Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1078. Odlok o grbu, zastavi in štampiljkah Občine Šmartno pri Litiji, stran 3004.

Na podlagi 10. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98 in 74/98) in na podlagi 6. in 16. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03 in 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 19. redni seji dne 24. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o grbu, zastavi in štampiljkah Občine Šmartno pri Litiji
I. UVODNI DOLOČBI
1. člen
S tem odlokom Občina Šmartno pri Litiji opredeljuje podobe in uporabo identifikacijskih oznak.
Identifikacijske oznake Občine Šmartno pri Litiji so: grb, zastava in štampiljka.
2. člen
Grb, zastava in štampiljka so istovetnostni simboli in predstavljajo ter označujejo pripadnost Občini Šmartno pri Litiji.
II. IDENTIFIKACIJSKE OZNAKE
A) Grb Občine Šmartno pri Litiji
3. člen
Grb Občine Šmartno pri Litiji je upodobljen na ščitu poznogotskega sloga sanitske oblike in je v vseh primerih opredeljen z blasonom, ki se glasi:
Osnova ščita je po sredini stebra prepolovljena tako, da sta desno čelo in desni temelj v črni barvi, levo čelo in levi temelj pa v rdeči barvi.
Sredinsko na ščit se umešča celoten motiv s pročelja cerkve svetega Martina, kateri je v zrcalni upodobitvi obrnjen v heraldično desno ter predstavlja Martina iz Toursa (397. po Kr.) in je v srebrni barvi.
Ščit na zunanjih robovih zaključuje srebrn trak, ki služi le kot grbovni okras.
Upodobitev grba v narisu, črno-belem odtisu, heraldični šrafuri in barvni izvedenki skupaj z določitvijo barv po barvnih lestvicah CMYK in PANTONE so del teh označb oziroma odloka.
Določitev barvnih valerjev po tonski lestvici CMYK:
Črna: C 0%, M 0%, Y 0%, K 100%
Rdeča: C 05, M 90%, Y 100%, K 10%
Srebrna: BELA
Določitev barvnih valerjev po tonski lestvici PANTONE:
Črna: PANTONE BLACK 6 2X
Rdeča: PANTONE RED 032
Srebrna: Bela
B) Zastava Občine Šmartno pri Litiji
4. člen
Zastava Občine Šmartno pri Litiji je opredeljena z blasonom, ki se glasi:
Zastava Občine Šmartno pri Litiji je dvobarvnica v razmerju stranic 1:2,5.
Ruta zastave v horizontalni obliki, se v prvem polju začenja s trakom katerega širina je 1/3 dolžine prvega polja in je v črni barvi. Preostali del 2/3 dolžine prvega polja sta v rdeči barvi kakor tudi drugo in tretje polje.
V prvo in drugo polje je po višini rute zastave sredinsko umeščen grbovni atribut v srebrni barvi.
Njegova višina obsega 5/6 višine zastavine rute in je od roba, kjer se zastava vpenja, odmaknjen za 2/3 dolžine prvega polja.
Če zastavo izobešamo z vpenjanjem ob daljši stranici (vertikalna oblika) trak v črni barvi zaključuje tretje polje rute zastave. Grbovni atribut je z enakimi normativi pokončno umeščen v tretje oziroma drugo polje ter z odmikom od spodnjega roba zastave za 2/3 dolžine tretjega.
Upodobitev zastave v barvah, skupaj z določitvijo odtenkov barv po lestvicah CMYK in PANTONE so del teh označb oziroma odloka.
Določitev barv zastave po barvni skali CMYK:
Črna: 0%, M 0%, Y 0%, K 100%
Rdeča: C 0%, M 90%, Y 100%, K 10%
Srebrna: BELA
Določitev barv zastave po barvni skali PANTONE:
Črna: PANTONE BLACK 6 2X
Rdeča: PANTONE RED 032
Srebrna: BELA
C) Štampiljke Občine Šmartno pri Litiji
5. člen
Občina Šmartno pri Litiji ima štampiljko, ki je okrogle oblike s premerom 35 mm in manjšo štampiljko s premerom 18 mm.
S tem odlokom se opredeljujejo štampiljke župana, občinske uprave, občinskega sveta, nadzornega sveta in občinske volilne komisije.
 
Štampiljka Občine Šmartno pri Litiji
(Osnovna postavitev in oblika za izvedbo ostalih štampiljk)
Na zunanjem robu omejuje štampiljko dvojna krožnica: zunanja debelejša in notranja tanjša. V zgornji polovici zunanjega kroga štampiljke je umeščen polkrožni napis »Občina Šmartno pri Litiji«. Napis je v tipografiji »SS Minion Regular«.
V sredini štampiljke je grbovni atribut Občine Šmartno pri Litiji.
 
Štampiljka župana
Na zunanjem robu omejuje štampiljko dvojna krožnica: zunanja debelejša in notranja tanjša. V zgornji polovici zunanjega kroga štampiljke je umeščen polkrožni napis »Občina Šmartno pri Litiji«. Napis je v tipografiji »SS Minion Regular«.
V sredini štampiljke je grbovni atribut Občine Šmartno pri Litiji. V notranjem krogu je pod grbovnim atributom sredinsko v ravni liniji umeščen napis »Župan«. Napis je v tipografiji »SS Minion Regular«.
 
Štampiljka občinske uprave
Na zunanjem robu omejuje štampiljko dvojna krožnica: zunanja debelejša in notranja tanjša. V zgornji polovici zunanjega kroga štampiljke je umeščen polkrožni napis »Občina Šmartno pri Litiji«. Napis je v tipografiji »SS Minion Regular«.
V sredini štampiljke je grbovni atribut Občine Šmartno pri Litiji. V notranjem krogu je pod grbovnim atributom sredinsko v dveh ravnih linijah umeščen napis »Občinska uprava«. Napis je v tipografiji »SS Minion Regular«.
 
Štampiljka občinskega sveta
Na zunanjem robu omejuje štampiljko dvojna krožnica: zunanja debelejša in notranja tanjša. V zgornji polovici zunanjega kroga štampiljke je umeščen polkrožni napis »Občina Šmartno pri Litiji«. Napis je v tipografiji »SS Minion Regular«.
V sredini štampiljke je grbovni atribut Občine Šmartno pri Litiji. V notranjem krogu je pod grbovnim atributom sredinsko v dveh ravnih linijah umeščen napis »Občinski svet«. Napis je v tipografiji »SS Minion Regular«.
 
Štampiljka nadzornega odbora
Na zunanjem robu omejuje štampiljko dvojna krožnica: zunanja debelejša in notranja tanjša. V zgornji polovici zunanjega kroga štampiljke je umeščen polkrožni napis »Občina Šmartno pri Litiji«. Napis je v tipografiji »SS Minion Regular«.
V sredini štampiljke je grbovni atribut Občine Šmartno pri Litiji. V notranjem krogu je pod grbovnim atributom sredinsko v dveh ravnih linijah umeščen napis »Nadzorni odbor«. Napis je v tipografiji »SS Minion Regular«.
 
Štampiljka občinske volilne komisije
Na zunanjem robu omejuje štampiljko dvojna krožnica: zunanja debelejša in notranja tanjša. V zgornji polovici zunanjega kroga štampiljke je umeščen polkrožni napis »Občina Šmartno pri Litiji«. Napis je v tipografiji »SS Minion Regular«.
V sredini štampiljke je grbovni atribut Občine Šmartno pri Litiji. V notranjem krogu je pod grbovnim atributom sredinsko v dveh ravnih linijah umeščen napis »Občinska volilna komisija«. Napis je v tipografiji »SS Minion Regular«.
III. UPORABA IDENTIFIKACIJSKIH OZNAK
6. člen
Grb občine se uporablja:
1. v potrditvenih prvinah ter v vseh oznakah občinskih organov na območju Občine Šmartno pri Litiji;
2. v prostorih in na poslopju sedeža občine, na sejah občinskega sveta, na listinah, čestitkah, vizitkah in podobnih uradnih izkazih in dokumentih, ki jih za službene namene uporablja župan Občine Šmartno pri Litiji oziroma za predstavljanje po občini pooblaščene osebe;
3. z grbovnim okrasjem okrašen grb se uporablja ob svečanih priložnostih in na vseh uradnih priznanjih občine, kot so plakete, tabelna priznanja, kipci itd.;
4. v drugih primerih, ki jih določa ta odlok.
7. člen
Grb občine se lahko uporablja: ob mednarodnih, državnih, medobčinskih in občinskih srečanjih, športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih, humanitarnih in drugih prireditvah ter javnih shodih, na katerih se občina predstavlja oziroma katerih se udeležuje v skladu s pravili in običaji takih shodov.
8. člen
Ko se grb uporablja poleg drugih grbov, mora biti, gledano od spredaj, vselej na levi strani. Na desni strani (v podrejenem položaju) je občinski grb ob državnem (oziroma pokrajinskem) grbu.
Ko se grb uporablja z več drugimi grbi oziroma znaki, je praviloma:
1. v sredini kroga, kadar so grbi in znaki razvrščeni v krogu,
2. v sredini polkroga, kadar so grbi razvrščeni v polkrogu,
3. na čelu kolone, kadar so grbi in znaki razvrščeni v koloni,
4. na prvem mestu oziroma gledano od spredaj na levi strani, kadar so grbi in znaki razvrščeni v vrsto,
5. na čelu skupine, kadar so grbi in znaki razvrščeni v skupine.
Ko se uporablja skupaj z grbom Republike Slovenije, se uporablja po določilih Zakona o grbu, zastavi in himni Republike Slovenije ter o slovenski narodni zastavi (Uradni list RS, št. 67/94, v nadaljevanju: zakon).
9. člen
Grba ni dovoljeno uporabljati, če je poškodovan, obledelih barv ali kako drugače neprimeren za uporabo, ki mora biti prilagojena normam o javnem redu tako, da ne krni ugleda Občine Šmartno pri Litiji.
10. člen
Zastava se izvesi:
1. ob prazniku občine in spominskih dnevih Občine Šmartno pri Litiji,
2. ob jubilejih, pomembnejših kulturnih in športnih prireditvah občinskega pomena ipd.,
3. ob obisku uradnih mednarodnih in državnih delegacij ter delegacij lokalnih skupnosti,
4. ob za občino pomembnih komemoracijah po splošnem protokolu ustrezen način,
5. ob drugih, za Občino Šmartno pri Litiji pomembnih priložnostih,
6. ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in (ali) EU na način, ki ga določa zakon.
V primerih, navedenih v drugi točki tega člena, se zastava izvesi na poslopjih javnih ustanov, na zgradbah oziroma mestih, kjer se izvajajo prireditve.
Župan občine lahko odredi, da se zastava občine izvesi tudi na drugih zgradbah, zlasti ob slovesni seji občinskega sveta, prazniku občine, spominskih dnevih občine, slovesni ali kulturni prireditvi, pomembni za občino ali kadar predstavniki občine sprejemajo uradne obiske.
Zastava občine se izvesi tudi v času sklepanja zakonskih zvez v prostorih, kjer se sklepajo zakonske zveze; v primeru žalovanja pa se zastava izvesi na pol droga.
Občina Šmartno pri Litiji ima stalno izobešeno občinsko zastavo pred poslopjem občine.
Občinska zastava na prosto stoječem slavnostnem kopju je stalno izobešena v županovem uradu in občinski sejni sobi.
Občinska zastava na kopju je stalno izobešena tudi v skupnih prostorih javnih zavodov v občini.
Občani izobešajo občinske zastave v času občinskega praznika in spominskih dnevih Občine Šmartno pri Litiji.
Prav tako jo izobešajo ob državnih praznikih skupaj z zastavo Republike Slovenije in (ali) EU, in sicer tako, da je državna zastava na levi, občinska pa na desni strani ob njej. V primeru izobešanja vseh treh zastav je zastava EU na levi strani, zastava Republike Slovenije na sredini in zastava Občine Šmartno pri Litiji na desni strani (gledano s strani gledalca).
11. člen
Občinsko zastavo lahko občani uporabljajo na javnih prireditvah na katerih nastopajo kot udeleženci občani Občine Šmartno pri Litiji.
Občinsko zastavo lahko uporabljajo društva in klubi na slovesnih sejah, skupščinah, javnih prireditvah in manifestacijah.
12. člen
Zastave se izobesijo v času praznikov in prireditev, navedenih v 10. členu, in se odstranijo najkasneje 24 ur za tem, ko je prenehal razlog, zaradi katerega so bile izobešene.
13. člen
Zastava mora biti izobešena tako, da je jasno in v celoti viden atribut na zastavi. Zastave, ki niso ustrezno krojene, ne smejo biti izobešene z bočnim vpetjem na drog po daljši stranici rute.
Izobešanje občinske zastave brez droga skozi okna ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljeno izobešanje zastav, ki so poškodovane, obledelih barv, umazane ali zmečkane ter na način, ki je v nasprotju z javnim redom ali tako, da krši ugled Občine Šmartno pri Litiji.
14. člen
Pri uporabi identifikacijskih označb so uporabniki dolžni dosledno spoštovati določila o njihovi uporabi.
Vsakršna nepooblaščena uporaba ali zloraba se kaznuje skladno z določili tega odloka.
Fizične in pravne osebe smejo uporabljati grb in zastavo skladno z določili o uporabi, štampiljke Občine Šmartno pri Litiji pa le pooblaščene osebe.
Uporaba grba ali grbovnega atributa Občine Šmartno pri Litiji na štampiljkah okroglih oblik pravnih ali fizičnih oseb, vključujoč društva in klube, ni dovoljena.
Za uporabo grba ali grbovnega atributa na štampiljkah drugačnih oblik pa je potrebno soglasje občinske uprave.
15. člen
Za pravilno uporabo identifikacijskih oznak Občine Šmartno pri Litiji in pravilno izvajanje tega odloka je odgovoren tajnik občine, ki daje potrebna pojasnila, sprejema prošnje za uporabo označb, izvaja odločbe o uporabi občinskih identifikacijskih oznak, vodi evidenco izdanih odločb ter opravlja druga strokovno administrativna opravila.
16. člen
Za javno uporabo grba Občine Šmartno pri Litiji za zasebne namene morajo fizične ali pravne osebe zaprositi za dovoljenje občinsko upravo, pri čemer je potrebno navesti namen in način oziroma tehniko izvedbe.
V primeru tiska grba na promocijsko gradivo pravnih oseb, lahko občinska uprava dovoli uporabo pod pogoji, ki veljajo za apliciranje oznak.
Prejemnik pravice uporabe identifikacijskih oznak je dolžan, ne glede na namen, občinski upravi predložiti pred začetkom distribucije najmanj tri izvode ali predmete, ki vključujejo aplikacijo oznak.
V primeru, če prejemnik pravice pri uporabi občinskih označb krši ta odlok ali pa presega obseg pravic, ki mu jih je odobrila občinska uprava, mu lahko občinska uprava prepove nadaljnjo uporabo, razpečevanje ali prodajo predmetov, ki vključujejo aplikacijo občinskih označb.
Prepoved lahko občinska uprava izreče tudi v primeru ugotovitve, da uporabljene občinske označbe odstopajo od tistih na vzorcih, katere je imetnik pravice predložil občinski upravi.
Šteje se, da imetnik pravice preseže pridobljene pravice, če kakovost označb odstopa od standardov, če je izvedba na drugačnih materialih kot jih je navedel v prošnji za pridobitev pravice ali jih uporablja v obliki in na način v nasprotju z izdanim soglasjem.
17. člen
Uporaba identifikacijskih oznak Občine Šmartno pri Litiji se izjemoma dovoljuje samo tistim ustanovam, ki imajo javno pooblastilo za izvajanje posebnih nalog iz pristojnosti Občine Šmartno pri Litiji.
18. člen
Oznak Občine Šmartno pri Litiji na svojih dokumentih in promocijskih sredstvih ali gradivih ne smejo uporabljati politične stranke ali politična združenja občanov.
19. člen
Občinske oznake je dovoljeno uporabljati na društvenih in klubskih zastavah in praporih, na uniformah, dresih in drugih klubskih in društvenih oblačilih ter pokrivalih, vendar le s soglasjem občinske uprave.
20. člen
Snovalci celostne grafične podobe Občine Šmartno pri Litiji so dolžni spoštovati omejitve in heraldične zahteve pri uporabi občinskih oznak ter barvno skalo za njihove aplikacije na različne materiale.
IV. NADZOR NAD ISTOVETNOSTNIMI SIMBOLI
21. člen
Izvajanje določb tega odloka nadzorujejo organ, ki opravlja redarske naloge.
22. člen
Simbolov se ne sme avtorsko zavarovati po drugih osebah, prav tako ne zavarovati ali uporabljati kot znamko, model ali vzorec za označevanje blaga in storitev, izjeme so zapisane v 16., 17., 19. členu tega odloka.
Grb in zastava Občine Šmartno pri Litiji sta avtorsko zavarovana pred nedovoljenimi posegi v njihovo vsebino in izgled pri ustanovi oziroma osebi, ki je simbole ustvarila.
V. KAZENSKE DOLOČBE
23. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki:
1. uporablja simbole v nasprotju s tem odlokom ali tako, da kvari ugled Občine Šmartno pri Litiji,
2. uporablja simbole brez dovoljenja,
3. uporablja simbole, ki so poškodovani ali po zunanjosti neprimerni za uporabo.
Z denarno kaznijo 30.000 SIT se kaznuje odgovorna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. Z denarno kaznijo 15.000 SIT se kaznuje fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen
Izvirniki istovetnostnih simbolov (grb in zastava) se hranijo v arhivu Občine Šmartno pri Litiji. Način hrambe določi župan s svojim aktom.
25. člen
Sestavni del tega odloka so priloge, in sicer barvno in geometrijsko pravilo za oblikovanje grba in zastave Občine Šmartno pri Litiji.
26. člen
Do organizacije redarske službe Občine Šmartno pri Litiji naloge nadzora nad izvajanjem tega odloka opravlja občinska uprava Občine Šmartno pri Litiji oziroma pooblaščena oseba.
27. člen
Ta odlok se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati trideseti dan po objavi.
Št. 337-01/2004
Šmartno pri Litiji, dne 24. februarja 2005.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.