Številka 34
Uradni list RS, št. 34/2005 z dne 1. 4. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 34/2005 z dne 1. 4. 2005, Kazalo


MINISTRSTVA

1134. Program priprave državnega lokacijskega načrta za prenosni plinovod R45 za oskrbo Bele Krajine
1157. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu
1158. Pravilnik o določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stanovanja
1159. Register o spremembah in dopolnitvah registra biocidnih pripravkov

USTAVNO SODIŠČE

1135. Odločba, da je določba šestega odstavka 217. člena Zakona o prekrških (Uradni list, št. 7/03 in 86/04 – ZP-1) v neskladju z Ustavo
1136. Odločba o razveljavitvi sklepov Vrhovnega soišča, Višjega delovnega in socialnega sodišča ter Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani ter o vrnitvi zadeve v novo odločanje
1137. Odločba o razveljavitvi sodbe Vrhovnega sodišča ter sodbe in sklepa Višjega delovnega in socialnega sodišča in delovnega sodišča v Celju
1138. Odločba o ugotovitvi, da je Zakon o preoblikovanju Sklada Republike Slovenije za sukcesijo in ustanovitev Javne Agencije Republike Slovenije za nasledstvo v neskladju z Ustavo, ker ne določa nadaljevanja pravdnih izvršilnih postopkov, ki so bili prekinjeni oziroma odloženi na podlagi Zakona o Skladu Republike Slovenije za sukcesijo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

1139. Spremembe in dopolnitve pravilnika o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja

OBČINE

Hajdina

1140. Soglasje k ceni proizvodnje in distribucije vode

Ig

1141. Odlok o proračunu Občine Ig za leto 2005

Ilirska Bistrica

1142. Sklep o spremembah in dopolnitvah odloka o ureditvenem načrtu za cono Z4-2/1 Razširitev pokopališča v Ilirski Bistrici

Kobarid

1143. Odlok o proračunu Občine Kobarid za leto 2005

Komen

1144. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata

Koper

1145. Odlok o ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Mestne občine Koper
1146. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu »TITOV TRG« v Kopru
1147. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o zazidalnem načrtu “NAD ŠMARSKO CESTO” v Kopru
1148. Sklep o ukinitvi javnega dobra
1149. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
1150. Ugotovitveni sklep o prenehanju mandata
1151. Sklep o potrditvi članicama Občinskega sveta Mestne občine Koper

Lendava

1152. Sprememba in dopolnitev sklepa o določitvi osnove in stopnje članarine OOZ Lendava za leto 2005

Ljubljana

1153. Cenik za posamezne tarifne skupine plina

Pivka

1154. Sklep o javni razgrnitvi predloga občinskega lokacijskega načrta pokopališče v Pivki – I. faza

Puconci

1155. Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Puconci za leto 2004

Ruše

1156. Sklep o določitvi višine in načina plačevanja članarine Območni obrtni zbornici Ruše za leto 2005
AAA Zlata odličnost