Uradni list

Številka 112
Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007
Uradni list

Uradni list RS, št. 112/2007 z dne 7. 12. 2007

Kazalo

5563. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora, stran 15446.

Na podlagi 17., 56., 72., 87. in 206. člena Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za pravosodje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvrševanju kazni zapora
1. člen
V Pravilniku o izvrševanju kazni zapora (Uradni list RS, št. 102/00 in 127/06) se v 6. členu za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Odločitev o namestitvi obsojenca v strožji režim po prvem odstavku tega člena se zapiše v obsojenčev individualni program tretmaja, v katerem se določijo tudi morebitne omejitve gibanja med bivanjem v tem režimu. Zavod je dolžan enkrat na mesec preveriti, če so še podani razlogi za bivanje obsojenca v strožjem režimu. Ugotovitve o tem je treba zapisati v individualni program tretmaja. Ko prenehajo razlogi za namestitev v strožji režim, se obsojenca namesti v režim prestajanja kazni zapora, v katerem je bival pred razporeditvijo v strožji režim prestajanja kazni zapora.«.
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
2. člen
V 37. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»O delu obsojenca zunaj zavoda ali v okviru zavoda odloča direktor zavoda, pri čemer upošteva razloge varnosti, reda in discipline. Odločitev o razporeditvi obsojenca na delo se zapiše v obsojenčev individualni program tretmaja. O razporeditvi na delo v dislociranem oddelku odloči vodja dislociranega oddelka.«.
V petem odstavku se za piko na koncu stavka doda besedilo, ki se glasi: »Odločitev o premestitvi se zapiše v obsojenčev individualni program tretmaja.«.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Če obsojenec neopravičeno odkloni delo ali na delo ne gre pet dni zaporedoma, se z zapisom v njegovem individualnem programu tretmaja ugotovi, da so mu prenehale pravice iz dela.«.
3. člen
Prvi odstavek 45. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Število dni letnega dopusta določi direktor zavoda, ko dobi predlog strokovne skupine. Doba, ko obsojenec po svoji krivdi ne dela, se ne všteva v dobo, ki je potrebna za pridobitev pravice do letnega dopusta. Odločitev o dodelitvi števila dni letnega dopusta se vpiše v obsojenčev individualni program tretmaja.«.
V drugem, tretjem in četrtem odstavku se beseda »odločba« v različnih sklonih nadomesti z besedo »odločitev« v ustreznem sklonu.
4. člen
V 71. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Režim obiska iz tega člena se obsojencu določi v njegovem individualnem programu tretmaja.«.
5. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-355/2007
Ljubljana, dne 15. novembra 2007
EVA 2007-2011-0104
dr. Lovro Šturm l.r.
Minister
za pravosodje

AAA Zlata odličnost