Številka 33
Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 33/2005 z dne 31. 3. 2005, Kazalo


MINISTRSTVA

1101. Pravilnik o obliki in vsebini obvestila o nevarnem proizvodu
1102. Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zbirni centri, prevozniki živali in trgovci z živalmi ter o postopku registracije
1103. Pravilnik o zaščiti živali pri zakolu
1104. Pravilnik o priznanju skupin proizvajalcev posebnih kmetijskih pridelkov oziroma živil
1105. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Brkini I (2004–2013)
1106. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Rodni vrh (2004–2013)
1107. Pravilnik o gozdnogospodarskem načrtu gozdnogospodarske enote Šentilj v Slovenskih goricah (2004–2013)
1108. Pravilnik o spremembi in dopolnitvi pravilnika o pogojih za uporabo označbe “tradicionalni ugled” za idrijske žlikrofe
1109. Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o pristojbinah na področju veterinarstva
1110. Pravilnik o spremembah Pravilnika o odškodninah na področju zdravstvenega varstva rastlin
1111. Izhodiščne povprečne cene za oceno delne škode na stavbah
1112. Povprečne gradbene cene in korekcijski faktorji povprečnih gradbenih cen po regijah
1113. Korekcijski količniki za ugotavljanje tlorisnih površin objektov
1132. Pravilnik o spremembi Pravilnika o službeni izkaznici in znački davčnega inšpektorja in davčnega izterjevalca
1133. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v februarju 2005

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1114. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij za magistre farmacije

OBČINE

Celje

1115. Spremembe poslovnika Mestnega sveta mestne občine Celje
1116. Odlok o lokacijskem načrtu Toplarna Celje

Cerknica

1117. Odlok o priznanjih Občine Cerknice

Cerkno

1118. Sklep o začasnem financiranju javne porabe do sprejetja proračuna Občine Cerkno za leto 2005
1119. Sklep o ukinitvi statusa zemljišča javno dobro in o vzpostavitvi statusa javnega dobra

Dobje

1120. Odlok o proračunu Občine Dobje za leto 2005

Logatec

1121. Spremembe programa priprave za ureditveni načrt – naselje Kalce SP /12 Urn v Občini Logatec

Mežica

1122. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Mežica za leto 2004
1123. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o zazidalnem načrtu »Smrečnik /ZN4-1. faza, ZN5/«
1124. Poročilo o izidu nadomestnih volitev člana Občinskega sveta občine Mežica

Nova Gorica

1125. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Kozara Nova Gorica

Rogašovci

1126. Slep o financiranju političnih strank v Občini Rogašovci

Slovenske Konjice

1127. Program priprave lokacijskega načrta povezovalne ceste od vile Marije do pokopališča v Slovenskih Konjicah
1128. Program priprave občinskega lokacijskega načrta za območje Center – vzhodno od obvoznice
1129. Program priprave sprememb in dopolnitev Odloka o PUP za dele naselij – območje 5/B predel Kmetijsko gozdarske zadruge Sl. Konjice

Velika Polana

1130. Odlok o proračunu Občine Velika Polana za leto 2005
1131. Odlok o grbu in zastavi Občine Velika Polana
AAA Zlata odličnost