Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5579. Pravilnik o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno, stran 15470.

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo – UPB1 (Uradni list RS, št. 77/07), 2. člena Zakona o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96) in 25. člena Statuta Občine Cerkno (Uradni list RS, št. 48/95) je Občinski svet Občine Cerkno na 8. redni seji dne 29. 11. 2007 sprejel
P R A V I L N I K
o izbiri in vrednotenju ljubiteljskih kulturnih programov, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem pravilnikom se določa pogoje, merila in postopke za izbiro in vrednotenje ter razdelitev sredstev, namenjenih za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih vsebin, ki so lokalnega pomena in se sofinancirajo iz proračuna Občine Cerkno.
II. VSEBINSKE DOLOČBE
2. člen
Iz proračuna Občine Cerkno se sofinancirajo naslednje vsebine, ki so nekomercialnega značaja:
– dejavnost društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirani za izvajanje kulturne dejavnosti,
– dejavnost drugih organizacij, ki imajo registrirano tudi kulturno dejavnost,
– izobraževanje vodstvenih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,
– kulturne prireditve, ki so vsakoletne, bienalne oziroma tradicionalne,
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne vsebine.
Na osnovi tega pravilnika se ne sofinancira profesionalna kultura ter vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za kulturno dejavnost.
3. člen
Izvajalci programov na področju kulture morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Cerkno,
– so registrirani za izvajanje kulturnih dejavnosti in s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju kulture,
– za članske organizacije: da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih,
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi, kar izkažejo s finančnim poročilom,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih, regionalnih in državnih tekmovanjih, če so se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. člen
Pravico do sofinanciranja kulturnih programov in projektov imajo izvajalci, ki so izbrani na podlagi javnega razpisa.
Skupni obseg sredstev za sofinanciranje ljubiteljske kulturne dejavnosti potrdi Občinski svet Občine Cerkno s sprejemom proračuna za posamezno proračunsko leto. Sredstva se razdeli po naslednjem ključu: 70% za programe, 30% pa za prireditve, ki so bile izbrane na javnem razpisu.
5. člen
Postopek dodeljevanja finančnih sredstev izvajalcem poteka vsako leto po sprejemu proračuna, in sicer po naslednjem zaporedju:
– na predlog občinske uprave Odbor za društvene in interesne dejavnosti pripravi predlog besedila javnega razpisa za zbiranje predlogov ljubiteljskih kulturnih programov in kulturnih projektov,
– objava besedila javnega razpisa na spletnem portalu Občine Cerkno ter objava povzetka javnega razpisa v lokalnem časopisu in na lokalnem radiu,
– zbiranje predlogov,
– občinska uprava opravi točkovanje prispelih vlog in pripravi predlog razdelitve sredstev,
– Odbor za društvene in interesne dejavnosti obravnava, dopolni in potrdi predlog razdelitve sredstev za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov in projektov,
– občinska uprava izda sklep o številu doseženih točk in višini dodeljenih sredstev,
– sklepanje pogodb,
– spremljanje izvajanja pogodb in nakazilo prvega obroka pripadajočih finančnih sredstev,
– obravnava poročil o izvedbi programov in projektov ter ocena skladnosti s pogodbenimi obveznostmi.
6. člen
Odbor za društvene in interesne dejavnosti, občinska uprava in predlagatelji programov ter projektov se pri pripravljanju, sprejemanju in izvajanju odločitev o izbiri kulturnih programov, ki jih iz občinskega proračuna sofinancira občina, ravnajo po merilih in kriterijih, ki so sestavni del tega pravilnika.
Občina lahko sofinancira tudi kulturna društva oziroma njihove sekcije, ki imajo sedež v drugi občini, pod pogojem, da je v tem društvu oziroma sekciji vključenih več kot polovica vseh članov občanov Občine Cerkno.
7. člen
Objava javnega razpisa mora vsebovati:
– podatke o naročniku,
– področja kulturnih dejavnosti, ki so predmet sofinanciranja,
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci, njihovi kulturni programi in projekti,
– merila in kriterije za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov,
– okvirno vrednost razpoložljivih sredstev,
– določitev obdobja za porabo sredstev,
– razpisni rok,
– način dostave predlogov,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij v zvezi z razpisom,
– informacijo o razpisni dokumentaciji,
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa.
Rok za oddajo prijav ne sme biti krajši od 30 dni.
8. člen
Izvajalci ljubiteljske kulturne dejavnosti so dolžni spoštovati določila pogodbe.
Če občinska uprava ugotovi, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbe, mu lahko zadrži izplačilo še neizplačanih sredstev ali zahteva vrnitev v ta namen že dodeljenih sredstev.
Če izvajalec sredstev ne porabi namensko, občina prekine pogodbo in zahteva vrnitev nenamensko porabljenih sredstev.
Izvajalec, ki krši določila drugega in tretjega odstavka 8. člena, ne more kandidirati za sredstva iz proračuna ob naslednjem razpisu.
9. člen
Merila, ki so določena v točkah, so priloga tega pravilnika in se uporabljajo kot izhodišče za financiranje v skladu z dejanskim obsegom in kakovostjo dejavnosti in z višino proračunskih sredstev za delovanje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Vrednost točke se izračuna za vsako proračunsko leto posebej in je odvisna od višine sredstev, ki so v proračunu določena za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti in skupne točkovne vrednosti ponujenih programov.
Višina dodeljenih sredstev posameznemu predlagatelju se izračuna na podlagi meril in navede v sklepu o sofinanciranju dejavnosti, ki ga izda občina ob zaključku razpisnega postopka.
III. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
Spremembe in dopolnitve pravilnika se sprejemajo po enakem postopku kot pravilnik.
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 410-0063/2007
Cerkno, dne 29. novembra 2007
Župan
Občine Cerkno
Jurij Kavčič l.r.
   Merila in kriteriji za sofinanciranje ljubiteljskih
      kulturnih programov v Občini Cerkno

  Opomba: 1 vaja ali 1 delovni termin = dve šolski uri (90
      minut)

+---------------+---------------------------+------------------+
|Vrsta     |Merilo           |Število točk   |
|programa,   |              |         |
|pogoj,     |              |         |
|kriterij    |              |         |
+---------------+---------------------------+------------------+
|        |Programski stroški     |3 točke/ vajo   |
|1. ODRASLI   +---------------------------+------------------+
|PEVSKI ZBORI  |Izobraževanje (maksimalno |50 točk/ izobr.  |
|        |3 izobraževanja)      |         |
|Pogoj: najmanj +---------------------------+------------------+
|3 nastopi v  |Do 10 nastopov na območju |15 točk/ nastop  |
|preteklem   |Občine Cerkno       |         |
|koledarskem  +---------------------------+------------------+
|letu.     |Do 6 nastopov na regijski |25 točk/ nastop  |
|Kriterij:   |oziroma državni prireditvi |         |
|Prizna se   +---------------------------+------------------+
|največ 45 vaj |Do 5 nastopov na      |50 točk/ nastop  |
|letno.     |prireditvi v tujini    |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Organizacija letnega    |30 točk      |
|        |koncerta          |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Materialni stroški na   |80 točk      |
|        |sezono - do 9 članov    |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Materialni stroški na   |120 točk     |
|        |sezono - od 10 do 18    |         |
|        |članov           |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Materialni stroški na   |180 točk     |
|        |sezono - od 19 članov   |         |
|        |naprej           |         |
+---------------+---------------------------+------------------+
|        |Programski stroški     |2 točki/ vajo   |
|2. OTROŠKI   +---------------------------+------------------+
|PEVSKI ZBORI  |Izobraževanje (maksimalno |50 točk/ izobr.  |
|        |3 izobraževanja)      |         |
|Pogoj: najmanj +---------------------------+------------------+
|3 nastopi v  |Do 7 nastopov na območju  |15 točk/ nastop  |
|preteklem   |Občine Cerkno       |         |
|koledarskem  +---------------------------+------------------+
|letu.     |Do 4 nastopi na regijski  |25 točk/ nastop  |
|Kriterij:   |oziroma državni prireditvi |         |
|Prizna se   +---------------------------+------------------+
|največ 45 vaj |Do 3 nastopi na prireditvi |50 točk/ nastop  |
|letno.     |v tujini          |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Organizacija letnega    |30 točk      |
|        |koncerta          |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Materialni stroški na   |75 točk      |
|        |sezono - do 9 članov    |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Materialni stroški na   |100 točk     |
|        |sezono - od 10 do 18    |         |
|        |članov           |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Materialni stroški na   |150 točk     |
|        |sezono - od 19 članov   |         |
|        |naprej           |         |
+---------------+---------------------------+------------------+
|        |Programski stroški     |3 točke/ vajo   |
|3. MANJŠA   +---------------------------+------------------+
|INSTRUMENTALNA,|Izobraževanje (maksimalno |50 točk/ izobr.  |
|VOKALNA ALI  |3 izobraževanja)      |         |
|VOKALNO    +---------------------------+------------------+
|INSTRUMENTALNA |Do 10 nastopov na območju |15 točk/ nastop  |
|SKUPINA IN   |Občine Cerkno       |         |
|LJUDSKI PEVCI +---------------------------+------------------+
|(do 12 članov) |Do 6 nastopov na regijski |25 točk/ nastop  |
|        |oziroma državni prireditvi |         |
|Pogoj: Najmanj +---------------------------+------------------+
|1 nastop v   |Do 5 nastopov na      |50 točk/ nastop  |
|preteklem   |prireditvi v tujini    |         |
|koledarskem  +---------------------------+------------------+
|letu.     |Organizacija letnega    |30 točk      |
|        |nastopa          |         |
|Kriterij:   +---------------------------+------------------+
|Prizna se   |Materialni stroški na   |120 točk     |
|največ 30 vaj. |sezono - do 4 člani    |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Materialni stroški na   |160 točk     |
|        |sezono - od 5 članov    |         |
|        |naprej           |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Izid avtorskega albuma   |200 točk     |
+---------------+---------------------------+------------------+
|        |Programski stroški     |2 točki/ na vajo |
|4. FOLKLORNA  +---------------------------+------------------+
|SKUPINA,    |Izobraževanje (maksimalno |50 točk/ izobr.  |
|MAŽORETKE   |3 izobraževanja)      |         |
|        +---------------------------+------------------+
|Pogoj: najmanj |Do 10 nastopov na območju |15 točk/ nastop  |
|1 nastop v   |Občine Cerkno       |         |
|preteklem   +---------------------------+------------------+
|koledarskem  |Do 6 nastopov na regijski |25 točk/ nastop  |
|letu.     |oziroma državni prireditvi |         |
|Kriterij:   +---------------------------+------------------+
|Prizna se   |Do 5 nastopov na      |50 točk/ nastop  |
|največ 35 vaj |prireditvi v tujini    |         |
|letno.     +---------------------------+------------------+
|        |Organizacija letnega    |30 točk      |
|        |srečanja folklornih,    |         |
|        |plesnih skupin       |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Materialni stroški na   |80 točk      |
|        |sezono - do 10 članov   |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Materialni stroški na   |120 točk     |
|        |sezono - od 11 do 20    |         |
|        |članov           |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Materialni stroški na   |180 točk     |
|        |sezono - od 21 članov   |         |
|        |naprej           |         |
+---------------+---------------------------+------------------+
|        |Programski stroški     |4 točke/ vajo   |
|5. DRAMSKA,  +---------------------------+------------------+
|GLEDALIŠKA,  |Izobraževanje (maksimalno |50 točk/ izobr.  |
|LUTKOVNA    |3 izobraževanja)      |         |
|SKUPINA    +---------------------------+------------------+
|        |Do 10 nastopov na območju |15 točk/ nastop  |
|Pogoj: Najmanj |Občine Cerkno       |         |
|1 premiera in +---------------------------+------------------+
|3 ponovitve v |Do 6 nastopov na regijski |25 točk/ nastop  |
|zadnjih dveh  |oziroma državni prireditvi |         |
|koledarskih  +---------------------------+------------------+
|letih.     |Do 5 nastopov na      |50 točk/ nastop  |
|Kriterij:   |prireditvi v tujini    |         |
|Prizna se   +---------------------------+------------------+
|največ 30 vaj. |Organizacija premiere   |30 točk      |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Materialni stroški na   |100 točk     |
|        |sezono - do 15 članov   |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Materialni stroški na   |150 točk     |
|        |sezono - od 16 članov   |         |
|        |naprej           |         |
+---------------+---------------------------+------------------+
|        |Programski stroški     |3 točke/ termin  |
|6. LIKOVNA,  +---------------------------+------------------+
|FOTOGRAFSKA,  |Izobraževanje (maksimalno |50 točk/ izobr.  |
|VIDEO IN    |3 izobraževanja)      |         |
|FILMSKA    +---------------------------+------------------+
|SKUPINA    |Do 10 razstav, projekcij  |15 točk/ nastop  |
|        |na območju         |         |
|Pogoj: Najmanj |Občine Cerkno       |         |
|1 razstava,  +---------------------------+------------------+
|projekcija v  |Do 4 razstave, projekcije |25 točk/ nastop  |
|zadnjih dveh  |na regijski        |         |
|koledarskih  |oziroma državni ravni   |         |
|letih.     +---------------------------+------------------+
|Kriterij:   |Do 4 razstave, projekcije |50 točk/ nastop  |
|Prizna se   |v tujini          |         |
|največ 25   +---------------------------+------------------+
|delovnih    |Materialni stroški na   |120 točk     |
|terminov.   |sezono - do 10 članov   |         |
|        +---------------------------+------------------+
|        |Materialni stroški na   |180 točk     |
|        |sezono - od 11 članov   |         |
|        |naprej           |         |
+---------------+---------------------------+------------------+

+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |Programski stroški   |2 točki/ termin  |
|7. RECITACIJSKA,  +-----------------------+------------------+
|LITERARNA SKUPINA |Izobraževanje     |50 točk/ izobr.  |
|IN ZALOŽNIŠTVO   |(maksimalno 3     |         |
|          |izobraževanja)     |         |
|Pogoj: Najmanj 3  +-----------------------+------------------+
|predstavitve v   |Do 10 predstavitev na |15 točk/ nastop  |
|preteklem     |območju Občine Cerkno |         |
|koledarskem letu. +-----------------------+------------------+
|Kriterij: Prizna se|Do 4 predstavitve na  |25 točk/ nastop  |
|največ 25 delovnih |regijski oziroma    |         |
|terminov.     |državni ravni     |         |
|          +-----------------------+------------------+
|          |Do 4 predstavitve v  |50 točk/ nastop  |
|          |tujini         |         |
|          +-----------------------+------------------+
|          |Materialni stroški na |120 točk     |
|          |sezono - do 10 članov |         |
|          +-----------------------+------------------+
|          |Materialni stroški na |180 točk     |
|          |sezono - od 11 članov |         |
|          |naprej         |         |
|          +-----------------------+------------------+
|          |Izid knjige, CD-    |200 točk     |
|          |plošče, kasete     |         |
|          +-----------------------+------------------+
|          |Izid časopisa in    |80 točk      |
|          |ostale publikacije   |         |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |Programski stroški   |2 točki/ termin  |
|8. OHRANJANJE   +-----------------------+------------------+
|KULTURNE DEDIŠČINE |Izobraževanje     |50 točk/ izobr.  |
|          |(maksimalno 3     |         |
|Pogoj: Najmanj 1  |izobraževanja)     |         |
|razstava,     +-----------------------+------------------+
|prireditev v    |Do 10 razstav,     |15 točk/ nastop  |
|preteklem     |prireditev na območju |         |
|koledarskem letu. |Občine Cerkno     |         |
|Kriterij: Prizna se+-----------------------+------------------+
|največ 25 delovnih |Do 4 razstave,     |25 točk/ nastop  |
|terminov.     |prireditev na regijski |         |
|          |oz. državni ravni   |         |
|          +-----------------------+------------------+
|          |Do 4 razstave,     |50 točk/ nastop  |
|          |prireditve v tujini  |         |
|          +-----------------------+------------------+
|          |Materialni stroški na |120 točk     |
|          |sezono - do 20 članov |         |
|          +-----------------------+------------------+
|          |Materialni stroški na |180 točk     |
|          |sezono - od 21 članov |         |
|          |naprej         |         |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |Programski stroški   |5 točk/ vajo   |
|9. ORKESTER    +-----------------------+------------------+
|          |Izobraževanje     |50 točk/ izobr.  |
|Pogoj: Najmanj 3  |(maksimalno 5     |         |
|nastopi v preteklem|izobraževanj)     |         |
|koledarskem letu. +-----------------------+------------------+
|Kriterij: Prizna se|Do 10 nastopov na   |15 točk/ nastop  |
|največ 45 vaj   |območju Občine Cerkno |         |
|letno.       +-----------------------+------------------+
|          |Do 6 nastopov na    |25 točk/ nastop  |
|          |regijski oziroma    |         |
|          |državni prireditvi   |         |
|          +-----------------------+------------------+
|          |Do 5 nastopov na    |50 točk/ nastop  |
|          |prireditvi v tujini  |         |
|          +-----------------------+------------------+
|          |Organizacija letnega  |30 točk      |
|          |koncerta        |         |
|          +-----------------------+------------------+
|          |Materialni stroški na |130 točk     |
|          |sezono - do 9 članov  |         |
|          +-----------------------+------------------+
|          |Materialni stroški na |180 točk     |
|          |sezono - od 10 do 18  |         |
|          |članov         |         |
|          +-----------------------+------------------+
|          |Materialni stroški na |300 točk     |
|          |sezono - od 19 članov |         |
|          |naprej         |         |
+-------------------+-----------------------+------------------+
|          |            |         |
|10. JAVNI RADIJSKI |Programski stroški (za |10 točk/ nastop  |
|ALI TELEVIZIJSKI  |največ 12 nastopov)  |         |
|NASTOP       |            |         |
|          |            |         |
|Pogoj: Najmanj 1  |            |         |
|nastop v preteklem +-----------------------+------------------+
|koledarskem letu. |Materialni stroški (za |20 točk/ nastop  |
|Kriterij: Avtorsko |največ 12 nastopov)  |         |
|oblikovan nastop v |            |         |
|trajanju 10-30   |            |         |
|minut.       |            |         |
+-------------------+-----------------------+------------------+


+-------------------+-----------------------------+------------+
|          |Kakovostna in uspešna    |      |
|11. PRIREDITVE   |lanskoletna prireditev oz. za|      |
|          |bienalne prireditve,     |      |
|          |prireditev pred dvema letoma:|100 točk  |
|Pogoj: Vsakoletna, |- do 150 obiskovalcev    |250 točk  |
|bienalna oz.    |- nad 150 obiskovalcev    |      |
|tradicionalna   +-----------------------------+------------+
|prireditev.    |Načrti za izvedbo in     |      |
|          |organizacijo prireditve v  |      |
|Kriterij:     |letu 2008:          |      |
|Posameznemu    |Število domačih sodelujočih |      |
|prijavitelju se  |skupin, društev,       |      |
|prizna največ tri |posameznikov:        |      |
|prireditve.    |- 1–20 točk         |      |
|Občina sofinancira |- 2–40 točk         |      |
|maksimalno 70%   |- 3–60 točk         |      |
|vrednosti     |- 4–80 točk         |      |
|prireditve.    |- 5–100 točk         |      |
|          |- več kot 5–200 točk     |      |
|          |Število zunanjih sodelujočih |      |
|          |skupin, društev,       |      |
|          |posameznikov:        |      |
|          |- 1–10 točk         |      |
|          |- 2–20 točk         |      |
|          |- 3–30 točk         |      |
|          |- 4–40 točk         |      |
|          |- 5–50 točk         |      |
|          |- več kot 5–100 točk     |      |
|          +-----------------------------+------------+
|          |Število medijskih objav:   |      |
|          |- 1–20 točk         |      |
|          |- 2–40 točk         |      |
|          |- 3–60 točk         |      |
|          |- 4–80 točk         |      |
|          |- 5–100 točk         |      |
|          |- več kot 5–200 točk     |      |
|          +-----------------------------+------------+
|          |Ciljna publika:       |      |
|          |- omejena          |50 točk   |
|          |- neomejena         |100 točk  |
|          +-----------------------------+------------+
|          |Lastna sredstva:       |      |
|          |- do 30%           |50 točk   |
|          |- do 50%           |100 točk  |
|          +-----------------------------+------------+
|          |Tip prireditve:       |      |
|          |- nekomercialne narave, brez |150 točk  |
|          |vstopnine          |      |
|          |               |100 točk  |
|          |- inovativna (dobra ideja;  |      |
|          |lokalni interes, da take   |      |
|          |prireditve obstajajo; v   |150 točk  |
|          |povezavi z LTO)       |      |
|          |               |      |
|          |- prepoznavna v slovenskem  |      |
|          |prostoru (npr. prireditev  |100 točk  |
|          |tega tipa je v slovenskem  |      |
|          |prostoru malo)        |      |
|          |               |      |
|          |- večdnevna (2 in več dni)  |      |
+-------------------+-----------------------------+------------+

AAA Zlata odličnost