Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1080. Pravilnik o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno pri Litiji, stran 3010.

Na podlagi 1. in 97. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 36/04) in 16. člena statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03), je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 19. redni seji dne 24. 2. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v Občini Šmartno
pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Občina Šmartno pri Litiji s tem pravilnikom določa merila in kriterije ter postopek za pridobivanje sredstev pri izvajanju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti, ki jih izvajajo nevladne in neprofitne organizacije, društva ter združenja na območju Občine Šmartno pri Litiji oziroma za občane Občine Šmartno pri Litiji.
2. člen
Upravičenci do finančnih sredstev po tem pravilniku so vsi izvajalci, navedeni v 1. členu tega pravilnika, ki:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Šmartno pri Litiji;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za izvedbo načrtovanih programov.
3. člen
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje letnih programov in projektov oziroma delovanje upravičencev.
Sredstva za investicije niso predmet tega pravilnika.
II. POSTOPEK PRIDOBIVANJA SREDSTEV
4. člen
Finančna sredstva se izvajalcem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Za organizacijo in izvedbo javnega razpisa je zadolžena občinska uprava. Višina sredstev se določi v vsakoletnem proračunu Občine Šmartno pri Litiji.
Javni razpis se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in lokalnih medijih.
5. člen
Javni razpis mora vsebovati:
– navedbo naročnika;
– projekte in programe, ki so predmet sofinanciranja;
– pogoje, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci;
– okvirno vrednost finančnih sredstev;
– zahtevano dokumentacijo;
– rok za prijavo;
– datum odpiranja ponudb;
– kontaktno osebo naročnika;
– rok, v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu razpisa.
6. člen
Izvajalci se prijavijo na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije in ga lahko dvignejo na naslovu naročnika.
7. člen
Postopek javnega razpisa vodi tričlanska komisija, ki pripravi tudi predlog delitve finančnih sredstev. Komisijo s sklepom imenuje župan Občine Šmartno pri Litiji.
Člane komisije se imenuje izmed strokovnjakov s področja zdravstva, humanitarnih dejavnosti ali sociale.
Vodja občinske uprave s sklepom obvesti vse prijavljene o izidu razpisa. Zoper ta sklep je možen ugovor županu osem dni od prejema sklepa. Odločitev župana o ugovoru je dokončna.
8. člen
Z izbranimi izvajalci sklene župan pogodbo o sofinanciranju. Pogodba vsebuje poleg določil o višini sredstev tudi način nadzora in določilo o vračilu sredstev v primeru nenamenske porabe.
9. člen
Izvajalci programov oziroma projektov predložijo končno poročilo o izvedbi prevzetih programov in namensko dodeljenih sredstev.
Kolikor izvajalci ne izpolnijo obveznosti, določenih s pogodbo, so dolžni prejeta sredstva vrniti s pripadajočimi obrestmi.
III. MERILA IN KRITERIJI ZA SOFINANCIRANJE
10. člen
Komisija bo pri ocenjevanju prispelih vlog upoštevala naslednje kriterije:
– ocena kvalitete in realnosti programa, jasno oprede­ljeni cilji in uporabniki ter metode dela (od 1 do 10 točk),
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in namen izvedbe programa (od 1 do 10 točk),
– realnost izvedbe programa in finančna konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in oziroma udeležbo (od 1 do 5 točk),
– reference – program se izvaja že dalj časa oziroma se program izvaja na območju občine že daljše časovno obdobje (od 1 do 5 točk),
– praviloma imajo prednost:
– humanitarni programi (40 točk),
– zdravstveni programi (35 točk),
– socialni programi (25 točk).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 551-02/2005
Šmartno pri Litiji, 24. februarja 2005.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.