Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1028. Uredba o določitvi kvote delovnih dovoljenj za leto 2005, s katero se omejuje število tujcev na trgu dela
1029. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme
1030. Uredba o spremembi Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest

Odloki

1031. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi Taborišča Ljubelj za kulturni spomenik državnega pomena

MINISTRSTVA

1032. Pravilnik o vodenju in vzdrževanju davčnega registra
1033. Pravilnik o pošiljanju podatkov davčnemu organu o transakcijskih računih oseb in poslovanju preko transakcijskih računov
1034. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o obrazcih za obračun davčnih odtegljajev ter o načinu in rokih predlaganja obrazcev davčnemu organu
1035. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2004
1036. Pravilnik o spremembi Pravilnika o usposobljenosti za opravljanje dopolnilnih dejavnosti na kmetiji
1037. Pravilnik o fizičnem varovanju jedrskih snovi, jedrskih objektov in sevalnih objektov
1038. Pravilnik o vsebini in načinu izvajanja strokovnega izpita ter o preverjanju strokovne usposobljenosti pooblaščenih uradnih oseb na Uradu Republike Slovenije za meroslovje
1039. Pravilnik o prenehanju veljavnosti Pravilnika o vzdrževalni organizaciji, potrjeni po JAR-145
1040. Pravilnik o klasifikacijskih zavodih
1041. Pravilnik o razvrščanju zrakoplovov
1042. Odločba o imenovanju klasifikacijskih zavodov
1043. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni
1081. Sklep o veljavnosti prvega, drugega in tretjega dodatka k peti izdaji Evropske farmakopeje
1082. Količnik uskladitve preživnin in nadomestil preživnin za leto 2005

USTAVNO SODIŠČE

1044. Odločba o zavrnitvi ustavne pritožbe
1083. Odločba o razveljavitvi odloka o posebni in podrejeni rabi javnih površin (Uradne objave časopisa Snežnik, št. 3/03), kolikor ureja zemljišča na območju vikend naselja na Sviščakih

OBČINE

Cerknica

1045. Program priprave za občinski lokacijski načrt vstopno točko na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje jezero

Divača

1046. Sklep o ceni storitev odlaganja odpadkov za gospodinjstva

Dobje

1047. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi zavoda LPC Kozjansko, lokalni pospeševalni center

Dravograd

1048. Sklep o določitvi višine načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Dravograd za leto 2005

Hajdina

1049. Sprememba odloka o denarni pomoči za novorojence v Občini Hajdina
1050. Pravilnik o postopku za financiranje kulturnih programov
1051. Sprememba pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za kreditiranje programov za pospeševanje kmetijstva v Občini Hajdina
1052. Sprememba pravilnika o subvencioniranju obrestne mere za kreditiranje programov za pospeševanje malega gospodarstva v Občini Hajdina

Kidričevo

1053. Sklep o povišanju vrednosti povprečja stroškov komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč za izračun komunalnega prispevka v Občini Kidričevo
1054. Sklep o javnem dobru
1055. Sklep o javnem dobru

Lendava

1056. Spremembo in dopolnitev sklepa o določitvi osnove in stopnje članarine OOZ Lendava za leto 2005

Litija

1057. Program priprave lokacijskega načrta za območje lokacijskega načrta Grbin

Ljubljana

1058. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji

Murska Sobota

1059. Tehnični pravilnik o javni kanalizaciji

Novo mesto

1060. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
1061. Odlok o spremembi Odloka o komunalnih taksah v Mestni občini Novo mesto
1062. Odlok o spremembi Odloka o lokalnem turističnem vodenju v Mestni občini Novo mesto
1063. Odlok o spremembi Odloka o občinskih cestah
1064. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe pokopališke in pogrebne dejavnosti, urejanja pokopališč ter o pogrebnih svečanostih v Mestni občini Novo mesto
1065. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Novo mesto
1066. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda
1067. Odlok o spremembi Odloka o izvajanju gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki in gospodarske javne službe odlaganja ostankov komunalnih odpadkov na območju Mestne občine Novo mesto
1068. Odlok o spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča v Mestni občini Novo mesto
1069. Odlok o spremembi Odloka o oskrbi s pitno vodo v Mestni občini Novo mesto
1070. Odlok o spremembi Odloka o plakatiranju in obveščanju na območju Mestne občine Novo mesto
1071. Odlok o spremembi Odloka o urejanju zelenih površin
1072. Odlok o spremembi Odloka o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v Mestni občini Novo mesto
1073. Odlok o spremembi Odloka o urejanju javne razsvetljave
1074. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra za nepremičnine v KO Gotna vas

Postojna

1075. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o komunalnih taksah Občine Postojna

Radlje ob Dravi

1076. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Radlje ob Dravi za leto 2005

Slovenska Bistrica

1077. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Slovenska Bistrica

Šmartno pri Litiji

1078. Odlok o grbu, zastavi in štampiljkah Občine Šmartno pri Litiji
1079. Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Šmartno pri Litiji
1080. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji
AAA Zlata odličnost