Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1074. Sklep o odvzemu statusa javnega dobra za nepremičnine v KO Gotna vas, stran 3001.

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94 – odločba US, 45/99 – odločba US, 57/94, 14/95, 20/95 – odločba US, 63/95 – obv. razlaga, 73/95 – odločba US, 9/96 – odločba US, 44/96 – odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98 – odločba US, 74/98, 59/99 – odločba US, 70/00, 100/00 – sklep US, 28/01 – odločba US, 87/01 – Zsam-1, 51/02 in 16/02 – sklep US), 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04, uradno prečiščeno besedilo), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države ali občin (Uradni list RS, št. 12/03, 77/03) ter 16. in 95. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 19. seji dne 17. 2. 2005 po obravnavi predloga sklepa o odvzemu statusa javnega dobra sprejel
S K L E P
o odvzemu statusa javnega dobra za nepremičnine v KO Gotna vas
Ukine se status javnega dobra za nepremičnine parc. št. 1221/7, 1221/8, 1221/9, 1221/10, 1221/11 in 1221/12, KO Gotna vas, z dovoljenjem, da se parcele odpišejo od ZKV 1625, KO Gotna vas, za katerega je vpisano javno dobro, in pripišejo k zemljiškoknjižnemu vložku iste KO, za katerega je vpisana lastninska pravica za Mestno občino Novo mesto, Novo mesto, Seidlova cesta 1, matična številka: 5883288.
Št. 352-08-6/2005
Novo mesto, dne 17. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.