Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1040. Pravilnik o klasifikacijskih zavodih, stran 2976.

Na podlagi 74. člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno besedilo) in za izvrševanje drugega odstavka 92. člena, prvega odstavka 141. člena in drugega odstavka 147. člena Pomorskega zakonika (Uradni list RS, št. 37/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o klasifikacijskih zavodih
1. člen
(vsebina)
(1) Ta pravilnik ureja v skladu z Direktivo Sveta 94/57/ES z dne 22. novembra 1994 o skupnih predpisih in standardih za organizacije, pooblaščene za inšpekcijski pregled in nadzor ladij ter za ustrezne ukrepe pomorskih uprav (UL L št. 319 z dne 12. 12. 1994, str. 20), kot je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 2002/84/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o spremembi direktiv o varnosti v pomorskem prometu in o preprečevanju onesnaževanja z ladij (UL L št. 324 z dne 29. 11. 2002, str. 53), sklepanje sporazumov z imenovanimi klasifikacijskimi zavodi za opravljanje tehničnega nadzora, pregledov in izdajanje spričeval ter njihove obveznosti.
(2) Ta pravilnik se smiselno uporablja tudi za klasifikacijske zavode, ki niso priznani v skladu z Odločbo Komisije z dne 30. septembra 1996 o objavi seznama organizacij, ki so jih kot priznane v skladu z Direktivo Sveta 94/57/ES uradno sporočile države članice, in v imenu Republike Slovenije opravljajo preglede za plovila, ki niso ladje po tem pravilniku.
2. člen
(pomen izrazov)
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
a) »ladja« pomeni ladjo v skladu z mednarodnimi konvencijami;
b) »tehnični nadzor in pregled« pomeni tehnični nadzor in pregled ladij, ki je obvezen na podlagi mednarodnih konvencij;
c) »mednarodne konvencije« pomenijo Mednarodno konvencijo o varstvu človeškega življenja na morju (SOLAS), 1974, Mednarodno konvencijo o tovornih črtah (LL), 1966, in Mednarodno konvencijo o preprečevanju onesnaževanja morja z ladij (MARPOL), 1973/78, skupaj s protokoli in spremembami konvencij ter pripadajočimi obveznimi kodeksi v najnovejši različici;
č) »klasifikacijski zavod« pomeni organizacijo, ki je priznana v skladu z Odločbo Komisije z dne 30. septembra 1996 o objavi seznama organizacij, ki so jih kot priznane v skladu z Direktivo Sveta 94/57/ES uradno sporočile države članice, in je v imenu Republike Slovenije imenovana za opravljanje tehničnega nadzora, pregledov in izdajanje spričeval, razen če ni s tem pravilnikom drugače določeno;
d) »spričevalo« pomeni ladijsko listino, ki jo izda klasifikacijski zavod v skladu z mednarodnimi konvencijami;
e) »klasifikacijsko spričevalo« pomeni ladijsko listino, ki jo izda klasifikacijski zavod in potrjuje konstrukcijo in mehansko primernost ladje za določeno uporabo ali storitev v skladu s pravili in predpisi, ki jih ta zavod opredeli in objavi;
f) »spričevalo o varnosti radijskih naprav na tovorni ladji« pomeni ladijsko listino, določeno s spremenjenimi predpisi o radijski postaji SOLAS 1974/78, ki jih je sprejela IMO.
3. člen
(sporazum)
(1) Klasifikacijski zavod in Republika Slovenija skleneta sporazum, s katerim se podrobneje določi izvajanje tehničnega nadzora, pregledov in izdajanje spričeval ter naloge in odgovornosti klasifikacijskega zavoda.
(2) Sporazum iz prejšnjega odstavka vključuje najmanj:
a) določbe Dodatka II Resolucije IMO A.739(18) o navodilih za pooblaščanje organizacij, ki delujejo v imenu države, pri čemer se upoštevajo priloga, dodatki in priponke k IMO MSC/Okrožnici 710 in MEPC/Okrožnici 307 o vzorčnem sporazumu za pooblaščanje priznanih organizacij, ki delujejo v imenu države;
b) določbe o odškodninski odgovornosti, ki določajo, da v primeru, če sodišče ugotovi, da je Republika Slovenija odgovorna za škodo, ki jo je povzročil klasifikacijski zavod, njegovi zaposleni ali drugi, ki delujejo v njegovem imenu, ali če je taka odgovornost ugotovljena v arbitražnem postopku, Republika Slovenija lahko od klasifikacijskega zavoda zahteva povrnitev izplačane denarne odškodnine v obsegu, ki jo je po ugotovitvi sodišča ali arbitraže povzročil klasifikacijski zavod, in sicer za:
– premoženjsko škodo (navadna škoda in izgubljeni dobiček) ali premoženjsko in nepremoženjsko škodo zaradi smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja, ki je bila povzročena naklepno ali iz hude malomarnosti, v celoti;
– premoženjsko in nepremoženjsko škodo zaradi smrti, telesne poškodbe ali prizadetega zdravja, ki je bila povzročena iz malomarnosti, se znesek lahko omeji, vendar ne na manj kot na štiri milijone EUR;
– premoženjsko škodo (navadna škoda in izgubljeni dobiček), ki je bila povzročena iz malomarnosti, se znesek lahko omeji, vendar ne na manj kot na dva milijona EUR;
c) določbe o periodični presoji nalog, ki jih klasifikacijski zavod prevzema v imenu Republike Slovenije, v skladu s 5. členom tega pravilnika;
č) možnost naključnega in podrobnega inšpekcijskega nadzora ladij, ki ga izvaja pomorska inšpekcija;
d) določbe o sporočanju bistvenih podatkov klasifikacijskega zavoda o ladjevju, spremembah, začasnih odvzemih in preklicih klasifikacijskih spričeval, v skladu s tretjim odstavkom 7. člena tega pravilnika.
4. člen
(odvzem pooblastila)
Če ministrstvo, pristojno za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ugotovi, da klasifikacijski zavod ne izpolnjuje več pogojev za opravljanje tehničnega nadzora, pregledov in izdajanja spričeval, se mu pooblastilo začasno odvzame in takoj obvesti Komisijo Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Komisija) ter države članice Evropske unije o svoji odločitvi in navede utemeljene razloge zanjo. Na podlagi odločitve Komisije se začasni odvzem prekliče ali se pooblastilo dokončno odvzame.
5. člen
(ocenitev delovanja klasifikacijskega zavoda)
(1) Ministrstvo ali neodvisno zunanje telo, ki ga pooblasti ministrstvo, oceni delovanje klasifikacijskega zavoda najmanj vsaki dve leti. Ministrstvo pošlje državam članicam Evropske unije in Komisiji poročilo o rezultatih presoje najpozneje do 31. marca v letu, ki sledi letu, za katero poročilo velja.
(2) Klasifikacijski zavod mora na zahtevo pristojnega odbora Komisije poslati temu letno poročilo o presoji sistema kakovosti.
6. člen
(poročila pomorske inšpekcije)
(1) Pomorska inšpekcija mora poročati Komisiji in državam članicam Evropske unije ter obvestiti državo zastave, ki jo to zadeva, o odkritju vsakega veljavnega spričevala, ki ga je izdal klasifikacijski zavod, ki deluje v imenu te države zastave, ladji, ki ne izpolnjuje pogojev iz mednarodnih konvencij, ali o katerih koli pomanjkljivostih ladje, ki ima veljavno klasifikacijsko spričevalo, v zvezi s pogoji, na katere se to spričevalo nanaša.
(2) Poročanje iz prejšnjega odstavka se omeji samo na tiste ladje, ki predstavljajo resno nevarnost za varnost in okolje ali kažejo znake posebno malomarnega ravnanja klasifikacijskega zavoda. O poročilu se v trenutku začetnega inšpekcijskega nadzora obvesti klasifikacijski zavod, ki je spričevalo izdal, da lahko takoj sprejme ustrezne ukrepe.
7. člen
(obveznosti klasifikacijskega zavoda)
(1) Klasifikacijski zavod se mora redno posvetovati z drugimi klasifikacijskimi zavodi z namenom ohranitve enako­vrednosti svojih tehničnih standardov in njihovega izvajanja po določbi Resolucije IMO A.847(20) o smernicah za pomoč državam zastave pri uporabi instrumentov IMO. Klasifikacijski zavod mora predložiti Komisiji redna poročila o temeljnem napredku na področju standardov.
(2) Klasifikacijski zavod mora sodelovati s pomorsko inšpekcijo in pomorskimi inšpekcijami držav članic Evropske unije, kadar te opravljajo nadzor nad ladjo, za katero je klasifikacijski zavod opravil tehnični nadzor, pregled ali izdal spričevalo, da bi olajšal odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ali drugih odstopanj.
(3) Klasifikacijski zavod mora predložiti ministrstvu in Komisiji vse ustrezne podatke o svojem klasificiranem ladjevju, prenosih, spremembah, začasnih odvzemih in preklicih klasifikacijskih spričeval, ne glede na zastavo, pod katero plujejo ladje.
(4) Podatki o prenosih, spremembah, začasnih odvzemih in preklicih klasifikacijskih spričeval, vključno s podatki o vseh zapoznelih pregledih in priporočilih, pogojih o klasi, operativnih pogojih ali operativnih omejitvah, naloženih ladjam, ki jim je bilo izdano klasifikacijsko spričevalo, se ne glede na zastavo, pod katero ladje plujejo, sporočijo v informacijski sistem Sirenac zaradi nadzora pomorskih inšpekcij in objavijo na spletni strani klasifikacijskega zavoda.
(5) Klasifikacijski zavod ne sme izdati spričevala ladji, ki ji je bilo odvzeto ali spremenjeno klasifikacijsko spričevalo iz varnostnih razlogov, preden ne da Uprava Republike Slovenije za pomorstvo (v nadaljnjem besedilu: Uprava) svojega mnenja o tem, ali je treba opraviti celoten tehnični nadzor.
(6) Uprava odobri prvo izdajo spričevala o oprostitvi.
(7) Klasifikacijski zavod mora pri prenosu ladje obvestiti klasifikacijski zavod, ki ladjo prevzema, o vsakem zapoznelem pregledu, zapoznelih priporočilih, pogojih o klasi, operativnih pogojih ali operativnih omejitvah, ki so ladji naloženi, in mu predložiti popolno dokumentacijo o ladji.
(8) Kadar klasifikacijski zavod ladjo prevzema, lahko izda spričevalo za ladjo šele potem, ko je uspešno zaključen vsak zapozneli pregled in izpolnjena vsa zapoznela priporočila ali pogoji o klasi, ki so bili ladji naloženi predhodno, v skladu z navedbami klasifikacijskega zavoda, ki ladjo prenaša.
(9) V primeru iz prejšnjega odstavka mora klasifikacijski zavod obvestiti klasifikacijski zavod, ki ladjo prenaša, o datumu izdaje spričeval in potrditi datum, kraj in ukrepe, sprejete v zvezi z izvedbo vsakega zapoznelega pregleda, zapoznelega priporočila ali zapoznelega pogoja o klasi.
(10) Klasifikacijski zavod mora sodelovati z drugim klasifikacijskim zavodom zaradi pravilnega izvajanja določb sedmega, osmega in devetega odstavka tega člena.
8. člen
(prehodna določba)
(1) Klasifikacijski zavodi, ki so bili pooblaščeni pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, lahko v imenu Republike Slovenije opravljajo tehnični nadzor, preglede in izdajajo listine še tri mesece po začetku veljavnosti tega pravilnika.
(2) Republika Slovenija in pooblaščeni klasifikacijski zavod sklene ta sporazum iz 3. člena tega pravilnika v treh mesecih po začetku veljavnosti tega pravilnika.
(3) Listine, ki so jih pooblaščeni klasifikacijski zavodi izdali pred začetkom veljavnosti tega pravilnika, veljajo do prenehanja njihove veljavnosti, vendar največ do prvega pregleda.
(4) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja za listine, ki so jih izdali klasifikacijski zavodi, ki nadaljujejo z opravljanjem nalog tudi na podlagi tega pravilnika.
9. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2620-7/2004/20
Ljubljana, dne 14. marca 2005.
EVA 2000-2411-0023
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet