Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1079. Odlok o urejanju in vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Šmartno pri Litiji, stran 3007.

Na podlagi 3. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93), 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97), 3. in 25. člena Zakona o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03, 86/04) 7. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 33/03, 106/03) je Občinski svet občine Šmartno pri Litiji na 18. redni seji dne 24. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o urejanju in vzdrževanju čistoče kategoriziranih javnih cest, poti in površin za pešce ter zimski službi v Občini Šmartno pri Litiji
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom Občina Šmartno pri Litiji določa predmet gospodarske službe, pogoje za izvajanje, pooblastila, način opravljanja, način financiranja, nadzor nad izvajanjem gospodarske javne službe, in drugo v zvezi z izvajanjem obvezne lokalne službe urejanja kategoriziranih javnih cest, poti in površin za pešce ter drugih javnih površin.
2. člen
Predmet gospodarske javne službe je izvajanje dejavnosti urejanja in čiščenja kategoriziranih javnih cest, poti, površin za pešce in drugih javnih površin s katerimi gospodari Občina Šmartno pri Litiji (v nadaljevanju: gospodarska javna služba).
3. člen
Kot urejanje javnih površin se šteje tudi opravljanje zimske službe.
4. člen
(1) Javne površine po tem odloku so kategorizirane javne ceste, poti, površine za pešce in druge javne površine, s katerimi gospodari oziroma so v lasti Občine Šmartno pri Litiji in so v javni rabi.
(2) Uporabniki storitev gospodarske javne službe, so fizične in pravne osebe na območju Občine Šmartno pri Litiji, ki so neposredni uporabniki kategoriziranih javnih cest, poti, površin za pešce in drugih javnih površin v Občini Šmartno pri Litiji.
5. člen
(1) Gospodarska javna služba se lahko opravlja na katerikoli način opredeljen z zakonom. Način opravljanja na predlog občinske uprave občine določi občinski svet ter s tem določi izvajalca.
(2) Ta odlok predstavlja koncesijski akt za podelitev koncesije.
(3) Gospodarska javna služba se lahko opravlja na celotnem območju Občine Šmartno pri Litiji ali na njenem posameznem delu.
6. člen
(1) Gospodarska javna služba, se lahko podeli ločeno ali skupaj za opravljanje dejavnosti zimske službe in urejanja in čiščenja javnih površin.
(2) Ne glede na druge določbe tega odloka se lahko dejavnost, ki je predmet tega odloka, organizira tudi v okviru režijskega obrata ali z neposredno zaposlitvijo delavca-izvajalca v okviru občinske uprave in se v tem primeru smiselno uporabljajo določbe tega odloka.
II. UREJANJE, ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
7. člen
Način ravnanja s komunalnimi odpadki na javnih površinah in izvajalca gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki določa odlok Občine Šmartno pri Litiji, ki ureja ravnanje s komunalnimi odpadki.
8. člen
Za čiščenje urejenih površin, ki služijo posameznemu objektu in so sestavni del gradbene parcele (v nadaljevanju služeče zemljišče) posameznih stavb, so dolžni skrbeti lastniki stavb, lokalov in drugih poslovnih prostorov oziroma drugi neposredni uporabniki le teh, če s tem odlokom ni drugače določeno.
9. člen
(1) Vzdrževanje čistoče in drugo podobno vzdrževanje oziroma urejanje javnih površina opravlja izvajalec gospodarske javne službe v skladu s tem odlokom, če v tem odloku ni drugače določeno.
(2) Gospodarska javna služba se ne opravlja na funkcionalnem zemljišču stavb oziroma zgradb.
10. člen
(1) Vzdrževanje čistoče (v nadaljevanju: čiščenje) na javnih površinah obsega predvsem:
1. strojno in ročno pometanje asfaltiranih površin;
2. pranje asfaltiranih površin ter prometnih znakov;
3. čiščenje drugih javnih površin in objektov;
4. čiščenje odtokov v kanalizacijo in odvodnih jarkov ob javnih površinah;
5. negovanje in obnavljanje drevja, grmovja, cvetličnih nasadov, trat ipd.;
6. vzdrževanje in obnavljanje kategoriziranih javnih cest, površin za pešce in drugih javnih površin;
7. vzdrževanje in obnavljanje ograj na cesti, objektov, klopi;
8. vodi kataster javnih površin ter banko cestnih podatkov.
(2) Kataster je last občine in se vodi atributno in grafično v obliki računalniškega zapisa. Kopijo ažuriranih podatkov izvajalec periodično, vendar najmanj dvakrat letno (15. 6., 15. 11. tekočega leta) posreduje občini. Po prenehanju pogodbenega razmerja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet odloka, izvajalec preda kataster občini.
(3) Banka cestnih podatkov je last občine in se vodi v obliki računalniškega zapisa. Kopijo ažuriranih podatkov izvajalec in jo je dolžan najmanj enkrat letno (15. 6. tekočega leta) posredovati občini. Po prenehanju pogodbenega razmerja za opravljanje dejavnosti, ki je predmet odloka, izvajalec preda banko cestnih podatkov občini.
11. člen
(1) Obseg, časovno razdobje in način čiščenja javnih površin se določi z letnim programom, ki ga pripravi izvajalec v soglasju z upravo Občine Šmartno pri Litiji, do 30. oktobra za naslednje leto, ki ga potrdi občinski svet občine.
(2) Izvajalec izdela poročilo o stanju prometne infrastrukture enkrat letno, in sicer najkasneje do 15. 1. za preteklo leto, ki ga potrdi občinski svet.
III. ZIMSKA SLUŽBA
12. člen
V Občini Šmartno pri Litiji se opravlja zimska služba, kot del gospodarske javne službe, ki je predmet tega odloka.
13. člen
Zimska služba obsega predvsem:
1. pluženje in odstranjevanje snega na javnih površinah;
2. posipanje pločnikov in drugih površin za pešce ob poledici;
3. posipanje cestišč ob poledici;
4. odvažanje snega s cest in pločnikov;
5. odstranjevanje ledenih sveč z zgradb;
6. redno vzdrževanje žlebov in odtočnih cevi na zgradbah;
7. pritrjevanje in redno vzdrževanje snegolovov na strehah, s katerih lahko pade sneg;
8. nameščanje zametobranov;
9. obeležba robov cest s snežnimi koli na cestah, kjer je to potrebno;
10. mobilizacija delovnih sredstev in delovne sile za čiščenje in odstranjevanje snega s cest ob izrednih zasnežitvah;
11. čiščenje mrež in odtočnih uličnih požiralnikov v času odjuge;
12. čiščenje zasneženih prometnih znakov;
13. postavitev prometnih znakov in snežnih drogov.
14. člen
Zimsko službo v skladu z določbami tega odloka izvajajo izvajalec in lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta (v nadaljevanju: izvajalci).
15. člen
Izvajalec izvaja zimsko službo na vseh javnih površinah Občine Šmartno pri Litiji, z izjemo na površinah, ki so jih v skladu s tem odlokom dolžni čistiti lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta.
16. člen
Služeče zemljišče stavb oziroma zgradb čistijo lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta sami.
17. člen
(1) Če nastane poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če zapade 10 cm snega, so dolžni izvajalci pričeti z izvajanjem zimske službe.
(2) Višino snega je dolžan ugotavljati izvajalec sam.
18. člen
Pri izvajanju zimske službe velja za izvajalca naslednji prednostni vrstni red opravil, ki so predmet zimske službe:
1. ceste in dostopne poti do zdravstvenih domov, gasilskih domov, šol, avtobusne postaje in postajališča in drugih pomembnih javnih ustanov;
2. pločniki in ceste, ki povezujejo posamezna naselja;
3. druge javne površine za pešce;
4. ostale javne površine.
19. člen
(1) Izvajalec je dolžan odstraniti sneg tudi z vozišča in pločnikov, na mostovih in s cest, kjer odkrivanje snega s plugom zoži vozišče, ali kjer s pluženjem zaradi ožine cest ni mogoče odstraniti snega s prometnih površin.
(2) Odstranitev snega iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti opravljena na način, da omogoča normalno rabo plužene površine in le te ne zožuje čezmerno.
20. člen
(1) V času pluženja ali odstranjevanja snega je izvajalec upravičen in dolžan postaviti začasne znake o prepovedi parkiranja ali ustavljanja vozil na cestah, če je to potrebno za nemoteno opravljanje pluženja oziroma odstranjevanja snega oziroma za neoviran odtok vode.
(2) Začasni znaki iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti odstranjeni takoj po opravljenem pluženju oziroma odstranjevanju snega.
21. člen
V času odjuge so dolžni izvajalci očistiti tudi cestne jarke v naseljih, če je to potrebno za neoviran odtok vode ter cestne požiralnike.
22. člen
(1) Lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta so dolžni v dolžini zgradbe oziroma na služečem zemljišču, izvajalec pa na preostalih javnih površinah:
1. očistiti novo zapadli sneg zjutraj do 6. ure, po potrebi pa tudi večkrat dnevno;
2. takoj odstraniti sneg, ki je padel s streh na javne površine, ali je bil s streh odstranjen;
3. odstraniti ledene sveče s streh in žlebov, pred odstranitvijo pa postaviti na pločnik znak za nevarnost;
4. posipati pločnike ob poledici.
(2) Kjer je to mogoče, se mora sneg odlagati z javnih površin, za katerih čiščenje so zadolženi po tem odloku uporabniki tako, da ne ovira normalne rabe teh površin, sicer se sneg odlaga na robnikih pločnikov.
23. člen
(1) Izvajalec je dolžan opraviti odvoz snega s cestišč, drugih javnih površin in z robov pločnikov, če je to potrebno za normalno rabo teh površin.
(2) Ob izrednem povečanju količin odstranjenega snega je izvajalec dolžan odstraniti sneg v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena, najkasneje v 10 dneh po prenehanju izrednih razmer.
24. člen
Prepovedano je metati sneg na vozišča ali pločnike, s katerih je sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in cestne jarke za odvodnjavanje.
25. člen
Ob poledici se smejo pločniki in pešpoti posipati samo s peskom ali s soljo.
26. člen
(1) Na strehah, ki so nagnjene več kot 25% in mejijo na javne površine, morajo biti pritrjeni snegolovi.
(2) Poškodovane snegolove, žlebove ali odtočne cevi na zgradbah so dolžni lastniki oziroma neposredni uporabniki objektov oziroma prostorov objekta sproti vzdrževati oziroma zamenjati, sicer jih na njihove stroške zamenja izvajalec.
(3) Pred odstranjevanjem snega s streh je treba na pločniku postaviti znak za nevarnost. Sneg iz dvorišč in drugih površin se sme odvažati le na mesta, ki jih za ta namen določi uprava Občine Šmartno pri Litiji.
IV. UKREPI V ČASU IZREDNIH SNEŽNIH PADAVIN
27. člen
(1) Občine Šmartno pri Litiji lahko odredi posebne ukrepe za odstranjevanje snega, kadar zapade izredna količina snega, izvajalci pa ne morejo s svojimi in posebej organiziranimi delovnimi sredstvi in delovno silo odstraniti zapadli sneg.
(2) Župan Občine Šmartno pri Litiji oziroma izvajalec lahko v času izrednih snežnih razmer aktivira štab CZ ter druge službe oziroma operativne sestave za zaščito reševa­nje in pomoč v Občini Šmartno pri Litiji. V tem primeru nadzor nad izvajanjem zimske službe v Občini Šmartno pri Litiji prevzame štab CZ.
(3) Izredni stroški, povzročeni zaradi izrednih snežnih razmer se financirajo iz rezervnega sklada Občine Šmartno pri Litiji.
V. NAČRT ZIMSKE SLUŽBE
28. člen
(1) Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejme do 15. 10. vsako leto za tekoče zimsko obdobje načrt zimske službe, ki ga pripravi občinska uprava v sodelovanju z izvajalcem.
(2) Načrt zimske službe vsebuje vrsto obseg in razpored strojev in druge opreme, delavcev, materialov, način uporabe sredstev, organizacija pluženja in posipanja, organizacija obveščanja, obseg del in seznam cest, na katerih je izvajalec dolžan plužiti in odstranjevati sneg ter jih posipati ob poledici.
(3) Z načrtom zimske službe se določi naslednji minimalni obseg zimske službe:
1. pluženje cest, po katerih potekajo proge avtobusnega prometa in cest, ki povezujejo naselja,
2. pluženje in čiščenje dostopnih poti k zdravstvenim postajam in ambulantam, policijskim postajam, gasilskim domovom, šolam in drugim javnim ustanovam, pokopališčem in k odlagališču komunalnih odpadkov,
3. posipanje cest iz prejšnjih dveh alinei, prehodov za pešce in avtobusnih postajališč,
4. odstranjevanje snega iz križišč in avtobusnih postajališč, če so ta v naselju ter iz prometnih površin, ki z odvaža­njem snega zožujejo običajni prometni pretok,
5. dežurstvo v času napovedanih izrednih padavin.
(4) Seznam prioritetnih cest, ki je sestavni del koncesijske pogodbe sestavi izvajalec v sodelovanju z upravo Občine Šmartno pri Litiji.
(5) Izvajalec zimske službe do 15. 5. vsako leto pripravi poročilo o izvajanju zimske službe s predlogom za izboljšanje kakovosti izvajanj, ki ga potrdi Občinski svet občine Šmartno pri Litiji.
VI. POOBLASTILA IZVAJALCA
30. člen
Izvajalec ima v okviru izvajanja gospodarske javne službe naslednja pooblastila:
1. Izključno pravico opravljanja dejavnosti, ki je mu je podeljena v izvajanje na območju Občine Šmartno pri Litiji,
2. določa ceno svojih storitev, v soglasju z občinskim svetom Občine Šmartno pri Litiji, kolikor ne gre za opravljanje dejavnosti v okviru občinske uprave oziroma režijskega obrata ali oddaje del na podlagi vloge o zainteresiranosti,
3. druga pooblastila v skladu z zakonom in tem odlokom.
VII. TRAJANJE KONCESIJE
31. člen
Koncesija po tem odloku se podeli za dobo petih let.
32. člen
Koncesionar je dolžan pričeti z izvajanjem dejavnosti, ki je predmet koncesije z dnem podpisa koncesijske pogodbe.
VII. PRENEHANJE KONCESIJSKEGA RAZMERJA
33. člen
Razmerje med koncedentom in izvajalcem preneha:
1. s prenehanjem koncesijske pogodbe;
2. z odvzemom koncesije;
3. z odkupom koncesije;
4. s prevzemom koncesionirane gospodarske javne službe v režijo.
VIII. FINANCIRANJE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
34. člen
(1) Sredstva za financiranje gospodarske javne službe se zagotovijo v proračunu Občine Šmartno pri Litiji.
(2) Lastniki stavb, lokalov in drugih poslovnih prostorov oziroma drugi neposredni uporabniki le teh financirajo zimsko službo, ki jo v skladu z določbami tega odloka opravljajo sami, iz lastnih sredstev.
IX. NADZOR
35. člen
Nadzor nad izvajanjem tega odloka opravlja uprava Občine Šmartno pri Litiji oziroma za to pooblaščena oseba.
X. DRUGE DOLOČBE
36. člen
(1) Izvajalec je dolžan v okviru objektivnih možnosti opravljati dejavnost tudi ob nepredvidljivih okoliščinah, nastalih zaradi višje sile.
(2) V primeru iz prvega odstavka tega člena ima izvajalec pravico zahtevati od Občine Šmartno pri Litiji povračilo stroškov, ki so nastali zaradi opravljanja gospodarske javne službe, v nepredvidljivih okoliščinah.
(3) Opravila ob nepredvidljivih okoliščinah iz prvega odstavka tega člena so tudi popravila poškodb na cestah, nastalih zaradi višje sile.
37. člen
(1) Izvajalec je odgovoren za škodo, ki jo je zakrivil pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem te gospodarske javne službe.
(2) Izvajalec mora biti zavarovan proti odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči tretji osebi, državi ali Občini Šmartno pri Litiji, zaradi nevestnega izvajanja gospodarske javne službe oziroma mora podati drugo ustrezno zavarovanje, v kolikor ne gre za opravljanje dejavnosti v okviru same občine.
38. člen
(1) Izvajalec je dolžan voditi dnevnik izvajanja del.
(2) Vsebino dnevnika določi pristojni oddelek uprave Občine Šmartno pri Litiji oziroma za to pooblaščena oseba.
(3) Izvajalec je dolžan omogočiti Občini Šmartno pri Litiji oziroma za to pooblaščeni osebi tedenski pregled dnevnika.
(4) Potrjeni dnevnik s strani Občine Šmartno pri Litiji oziroma za to pooblaščene osebe je osnova za obračun izvršenih del izvajalca.
39. člen
(1) Izvajalec lahko prenese izvajanje dejavnosti na drugega izvajala oziroma podizvajalca le s soglasjem Občine Šmartno pri Litiji.
(2) Izvajalec mora v primeru delnega opravljanja gospodarske javne službe na osnovi pogodbe s podizvajalcem, v razmerju do Občine Šmartno pri Litiji in uporabnikov nastopati v svojem imenu.
40. člen
Medsebojna razmerja med Občino Šmartno pri Litiji in koncesionarjem se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.
XI. KAZENSKE DOLOČBE
41. člen
Z denarno kaznijo 25.000 SIT se kaznuje za prekršek posameznik, ki:
1. ne prične z izvajanjem zimske službe, kadar nastane poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če zapade 10 cm snega;
2. ne odstrani sneg, ki je padel s strehe, ali je bil odstranjen s streh na pločnike;
3. ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov;
4. ne posipa pločnikov ob poledici, ali uporablja za posipanje drug material razen soli in peska;
5. odmetava sneg na vozišča, s katerih je bil sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in očiščene cestne jarke;
6. ne pritrdi snegolovov na strehah tam, kjer obstaja nevarnost, da pade z njih sneg;
7. ne popravi sproti žlebov in odtočnih cevi na zgradbah;
8. pred odstranjevanjem snega s strehe in ledenih sveč s strehe ali žlebov ne postavi znaka za nevarnost;
9. odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena.
42. člen
Z denarno kaznijo 50.000 SIT se kaznuje za prekršek pravna oseba, podjetnik posameznik oziroma posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost kot poklic, ki:
1. ne začne z izvajanjem zimske službe, kadar nastane poledica, ali jo je po meteorološki napovedi pričakovati, ali če zapade 10 cm snega;
2. ne odstrani sneg, ki je padel s strehe, ali je bil odstranjen s streh na pločnike;
3. ne odstrani ledenih sveč s streh ali žlebov;
4. ne posipa pločnikov ob poledici, ali uporablja za posipanje drug material razen soli in peska;
5. odmetava sneg na vozišča, s katerih je bil sneg že odstranjen, na cestne požiralnike, hidrante in očiščene cestne jarke;
6. ne pritrdi snegolovov na strehah tam, kjer obstaja nevarnost, da pade z njih sneg;
7. ne popravi sproti žlebov in odtočnih cevi na zgradbah;
8. pred odstranjevanjem snega s strehe in ledenih sveč s strehe ali žlebov ne postavi znaka za nevarnost;
9. odvaža sneg na mesta, ki niso za to določena.
(2) Z denarno kaznijo od 15.000 do 30.000 SIT se kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe iz prejšnjega odstavka tega člena.
XII. KONČNA DOLOČBA
43. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 347-04/2005
Šmartno pri Litiji, 24. februarja 2005.
Župan
Občine Šmartno pri Litiji
Milan Izlakar l. r.