Številka 32
Uradni list RS, št. 32/2005 z dne 29. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 32/2005 z dne 29. 3. 2005, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1084. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o normativih in standardih za določanje sredstev za izvajanje nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa
1099. Uredba o spremembi Uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo

MINISTRSTVA

1085. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o cenah in normativih za določanje cen gradbenih del za popotresno obnovo objektov
1086. Pravilnik o vsebini in obliki vloge za dodelitev sredstev za odpravo posledic potresa v Posočju 12. julija 2004
1087. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah odredbe o cenah in normativih za določanje cen projektne dokumentacije za popotresno obnovo objektov
1088. Pravilnik o postopku in načinu merjenja nagiba strmih travnikov
1100. Pravilnik o razvrstitvi izdelkov iz prilog I in II Direktive 2004/57ES med pirotehnične izdelke

OBČINE

Dobrna

1089. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za kmetijski prostor Občine Dobrna
1090. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za skupno območje Dobrna (Vinska Gorica, Lokovina, Dobrna, Pristova)
1091. Sklep o določitvi stopenj posameznih elementov najemnine za izračun neprofitnih najemnin
1092. Sklep o izvzemu nepremičnine, v k.o. Dobrna, iz javnega dobra
1093. Sklep, da zemljišče parc. št. 601/7 postane javno dobro
1094. Sklep, da zemljišče parc. št. 602/2 postane javno dobro
1095. Pravilnik za vrednotenje in sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti v Občini Dobrna
1096. Pravilnik o sofinanciranju programov na področju turizma v Občini Dobrna
1097. Pravilnik za vrednotenje športnih programov v Občini Dobrna
1098. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o dodelitvi subvencij za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v Občini Dobrna

POPRAVKI

1. Popravek številke akta
2. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori III
3. Popravek Odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Dvori IV.