Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1029. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, stran 2942.

Na podlagi 77. in 78. člena Zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 103/04 – prečiščeno besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme
1. člen
V Uredbi o dovoljenjih in soglasjih za promet in proizvodnjo vojaškega orožja in opreme (Uradni list RS, št. 18/03) se v 1. členu v prvem odstavku zadnji stavek spremeni tako, da se glasi:
»S to uredbo se ureja tudi postopek za izdajo predhodnih dovoljenj za posamezen posel (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje za posamezen posel).«.
V tretjem odstavku se za besedami »Po tej uredbi se« doda besedilo »v skladu z zakonom o obrambi«.
V šestem odstavku se na koncu besedila doda besedilo, ki se glasi:
»Posamezen posel se lahko opravi tudi z večkratnimi delnimi dobavami. Dovoljenje za posamezen posel se izda tudi za promet z vojaškim orožjem in opremo znotraj Evropske unije.«.
2. člen
V 2. členu se v tretjem odstavku na koncu besedila črta pika in doda besedilo »oziroma znanstveno raziskovalnim organizacijam za opravljanje raziskovalne dejavnosti, za katero so registrirane.«.
3. člen
V 4. členu se v prvem odstavku črta druga alinea. Na koncu besedila tretje alinee se pika nadomesti z vejico in dodajo nova četrta, peta in šesta alinea, ki se glasijo:
»– dejansko opravlja promet z vojaškim orožjem in opremo,
– pozna vrsto in značilnosti vojaškega orožja ter opreme, za katero želi pridobiti dovoljenje,
– predloži ustrezne dokumente, s katerimi izkaže pravico do zastopanja oziroma poslovanja s tretjimi.«.
Za drugim odstavkom se dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
»(3) Šteje se, da gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik ustrezno varuje objekte in prostore, v katerih opravlja dejavnost po tej uredbi, če je onemogočen dostop nepooblaščenim, če so objekti in prostori glede na obseg in vrsto dejavnosti primerno fizično ali tehnično varovani in če vodi evidenco o prisotnih delavcih ter obiskovalcih.
(4) Ministrstvo preverja izpolnjevanje pogojev iz tega člena v postopku izdaje dovoljenja za promet z vojaškim orožjem in opremo.«.
4. člen
V 5. členu se v drugem odstavku v prvi alinei na koncu besedila črta vejica in doda besede »ali podjetnika posameznika,«.
Črta se šesta alinea.
V tretjem odstavku se črta peta alinea.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
»(4) Ministrstvo lahko pred izdajo dovoljenja za promet zaprosi za predhodno mnenje strokovno komisijo, določeno s to uredbo.«.
5. člen
V 9. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi:
»9. člen
(1) Soglasje za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme lahko pridobi gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz 4. člena te uredbe.
(2) Šteje se, da je gospodarska družba, zavod in druga organizacija ter podjetnik posameznik ustrezno tehnološko opremljen za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, če:
– pozna vrsto in značilnosti vojaškega orožja in opreme, za katero želi pridobiti soglasje za proizvodnjo,
– ima ustrezno kadrovsko strukturo glede na predvideno proizvodnjo oziroma storitve,
– ima stroje, naprave in drugo opremo za izdelavo, dodelavo oziroma vzdrževanje tistega vojaškega orožja in opreme, za katerega želi pridobiti soglasje, ter da obvlada tudi ustrezno tehnologijo za ta dela,
– predloži ustrezna dokazila, da bo lahko opravljal promet z vojaškim orožjem in opremo, za katerega proizvodnjo želi pridobiti soglasje.
(3) Ministrstvo preverja izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka v postopku izdaje soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme.«.
6. člen
V 10. členu se v drugem odstavku za besedami »vpogled v proizvodnjo« doda besedi »in promet«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»(3) Ministrstvo lahko pred izdajo soglasja za proizvodnjo zaprosi za predhodno mnenje strokovno komisijo, določeno s to uredbo.«.
7. člen
V 15. členu se v prvem odstavku na koncu besedila doda stavek, ki se glasi:
»Strokovna komisija pri oblikovanju mnenja upošteva tudi merila in kriterije za promet z vojaškim orožjem in opremo, ki jih je prevzela država v okviru mednarodnih obveznosti.«.
8. člen
V 16. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Dovoljenje za posamezen posel ministrstvo izda na podlagi vloge, ki mora obsegati zlasti naslednje podatke in dokazila:
– polno ime in naslov prosilca,
– šifro in poimenovanje blaga po seznamu, ki je priloga te uredbe,
– podroben opis blaga,
– tarifno oznako iz kombinirane nomenklature,
– količino in vrednost blaga,
– mejni prehod, relacija in način prevoza,
– polno ime in naslov uvoznika, izvoznika, proizvajalca, posrednika, končnega uporabnika in špediterja,
– v primeru izvoza, dovoljenje za uvoz v državi uvoznici ali izjavo uvoznika, da tako dovoljenje v državi uvoznici ni potrebno,
– v primeru izvoza, izjavo končnega uporabnika ali certifikat o končnem uporabniku ali drugo temu ustrezno listino,
– dokazilo o registraciji za promet z vojaškim orožjem in opremo v primeru posredništva,
– v primeru uvoza izjavo o namenu uporabe uvoženega blaga,
– rok, v katerem bo opravljen posel, in navedbo rokov za izvedbo posameznih delov posla.«.
V tretjem odstavku se na koncu besedila doda stavek, ki se glasi: »Dovoljenje za posamezen posel mora biti praviloma izdano najkasneje tri dni pred izvedbo posla.«.
9. člen
V 17. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Dovoljenja za uvoz, izvoz, posredovanje in tranzit se ne podaljšuje. Dovoljenja za začasni uvoz in začasni izvoz pa se lahko podaljšajo na vlogo prosilca, vendar največ za 12 mesecev.«.
10. člen
V 18. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(2) Gospodarska družba, zavod ali druga organizacija ter podjetnik posameznik, ki je pridobil dovoljenje za posamezen posel, mora najmanj tri dni pred prihodom blaga na mejni prehod dostaviti pisno najavo z navedbo datuma, mejnega prehoda, številko in datumom izdanega dovoljenja, relacijo prevoza, predvidenih postankov in vsebino pošiljke na ministrstvo, Generalni carinski urad in Generalno policijsko upravo ter v roku osmih dni od realizacije posla ministrstvu dostaviti dokazila o opravljenem poslu v skladu z dovoljenjem.«.
Tretji odstavek se črta.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
11. člen
(1) Dovoljenja za promet in soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, izdana pred uveljavitvijo te uredbe, ostanejo v veljavi.
(2) Dovoljenja za promet in soglasja za proizvodnjo vojaškega orožja in opreme, za katera je bila vloga za izdajo vložena pred uveljavitvijo te uredbe, se izdajo po dosedanjih predpisih.
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00718-4/2005/9
Ljubljana, dne 17. marca 2005.
EVA 2004-1911-0015
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l. r.
Predsednik