Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2005 z dne 25. 3. 2005

Kazalo

1060. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto, stran 2997.

Na podlagi 3. in 7. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet mestne občine Novo mesto na 19. seji dne 17. 2. 2005 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka
o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto
1. člen
V Odloku o gospodarskih javnih službah v Mestni občini Novo mesto (Uradni list RS, št. 40/01 in 11/02) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
»Obvezne gospodarske javne službe so:
1. oskrba s pitno vodo,
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov,
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov,
5. urejanje in čiščenje javnih površin,
6. pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
7. vzdrževanje občinskih cest,
8. gasilstvo,
9. zagotovitev zavetišča za zapuščene živali,
10. upravljanje zavarovanih območij.«.
2. člen
V 3. členu se črtajo 1., 13., 17. in 18. točka. Preostale točke se ustrezno preštevilčijo.
Dosedanja 11. točka se spremeni tako, da se glasi:
»10. urejanje svetlobnih prometnih znakov,«.
Nova 13. točka se dopolni tako, da se glasi:
»13. odvoz nepravilno parkiranih vozil in zapuščenih vozil,«.
V istem členu se za besedilom 14. točke pika nadomesti z vejico in dodajo nove 15., 16. in 17. točka, ki se glasijo:
»15. urejanje zelenih površin,
16. gospodarjenje s stavbnimi zemljišči,
17. izvajanje del v gozdovih v lasti Mestne občine Novo mesto.«
3. člen
V 8.a členu se v prvem odstavku za besedami »odvoz nepravilno parkiranih vozil« doda naslednje besedilo »in zapuščenih vozil,«.
4. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 015-05-4/2001
Novo mesto, dne 17. februarja 2005.
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Boštjan Kovačič l. r.