Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1050. Pravilnik o postopku za financiranje kulturnih programov, stran 2986.

V skladu z 8. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94 in 96/02) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Hajdina (Uradni list št. 109/99, 12/01, 90/02, 16/03) je Občinski svet občine Hajdina na 16. redni seji, dne 16. 3. 2005 sprejel
P R A V I L N I K
o postopku za financiranje kulturnih
programov
1. člen
Ta pravilnik ureja postopke za določanje razporeditve finančnih sredstev glede na programe kulturnih društev, ki se financirajo iz proračuna Občine Hajdina.
2. člen
Kulturne dejavnosti lahko opravljajo posamezniki in pravne osebe pod pogoji, ki jih določa zakon. Pravico do sofinanciranja kulturnih programov po tem pravilniku imajo nosilci in izvajalci kulturne dejavnosti, ki imajo sedež na območju Občine Hajdina.
3. člen
Postopek izbire kulturnih programov in dodeljevanje finančnih sredstev izvajalcem poteka po naslednjem zaporedju:
– priprava in predložitev programa izvajalca kulturne dejavnosti,
– pregled programa,
– obdelava in ocenjevanje programa,
– odločitev (sklep) župana na podlagi predložene ocene,
– sklepanje pogodb,
– poročilo o realizaciji programa.
Postopek izbire kulturnih programov izvede komisija, katero imenuje župan, najkasneje vsako leto do konca tekočega leta za prihodnje leto ter ga predloži županu v potrditev.
4. člen
Komisija se pri pripravi predloga izbora letnih kulturnih programov in predloga delitve razpoložljivih proračunskih sredstev ravna v skladu z merili, ki jih potrdi občinski svet na predlog strokovnih skupin. Merila za posamezno področje so priloga k temu pravilniku in so osnova za določanje višine finančnih sredstev za izvajanje kulturnih programov posameznih nosilcev kulturne dejavnosti v občini.
5. člen
Programi, ki sodijo v okvir izvajanja kulturnih dejavnosti so določeni v 56. členu Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture.
6. člen
Župan sklene pogodbo z izvajalci kulturnih programov. V pogodbi se opredeli vsebina in obseg programa, čas realizacije programa, obseg sredstev, ki se zagotavljajo iz občinskega proračuna, nameni in način nadzora nad porabo sredstev ter druge medsebojne pravice in obveznosti. Pogodbe se sklepajo po sprejetju proračuna občine za obdobje sprejetja proračuna. Obseg finančnih sredstev, ki jih društvo planira za realizacijo programa se določi na podlagi realizacije programa kulturnega društva v preteklem letu.
7. člen
Kulturnim delavcem, ki se udeležijo ali sprejemnih izpitov na umetniških šolah v tujini ali so izbrani na kakšni državni ali svetovni selekciji za razstave ali delavnice s področja kulturnega ustvarjanja (gledališče, glasba, folklora…) in niso poklicni kulturni delavci, se zagotovi kotizacija v delavnicah, oziroma na sprejemnih izpitih v višini razpoložljivih sredstev, ki jih z vsakokratnim sklepom določi župan.
8. člen
Ta sprememba pravilnika začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 035-02/05
Hajdina, dne 16. marca 2005.
Župan
Občine Hajdina
Radoslav Simonič l. r.