-V.)            |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|                      |         |
+--------------------------------------------+-----------------+
|C. RAČUN FINANCIRANJA            |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|VII.    |ZADOLŽEVANJE (500)       |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|50     |ZADOLŽEVANJE          |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |500 Domače zadolževanje    |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|VIII.    |ODPLAČILA DOLGA        |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|      |550 Odplačila domačega dolga  |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|IX.     |SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA  |         |
|      |RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-  |         |
|      |VIII.)             |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|X.     |NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
|XI.     |NETO FINANCIRANJE (VI.+VII-  |         |
|      |VIII-IX.=-III)         |         |
+------------+-------------------------------+-----------------+
Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na konte, določene s predpisanim enotnim kontnim načrtom.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od dneva sprejema tega odloka na Občinskem svetu Občine Šentrupert dalje.
Prilogi – posebni del rebalansa proračuna ter načrt razvojnih programov se objavita na spletni strani Občine Šentrupert: http:\\www.sentrupert.si\.
Št. 348/2007
Šentrupert, dne 28. novembra 2007
Župan
Občine Šentrupert
Rupert Gole l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti