Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1045. Program priprave za občinski lokacijski načrt vstopno točko na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje jezero, stran 2982.

Na podlagi 27. člena zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 110/02 in 8/03 – popr.) in 32. člena statuta Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 54/95, 51/96, 62/98 in 3/00) župan Občine Cerknica objavlja
P R O G R A M P R I P R A V E
za občinski lokacijski načrt vstopno točko na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje jezero
I. Ocena stanja, razloge in pravno podlago za pripravo občinskega lokacijskega načrta (OLN)
1. Ocena stanja
Območje Cerkniškega jezera spada v območje Notranjskega regijskega parka (Uradni list RS, št. 75/02) in je namenjeno ohranjanju in varovanju naravnih vrednot, kulturne dediščine, izjemnih geomorfoloških, geoloških in hidroloških znamenitosti, varovanju avtohtonega rastlinstva in živalstva, naravnih ekosistemov, značilnostim neživega sveta, paleontoloških in arheoloških najdišč, etnološkim ter arhitekturnim značilnostim ter kulturni krajini. Na področju Notranjskega parka se zagotovijo z naravnimi danostmi in vrednotami usklajen razvoj gospodarstva, turizma, kmetijstva, gozdarstva, rekreacije ter izobraževanja.
V širšem območju urejanja je evidentiranih več naravnih vrednot in objektov kulturne dediščine, za katere je potrebno v OLN zagotoviti usklajene režime varovanja, razvoja, gradnje, urejanja in vzdrževanja.
2. Razlogi za pripravo lokacijskega načrta
Turistični obisk Cerkniškega jezera se iz leta v leto povečuje.
Obiskovalci se prosto gibljejo po območju izjemnih naravnih vrednot. Za namen kontroliranega, omejenega ter primernega gibanja na zavarovanem območju je nujno poleg oznak vstopa v tako območje obiskovalcem zagotoviti:
– informiranje,
– parkiranje motornih vozil,
– uporabo alternativnega prevoza (koles, konji),
– osnovno turistično ponudbo,
– javne sanitarije.
3. Pravna podlaga
Občinski svet občine Cerknica je na osnovi sklepa Vlade RS o usklajenosti z obveznimi izhodišči prostorskega plana RS sprejel Odlok o prostorskih sestavinah dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Cerknica (Uradni list RS, št. 100/04). Za obravnavano območje je predvidena izdelava občinskega lokacijskega načrta (OLN) z namenom izgradnje parkirišča in objektom turistične ponudbe.
III. Predmet in programska izhodišča OLN
Predmet obdelave je območje, ki je po zadnjih spremembah planskih dokumentov namenjena turistični ponudbi s prilagojeno ponudbo ter površinam mirujočega prometa. Z izgradnjo in ureditvijo vstopne točke v varovano območje Cerkniškega jezera se zagotovijo možnosti nadzorovanega obiska motornih vozil ter izboljšanje organiziranosti turističnih obiskov.
Obravnavano območje je vključeno v predhodne razvojne programe:
– Načrt upravljanja Cerkniškega jezera v okviru projekta »Life«
– Program za ureditev Cerkniškega jezera v okviru programa CRPOV,
– Urbanistična delavnica pod okriljem MOPE,
– Po poteh kulturne dediščine od Idrijce do Kolpe;
Izdelane so študije Programska izhodišča za izdelavo predloga OLN. Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbo št. 354-19-72/2004 z dne 18. 1. 2005, da celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.
IV. Okvirno ureditveno območje OLN
Območje OLN je definirano v sprejetih spremembah in dopolnitvah planskih dokumentov (Uradni list RS, št. 100/04). Plan definira velikost območja, namensko rabo, varovanje območja Cerkniškega jezera ter način urejanja – OLN.
V. Nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci
Nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v pripravi so:
a) RS Ministrstvo za obrambo, inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – Postojna,
b) RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Postojna,
c) RS MOPE, Agencija RS za okolje, Izpostava Ljubljana,
d) Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana,
e) Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območna enota Ljubljana,
f) Elektro Ljubljana d.d. DE Ljubljana – okolica,
g) JP Komunala Cerknica /vodovod, kanalizacija),
h) Telekom Slovenije, PE Ljubljana,
i) Občina Cerknica – za področje lokalnih cest,
j) Drugi soglasodajalci, če v postopku ugotovi, da so njihova soglasja potrebna.
Predhodne pogoje in soglasja morajo nosilci urejanja prostora posredovati izdelovalcu naloge pisno in to v 30 dneh po prejemu vloge, sicer se šteje, da nimajo pogojev oziroma je soglasje dano.
VI. Seznam posebnih strokovnih podlag za načrtovanje predvidene prostorske ureditve
Izbrani načrtovalec mora upoštevati pogoje smernic, ki jih izdajo nosilci urejanja prostora. Pri izdelavi sprememb in dopolnitev se upošteva veljavne planske akte, kakor tudi strokovne podlage, ki so bile izdelane pri planskih spremembah.
VII. Pridobitev geodetskih podlag
Geodetske podlage za izdelavo OLN v digitalni in analogni obliki preskrbita naročnika Občina Cerknica in investitor objekta turistične ponudbe.
VIII. Roki za pripravo sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojen
Pridobitev smernic, 30 dni, predvidoma do 15. 3. 2005.
Izdelovalec OLN-ja mora biti strokovna organizacija, ki je registrirana za opravljanje strokovnih nalog urbanističnega načrtovanja v skladu z veljavno zakonodajo.
Izdelava predloga OLN za javno razgrnitev, predvidoma do 20. 3. 2005;
Javna razgrnitev, 30 dni, predvidoma od 23. 3. 2005 do 23. 4. 2005;
Javna obravnava, predvidoma od 13. 4. 2005;
Sprejem stališč do pripomb, predvidoma od 20. 4. 2005
I. obravnava Občinski svet, predvidoma 25. 4. 2005;
Izdelava dopolnjenega predloga PUP, predvidoma od 3. 5. 2005;
Pridobitev mnenj nosilcev planiranja, predvidoma od 5. 6. 2005;
II. obravnava Občinski svet, predvidoma 10. 6. 2005.
S sprejetimi stališči do pripomb in pridobljenimi mnenji pristojnih nosilcev planiranja na predlog župana Občinski svet sprejme predlog odloka OLN.
IX. Obveznosti v zvezi s financiranjem prostorskega akta
Finančna sredstva za pripravo obravnavanega OLN-ja zagotovi Občina Cerknica in investitor.
X. Končna določba
Ta program priprave Občinskega lokacijskega načrta za vstopno točko na območje Cerkniškega jezera pri vasi Dolenje jezero začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 35001-11/2004
Cerknica, dne 14. februarja 2005.
Župan
Občine Cerknica
Miroslav Levar, dipl. ekon. l. r.