Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1058. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, stran 2991.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – prečiščeno besedilo), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97 – odločba US, 1/98, 84/98, 44/00 – odločba US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 33. izredni seji dne 21. marca 2005 sprejel
S K L E P
o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev
in rezervaciji
1. člen
Cene dnevnih programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:
                                     v SIT
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC        |   Prvo|   Drugo|Kombinirani|Razvojni|  Vzgojno|
|           | starostno| starostno|  oddelki| oddelki| varstvena|
|           |  obdobje|  obdobje|      |    |  družina|
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC CICIBAN,    |  89.753|   57.798|   64.778| 237.345|     |
|Šarhova 29,     |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC ČRNUČE,    |  85.276|   56.144|   64.778|    |     |
|Dunajska 400,    |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC DR. FRANCE   |  85.800|   56.888|   65.052|    |     |
|PREŠEREN, Erjavčeva |     |      |      |    |     |
|29, Ljubljana    |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC GALJEVICA,   |  89.819|   57.827|   67.331|    |     |
|Galjevica 35,    |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC H.Ch.ANDERSEN, |  89.650|   59.242|   64.778| 265.520|     |
|Rašiška 7, Ljubljana |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC JARŠE,     |  88.142|   56.609|   64.778|    |     |
|Rožičeva 10,     |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC JELKA,     |  89.353|   58.814|   58.358|    |     |
|Glavarjeva 18a,   |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC KOLEZIJA,   |  89.819|   57.827|   67.331| 205.219|  89.819|
|Rezijanska 22,    |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC LEDINA,    |  85.800|   56.888|   65.052| 209.151|     |
|Čufarjeva 14,    |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC MIŠKOLIN, Novo |  86.866|   56.918|   58.802|    |     |
|Polje, Cesta VI/1,  |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC MLADI ROD,   |  88.773|   57.969|   64.778|    |     |
|Črtomirova 14,    |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC MOJCA,     |  88.539|   57.896|   64.778|    |     |
|Levičnikova 11,   |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC NAJDIHOJCA,  |  88.547|   59.442|   64.778| 212.824|     |
|Gorazdova 6,     |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC OTONA     |  88.158|   56.671|   64.778| 260.930|     |
|ŽUPANČIČA, Parmska  |     |      |      |    |     |
|41, Ljubljana    |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC PEDENJPED,   |  86.866|   56.918|   58.802|    |     |
|Cerutova 6,     |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC POD GRADOM,  |  85.800|   56.888|   65.052| 209.151|     |
|Praprotnikova 2,   |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC ŠENTVID, Ulica |  89.911|   57.981|   64.778|    |     |
|pregnancev 6,    |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC TRNOVO,    |  89.819|   57.827|   67.331|    |     |
|Kolezijska 11,    |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VIŠKI VRTCI, Jamova |  89.819|   57.827|   67.331|    |     |
|23, Ljubljana    |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC VODMAT,    |  85.800|   56.888|   65.052|    |     |
|Korytkova 24,    |     |      |      |    |     |
|Ljubljana      |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC VRHOVCI,    |  89.819|   57.827|   67.331|    |     |
|Vrhovci, Cesta    |     |      |      |    |     |
|XIX/10, Ljubljana  |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC VIŠKI GAJ,   |  89.819|   57.827|   67.331|    |     |
|Reška 31, Ljubljana |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
|VRTEC ZELENA JAMA,  |  91.925|   58.248|   66.717|    |     |
|Zvezna 24, Ljubljana |     |      |      |    |     |
+---------------------+----------+-----------+-----------+--------+----------+
2. člen
V vrtcih iz prejšnjega člena tega sklepa znašajo cene poldnevnih in krajših programov predšolske vzgoje mesečno na otroka:
– poldnevni program od 4 do 5 ur
dnevno brez obrokov          45.964 SIT
– krajši program do 3 ure dnevno
brez obrokov             20.550 SIT.
Plačilo staršev za program cicibanovih igralnih uric v vrtcih iz prejšnjega člena tega sklepa znaša 500 SIT na uro.
3. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 8.894 SIT mesečno. V tem znesku znaša vrednost dopoldanske malice 1.867 SIT, kosila 5.871 SIT in popoldanske malice 1.156 SIT. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.
4. člen
Vrtci, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana, morajo o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti tudi organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.
5. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, ki imajo otroka vključenega v vrtec na območju Mestne občine Ljubljana, in so glede na dohodek na družinskega člana na podlagi lestvice iz četrtega odstavka 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih razporejeni do vključno 6. plačilnega razreda, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v dnevnem programu prvega starostnega obdobja, razvojnem oddelku in vzgojno-varstveni družini za 10% nižje plačilo v svojem plačilnem razredu, v dnevnem programu drugega starostnega obdobja in kombiniranih oddelkih pa za 4% nižje plačilo v svojem plačilnem razredu.
6. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, ki imajo otroka vključenega v javni vrtec izven območja Mestne občine Ljubljana, in so glede na dohodek na družinskega člana na podlagi lestvice iz četrtega odstavka 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih razporejeni do vključno 6. plačilnega razreda, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo za 4% nižje plačilo v svojem plačilnem razredu.
7. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši, ki so glede na dohodek na družinskega člana na podlagi lestvice iz četrtega odstavka 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih razporejeni do vključno 5. plačilnega razreda, plačajo rezervacijo v znesku 550 SIT, drugi starši pa v znesku 800 SIT za vsak delovni dan, ko je otrok odsoten.
8. člen
Mestna občina Ljubljana bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu.
9. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji št. 603-10/2003-42 z dne 24. 11. 2003 (Uradni list RS, št. 127/03) in Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Pedenjped št. 603-10/2003-33 z dne 24. 11. 2003 in št. 64001-0003/2003 z dne 20. 11. 2003 (Uradni list RS, št. 127/03).
10. člen
Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 604-2/04-49
Ljubljana, dne 21. marca 2005.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Danica Simšič l. r.