Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1057. Program priprave lokacijskega načrta za območje lokacijskega načrta Grbin, stran 2988.

Na podlagi 27. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03 ZZK-1 v nadaljevanju besedila: ZureP-1) je župan Občine Litija dne 18. 3. 2005 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
lokacijskega načrta za območje lokacijskega načrta Grbin
1. člen
Ocena stanja, razlogi in pravna podlaga za pripravo občinskega lokacijskega načrta
Območje obdelave in izdelave izvedbeno prostorskega akta – lokacijskega načrta za območje Grbin je del ureditvenega območja mesta Litija.
S prostorskimi sestavinami dolgoročnega plana Občine Litija za obdobje 1986–2000 in družbenega plana Občine Litija za obdobje 1986-90-2000 za območje Občine Litija (Uradni list SRS, št. 14/87, 4/89 in Uradni list RS, št. 34/90, 40/90, 20/94, 63/99, 05/04, 51/04, 126/04) je predmetno zemljišče opredeljeno kot del poselitvenega območja naselja Litija, kjer je predvidena izdelava občinskega prostorskega akta.
S tem programom priprave se opredelijo vsebina in obseg lokacijskega načrta, postopek in roki priprave, seznam pristojnih nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku načrtovanja predvidene prostorske ureditve, pripravljavci in nosilci upravo-strokovnih aktivnosti ter zagotovitev potrebnih finančnih sredstev za izvedbo naloge.
Pravna podlaga:
Priprava lokacijskega načrta za območje Grbin, bo potekala po predpisanem postopku skladno z določili ZUreP-1 in skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave državnih in občinskih lokacijskih načrtov ter vrstah njihovih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 86/04).
2. člen
Predmet in programska izhodišča lokacijskega načrta
Predmet izdelave lokacijskega načrta je izdelati nov izvedbeni občinski akt, ki bo pokrival del območja ureditvenega območja mesta Litija. Smernice in izhodišča za urbanistično oblikovanje so podane v programskih zasnovah, ki so sestavni del prostorskega planskega dokumenta Občine Litija.
Lokacijski načrt mora vsebovati vse sestavine in predloge, ki so navedeni v 73. členu ZUreP-1. Torej mora navedeni lokacijski načrt vsebovati naslednje: prikaz ureditvenega območja lokacijskega načrta; usmeritev načrtovane ureditve v prostoru s prikazom vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji; načrt parcelacije; zasnovo projektnih rešitev prometne, energetske, vodovodne in druge komunalne infrastrukture območja z obveznostmi priključevanja nanjo; morebitno etapnost in posebne pogoje in zahteve pri izvajanju načrta, če se zanje pokaže potreba; rešitve in ukrepe za varovanje okolja; ohranjanje naravne in kulturne dediščine, če je na območju evidentirana; rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Občinski lokacijski načrt mora vsebovati tudi priloge, ki so natančno definirane v določbah 24., 44., 73. in 139. člena ZUreP-1. Lokacijski načrt mora vsebovati torej naslednje obvezne priloge: povzetek za javnost; izvleček iz strateškega prostorskega akta – to je sedaj še veljavni dolgoročni in družbeni plan Občine Litija; obrazložitev in utemeljitev lokacijskega načrta; strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve predmetnega lokacijskega načrta in seznam sektorskih predpisov in aktov, ki so bili pri pripravi lokacijskega načrta upoštevani z njihovimi povzetki, ki se nanašajo na vsebino predmetnega občinskega izvedbenega akta; pridobljene smernice in mnenja za načrtovanje predvidene prostorske ureditve, ki jih podajo pristojni nosilci urejanja prostora; celoten spis postopka in sprejemanja lokacijskega načrta; seznam sprejetih aktov o zavarovanju in oceno stroškov za izvedbo lokacijskega načrta.
Program opremljanja zemljišč s komunalno infrastrukturo, mora biti izdelan v skladu z navodilom o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč (Uradni list RS, št. 4/1999), in Uredbo o vsebini programa opremljanja zemljišč za gradnjo (Uradni list RS, št. 117/04), ob pogoju da se komunalno opremljanje opredeljenega območja zgradi in opremi na podlagi predmetnega lokacijskega načrta.
Načrtovalec predmetnega lokacijskega načrta bo moral predati pripravljavcu, to je Občini Litija tri izvode akta. Po en izvod sprejetega LN za prostorsko ureditev Grbin bo predan krajevno pristojni upravni enoti in pristojni inšpekcijski službi, en izvod pa bo shranjen na Oddelku za urejanje prostora in gospodarstvo pri Občini Litija, kjer bo akt na vpogled dostopen tudi javnosti. Obenem je potrebno celoten lokacijski načrt s prilogami predati v digitalni obliki, tako tekstualni kot grafični del.
3. člen
Okvirno ureditveno območje lokacijskega načrta
Ureditveno območje Grbin meri približno 1,5 ha in se nahaja vzhodno od zdravstvenega doma Litija, južno ob cesti v Litiji. In vključuje naslednje parcele št. 323/20, 323/19, del 323/14, 323/8, 323/7, 323/3, del 323/2, 389/1, 389/2, 1018/1 vse Litija.
Območje je namenjeno stanovanjski in obrtno poslovni dejavnosti. Obrtno poslovna dejavnost, ki nima negativnih vplivov na okolje bo locirana v okviru svojih ali pa v okviru stanovanjskih objektov. Okvirno število objektiv je 12.
4. člen
Nosilci urejanja prostora
Pripravljavec predmetnega lokacijskega načrta je Občina Litija, Oddelek za urejanje prostora in gospodarstvo, Jerebova 14, Litija.
Po sprejemu programa pozove pripravljavec nosilce urejanja prostora da v roku 30 dni podajo smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve. Nosilci urejanja prostora dobijo ob pozivu tudi sprejeti program priprave izdelave lokacijskega načrta za prostorsko ureditev dela območja Grbin v Litiji.
V primeru, da nosilci urejanja prostora v 30 dneh ne bodo podali smernic, se bo v skladu z 29. členom ZUreP-1 štelo, da nimajo smernic. V primeru, da smernice nekaterih nosilcev urejanja prostora ne bodo podane, mora načrtovalec lokacijskega načrta, kljub temu upoštevati vse veljavne predpise in druge pravne akte.
V pripravo in sprejem lokacijskega načrta za prostorsko ureditev dela območja Grbin se vključijo nosilci urejanja prostora, ki dajo smernice in mnenja:
1. Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija;
2. Javno podjetje Komunalno stanovanjsko podjetje Litija, d.o.o., Ponoviška cesta 15, Litija;
3. Telekom Slovenije d.d., PE Ljubljana, Stegne 19, 1547 Ljubljana;
4. Elektro – Ljubljana, PE Elektro Ljubljana okolica, Slovenska 58, Ljubljana;
5. RS Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Ljubljana, Kardeljeva ploščad 26, Ljubljana;
6. RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Ljubljana, izpostava Litija, Kidričeva 1, Litija;
7. RS Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za rudarstvo, Dunajska 48, Ljubljana;
8. Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, Kersnikova ulica 3, Ljubljana;
9. Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna enota Ljubljana, Tržaška cesta 4, Ljubljana;
10. Mestna skupnost Litija.
Kolikor se v postopku priprave lokacijskega načrta ugotovi, da je potrebno pridobiti smernice, pogoje in mnenja tudi od drugih nosilcev urejanja prostora, se le-te pridobijo v istem postopku.
Pobudniki izdelave predmetnega lokacijskega načrta za območje Grbin so Boštjan Obreza, EMŠO: 1907964500257, Zgornja Jablanica 8, Šmartno; Marta Obreza, EMŠO: 2904965505184, Zgornja Jablanica 8, Šmartno; Zdravko Sedevčič, EMŠO: 1804961500384, Partizanska 58, Litija; Matjaž Sedevčič, EMŠO: 2112983500080, Partizanska 58, Litija; Žane Sedevčič, EMŠO: 1808985500143, Partizanska 58, Litija; Slavka Sedevčič, EMŠO: 1411962505078, Partizanska 58.
5. člen
Seznam strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Pri izdelavi predmetnega lokacijskega načrta je potrebno upoštevati izhodišča planskega dokumenta Občine Litija in sprejeto programsko zasnovo za območje izdelave lokacijskega načrta Grbin (tekstualni programske zasnove). Upoštevati je potrebno tudi obstoječi Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o sprejetju prostorsko ureditvenih pogojev za območje Litije in Šmartna (Uradni list SRS, 22/88 in Uradni list RS, št. 89/02, 5/04, 51/04).
Zaradi načrtovanja prostorske ureditve je potrebno izdelati vsaj naslednje strokovne podlage: analizo možnosti glede načrtovanja prostorske ureditve, analizo pričakovanjih vplivov prostorske ureditve na posamezno sestavino prostora, vrednotenje ter priprava predloga strokovnih rešitev.
6. člen
Način pridobitve strokovne rešitve
Strokovne rešitve, izdelane na podlagi analiz obstoječega stanja v prostoru, ki so osnova za izdelavo lokacijskega načrta za območje Grbin, izdela načrtovalec kot več variantnih predlogov ureditve oziroma rešitve. O izbiri uporabljene variante odloča pripravljavec občinskega izvedbenega akta.
Variantne rešitve se presodijo in medsebojno primerjajo s funkcionalnega, varstvenega in ekonomskega vidika ter z vidika sprejemljivosti v lokalnem okolju.
7. člen
Navedba in pridobitve geodetskih podlag
Digitalni geodetski posnetek območja obdelovanja, kot podlago za izdelavo lokacijskega načrta, si je izdelovalec dolžan pridobiti od pooblaščenega izvajalca. Geodetski načrt za izdelavo lokacijskega načrta mora biti v digitalni obliki in izdelan v skladu z 9. členom Pravilnika o geodetskem načrtu (Uradni list RS, št. 40/04).
8. člen
Roki za pripravo in sprejem lokacijskega načrta
Postopek priprave in sprejemanja lokacijskega načrta bo potekal po naslednjem terminskem planu:
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|  |Aktivnosti         |Začetek – konec |Izvajalci        |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|1. |Zbor prostorske konference |         |Pripravljavec      |
|  |in izdelava programa    |15. 3. 2005   |            |
|  |priprave izdelave lokacijske|         |            |
|  |načrta           |         |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|2. |Sprejem programa priprave  |18. 3. 2005   |Župan          |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|3. |Objava programa priprave v |25. 3. 2005   |Pripravljavec      |
|  |Uradnem list RS       |         |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|4. |Pridobitev smernic za    |29.03. – 29. 4. |Pripravljavec      |
|  |načrtovanje od pristojnih  |2005       |            |
|  |nosilcev urejanja prostora |         |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|  |Pridobitev geodetskih podlag|29.03. – 29. 4. |Pobudnik        |
|  |              |2005       |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|5. |Izdelava strokovnih podlag |29.03. – 6. 5.  |Načrtovalci posebnih  |
|  |              |2005       |strokovnih podlag in  |
|  |              |         |načrtovalec       |
|  |              |         |lokacijskega načrta   |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|6. |Izdelava variantnih     |29.03. – 6. 5.  |Načrtovalec       |
|  |strokovnih rešitev     |2005       |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|7. |Izbor ustrezne variante   |09.05. – 13. 5. |Pripravljavec      |
|  |rešitve           |2005       |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|8. |Priprava predloga      |pred 2.     |Načrtovalec       |
|  |lokacijskega načrta     |prostorsko    |            |
|  |              |konferenco    |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|9. |Zbor 2. prostorske     |sredina meseca  |Pripravljavec      |
|  |konference         |maja 2005    |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|10. |Sklep občinskega sveta o  |konec meseca maja|Občinski svet      |
|  |javni razgrnitvi in javni  |2005       |            |
|  |obravnavi predloga     |         |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|11. |Javna razgrnitev in javna  |konec meseca maja|Pripravljavec      |
|  |obravnava predloga     |– konec meseca  |            |
|  |lokacijskega načrta     |junija 2005   |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|12. |Priprava strokovnih stališč |Začetek meseca  |Načrtovalec       |
|  |do pripomb         |julija 2005   |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|13. |Sprejem oziroma potrditev  |15. julija 2005 |Župan          |
|  |strokovnih stališč do    |         |            |
|  |pripomb           |         |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|14. |Dopolnitev predloga     |Konec meseca   |Načrtovalec       |
|  |lokacijskega načrta s    |julija 2005   |            |
|  |stališči do pripomb in   |         |            |
|  |predlogov danih v času javne|         |            |
|  |razgrnitve         |         |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|15. |Pridobitev mnenj k     |mesec avgust 2005|Pripravljavec      |
|  |dopolnjenemu predlogu    |         |            |
|  |lokacijskega načrta od   |         |            |
|  |pristojnih nosilcev urejanja|         |            |
|  |prostora          |         |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|16. |Uskladitev dopolnjenega   |konec meseca   |Načrtovalec       |
|  |predloga lokacijske ga   |avgusta 2005 –  |            |
|  |načrta           |začetek septembra|            |
|  |              |2005       |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|17. |Sprejem lokacijskega načrta |September 2005  |Občinski svet      |
|  |– občinski svet       |         |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
|18. |Objava lokacijskega načrta |konec meseca   |Pripravljavec      |
|  |              |septembra 2005  |            |
+----+----------------------------+-----------------+------------------------+
9. člen
Obveznosti v zvezi s financiranjem lokacijskega načrta
Finančna sredstva za izdelavo lokacijskega načrta zagotavljajo pobudniki.
10. člen
Končna določba
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 350-6/2005
Litija, dne 18. marca 2005.
Župan
Občine Litija
Mirko Kaplja l. r.