Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

Št. 213/2007 Ob-32985/07 , Stran 7787
1. Prodajalec: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci. 2. Predmet prodaje so navedena zemljišča kot celota (prodajajo se skupaj oziroma v enem sklopu): Zemljišče s parc št. 897/1 k.o. Radenci: njiva v izmeri 733 m2, Zemljišče s parc št. 897/2 k.o. Radenci: njiva v izmeri 733 m2, Zemljišče s parc št. 897/3 k.o. Radenci: njiva v izmeri 733 m2, Zemljišče s parc št. 897/4 k.o. Radenci: njiva v izmeri 1.111 m2, Zemljišče s parc št. 897/5 k.o. Radenci: njiva v izmeri 873 m2. Zemljišča so v prostorskih sestavinah planskih aktov (družbenem planu občine) opredeljena kot stavbno zemljišče-poselitveno območje. Za zemljišča velja Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za Občino Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin št. 6/05, 23/06 in 19/07). Potrdilo o namenski rabi zemljišč z grafičnimi prilogami je na vpogled na sedežu Občine Radenci. Kupec si mora sam zgraditi priključke na komunalno infrastrukturo in urediti dovoz (cesto) iz državne ceste (in sicer regionalne ceste) na zemljišča, ki je že geodetsko odmerjen ali drugje, za kar si mora pridobiti v skladu z veljavno zakonodajo ustrezne projektne pogoje, soglasja, dovoljenja oziroma vso potrebno dokumentacijo. Na zemljiščih s parc. št. 897/4 in 897/5 k.o. Radenci je v zemljiški knjigi vknjižena služnostna pravica v korist Elektro Maribor d.d. Občina Radenci s prodajo obdrži oziroma dobi služnostno pravico na vseh morebitnih vodih in napravah gospodarske javne infrastrukture, ki se nahaja na in pod zemljišči. Služnost se ustanovi za potrebe poprave, vzdrževanja in modernizacije, ki se nanašajo na izboljšanje gospodarske javne infrastrukture ter morebitno sanacijo, dostop in dovoz oseb pooblaščenih za taka dela (vzdrževalci), ki jih bo naročila Občina Radenci s tem, da se vzpostavi stanje kot je bilo pred začetkom vzdrževalnih del, vse na stroške Občine Radenci. Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo. 3. Vrsta pravnega posla, ki je predmet javnega zbiranja ponudb: prodaja stvarnega premoženja. 4. Cena zemljišč kot celote: izhodiščna cena je 70.340 EUR. V izhodiščni ceni ni zajet davek na dodano vrednost (DDV) po predpisani stopnji 20% oziroma davek na promet z nepremičninami, ki ga je kupec dolžan, poleg kupnine, plačati na ponujeno ceno. 5. Nepremičnine se odprodajo kot celota, po načelu »videno – kupljeno«, prodajalec ne odgovarja za stvarne in pravne napake predmeta prodaje. 6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS ali v drugi državi članici EU, fizične osebe, ki so državljani RS oziroma druge države članice EU, in sicer tako, da do navedenega roka pošljejo ponudbo, kot je opisano spodaj. 7. Rok in način oddaje ponudbe: pisne ponudbe z dokazili naj zainteresirani ponudniki pošljejo priporočeno po pošti na naslov: Občina Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci ali oddajo v tajništvu Občine Radenci. Pisne ponudbe je potrebno v zaprti kuverti dostaviti do vključno 17. 12. 2007 do 12. ure. Na zaprti ovojnici mora biti pod naslovom občine vidno (poudarjeno) navedeno »Ne odpiraj! – Ponudba za nakup nepremičnin«. 8. Ponudba mora biti izdelana tako, da vsebuje: – pravne osebe morajo k ponudbi priložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične osebe potrdilo o državljanstvu, – fizične osebe in samostojni podjetniki posamezniki morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo osebnega dokumenta, – pravne osebe morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, ID za DDV, matično številko, številko transakcijskega računa, navedbo zakonitega zastopnika in podpisnika pogodbe, – navedbo nepremičnin, ki so predmet javne ponudbe, – ponujeno ceno – pri čemer cena (brez DDV) ne sme biti nižja od izhodiščne, – izjavo ponudnika, da soglaša z razpisnimi pogoji, – dokazilo o plačani varščini. 9. Rok vezanosti ponudnikov na dano ponudbo: 30 dni. 10. Varščina: ponudniki morajo v roku za oddajo ponudb vplačati varščino v višini 10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, brez upoštevanega davka na dodano vrednost (DDV). Varščino je potrebno nakazati na račun Občine Radenci, št. 01300-0100012753, sklic: 00897. Dokazilo oziroma kopijo dokazila o plačilu varščine mora ponudnik predložiti ponudbi, saj bo upoštevana le ponudba z dokazilom o plačani varščini. Plačana varščina bo izbranemu ponudniku brezobrestno vračunana v kupnino, neizbranim ponudnikom pa bo vrnjena brez obresti v roku 30 dni po končanem izboru najugodnejšega ponudnika. 11. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika: kriterij je najvišja ponujena cena. Izbran bo tisti ponudnik, ki bo ponudil najvišjo kupnino nad izhodiščno ceno. O najugodnejšem ponudniku bo odločal župan Občine Radenci. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in nadzor postopkov razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Radenci, ki bo po zaključku postopka predlagala županu izbor najugodnejšega ponudnika. 12. Izbrani ponudnik mora podpisati pogodbo v roku 15 dni od prejema poziva prodajalca k podpisu pogodbe. Če izbrani ponudnik v zgoraj določenem roku ne podpiše pogodbe, varščina zapade v korist Občine Radenci in velja, da je izbrani ponudnik odstopil od svoje ponudbe, občina pa lahko sklene pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom ali odstopi od prodaje. 13. Kupnino za nepremičnine, ki so predmet prodaje mora izbrani ponudnik poravnati v roku 8 dni od izstavitve računa s strani prodajalca. Plačilo kupnine v roku je bistvena sestavina pravnega posla. Izbrani ponudnik prevzame nepremičnine v last in posest s vknjižbo lastninske pravice v zemljiško knjigo, ki bo izvedena po plačilu celotne kupnine. 14. Stroške overitve in sestave prodajne pogodbe pri notarju, DDV, davek na promet z nepremičninami in stroške vknjižbe lastninske pravice v zemljiško knjigo krije kupec. 15. Nepopolne ponudbe, ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene, ponudbe ki bodo prispele po preteku roka za oddajo ponudb (nepravočasne ponudbe), ponudbe s pogoji v nasprotju s tem razpisom in ponudbe, za katere ne bo vplačana varščina, ne bodo upoštevane. 16. Ponudnik lahko ponudbo za nakup nepremičnin umakne, ali jo dopolni do roka za oddajo ponudbe, ki je določen v javnem razpisu. V primeru umika ponudbe se varščina ne vrne. 17. Komisijsko odpiranje ponudb bo dne 19. 12. 2007 ob 12. uri na sedežu Občine Radenci, v pisarni župana. Pri odpiranju ponudb lahko sodelujejo tudi ponudniki in njihovi zastopniki ter pooblaščenci s pooblastili. 18. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika pisno obveščeni. 19. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Župan Občine Radenci, ali imenovana komisija v soglasju z županom, lahko kadarkoli ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti, ne da bi za to navedla razloge, pri čemer se ponudnikom povrne že vplačana varščina. 20. Dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnin lahko zainteresirani ponudniki dobijo na Občini Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci (tel. 02/566-96-10).

AAA Zlata odličnost