Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5602. Sklep o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper (po ZUNPP), stran 15511.

Na podlagi 46. in v povezavi z 95. in 96. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07) ter 42. člena Statuta Mestne občine Koper (Uradni list RS, 40/00, 30/01, 29/03, 90/05 in 67/06) je župan Mestne občine Koper dne 29. 11. 2007 sprejel
S K L E P
o pričetku postopka priprave sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper (po ZUNPP)
1. Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper (po ZUNPP)
1.1. Ocena stanja
Mestna občina Koper je do sprejetje tega sklepa v letu 2004 končala zadnji postopek sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper. Plan je izdelan na DKN 1:5000.
V skladu z določili ZUreP-1 je Mestna občina Koper pristopila tako k izdelavi lastnih strokovnih podlag za SPRO, kot tudi tistih, ki so bile izdelane v okviru izdelave Regionalne zasnove prostorskega razvoja Južne Primorske. Ker pa se je medtem spremenila prostorska zakonodaja: s 1. 5. 2007 je začel veljati ZPNačrt, se je vodstvo Mestne občine Koper odločilo, da izkoristi prehodna določila novega zakona in izvede pred izdelavo OPN urgentne spremembe veljavnega dolgoročnega plana.
Pravna podlaga za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper so prehodna določila ZPNačrt, predvsem 96. člen.
1.2. Razlogi
Razlog za pripravo sprememb in dopolnitev dolgoročnega prostorskega plana Mestne občine Koper je v spremembi sistema urejanja prostora, ki jo je uvedel Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt). V skladu s 96. členom ZPNačrt lahko občina v 24 mesecih po uveljavitvi predpisov iz petega odstavka 39. člena zakona ZPNačrt še spreminja in dopolnjuje svoje prostorske plane ob smiselni uporabi določb ZPNačrt.
2. Območje in vsebina sprememb in dopolnitev Dolgoročnega prostorskega plana Mestne občine Koper
Mestna občina Koper bo izvedla Spremembe in dopolnitve prostorskega plana za naslednja svoja območja:
– sprememba območij urbanega zelenja v zazidljive površine namenjene izgradnji turističnih in športno rekreacijskih naprav in objektov (skupaj 10 lokacij: predlog spremembe številka 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,14);
– sprememba območij gozdnih in kmetijskih površin v zazidljive površine za turistično dejavnost (skupaj 7 lokacij: predlog spremembe številka 1, 12, 13, 17, 18, 19) in
– sprememba namembnosti kmetijskih površin za športne rekreacijske površine za ureditev športnih naprav (skupaj 2 lokaciji: predlog spremembe številka 15 in 16).
3. Način pridobitve strokovnih rešitev
3.1. Izdelava variantnih rešitev za spremembe in dopolnitve prostorskega plana Mestne občine Koper ni potrebna.
3.2. Za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper bo. pripravljavec pridobi ažurne geodetske podlage v merilu 1:5000 (DKN in DTN). Če se bodo v postopku priprave izkazalo, da je za kakšno območje sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper potrebno še podrobneje preveriti, bo pripravljavec pridobil še dodatne strokovne preveritve in rešitve.
4. Faze in roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper (SDPP)
Predvideni roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorskega plana Mestne občine Koper so:
– sklep o začetku priprave – november 2007;
– priprava osnutka spremembe plana ter posredovanje na MOP za pridobitev smernic nosilcev urejanja prostora – december 2007;
– predstavitev smernic in usklajevanje – januar 2008;
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka vključno z javno obravnavo – februar 2008,
– priprava predloga ter posredovanje tega MOP za pridobitev mnenj – april 2008;
– pridobitev sklepa MOP o potrditvi predloga – junij 2008;
– sprejem odloka o na občinskem svetu ter objava v Uradnem listu – avgust 2008.
5. Navedba nosilcev urejanja prostora
Nosilci urejanja prostora, ki bodo podali smernice za načrtovane prostorske ureditve iz njihove pristojnosti, so:
– Ministrstvo RS za okolje in prostor;
– Ministrstvo RS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
– Ministrstvo RS za promet;
– Ministrstvo RS za kulturo;
– Ministrstvo RS za obrambo;
– Ministrstvo RS za gospodarstvo;
– Elektro Slovenije, Ljubljana;
– Komunala Koper d.o.o.;
– Javno podjetje Rižanski vodovod Koper d.o.o;
– Elektro Primorska d.d. Nova Gorica;
– Telekom Slovenije.
6. Veljavnost sklepa
Sklep o začetku priprave začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije. Mestna občina Koper pošlje ta sklep Ministrstvu za okolje in prostor in vsem sosednjim občinam ter ga objavi na spletni strani Mestne občine Koper.
Št. 3505-33/2007
Koper, dne 29. novembra 2007
Župan
Mestne občine Koper
Boris Popovič l.r.
Ai sensi dell’articolo 46, in relazione agli articoli 95 e 96 della Legge sulla pianificazione territoriale (Gazzetta ufficiale della RS, n. 33/07), in virtù dell’articolo 42 dello Statuto del Comune città di Capodistria (Gazzetta ufficiale della RS, n. 40/00, 30/01, 29/03, 90/05 e 67/06), il Sindaco del Comune città di Capodistria, il giorno 29. 11. 2007, ha approvato la
D E L I B E R A
sull’avvio della procedura di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano territoriale del Comune città di Capodistria (ai sensi della “ZUNPP” – Legge sulla sistemazione degli abitati e su altri interventi nel territorio)
1. Stato di cose presenti, finalità e riferimenti legali per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano territoriale del Comune città di Capodistria (ai sensi della “ZUNPP”)
1.1. Stato di cose presenti
Nel periodo precedente l’approvazione, nel 2004, della presente delibera, il Comune città di Capodistria ha ultimato la procedura di modifiche ed integrazioni al piano territoriale del Comune città di Capodistria. Il piano è redatto su DKN (piano catastale digitale), in scala 1:5000.
Nel rispetto delle disposizioni di cui alla “ZUreP-1”, il Comune città di Capodistria ha proceduto all’elaborazione dei propri approfondimenti tecnici necessari alla SSTC (strategia dello sviluppo territoriale comunale), comune pure di quelli, elaborati nell’ambito della predisposizione del Concetto di sviluppo territoriale regionale per il Litorale meridionale. Viste però le modifiche alla normativa disciplinante la pianificazione territoriale sopraggiunte nel frattempo (il 1. 5. 2007 è entrata in vigore la “ZPNačrt”), la dirigenza del Comune città di Capodistria ha fatto ricorso alle disposizioni transitorie della nuova legge decidendo di apportare modifiche urgenti al piano a lungo termine in vigore prima ancora di procedere all’elaborazione del PTC (piano territoriale comunale).
I riferimenti legali per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano territoriale del Comune città di Capodistria sono le disposizioni transitorie della “ZPNačrt”, in particolare l’articolo 96.
1.2. Motivazione
La predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano territoriale a lungo termine del Comune città di Capodistria è motivata dal cambiamento del sistema di pianificazione territoriale introdotto dalla relativa Legge (“ZPNačrt”). Ai sensi dell’articolo 96 di tale legge, il comune ha la facoltà di apportare modifiche alla ZPNačrt e di integrare i propri piani territoriali applicando per analogia le disposizioni della stessa ZPNačrt, entro 24 mesi successivi all’entrata in vigore delle disposizioni ci cui all’articolo 39, quinto comma.
2. Zona d’intervento e contenuto delle modifiche ed integrazioni al Piano territoriale a lungo termine del Comune città di Capodistria
Le Modifiche ed integrazioni al piano territoriale del Comune città di Capodistria si riferiscono ai seguenti ambiti territoriali del medesimo:
– cambio della destinazione delle aree di verde urbano a superfici edificabili previste per la costruzione di impianti e strutture turistiche e sportivo – ricreative (in totale 10 siti: proposta di modifica numero 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,14);
– cambio della destinazione delle aree agricole e boschive a superfici edificabili previste per accogliere attività turistiche (in totale 7 siti: proposta di modifica numero 1, 12, 13, 17, 18, 19) e
– cambio della destinazione d’uso delle aree agricole a zone sportive e ricreative finalizzate alla realizzazione di impianti sportivi (in totale 2 siti: proposta di modifica numero 15 e 16,).
3. Modalità di acquisizione degli approfondimenti tecnici
3.1. Non è necessaria la predisposizione delle varianti alle modifiche ed integrazioni al piano territoriale del Comune città di Capodistria.
3.2. Ai fini della predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano territoriale del Comune città di Capodistria, l’ente procedente provvederà a premunirsi delle basi geodetiche aggiornate in scala 1:5000 (piano catastale digitale e piano digitale topografico). Se nel corso del procedimento si rendessero necessarie ulteriori verifiche riferite al singolo ambito territoriale interessato dalle modifiche ed integrazioni al piano territoriale del Comune città di Capodistria, l’ente procedente provvederà ad acquisire gli accertamenti tecnici e le soluzioni richieste.
4. Fasi e tempi di predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano territoriale del Comune città di Capodistria (MIPT)
I tempi previsti per la predisposizione delle modifiche ed integrazioni al piano territoriale del Comune città di Capodistria sono i seguenti:
– Delibera sull’avvio della predisposizione – novembre 2007;
– Elaborazione della bozza di modifica del piano e invio della medesima al Ministero dell’ambiente e del territorio al fine di acquisire le direttrici degli enti preposti alla sistemazione del territorio – dicembre 2007;
– Presentazione delle direttrici e concertazione – gennaio 2008;
– Esposizione al pubblico della bozza integrata e relativo dibattito pubblico – febbraio 2008,
– Compilazione della proposta e trasmissione della medesima al Ministero dell’ambiente e del territorio al fine di acquisire i necessari pareri – aprile 2008;
– Acquisizione della delibera del Ministero dell’ambiente e del territorio sull’approvazione della proposta – giugno 2008;
– Accoglimento del decreto in sede del consiglio comunale e pubblicazione del medesimo nella Gazzetta ufficiale – agosto 2008.
5. Elenco degli enti preposti alla sistemazione del territorio
Gli enti preposti alla sistemazione del territorio, cui si fa l’obbligo di fornire indirizzi, ciascuno nella propria sfera di competenza, finalizzati alla predisposizione dello strumento urbanistico in oggetto, sono i seguenti:
– Ministero della RS dell’ambiente e del territorio;
– Ministero della RS dell’agricoltura, foreste e alimentazione;
– Ministero della RS dei trasporti;
– Ministero della RS della cultura;
– Ministero della RS della difesa;
– Ministero della RS dell’economia;
– Elektro Slovenije, Ljubljana;
– Komunala Koper d.o.o.;
– Azienda pubblica Rižanski vodovod Koper d.o.o.;
– Elektro Primorska d.d. Nova Gorica;
– Telekom Slovenije.
6. Validità della delibera
La delibera sull’avvio della predisposizione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia. Il Comune città di Capodistria invia la presente delibera al Ministero dell’ambiente e del territorio ed a tutti i comuni limitrofi, e la pubblica sul sito web del Comune città di Capodistria.
Numero: 3505-33/2007
Capodistria, 29. novembre 2007
Il sindaco
Comune Citta’di Capodistria
Boris Popovič m.p.

AAA Zlata odličnost