Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1041. Pravilnik o razvrščanju zrakoplovov, stran 2978.

Na podlagi tretjega odstavka 40. člena Zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 110/02-ZGO-1 in 114/02) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o razvrščanju zrakoplovov
1. člen
(vsebina)
Ta pravilnik določa razvrščanje zrakoplovov v posamezne skupine glede na vrsto, kategorijo, namen uporabe, maso in drugo.
2. člen
(vrste)
(1) Zrakoplovi se glede na podobne lastnosti v zvezi z načinom njihovega pogona, letenja in pristajanja razvrščajo v naslednje vrste:
– letalo (Aeroplane);
– helikopter (Helicopter);
– jadralno letalo, jadralno letalo z motorjem; zmaj, motorni zmaj (Sailplane, Powered Sailplane, Hang Glider, Powered Hang Glider);
– balon, privezan balon (Balloon, Captive Balloon);
– zračna ladja (Airship);
– privezan zmaj (Kite);
– žirokopter (Gyrocopter) in druge.
(2) Zrakoplovi iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega odstavka so lahko tudi s plovci, s smučmi ali amfibijski.
(3) Izrazi v angleškem jeziku, ki so navedeni pri posamezni vrsti zrakoplova iz prvega odstavka tega člena, se uporabijo v primeru izpolnjevanja obrazcev in drugih listin, kot tudi v drugih primerih, ko se v različnih listinah zahteva vpis navedbe vrste zrakoplova tudi v angleškem jeziku.
3. člen
(plovnostne kategorije)
(1) Zrakoplovi iz drugega odstavka 6. člena tega pravilnika s podobnimi konstrukcijskimi in letalnimi karakteristikami se na osnovi certifikacijskih standardov za izdelavo zrakoplovov razvrščajo v naslednje plovnostne kategorije (v nadaljnjem besedilu: kategorije):
a) zrakoplovi, za katere je bil certifikacijski postopek izveden na osnovi certifikacijskih specifikacij (CS) Evropske agencije za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: EASA), se delijo na naslednje kategorije:
-------------------------------------------------------------------------
Certifikacijska         Kategorija
specifikacija
(CS)
-------------------------------------------------------------------------
– CS-25  Veliko letalo (Large Aeroplane);
– CS-23  Letalo normalne, polakrobatske, akrobatske ali komjuter
      (lokalne) kategorije (Normal, Utility,
      Acrobatic or Commuter Category
      Aeroplane);
– CS-29  Velik helikopter (Large Rotorcraft);
– CS-27  Mali helikopter (Small Rotocraft);
– CS-22  Jadralno letalo ali jadralno letalo z motorjem – polakrobatske
      in / ali akrobatske kategorije
      (Sailplane or Powered Sailplane – Utility and / or Aerobatic
      Category);
– CS-VLA  Zelo lahko letalo (Very Light Aeroplane);
– CS-VLH  Zelo lahek helikopter (Very Light Rotorcraft);
– CS-31HB Toplozračni balon (Hot-Air Balloon);
– CS-31GB Plinski balon (Free Gas Balloon);
– CS-30T  Prevozna zračna ladja (Transport Airship);
– CS-30N  Zračna ladja normalne in / ali komjuter (lokalne) kategorije
      (Normal and/or Commuter Category Airship);
– CS-31HA Toplozračna zračna ladja (Hot-Air Airship);
– CS-31TGB Privezan plinski balon (Tethered Gas Balloon);
-------------------------------------------------------------------------
b) zrakoplovi, za katere je EASA ugotovila, da so bili uporabljeni certifikacijski postopki v skladu z Uredbo (ES) Evropskega parlamenta in Sveta št. 1592/2002 z dne 15. julija 2002 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu (UL L št. so 240 z dne 7. 9. 2002, str. 1, z vsemi njenimi spremembami; v nadaljnjem besedilu: Uredba 1592/2002) in izvršilnimi predpisi ter drugimi akti, ki so izdani na podlagi navedene uredbe, in je EASA take zrakoplove privzela v svoj sistem, se razvrstijo v kategorijo, ki je vpisana v certifikat tipa, ki ga je izdal pristojni organ države proizvajalke tega zrakoplova.
(2) Zrakoplovi iz tretjega odstavka 6. člena tega pravilnika se razvrščajo v naslednji kategoriji:
– standardna  zrakoplov serijske izdelave;
– specialna  zrakoplov unikatne ali maloserijske
        izdelave.
(3) Razvrstitev zrakoplova v posamezno plovnostno kategorijo iz tega člena določa samo tehnične in operativne lastnosti zrakoplova, ne pa tudi namena njegove uporabe.
(4) Izrazi v angleškem jeziku, ki so navedeni pri posamezni kategoriji zrakoplova iz prvega odstavka tega člena, se uporabijo v primeru izpolnjevanja obrazcev in drugih listin, kot tudi v drugih primerih, ko se v različnih listinah zahteva vpis navedbe kategorije zrakoplova tudi v angleškem jeziku.
4. člen
(namen uporabe)
(1) Nameni uporabe zrakoplovov so naslednji:
– prevoz potnikov (transport / passenger): zračni prevoz potnikov;
– prevoz tovora (transport / cargo): zračni prevoz tovora;
– dela v zraku (aerial work): vleka jadralnih letal, nošenje zunanjih bremen, vleka reklam, dela za kmetijstvo in gozdarstvo, metanje padalcev in predmetov, šolanje in drugo: iskanje in reševanje, pregledovanje terena, fotografiranje iz zraka, medicinski prevozi, ambulantni prevozi, gašenje požarov, vremenske raziskave in druge dejavnosti z zrakoplovom za plačilo in/ali najem, ki niso zajete v prvi oziroma drugi alinei tega člena;
– dejavnosti za lastne potrebe (business / corporate): nekomercialni prevoz oseb in tovora za lastne potrebe;
– zasebna uporaba (private): osebna uporaba (kot na primer: šport, zabava);
– specialna uporaba (special): leti za posebne namene, ki so natančno opredeljeni v plovnostnem dokumentu zrakoplova.
(2) Namen uporabe za posamezen zrakoplov pomeni enega ali več namenov, ki pridejo v poštev za posamezen zrakoplov, in so določeni v letalskem priročniku zrakoplova (Aircraft Flight Manual), in ne pomeni dovoljene letalske operacije.
(3) Izrazi v angleškem jeziku, ki so navedeni pri posameznem namenu uporabe iz prvega odstavka tega člena, se uporabijo v primeru izpolnjevanja obrazcev in drugih listin, kot tudi v drugih primerih, ko se v različnih listinah zahteva vpis navedbe namena uporabe zrakoplova tudi v angleškem jeziku.
5. člen
(masa)
(1) Letala in helikopterje se glede na njihovo največjo potrjeno vzletno maso (MTOM), razvršča v naslednje skupine:
– letala nad 5700 kg – velika letala;
– letala do vključno 5700 kg – mala letala;
– letala do vključno 2730 kg – lahka letala;
– letala do vključno 750 kg – zelo lahka letala;
– helikopterje nad 3175 kg – veliki helikopterji;
– helikopterje do vključno 3175 kg – mali helikopterji;
– helikopterje do vključno 2730 kg – lahki helikopterji;
– helikopterje do vključno 600 kg – zelo lahki helikopterji.
(2) Razvrstitev iz prejšnjega odstavka velja za zrakoplove z maso nad 70 kg.
6. člen
(delitev zrakoplovov v zvezi z uredbami Evropske unije)
(1) V zvezi z ureditvijo, kot izhaja iz uredb Evropske unije, se zrakoplovi razvrščajo na:
– zrakoplove, za katere se vprašanja plovnosti urejajo po določbah uredb Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EASA zrakoplovi), in na
– zrakoplove, za katere se vprašanja plovnosti urejajo v ustreznih nacionalnih predpisih (v nadaljnjem besedilu: ne-EASA zrakoplovi).
(2) Za EASA zrakoplove se vprašanja plovnosti urejajo po določbah Uredbe 1592/2002 in izvršilnih predpisov ter drugih aktov, ki so izdani na podlagi navedene uredbe.
(3) Za ne-EASA zrakoplove se vprašanja plovnosti, v skladu z Uredbo 1592/2002, urejajo v ustreznih nacionalnih predpisih. V to skupino se razvrščajo:
1. zrakoplovi, ki so navedeni v Prilogi II k Uredbi 1592/2002, v skladu z drugim odstavkom 4. člena navedene uredbe;
2. zrakoplovi, ki jih je EASA označila za zrakoplove, za katere EASA še ni priznala plovnostne kode v skladu z določbo 3.(a) točke 2. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1702/2003 z dne 24. septembra 2003 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L št. 243 z dne 27. 9. 2003, str. 6, v nadaljnjem besedilu: Uredba 1702/2003);
3. zrakoplovi, ki se uporabljajo v vojaških, carinskih, policijskih ali podobnih operacijah.
7. člen
(druge delitve)
Zaradi specifičnih zahtev na posameznih področjih letalstva se zrakoplovi razvrščajo tudi na druge načine in sicer po velikosti, hrupu in drugem. Te razvrstitve in njihov namen so določene in urejene v predpisih, ki urejajo tako posamezno področje.
8. člen
(prehodna določba)
Za zrakoplove, ki jim je bilo izdano spričevalo o plovnosti zrakoplova v skladu z Zakonom o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01, 110/02-ZGO-1 in 114/02; v nadaljnjem besedilu: ZLet), pred 28. septembrom 2004, se uporablja razvrstitev zrakoplovov v kategorije, kot so določene v 2. točki 206. člena ZLet, dokler se tako spričevalo za posamezen zrakoplov ne nadomesti s spričevalom o plovnosti zrakoplova, ki se izda v skladu z Uredbo 1702/2003, vendar najkasneje do 28. septembra 2008.
9. člen
(prenehanje veljavnosti)
(1) V skladu z določbo 206. člena ZLet z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določbe 1., 3. in 4. točke 206. člena ZLet.
(2) Določbe 2. točke 206. člena ZLet se uporablja do vključno 28. septembra 2008.
10. člen
(začetek veljavnosti)
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2630-31/2004/29
Ljubljana, dne 14. marca 2005.
EVA 2005-2411-0051
mag. Janez Božič l. r.
Minister
za promet